Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief met toelichting op GMV-programma

Datum nieuwsfeit: 27-10-2000
Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

www.minbuza.nl\content.asp?Key=402337Aan de Voorzitter van de Vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Afd. Vredesopbouw en Goed Bestuur Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Nederland

Datum 27 oktober 2000 Auteur Mette Gonggrijp

Kenmerk DMV/VG-495/00 Telefoon 070-3485337

Blad /6 Fax 070-3485049

Bijlage(n) 1 E-mail (mette.gonggrijp@minbuza.nl)

Betreft Toelichting GMV-programma

C.c.

Zeer geachte Voorzitter,

Tijdens het AO Begrotingsonderzoek van 17 oktober jl. heb ik naar aanleiding van een vraag van GroenLinks toegezegd om nog voor de begrotingsbehandeling de Kamer schriftelijk te informeren over de voortgang van de invulling van het GMV-programma
. De vraag van Groenlinks was waarom het GMV-beleid zo moeilijk is in te vullen en waar de knelpunten liggen. Uit onderstaande zal blijken dat niet zozeer sprake is van specifieke moeilijkheden of knelpunten maar dat het een ingewikkeld proces betreft waarvoor tijd nodig is.

In mijn brief aan de Tweede Kamer van 11 november 1999 kondigde ik aan dat het jaar 2000 een overgangsjaar zou worden waarin prioriteit zou worden gegeven aan het nader vormgeven van het GMV-programma. Het GMV-programma vindt zijn oorsprong in het besluit zoals aan u medegedeeld in mijn brief van 26 februari 1999, om aan een aantal landen themaspecifieke ondersteuning te verlenen op het gebied van goed bestuur, mensenrechten en vredesopbouw. In eerste instantie werd een lijst van 15 GMV-landen opgesteld.

Deze is in de loop van dat jaar uitgebreid tot een lijst van 18 GMV-landen .

Invulling en vormgeving van een dergelijk programma is een leerproces voor alle betrokkenen. De aard van zowel de thematiek als van de betrokken landen heeft grote invloed op de wijze waarop de invulling van een coherent GMV-programma gestalte krijgt. Wat het thema betreft zijn goed bestuur en vredesopbouw relatief nieuwe en complexe beleidsterreinen waarover in internationaal verband nog altijd geen overeenstemming is bereikt. Voor mensenrechten ligt dit anders. Dit thema kent immers een duidelijk kader in de vorm van het bestaande internationaal instrumentarium. T.a.v. de landen beïnvloedt het ongelijksoortige karakter van de betrokken GMV-landen (landen waarmee Nederland voorheen een structurele relatie onderhield, transitie-landen en landen met een post-conflict karakter) tevens de manier waarop invulling kan worden gegeven aan een coherent GMV-programma. Bovendien moet ook de capaciteit (kwalitatief en kwantitatief) op GMV terrein op zowel departement als posten opgebouwd worden.

Thans wordt gewerkt aan de opstelling van een algemeen GMV-beleidskader waarbij zowel de relevante directies als posten betrokken zijn. Het is een groei-document waarin de belangrijkste vragen staan die gesteld moeten worden om inzicht te krijgen in de stand van zaken in een land op het terrein van goed bestuur, mensenrechten en vredesopbouw. Ook de ervaringen opgedaan tijdens consultaties in de landen zelf met een breed scala aan overheidsinstituties en vertegenwoordigers van de civil society, worden in het GMV-beleidskader verwerkt.

In dit algemene GMV-beleidskader ligt voor wat betreft goed bestuur de nadruk op de participatie van de bevolking aan het bestuur, op de rechtmatigheid van bestuur en op de transparantie (o.a. corruptiebestrijding) en de effectiviteit van het bestuur. Op mensenrechtengebied concentreert het GMV-beleidskader zich op de bescherming, bevordering en toezicht op naleving van de mensenrechten. Ten aanzien van vredesopbouw staan versterking van lokale capaciteiten om conflicten op een vreedzame wijze op te lossen en conflictmanagement centraal.

Het algemene GMV-beleidskader dient als raamwerk dat per land verder is of wordt ingevuld, op basis van de vraag en de prioriteiten van het land zelf. De prioriteitstelling komt zo veel mogelijk op participatieve wijze tot stand in consultatie met verschillende segmenten van de civil society. Het betreft maatwerk aangezien de context van ieder land bepalend is voor de concrete invulling van activiteiten. Het kan ook betekenen dat afhankelijk van de context nadruk komt te liggen op één van de GMV-thema's. De sectorale benadering zoals nu ontwikkeld in de 18+4-landen is gezien de breedte van de GMV-thema's nog niet overal haalbaar, maar er wordt wel naar toegewerkt. In ieder geval worden in beide gevallen dezelfde criteria als ownership, duurzaamheid, (politiek) commitment, meerwaarde van de Nederlandse hulpinspanning, de beschikbare capaciteit en de inspanningen van overige donoren gehanteerd.

Om enkele voorbeelden te noemen van landenspecifieke invulling van GMV: het consultatieproces in Namibië heeft geleid tot de identificatie van o.a. justitie en public sector als aandachtsvelden. De National Planning Commission in Namibië, die nauw samenwerkt met de civil society, coördineert de verdere uitwerking van het programma in nauw overleg met de ambassade ter plekke. In Georgië heeft het proces geresulteerd in een aanzet tot een GMV-programma dat zich zal concentreren op overheidsfinanciën/corruptie, lokaal bestuur en mensenrechten (ombudsman). Uitvoering zal voornamelijk geschieden via de Wereldbank en UNDP.

Naast Namibië en Georgië hebben reeds in een eerder stadium consultatiemissies plaatsgevonden naar Cambodja, El Salvador en Honduras, op basis waarvan activiteiten zijn geïdentificeerd waarvoor ondersteuning van Nederland is gevraagd. De komende maanden zijn consultaties gepland met Armenië en Kenia en op iets langere termijn met Zimbabwe, Nepal en Guinee Buissau.

In de bijlage geef ik in een kort overzicht per GMV-land de huidige stand van zaken weer met daarbij de ramingen van de uitgaven voor 2001.

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking

Eveline HerfkensBijlage: Overzicht stand van zaken GMV-landen:

Armenië

In november 2000 wordt een missie naar Armenië uitgevoerd. Op basis daarvan zal een landenspecifiek GMV-programma worden ontwikkeld dat uitgewerkt zal worden in concrete programma-activiteiten. Ondersteuning zal, in principe, via het multilaterale kanaal geschieden. Ramingen 2001: NLG 2.000.000.

Cambodja

Eind 1999 heeft een missie plaats gevonden op basis waarvan o.m. de volgende aandachtsvelden werden geïdentificeerd: hervorming van de strijdkrachten en de hiermee gepaard gaande demobilisatie, versterking van de institutionele capaciteit van de centrale en lokale overheid door bestuurlijke hervorming en versterking van het maatschappelijk middenveld actief op het gebied van de mensenrechten. Ramingen 2001: NLG 5.200.000.

China

De VN-Hoge Commissaris voor de Rechten van de Mens (UNHCHR) is in onderhandeling met China over de inhoud van een programma op het gebied van mensenrechten, vastgelegd in een 'Memorandum of Understanding' (MoU) dat waarschijnlijk in november a.s. wordt ondertekend. Het GMV-programma in China zal hierbij aansluiten en zal bij voorkeur via multilaterale kanalen worden uitgevoerd. Aandacht gaat ondermeer uit naar versterking van de rechtsstaat en mensenrechteneducatie. In afwachting van ondertekening is reeds een bescheiden begin gemaakt met het ondersteunen van activiteiten, bijv. via UNDP, die volgens de UNHCHR aansluiten bij de door haar geïdentificeerde aandachtspunten. Zodra het MoU tussen de UNHCHR en China is getekend kan het GMV-programma starten. Ramingen 2001: NLG1.250.000.

Colombia

Als gevolg van de voortdurende ontwikkelingen in het vredesproces en de debatten hierover is er in Colombia nog nauwelijks sprake van een specifiek GMV-programma. Niettemin worden er een aantal maatschappelijke initiatieven ter bevordering van mensenrechten en vrede ondersteund. Bij activiteiten op dit gebied wordt gestreefd naar het bevorderen van een cultuur van onderling respect en vreedzame samenleving en verbetering van de mensenrechtensituatie. Ramingen 2001: NLG 3.000.000.

Georgië

Voor Georgië is een GMV-programma opgesteld. Na overleg met vertegenwoordigers van de overheid, civil society en overige donoren zijn met name de volgende aandachtsvelden voor ondersteuning geïdentificeerd: hervorming van de overheidsfinanciën, lokaal bestuur en mensenrechten (ombudsman). De uitvoering zal met name via het multilaterale kanaal geschieden. Op dit moment is overleg gaande met Wereldbank en UNDP over uitwerking van een meerjarenplanning met concrete programma-activiteiten op bovenstaande aandachtsterreinen. Ramingen 2001: NLG 3.000.000.

Guatemala

Mensenrechten en Goed Bestuur waren reeds vanwege de relatie met de Vredesakkoorden een essentieel onderdeel van het Nederlandse OS-programma. Momenteel vindt ondersteuning plaats op het terrein van mensenrechten, versterking van de rechtsstaat, institutionele ontwikkeling, vredesopbouw en participatie. Ramingen 2001: 12.000.000.

