Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Agenda vergadering Ecofin EU naar Tweede Kamer

Datum nieuwsfeit: 27-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Financiën
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: AGENDA ECOFIN 7 NOVEMBER NAAR KAMERPersberichtnr.

00/226

Den Haag

27 oktober 2000

AGENDA ECOFIN 6 NOVEMBER NAAR KAMER

Minister Zalm van Financiën heeft vandaag de geannoteerde agenda voor de Ecofin Raad van

7 november 2000 te Brussel naar de Kamer gestuurd.

De Ecofin wordt 6 oktober in Brussel vooraf gegaan door een bijeenkomst van de Eurogroep.

Hieronder volgt de voorlopige geannoteerde agenda van de Eurogroep en de Ecofin.

GEANN0TEERDE AGENDA EUROGROEP 6 NOVEMBER 2000

Markt- en wisselkoerssituatie

Zoals gebruikelijk zal gesproken worden over de markt- en wisselkoerssituatie.

Conjunctuurindicatoren

Gesproken zal worden over de conjunctuurindicatoren die de Commisie aan het ontwikkelen is (zie het verslag van de Eurogroep en Ecofin Raad van 29 september, BFB/00-1026m d.d. 4 oktober 2000).

Financiële en macro-economische gevolgen van de vergrijzing

Verder zal tijdens de Eurogroep worden gesproken over de financiële en macro-economische gevolgen van vergrijzing. Dit onderwerp zal in het kader van de follow up van de Europese Raad van Lissabon ook tijdens de Ecofin aan de orde komen (zie onder geannoteerde agenda Ecofin Raad).

Voortgang euro-introductie

De Commissie zal voor iedere bijeenkomst van de Eurogroep, mede op basis van door de lidstaten verstrekte informatie, rapporteren over de voorbereidingen op de euroconversie. De rapportage aan de eurogroep van 6 november is de eerste in deze reeks. De rapportage gaat in op diverse activiteiten (voorlichting, voorbereiding van bedrijven, dubbel prijzen, wetgeving) die door lidstaten worden ondernomen om zich op de euro-conversie voor te bereiden.

GEANNOTEERDE AGENDA ECOFIN RAAD 7 NOVEMBER 2000

Follow-up van de Europese Raad van Lissabon


- bespreking van de Commissiemededeling inzake voortgang Risk Capital Action Plan

document: COM(2000) 658

Het Risk Capital Action Plan dateert van april 1998. Door de Europese Raad van Lissabon is afgesproken dat de implementatie van het plan in 2003 dient te zijn voltooid. Het actieplan bevat maatregelen die de Gemeenschap en de lidstaten moeten nemen op het terrein van het wegnemen van institutionele en wetgevende barrières, belastingen etc. De Commissie heeft nu een voortgangsverslag gepresenteerd. Belangrijkste conclusie van dit voortgangsverslag is dat actie nodig is op alle terreinen wil de doelstelling van 2003 worden gehaald, maar dat de lidstaten prioriteit zouden moeten toekennen aan: (i) het wegnemen van kwantitatieve beperkingen op het terrein van institutionele beleggers;
ii. aanpassing faillissementswetgeving;
iii. ontwikkeling van een belastingvriendelijk klimaat voor investeerders en ondernemers.

De annex bevat een aanzet voor de ontwikkeling van een benchmarking en monitoring model voor het Risk Capital Action Plan.


- herziening van financiële Gemeenschapinstrumenten voor het midden- en kleinbedrijf

document: COM(2000) 653

aard bespreking: voorbereiding van het gemeenschappelijk verslag van de Commissie en de Raad

De Europese Raad van Lissabon van maart 2000 heeft aan de Raad en de Commissie verzocht om eind 2000 verslag uit te brengen over de herziening van de financiële Gemeenschapsinstrumenten teneinde de ondersteuning te richten op startende ondernemingen, hoogtechnologische bedrijven en microbedrijven. Ten behoeve hiervan heeft de Commissie een mededeling gepresenteerd waarin een overzicht wordt gegeven van de financiële instrumenten die door de Europese Investeringsbank (EIB), het Europees Investeringfonds (EIF) en de Commissie worden verstrekt aan het midden- en kleinbedrijf.

In de mededeling wordt aangegeven op welke wijze gehoor is gegeven aan de oproep van de Europese Raad van Lissabon om de financiële instrumenten meer te richten op startende, innovatieve ondernemingen. In dit kader wordt gerefereerd aan het zogenoemde "Innovation 2000 Initiative" van de EIB dat onder meer als doel heeft de kredietverlening meer te concentreren op steun aan het innoverende midden- en kleinbedrijf en de bevordering van onderzoek. Ook wordt gewezen op de hervorming van het Europees Investeringsfonds (EIF) waarin de EIB een meerderheidsbelang heeft genomen zodat er nu sprake is van een EIB-groep. Daarbij is het de bedoeling dat de verschaffing van risicokapitaal aan het innoverende bedrijfsleven in dit EIF wordt geconcentreerd.


- aanneming van het rapport van het EPC over de structurele indicatoren

Voor de komende voorjaarstop in Stockholm zal de Commissie, naar aanleiding van de conclusies van de Europese Raad van Lissabon, een zogenaamd syntheserapport schrijven. Hierbij wordt aandacht besteed aan ontwikkelingen op vier terreinen: werkgelegenheid, sociale cohesie, innovatie en economische hervormingen. Om vooruitgang van de lidstaten (en de EU als geheel) op deze terreinen beter te kunnen monitoren zal de Commissie met structurele indicatoren gaan werken. Op 27 september j.l. heeft de Commissie een mededeling gepubliceerd waarin zij aangeeft met welke indicatoren zij zal gaan werken in het syntheserapport.

Daarnaast heeft de Ecofin Raad aan het Economisch en Politiek Comité (EPC) de opdracht gegeven een rapport te schrijven over structurele indicatoren, waarin ook wordt aangegeven welke indicatoren gebruikt kunnen worden in de globale richtsnoeren.

De Commissiemededeling zal in een aantal Raden behandeld worden (Sociale Raad, Ecofin Raad, Onderwijs Raad). Het commentaar van het EPC op de Commissiemededeling is verwerkt in het voorliggende rapport. De lijst met indicatoren voor het syntheserapport die het EPC heeft opgesteld wijkt op een aantal punten af van de Commissielijst. Onder andere acht het EPC de indicatoren voor de export van high-tech goederen, levenslang-leren, staatssteun en openbare aanbestedingen eerder geschikt voor de set voor de globale richtsnoeren dan voor het syntheserapport. Daartegenover wenst het EPC een indicator voor investeringen en een voor directe buitenlandse investeringen toe te voegen.

Tijdens de Europese Raad van Nice moet in elk geval duidelijk worden welke indicatoren door de Commissie gebruikt gaan worden bij het opstellen van het syntheserapport. Hierover moet overeenstemming bereikt worden tussen de Raad en de Commissie, waaraan beide partijen constructief moeten meewerken.


- bespreking van het voortgangsverslag van het EPC inzake de financiële en macro-economische gevolgen van de vergrijzing

Het werk van de werkgroep Ageing, een werkgroep van het EPC, is nog volop bezig. Tot nog toe is er een analyse gemaakt die vooral gericht is op het in kaart brengen van de budgettaire gevolgen van de demografische ontwikkelingen. Een tussenrapportage wordt nu voorgelegd aan de Ecofin Raad.

Uit de analyse blijkt dat de meeste Lidstaten de komende decennia problemen gaan krijgen met de kosten van vergrijzing. Tot de toekomstige werkzaamheden van de werkgroep behoort ook het inschatten van de kosten van de gezondheidszorg.

In het rapport van de werkgroep zou naar Nederlandse opvatting het probleem breder benaderd moeten worden dan tot nog toe het geval is. Er moet niet alleen gekeken worden naar de kosten van vergrijzing en eventuele mogelijkheden deze te verminderen, maar ook naar diverse manieren om deze kosten te financieren. Hierbij kan gedacht worden aan vergroting van het draagvlak (verhogen arbeidsparticipatie, structuurversterkend beleid) of verlaging van de staatsschuld om rentevrijval te creëren. Waar het daadwerkelijk om gaat is de lange termijn houdbaarheid van de openbare financiën: zijn overheden in staat wanneer zij geconfronteerd worden met de kosten van vergrijzing het budget onder controle te houden en de staatsschuld niet te laten ontsporen?


- bespreking voortgangsverslag over bijdrage overheidsfinanciën aan groei en werkgelegenheid

De Europese Raad van Lissabon heeft de Ecofin Raad gevraagd een rapport op te stellen over de bijdrage van overheidsfinanciën aan groei en werkgelegenheid (kwaliteit overheidsfinanciën) waarin ook het vraagstuk van de houdbaarheid van de overheidsfinanciën op lange termijn wordt behandeld. Tijdens de vergadering van 6 november zal de Ecofin Raad spreken over de voortgang van het werk op deze terreinen.

De bijdrage van de overheidsfinanciën wordt ruwweg ingedeeld in drie categorieën: investeringen in de opbouw van fysiek en menselijk kapitaal, de prikkels die uitgaan van het belasting- en sociale zekerheidsstelsel en de bijdragen van de overheidsfinanciën aan een stabiel macro-economisch klimaat. Voor het onderwerp vergrijzing wordt onder andere gebruik gemaakt van de uitkomsten van de werkgroep van het EPC (zie agenda-onderwerp bespreking voortgangsverslag).

Voorbereiding van de Europese Raad van Nice


- (eventueel) strategie wisselkoersrelaties met kandidaatlidstaten
aard bespreking: vaststellen rapport ter verzending aan Europese Raad

De Ecofin Raad van 7 november zal vermoedelijk besluiten over verzending van een rapport over de wisselkoersstrategie ten aanzien van de kandidaatlidstaten aan de Europese Raad. Volgens het rapport dienen de kandidaat-lidstaten thans het wisselkoersbeleid te voeren dat het best aansluit bij hun huidige situatie. Toetreding tot de Europese Unie zou dan ook volgens het rapport met verschillende wisselkoersregimes mogelijk moeten zijn. Na toetreding tot de Europese Unie, maar niet noodzakelijkerwijs direct na toetreding, worden deze landen geacht deel te nemen aan het ERM II systeem. Daarbij zouden verschillende regimes verenigbaar zijn met het ERM II.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...

HamiltonRoche en Cashforce samen sterk in cash flow management
HamiltonRoche en Cashforce kondigen een samenwerking aan op het gebied van cash flow management voor middelgrote en grote bedrijven. Voor...