Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief over herijking van het buitenlands beleid

Datum nieuwsfeit: 27-10-2000
Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

www.minbuza.nl\content.asp?Key=402347Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bureau Secretaris-Generaal Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Nederland

Datum 27 oktober 2000 Auteur J.P. van Rijswijk

Kenmerk BSG-436/00 Telefoon 070 - 348 5019

Blad /8 Fax 070 - 348 4465

Bijlage(n) 1 E-mail (jp.rijswijk@minbuza.nl)

Betreft Herijking van het buitenlands beleid

Zeer geachte Voorzitter,

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier van de vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken dd. 15 september 2000 (zie bijlage), informeer ik U, mede namens de minister voor Ontwikkelingssamenwerking, als volgt.


1. Inter- en intradepartementale samenwerking en financiering van het

buitenlands beleid

1.1 Vijf geïntegreerde hoofddoelstellingen van buitenlands beleid

De afgelopen jaren heeft binnen het buitenlands beleid in brede zin de inter- en intradepartementale samenwerking, zowel op politiek als op ambtelijk niveau, aanzienlijk aan kracht gewonnen. Dit is in hoge mate te danken aan de operatie "herijking van het buitenlands beleid". Bij de herijking stond vergroting van de samenhang van het buitenlands beleid voorop. Hierbij is ook in toenemende mate aandacht besteed aan het behartigen van Nederlandse economische belangen. Daardoor is de instelling bij alle betrokken departementen ten aanzien van coördinatie positiever geworden. Dit heeft geleid tot een bundeling van kennis en kunde en tot een geïntegreerde benadering van de inzet van middelen.

De analyse die hiervan in de nota "Herijking van het buitenlands beleid" en in het rapport van de KPMG over de stand van zaken van de herijking is gegeven is ook nu nog onverminderd actueel. Het regeerakkoord van 1998 bevestigt dan ook de prioriteit die wordt toegekend aan coherentie en voortzetting van de ontschotting tussen de verschillende deelterreinen van het buitenlands beleid.

Deze coherentie en voortgezette ontschotting hebben hun weerslag gevonden in de Memorie van Toelichting op de begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor 2001. Voor het eerst is deze memorie opgesteld op basis van vijf volledig geïntegreerde hoofddoelstellingen van het buitenlands beleid:


- internationale ordening;


- vrede, veiligheid en stabiliteit
(vrede, veiligheid en conflictbeheersing; humanitaire hulp; goed bestuur, mensenrechten en vredesopbouw);


- Europese integratie;


- duurzame armoedevermindering
(bilaterale en multilaterale ontwikkelings-

samenwerking; particuliere sector en maatschappelijke ontwikkelingssamen-werking);


- Nederlandse bilaterale betrekkingen
(Nederlandse bilaterale belangen op politiek en economisch gebied; consulaire dienstverlening, asiel en migratie; internationaal cultuurbeleid).

Ter illustratie geef ik u het Nederlandse beleid ten aanzien van crisismanagement
en
goed bestuur en beleid
als voorbeeld. Dat beleid ontwikkelt zich van een aantal op zichzelf staande instrumenten naar een integrale aanpak.. Elementen van noodhulp, diplomatieke en militaire interventie en vredesopbouw komen daarin samen.

1.2 Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS)

Het sinds de herijking nieuwe instrument van de coördinatie van het buitenlands beleid is de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS), waarvoor de minister van Buitenlandse Zaken coördinerend bewindspersoon is. Sinds 1 januari 1997 vallen de belangrijkste uitgaven met betrekking tot het buitenlands beleid binnen de rijksbegroting onder deze groep. In de HGIS worden de buitenland-uitgaven van de verschillende departementen gebundeld.

Op 19 september jl. bood ik u de
HGIS-nota 2001
aan, die een overzicht bevat van alle uitgaven en ontvangsten die in 2001 en latere jaren binnen de HGIS vallen. Zo wordt in één oogopslag duidelijk wat de belangrijkste uitgaven zijn die Nederland jaarlijks doet in het kader van internationale samenwerking.

Binnen de HGIS wordt onderscheid gemaakt tussen de uitgaven die voldoen aan de criteria voor officiële ontwikkelingssamenwerking ( Official Development Assistance -
ODA), waarvoor de minister voor Ontwikkelingssamenwerking beleidsverantwoordelijk is, en andere uitgaven voor internationaal beleid ("non ODA"). De criteria voor ODA worden in internationaal verband (door het

Development Committee
van de OESO) vastgesteld. De HGIS is door middel van een indexatiepercentage gekoppeld aan het Bruto Nationaal Product (BNP). Hierdoor neemt de HGIS, en dus de middelen beschikbaar voor internationale samenwerking, automatisch toe als de economie groeit.

De HGIS is een belangrijk instrument voor het ondersteunen van de doelstellingen van het buitenlands beleid in het algemeen. Zij biedt het ministerie van Buitenlandse Zaken, maar ook een groot aantal andere ministeries, financiële mogelijkheden die tot voor kort niet bestonden. Door de voortschrijdende internationalisering moet Nederland zich op steeds meer gebieden internationaal profileren. Door de koppeling van de omvang van de HGIS aan het BNP komen - mits de economie groeit - hiervoor jaarlijks extra middelen ter beschikking. Het grootste deel van de middelen betreft ontwikkelingssamenwerking. Maar ook voor de overige uitgaven geldt het principe van de koppeling. Daardoor blijft het evenwicht tussen de verschillende vormen van buitenlands beleid behouden.

Teneinde hun beleid te realiseren hebben verschillende ministeries hun deel in het non-ODA gedeelte van de HGIS, in het bijzonder Defensie (vredesoperaties), Economische Zaken (buitenlands economische beleid) en VROM (internationaal milieubeleid). Maar ook andere departementen zagen hun mogelijkheden voor het voeren van buitenlands beleid op hun terrein toenemen door het tot stand brengen van een aantal gezamenlijke HGIS-programma's.

Binnen de HGIS zijn in de afgelopen twee jaar belangrijke beleidswijzigingen doorgevoerd en prioriteiten gesteld. Bij ODA vormen vraaggerichtheid, landenconcentratie, sectorale benadering en nieuw multilateraal hulpbeleid de ruggengraat voor de centrale doelstelling van de armoedebestrijding. Bij non-ODA liggen de beleidsprioriteiten op het gebied van vrede en veiligheid, Europese integratie, internationaal milieubeleid en buitenlandse economische betrekkingen. Bovendien wordt in de komende jaren extra aandacht besteed aan het stroomlijnen en versterken van het export- en
investerings-instrumentarium en aan de belangenbehartiging van Nederland in het buitenland.

Het gezamenlijk streven naar coherentie heeft inmiddels tot zichtbare resultaten geleid. Het ontschotte beleid ten aanzien van Afrika, de gezamenlijke benadering van de wederopbouw van de Balkan en het beleid ten aanzien van Indonesië na de regeringswisseling in de zomer van 1999 zijn sprekende voorbeelden van hoe buitenlands beleid en ontwikkelingssamenwerking elkaar wederzijds kunnen versterken. Het meest recente voorbeeld is de notitie
Ondernemen tegen Armoede
, die u op 20 oktober jl. is toegezonden. De relatie tussen handel en investeringen en de rol van het bedrijfsleven enerzijds en ontwikkelingssamenwerking anderzijds vormt een kernpunt van deze notitie.

Hiermee heb ik de belangrijkste politieke ontwikkelingen op het terrein van de

herijking van het buitenlands beleid geschetst. Maar zoals ik u in eerdere brieven over de stand van zaken van de herijking
heb meegedeeld heeft deze operatie ook haar weerslag gehad op de organisatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hieronder geef ik u een geactualiseerd overzicht van de aanpassingen op dat gebied.


2. Organisatie

2.1 Organisatorische aanpassingen op het ministerie van Buitenlandse Zaken

In het kader van de herijking zijn in de afgelopen jaren organisatorische aanpassingen doorgevoerd. Deze hebben de basis gelegd voor de daadwerkelijke invulling van de door de herijking beoogde vergrote samenhang en effectiviteit van de Nederlandse buitenlandse politiek. De belangrijkste daarvan zijn:


·
geïntegreerde voorlichting

Direct na ons aantreden - 3 augustus 1998 - hebben mijn ambtgenoot voor Ontwikkelingssamenwerking en ik besloten de beide directies Voorlichting - voor Buitenlandse Zaken en voor Ontwikkelingssamenwerking - samen te voegen.

Die samenvoeging is in de zomer van 1999 voltooid. Daarmee is de eenheid van het buitenlands beleid ook in de communicatie met de buitenwereld beter herkenbaar geworden. De nieuwe Directie Voorlichting en Communicatie (DVL) werkt aan de versterking van het ministerie van Buitenlandse Zaken als communicatieve organisatie. Zij draagt bij aan de zichtbaarheid van (de resultaten van) het buitenlands beleid en een verankering van dat beleid in de Nederlandse samenleving. Daarnaast verzorgt zij de voorlichting over Nederland in het buitenland.


·
invoering van geïntegreerde regionale beleidsdirecties

De heringerichte directies, waar sinds 1996 ook ambtenaren van het ministerie van Economische Zaken gedetacheerd zijn, functioneren inmiddels naar behoren. Wel moet geconstateerd worden dat het beroep dat op deze directies wordt gedaan door alle geledingen van het departement, door de posten in het buitenland, door andere departementen in Den Haag en rechtstreeks vanuit de samenleving tot een kwalitatieve versterking noopt om aan de toegenomen vraag kwalitatief optimaal te kunnen voldoen.


·
(her)vorming van thema- en forumdirecties

Deze (her)vorming is vrijwel voltooid, zodat er een overzichtelijker en werkbaarder \ clustering heeft plaatsgevonden, vergeleken met de vroegere situatie.

Een van de veranderingsprocessen die recentelijk is doorgevoerd is de integratie van de vroegere Directie Verenigde Naties (DVN) en de Directie Multilaterale Ontwik-kelingssamenwerking (DMO) tot de Directie Verenigde Naties en Internationale Financiële Instellingen (DVF).

Daarnaast wordt gewerkt aan de samenvoeging van de Directie Ontwikkelings-samenwerking en Nederlands Bedrijfsleven (DOB) en de Directie Rurale en Urbane Ontwikkeling (DRU) tot een nieuwe directie, die tot taak zal hebben bij te dragen aan armoedebestrijding door het bevorderen van duurzame economische groei, inkomens-verbetering en werkgelegenheid in ontwikkelingslanden.


·
verbetering interne communicatie en onderlinge samenwerking

Naast deze interne structurele aanpassingen zijn en worden op het departement voorzieningen getroffen, die de interne communicatie en de onderlinge samenwerking verder verbeteren. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan:


- instelling van de Task Force EU-uitbreiding, waarin de Directie Europa (DEU) en de Directie Integratie Europa (DIE) intensief samenwerken met participatie van onder meer het ministerie van Economische Zaken;


- verbetering van de werking van de verschillende beleidsstaven op het departement en de verbindingen daartussen;


-v
erbetering van de communicatie
met de posten door regionale

ambassadeursconferenties, het ontwikkelen van een handels-economisch informatiesysteem (de z.g. "elektronische vierhoek") in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken (BEB en EVD), regionale management-trainingen, de invoering van geregelde managementinformatie en het openstellen van een "vraagbaak".

2.2 Jaarplancyclus

Zowel de programmabudgetten in het kader van ontwikkelingssamenwerking als de bedrijfsvoeringsbudgetten zijn aan de posten in het buitenland gedelegeerd. Dit noopt tot een zorgvuldig aansturen van de posten in het buitenland. Daartoe is de jaarplancyclus ingevoerd. De jaarplancyclus is thans vier maal doorlopen. Op basis van jaarlijkse evaluaties is zij verder verbeterd. De eerste keren was de jaarplancyclus vooral gericht op budgettaire aspecten; daardoor kwam het beleid slechts in geringe mate aan bod. Thans is de cyclus een adequaat en geaccepteerd instrument om de Nederlandse beleidsdoelstellingen ten opzichte van een derde land te formuleren en toe te zien op de uitvoering daarvan en poste.

Een en ander krijgt gestalte door de opstelling van jaarplannen. Daarin doen posten voorstellen om uitvoering te geven aan de doelstellingen van het buitenlands beleid. Daarbij wordt een koppeling gelegd tussen beleid en beheer en wordt verslag gedaan over de activiteiten in het voorafgaande jaar. Het jaarplan bestrijkt ook de activiteiten van een post voor andere departementen. Zo maken bijvoorbeeld de plannen van de vakattachés onderdeel uit van het jaarplan.

De regiodirecties hebben tot taak een samenhangende visie te ontwikkelen op de belangen en ideeën van Nederland met betrekking tot de betreffende landen. Daarom berust de regie over de jaarplancyclus bij hen. Zij vormen binnen het departement het eerste aanspreekpunt voor de posten en zij voeren voor de hele rijksoverheid de coördinatie van de buitenlandse betrekkingen.

De regiodirecties formuleren in overleg met forum- en themadirecties (inclusief het directoraat-generaal van Buitenlandse Economische Betrekkingen van het ministerie van Economische Zaken) en andere departementen elk jaar de beleidskaders op grond waarvan de posten hun plannen opstellen. De regiodirecties vullen zo de optimale mix van beleid met betrekking tot het desbetreffende land in. Ook voor de beoordeling van de plannen van de posten vindt dit matrix-overleg plaats onder leiding van de regiodirectie.

Gelet op de eisen die in het kader van de begroting van de 21ste eeuw worden gesteld en op de gevolgen daarvan voor de opzet van de begroting van Buitenlandse Zaken is ook het jaarplan van de posten aangepast.

Het jaarplan volgt nu dezelfde indeling naar beleidsartikelen en zal meer resultaatgericht worden opgesteld.

2.3 Personeelsbeleid

Deels voortvloeiend uit de herijking worden nieuwe eisen gesteld aan het personeelsbeleid en aan het functioneren van het personeel op het departement en op de posten. Ontschotting vergt verdere vergroting van de op dit departement toch al bestaande grote mate van mobiliteit. Integraal management en delegatie vragen om een versterking van het management en om vergroting van bevoegdheden op een lager niveau in de organisatie. Medewerkers hebben meer invloed op de richting en de inhoud van de loopbaan en zij hebben een grotere verantwoordelijkheid voor de eigen ontwikkeling.

Het lijnmanagement heeft bij de uitvoering van het personeelsbeleid een groeiende rol. De functie van de personeelsdienst is veranderd van die van spelbepaler in die van makelaar tussen en steun van de integraal manager en de individuele medewerker, met instandhouding van de verantwoordelijkheid voor de verwezenlijking van de algemene organisatie- en rijksbrede doelstellingen.

Het uit de herijking voortgevloeide vernieuwde personeelsbeleid heeft tot vele veranderingen en aanpassingen geleid; een deel daarvan is reeds gerealiseerd, een

ander deel is nog in voorbereiding. In 2000 zijn de eerste ervaringen opgedaan met een overplaatsingssysteem met een grotere mate van open resourcing
. In dit systeem zijn de nieuwe rollen en verantwoordelijkheden voor managers, medewerkers en personeelsdienst voor het eerst toegepast.

Ontschotting en integratie van beleid en beheer zijn ook prominente aandachtspunten in het opleidingentraject. Ook de bevordering van integriteit is daarin opgenomen.

Sinds het begin van de herijking investeert het ministerie van Buitenlandse Zaken fors in de
Leergang Startende Beleidsmedewerkers
en de
Interne Management Leergang.
In de komende drie jaar pleegt het ministerie een extra inspanning om de besturingsfilosofie
integraal management
ook bij de posten in het buitenland verder en beter te institutionaliseren. Ook zal volop aandacht worden besteed aan het beleid ten aanzien van partner en gezin,
incentives,
opleidingen en
management development.

Ik ben voornemens om de personele afspraken die in het kader van de herijking met het ministerie van Economische Zaken zijn gemaakt onder te brengen in de structurele samenwerking en uitwisseling van personeel (het aangepast
concordaat
). Ook met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen zijn afspraken in voorbereiding voor de uitwisseling van medewerkers in het kader van de bezetting van culturele posten op ambassades.


3. Evaluatie

Dankzij de herijking is veel goeds tot stand gebracht. De ontschotting tussen Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking is door middel van de

regiodirecties, die ressorteren onder de directeur-generaal Regio- en Landenbeleid (DGRB), sterk bevorderd. Mede door de instelling van forum- en themadirecties is het buitenlands beleid meer geïntegreerd aangepakt. Door onder meer de HGIS is de interdepartementale samenwerking en afstemming van het buitenlands beleid versterkt.

De als gevolg van de herijking doorgevoerde reorganisatie van het ministerie is in formele zin afgerond. Dit neemt echter niet weg dat het proces van versterking, aanpassing en verandering ook in de komende jaren zal doorgaan. Mede naar aanleiding van de aan het eind van 2000 af te ronden evaluatie van het vernieuwde personeelsbeleid zullen - in het bijzonder op het gebied van werving, selectie en (over)plaatsing - enige koerscorrecties plaatsvinden. Op het gebied van de automatisering en van de verbetering van de informatie- en communicatietechnologie moet nog veel werk worden verricht. Dat geldt verder ook voor de verbetering van de efficiency, voor de begroting "nieuwe stijl" en voor de verdieping van het project van de jaarplancyclus, inclusief de daaraan verbonden integrale financiële verantwoording.

Minister van Buitenlandse Zaken a.i.

Eveline Herfkens

Tweede Kamer, vergaderjaar 1994-1995, 24337, nr 2

Tweede Kamer, vergaderjaar 1997-1998, 24337, nrs 19 en 20

===

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...