Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Reactie BUZA op klacht visumverlening in Rabat

Datum nieuwsfeit: 31-10-2000
Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

www.minbuza.nl\content.asp?Key=402537Aan de Voorzitter van de Vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Directie Personenverkeer, Migratie en Consulaire Zaken Afdeling Vreemdelingen- en Visumzaken Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag

Datum 31 oktober 2000 Auteur mr. C.D.L. van den Berg

Kenmerk DPC/VV-827/00 Telefoon (070) 348 59 74

Blad /3 Fax (070) 348 45 83

Bijlage(n) E-mail cdl-(vanden.berg@minbuza.nl)

Betreft Uw verzoek betreffende de brief d.d. 1 oktober jl. van de heer Tetteroo

Zeer geachte Voorzitter,

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier van Uw Commissie d.d. 20 oktober jl. kenmerk no. Buza 2000/80 over de brief van de heer Tetteroo van
1 oktober jl., kan ik U als volgt informeren.


Mij is bekend dat zich op dit moment vertragingen voordoen bij de afgifte van machtigingen tot voorlopig verblijf (MVV) bij de Nederlandse ambassade in Rabat. In verband daarmee is de ambassade verzocht een aantekening op te stellen over de reden van de vertragingen in de afgifte van MVV's en de problemen waarvoor zij zich gesteld zien. Op basis van deze aantekening wordt, in overleg met het Ministerie van Justitie, zo snel mogelijk een adequate oplossing voor de door de ambassade gesignaleerde problemen uitgewerkt.

Met de ambassade is afgesproken dat MVV's, waarbij door de Visadienst een machtiging tot afgifte MVV is gegeven, in de tussenliggende periode zonder verdere vertraging zullen worden gehonoreerd.

Over de brief van de heer Tetteroo bericht ik u dat de Nederlandse ambassade in Rabat om een reactie is gevraagd.

Op basis van de Schengenregelgeving kan de visumaanvrager voor een mondelinge toelichting op een visumaanvraag worden gevraagd persoonlijk te verschijnen bij de diplomatieke of consulaire post. Ook van mevrouw Bouchou, de echtgenote van de heer Tetteroo, is een interview afgenomen om van haar een mondelinge toelichting op haar visumaanvraag te krijgen. De ambassade heeft zeker niet de intentie gehad om impertinente vragen te stellen. Helaas is het voor mij niet meer te achterhalen wat de exacte formulering is geweest van de gestelde vragen. Mochten de gestelde vragen evenwel als impertinent zijn aangemerkt dan betreur ik dat.

De visumaanvraag van mevrouw Bouchou is naar aanleiding van dit interview ter heroverweging voorgelegd aan de Visadienst van de IND. Het is derhalve niet juist dat de ambassade de MVV-aanvraag van mevrouw Bouchou heeft geweigerd. De afgifte van de MVV is aangehouden.

Het ter heroverweging retour zenden van de MVV-aanvraag van mevrouw Bouchou is echter geen gevolg van een nieuwe (Marokkaanse dan wel Nederlandse) wet maar van een zorgvuldige behandeling van de visumaanvraag. Indien immers bij de indiening van de MVV-aanvraag op de ambassade nieuwe feiten en omstandigheden bekend worden, kunnen deze ertoe leiden dat alsnog wordt afgezien van MVV-afgifte. Om misverstanden te voorkomen, is in de beschikking van de Visadienst een aparte alinea opgenomen waarin wordt gewezen op deze mogelijkheid.

Volgens de ambassade is het Benelux Visumkantoor niet op 28 maar op 27 september jl. ontruimd. Deze ontruiming was het gevolg van wangedrag van enkele visumaanvragers. De visumaanvragers is mondeling verzocht het pand te verlaten. Na de ontruiming heeft de Nederlandse echtgenoot van één van de visumaanvragers getracht zich eigenhandig toegang tot het Benelux Visumkantoor te verschaffen. Deze persoon heeft de toegangspoort bij dit incident ernstig beschadigd en ontzet.

Met betrekking tot de klacht van de heer Tetteroo dat het voor hem niet mogelijk zou zijn geweest om toegang te verkrijgen tot de ambassade merk ik op dat bezoekers van de Consulaire afdeling van de Nederlandse ambassade te Rabat indien mogelijk nog dezelfde dag worden geholpen. Of deze bezoekers in het bezit zijn van een Nederlands paspoort doet hierbij niet ter zake. Toegang tot het Benelux Visumkantoor in Rabat is in beginsel voorbehouden aan de visumaanvragers zelf. Voor deze zeer omvangrijke categorie bezoekers hanteert de ambassade sinds het begin dit jaar een afsprakensysteem. Dit systeem is met name ingesteld om te voorkomen dat visumaanvragers zich meermalen bij het Benelux Visumkantoor dienen te melden en daarbij langdurig voor het kantoor in de rij moeten staan.

Ten slotte bericht ik u dat er geen aanwijzingen zijn dat de huidige medewerkers van de Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging in Rabat corrupt zouden zijn. Wel heeft het Benelux Visumkantoor omstreeks het begin van dit jaar naar aanleiding van serieuze verdenkingen van corruptie- en omkooppraktijken een portier van het kantoor ontslagen.

De Minister van Buitenlandse Zaken

===

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie