Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Resultaten studie verlengde Kersenbaan en Hogeweg Amersfoort

Datum nieuwsfeit: 30-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Amersfoort
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Amersfoort

Verlengde Kersenbaan en Hogeweg: toegangswegen van de toekomst Resultaten planstudies aan College voorgelegd

Het onderzoek naar de mogelijke (re)constructie van de Hogeweg en Verlengde Kersenbaan is afgerond. Het College van B&W heeft de plannen op 17 oktober 2000 bekeken en besloten dat zij ter instemming worden voorgelegd aan de Raadscommissie op 30 oktober aanstaande opdat de publieke raadpleging daarna kan beginnen.
De Hogeweg en Arnhemseweg zijn beide toegangswegen naar het centraal stadsgebied van Amersfoort en worden aangepast dan wel aangelegd (Kersenbaan) om de toenemende verkeersstromen in en om de stad te kunnen blijven verwerken.
De studie is integraal uitgevoerd. Dat betekent dat niet alleen is gekeken naar de vervoerkundige kwaliteit van de weg, maar tegelijkertijd heeft het projectteam gewerkt aan de stedenbouwkundige- en landschappelijke invulling voor de twee wegen. Daardoor ontstaat een eenduidig beeld van de wegen die met hun lanenstructuur aantrekkelijke stadsentrees worden.

Toename autoverkeer komende jaren
De bereikbaarheid van het Centraal Stadsgebied (CSG) is een belangrijk onderwerp in het Verkeer- en Vervoerplan van Amersfoort uit 1999. De oostelijke en zuidoostelijke invalsroutes van en naar dit gebied vertonen nu al overbelasting en dat heeft gevolgen voor de doorstroming en veiligheid van het verkeer.
Door de groei van het aantal inwoners in de stad en met name door de groei van de Amersfoortse economie zal de hoeveelheid verkeer de komende tien jaar toenemen. De druk op de ontsluitingswegen Hogeweg (oostelijke invalsroute) en Arnhemseweg (zuid/zuidoostelijke invalsroute) neemt daarmee ook toe. De planstudie over de Hogeweg en de Kersenbaan is gericht op het voorkomen van congestie in de komende jaren op deze invalsroutes.

Hogeweg
De reconstructie van de Hogeweg bestaat uit twee onderdelen: maatregelen die ertoe bijdragen dat de doorstroming van het verkeer wordt verbeterd en de mogelijke aanleg van een busbaan tussen de Stadsring en de aansluiting met de A28. De doorstroming van het verkeer kan worden verbeterd door maatregelen als het afsluiten van bepaalde afslagen, optimalisatie van kruispunten en het beperken van het aantal parkeervakken. Op het gedeelte Stadsring tot de Ringweg Kruiskamp/Randenbroek wordt door ruimtegebrek een enkele busbaan aangelegd. De vrije busbaan is in één richting toegankelijk, in de ochtenduren voor het stadingaande openbaar vervoer en in de avonduren voor het staduitgaande openbaar vervoer. Het nieuwe wegprofiel past binnen het bestaande wegprofiel en krijgt het aanzien van een laan doordat aan weerszijden en in de middenberm een bomenrij wordt geplant. Het College heeft een voorkeur uitgesproken voor de reconstructie van de weg in combinatie met de aanleg van een busbaan.

Kersenbaan
De Verlengde Kersenbaan wordt over het traject Leusderweg tot Smaragdweg aangelegd als een tweebaansweg in twee richtingen (één strook per richting, geen busbaan). De weg sluit daarmee aan op het reeds bestaande deel van de Kersenbaan (van Smalle Pad tot aan Leusderweg) en zal de momenteel drukke Arnhemseweg ontlasten. Op diverse plaatsen op het tracé worden bomen geplant om hiermee de groene entree van de weg te benadrukken.
In de studie zijn twee mogelijkheden aangegeven voor het tracé: de hele weg ligt naast de spoorlijn tot de Smaragdweg of de weg ligt tot aan de Gasthuislaan naast de spoorlijn, om daarna te vervolgen over de Diamantweg tot de Smaragdweg. Het College heeft een voorkeur uitgesproken voor deze laatste optie. Tot aan Leusden wordt een snelfietsroute langs de Ponlijn aangelegd zodat er een doorgaande en snelle fietsroute ontstaat van en naar het station van Amersfoort.

Op het gedeelte tussen de Smaragdweg en de aansluiting met de A28 wordt mogelijk één rijrichting op het huidige fietspad aangelegd, waardoor de lanenstructuur op het hele traject wordt doorgetrokken en er meer ruimte en dus meer doorstroming ontstaat. Een nieuw fietspad wordt dan naast de weg aangelegd.

Planning
Tussen medio november en medio december vindt de formele raadplegende inspraakperiode plaats. Na verwerking van de inspraakreacties worden in maart de uiteindelijke voorkeursopties voor de Hogeweg en Kersenbaan samen met een Raadsvoorstel en Conceptbesluit aan de Raad voorgelegd. In dit voorstel worden ook de financiële aspecten en dekkingsmogelijkheden aangegeven. Aansluitend wordt het Raadsbesluit aangeboden aan het Ministerie van Verkeer en Waterstaat in het kader van de (meerjarige) MIT-subsidieprocedure.
De uitvoering van het project staat gepland voor de periode 2003 - 2007.

Communicatie
De afgelopen maanden heeft een klankbordgroep, bestaande uit bewoners van omliggende straten, meegewerkt aan de totstandkoming van de plannen. De resultaten van dit proces zijn verwerkt in de planstudies die nu zijn voorgelegd aan het College.
In oktober besluiten het College en de Raadscommissie VDO of de plannen voor inspraak kunnen worden vrijgegeven. Begin november verschijnt een Stadsbericht Extra met aankondiging voor een inspraakavond, een tentoonstelling in de wijk en informatie via Internet.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie