Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vijfde jaarrapport armoede en sociale uitsluiting

Datum nieuwsfeit: 31-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Sociaal en Cultureel Planbureau
Zoek soortgelijke berichten
Sociaal en Cultureel Planbureau


Persbericht

Balans van het armoedebeleid

Vijfde jaarrapport armoede en sociale uitsluiting. Onder redactie van G. Engbersen, J.C. Vrooman en E. Snel. (ISBN 90 5356 468 3)

Dit is geen SCP publicatie, meer informatie bij de Amsterdam University Press

Aangeboden op 31 oktober 2000 aan Minister Vermeend (SZW)

Ondanks het gevoerde armoedebeleid bleef het aantal huishoudens in Nederland met een inkomen onder of rond het sociaal minimum gedurende de jaren negentig min of meer gelijk. Het aantal huishoudens onder de (wat hogere) lage-inkomensgrens daalde echter wel.

De samenstelling van de groep armen is in de jaren negentig gewijzigd: minder ouderen, meer kinderen en jongeren, meer werkenden, meer door vrouwen geleide huishoudens (waaronder eenoudergezinnen) en een sterke oververtegenwoordiging van minderheden.

De Nederlandse overheid besteedde tussen 1995 en 1998 ruim 1 miljard gulden aan armoedebeleid. De effecten van het gevoerde ondersteuningsbeleid stemmen gematigd optimistisch. Het aantal huishoudens met een langdurig laag inkomen daalde licht, de vaste lasten voor huishoudens onder de lage inkomensgrens zijn met 1 procentpunt gedaald, en het niet-gebruik van huursubsidie is wellicht afgenomen.

Het lokale armoedebeleid vertoont grote verschillen per gemeente die niet herleid kunnen worden tot lokale variaties in de ernst van de armoedeprobleem. Geschat wordt dat de bijzondere bijstand en kwijtschelding van lokale lasten tezamen een vermindering van het inkomenstekort van arme huishoudens opleveren met circa 15 procent.

De daling van het percentage lage inkomens heeft in de tweede helft van de jaren negentig geen gelijke tred gehouden met de enorme werkgelegenheidsgroei in Nederland. Dit komt doordat de meeste nieuwe banen niet bij arme huishoudens terechtkwamen, maar bij tweeverdieners en nieuwkomers op de arbeidsmarkt die voordien al niet arm waren.

Ongeveer 40.000 huishoudens konden dankzij het gerichte arbeidsmarktbeleid (sociale werkvoorziening, additionele werkgelegenheid, enz.) aan armoede ontsnappen. De mogelijkheden om door arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsbeleid de armoede terug te dringen zijn dus beperkt. Het beleid gericht op verhoging van de arbeidsparticipatie moet ondersteund worden door aanvullend inkomensbeleid.

Uit intensief onderzoek onder arme huishoudens blijkt dat de betekenis van het formele armoedebeleid begrensd is. Arme huishoudens ontwikkelen een specifieke mix aan strategieën, waarbij sommigen vooral profijt hebben van het formele armoedebeleid en anderen van de informele economie of van ondersteunende netwerken. Autochtone huishoudens profiteren meer van het formele armoedebeleid, allochtone huishoudens (waaronder veel eenoudergezinnen) ontlenen veel informele steun aan hun sociale netwerken.


1. Ontwikkeling van armoede


Armoede is een hardnekkig probleem. Ondanks de gunstige economische ontwikkeling en het gevoerde armoedebeleid bleef het aantal huishoudens in Nederland met een inkomen onder of rond het sociaal minimum gedurende de jaren negentig min of meer gelijk (10,6 procent van alle Nederlandse huishoudens). Het aantal huishoudens onder de (wat hogere) lage-inkomensgrens is tussen 1996 en 1998 wel wat afgenomen (van 15,7 procent in 1996 tot 14,3 procent in 1998). Het aantal ouderen met een laag inkomen daalde naar verwachting (vooral dankzij de verhoging van de ouderenaftrek), maar het aantal werkenden met een laag inkomen stijgt. Het aantal uitkeringsgerechtigden met een laag inkomen daalde eveneens, maar dat heeft eerder te maken met de dalende werkloosheid dan met het gevoerde inkomensbeleid.

De samenstelling van de groep armen verandert. Vooral ouderen hebben geprofiteerd van het in de afgelopen jaren gevoerde armoedebeleid. Terwijl het aantal arme ouderen daalde, steeg het aantal kinderen en jongeren in minimumhuishoudens (tussen 1990 en 1998 met 50 duizend, of te wel 15 procent). Verder is sprake van een groeiend aantal werkenden met een laag inkomen. Ook het aantal door vrouwen geleide huishoudens (waaronder eenoudergezinnen) neemt langzaam toe. Minderheden zijn sterk oververtegenwoordigd onder de armoedegrens. De kans op armoede is bij allochtonen driemaal (bij Surinamers) tot meer dan viermaal (bij Marokkanen) zo hoog als bij autochtone Nederlanders. Het aantal minimumhuishoudens van werkenden en van WAO-ers is de laatste jaren licht gestegen.


2. Armoedebeleid en inkomensontwikkeling

De Nederlandse overheid besteedde tussen 1995 en 1998 ruim 1 miljard gulden aan armoedebeleid, waarvan tweederde aan generieke maatregelen (verhoging van de ouderenaftrek en kinderbijslag, wijziging van de individuele huursubsidie) en eenderde voor specifiek armoedebeleid, veelal uitgevoerd door gemeenten (bijzondere bijstand, kwijtschelding lokale heffingen, enzovoort). De generieke maatregelen werden met name ingezet om de koopkracht van bijzondere groepen te verbeteren, de vaste lasten te drukken en het niet-gebruik van huursubsidie te verminderen. Op al deze terreinen zijn positieve ontwikkelingen te melden, die een gematigd optimisme rechtvaardigen over het gevoerde ondersteuningsbeleid. Zo is het aantal huishoudens met een langdurig laag inkomen in de periode 1994-1998 licht gedaald (van 6,8 procent naar 6,2 procent), zijn de vaste lasten voor huishoudens onder de lage inkomensgrens met 1 procentpunt gedaald, en lijkt het niet-gebruik van huursubsidie te zijn afgenomen. Over dit laatste bestaat overigens nog geen zekerheid. De wijziging van de huursubsidiewet in 1997 heeft immers tot een ruimere kring van rechthebbenden geleid, waarvoor nog geen gegevens beschikbaar zijn. De gunstige ontwikkeling van de vaste woonlasten als aandeel van het totale inkomen lijkt verder niet alleen het gevolg van de gematigde huurontwikkeling maar ook van de gunstiger inkomensontwikkeling.


3. Lokaal armoedebeleid

Het lokale armoedebeleid heeft redelijk wortel geschoten, al bestaan er zeer grote verschillen tussen gemeenten die niet tot lokale variaties in de ernst van het armoedeprobleem herleid kunnen worden. De ene gemeente geeft per minimumhuishouden veel meer geld uit aan armoedebeleid dan de andere. Over het effect van deze maatregelen is weinig bekend, vooral omdat weinig bekend is over eventueel niet-gebruik. Dat deze voorzieningen een positief effect op de koopkracht van huishoudens hebben, staat echter buiten kijf. Geschat wordt dat de bijzondere bijstand en kwijtschelding van lokale heffingen tezamen een vermindering van het inkomenstekort van lage-inkomensgroepen opleveren van 15 procent. Dit betekent een koopkrachtverbetering van rond 5 procent.


4. Banengroei en hardnekkige en armoede

Ondanks de record-werkgelegenheid in Nederland in de tweede helft van de jaren negentig is het percentage armen onder de bevolking slechts weinig gedaald. De verklaring voor deze paradox is, dat de meeste nieuwe banen niet terecht zijn gekomen bij arme huishoudens, maar bij tweeverdieners en nieuwkomers op de arbeidsmarkt die voordien al niet arm waren. Verder groeit het aantal werkenden met een laag inkomen. Naast zelfstandigen betreft dit met name jonge alleenstaande werknemers. Veel jonge werklozen hebben inmiddels werk gevonden, maar konden daarmee niet boven de lage inkomensgrens uitklimmen Ook is er een groeiend aantal studenten zonder studiefinanciering, die van betaald werk moeten rondkomen.

Naast het algemene werkgelegenheidsbeleid voert de overheid een gericht arbeidsmarktbeleid. Het gaat hier onder meer om de sociale werkvoorziening (WSW) en het additionele werkgelegenheidsbeleid (WIW-banen, Melkertbanen, enzovoort). Op basis van evaluatiestudies wordt geschat dat dankzij deze maatregelen ongeveer 170.000 langdurig werklozen en arbeidsongeschikten méér aan het werk zijn dan zonder dit beleid het geval zou zijn geweest. Hoewel velen die dankzij dit beleid aan het werk gaan, niet (veel) meer dan het minimumloon verdienen, betekent dit voor een aanzienlijke groep toch een ontsnapping uit armoede. Veel gesubsidieerde banen worden vervuld door alleenstaanden, van wie de uitkering ruim onder het netto minimumloon ligt. Ook een laagbetaalde baan kan voor hen een substantiële inkomensverbetering betekenen. Voor gezinnen levert een gesubsidieerde baan echter vaak niet genoeg op om uit de armoede te komen, tenzij ook de partner erin slaagt werk te vinden. Ongeveer 40.000 huishoudens konden dankzij het gerichte arbeidsmarktbeleid aan armoede ontsnappen (uitgaande van de lage-inkomensgrens). Dit is overigens een zeer ruwe schatting met een ruime onzekerheidsmarge. Hoewel dit geen onbelangrijke effecten zijn, blijkt hieruit dat de mogelijkheden om door middel van arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsbeleid de armoede substantieel terug te dringen, beperkt zijn. Het beleid gericht op verhoging van de arbeidsparticipatie moet daarom in sterkere mate ondersteund worden door aanvullend inkomensbeleid.


5. Sociale activering

Voor personen zonder reële kansen op de arbeidsmarkt wordt gepoogd de participatie in maatschappelijk nuttige activiteiten te bevorderen, waardoor het isolement van mensen kan worden doorbroken en zij eventueel op (langere) termijn in staat zijn om betaalde arbeid te verrichten. Medio 1999 rapporteerden gemeenten ruim zesduizend deelnemers aan dergelijke projecten, met name vrijwilligerswerk. De (experimentele) projecten bereiken dus slechts een klein deel van de bijstandspopulatie. Uit evaluaties blijkt dat sociale activering weinig bijdraagt aan de verbetering van de inkomens- en arbeidspositie van arme mensen, maar volgens deelnemers en professionele betrokkenen worden er wel immateriële winsten geboekt (herstel van sociale contacten, meer eigenwaarde en zelfvertrouwen, enzovoort).


6. De armoedeval

Sedert kort staat de 'armoedeval' op de politieke agenda: bij de overstap van een uitkering naar een baan komen veel inkomensafhankelijke subsidies (geheel of gedeeltelijk) te vervallen waardoor deze overstap plotseling veel minder aantrekkelijk wordt. Zo houden inkomensafhankelijke subsidies ter bestrijding van armoede (bijvoorbeeld: huursubsidie, kwijtschelding lokale lasten) mensen in een uitkeringssituatie (lees: armoede) gevangen. Sommige politici menen dat we dit nadeel van dit gerichte armoedebeleid maar moeten accepteren. Derksen geeft in dit Jaarraapport aan dat hier toch veel minder sprake is van een 'onoplosbaar dilemma' dan vaak wordt verondersteld. De inkomensafhankelijke regelingen blijken namelijk ook als instrument ter bestrijding van armoede nogal wat nadelen te hebben. Om die reden pleit hij voor een algemeen inkomensbeleid waarmee zowel de armoede wordt bestreden als de armoedeval wordt voorkomen.


7. "Landschappen van armoede"

Intensief onderzoek onder 260 arme huishoudens uit Amsterdam-Noord, Amsterdam-Oost, Rotterdam-Delfshaven en enkele buurten in Arnhem bevestigt de bevinding dat de betekenis van het formele armoedebeleid begrensd is. Dat blijkt mede uit het feit dat bepaalde groepen (in het bijzonder huishoudens met jonge kinderen) een te laag inkomen hebben waardoor zij additionele inkomsten nodig hebben om rond te komen. Arme huishoudens blijken daarbij een specifieke mix aan strategieën te ontwikkelen, waarbij sommigen vooral profijt hebben van de informele economie of van ondersteunende netwerken, terwijl anderen vooral profijt hebben van het formele, lokale armoedebeleid. We zien dat autochtone huishoudens vooral profiteren van het lokale armoedebeleid, terwijl allochtone huishoudens (waaronder veel eenoudergezinnen) de beschikking hebben over hechte onderlinge netwerken.

Opvallend is de relatief hoge vertegenwoordiging van autochtone en Turkse huishoudens in de informele economie (respectievelijk 24% en 28%). Voor een deel van onze onderzoeksgroep vormt de combinatie van inkomsten uit sociale zekerheid, informele arbeid en andere bronnen, een meer voordelige combinatie in termen van geld, tijd en zekerheid
- dan een formeel arbeidsbestaan.

Ook blijkt dat er een groep jongeren is (waaronder vluchtelingen) met een serieus armoedeprobleem. Bij hen werkt de zogenaamde 'sluitende aanpak' niet. Het betreft jongeren die niet ondersteund worden door ouders en die niet onder een of andere overheidsregeling vallen.


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...