Guinee Bissau

Voor Guinee-Bissau is nog geen GMV-programma opgesteld. De huidige ondersteuning richt zich met name op het demobilisatieprogramma, aangezien demobilisatie van de strijdkrachten cruciaal is. Binnenkort volgt een consultatiemissie om een specifiek GMV-programma te helpen vormgeven. Ramingen 2001: NLG 3.250.000.

Midden Amerika: Honduras en El Salvador

Voor Midden Amerika is er door de post in samenwerking met het departement een GMV-programma opgesteld. In Honduras richt het GMV-programma zich met name op rechtsstaatversterking door middel van aandacht voor justitiële hervorming en steun voor mensenrechten activiteiten. Daarnaast is er sprake van ondersteuning van het decentralisatieproces en participatie door middel van versterking van lokaal bestuur en ondersteuning van de civil society. Ramingen 2001: NLG 3.000.000.

In El Salvador ligt de prioriteit o.m. bij rechtsstaatversterking, versterking van de lokale overheid, participatie van de bevolking en electorale hervormingen. Op deze terreinen worden door Nederland ondersteunde activiteiten uitgevoerd. Ramingen 2001: NLG 2.000.000.

Kenia

In Kenia wordt al sinds enige tijd gewerkt aan ontwikkeling van een GMV-programma, waarin een zwaar accent wordt gelegd op ondersteuning van civil society, in het licht van de politieke context. Verdere uitwerking zal plaatsvinden aan de hand van consultaties later dit jaar. Op basis hiervan zullen beleidsprioriteiten voor de komende jaren worden uitgewerkt. Ramingen 2001: NLG 6.800.000.

Namibië

In juli van dit jaar heeft een consultatiemissie plaats gevonden naar Namibië. In gezamenlijk overleg zijn een aantal aandachtsvelden geïdentificeerd, waaronder justitie, media en public sector reform. De National Planning Commission is nu bezig met de uitwerking van een concreet programma's op de voornoemde terreinen. Ramingen 2001: NLG 2.500.000.

Nepal

De post heeft een eerste aanzet gegeven voor een GMV-programma. Dit zal de komende maanden verder worden uitgewerkt. Ter thematische ondersteuning is begin 2001 een consultatiemissie naar Nepal gepland. Ramingen 2001: NLG 1.350.000.

Pakistan

Als gevolg van de binnenlandse politieke ontwikkelingen is het GMV-programma in Pakistan nog in opbouw. De komende tijd zal dit programma verder worden uitgewerkt. Ramingen 2001: NLG 2.800.000.

Rwanda

In Rwanda zijn voor wat betreft het GMV-beleidsterrein decentralisatie, justitie en mensenrechten als centrale aandachtsvelden geformuleerd. Ook in het geval dat Rwanda zou worden toegevoegd aan de lijst met landen waarmee Nederland een structurele bilaterale relatie onderhoudt, zoals ik de Kamer voorstelde in mijn brief van 11 september jl., zal Nederland ondersteuning in de nabije toekomst op deze terreinen voortzetten. Ramingen 2001: NLG 39.725.000.

Zimbabwe

Op dit moment wordt er gewerkt aan het opstellen van een GMV-programma voor Zimbabwe. Uitgangspunt bij het GMV-programma is de bevordering van de democratie. De aandacht met name uit naar ondersteuning van civil society ter versterking van haar rol als tegenwicht tegen de overheid, o.a. in het electorale proces. Tevens richt het programma zich op verbetering van het functioneren van de overheid (zowel centraal als decentraal) waarbij het accent ligt op verantwoording en transparantie. Ramingen 2001: NLG 1.700.000.

Albanië, Bosnië, Moldavië

In deze landen wordt ondersteuning gegeven aan onder andere democratiseringsprocessen, versterking van civil society en vrije en onafhankelijke media.

Blad

1 Het thematische programma ter bevordering van Goed Bestuur, Mensenrechten en Vredesopbouw wordt sinds augustus 2000 niet langer aangeduid als het DMV-programma, maar als het GMV-programma . Dit om verwarring te voorkomen met de Directie Mensenrechten en Vredesopbouw (DMV), waar naast Goed Bestuur, Mensenrechten en Vredesopbouw ook Humanitaire Hulp is ondergebracht. Deze naamswijziging heeft geen beleidsinhoudelijke gevolgen gehad.


2 Albanië, Armenië, Bosnië, Cambodja, China, Colombia, Georgië, Guatemala, Guinee Bissau, Honduras, Kenia, Moldavië, Namibië, Nepal, Pakistan, Rwanda, El Salvador, Zimbabwe. In mijn brief aan u dd. 11 september jl. heb ik voorgesteld Rwanda toe te voegen aan de lijst met landen waarmee Nederland een structurele bilaterale relatie onderhoudt.

===

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie