Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

GS-besluitenlijst Drenthe d.d. 31 oktober 2000

Datum nieuwsfeit: 31-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Drenthe
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Drenthe

GS-besluitenlijst d.d. 31 oktober 2000Nummer Openbaar Onderwerp Advies Beslissing GS
6.1/RW Ja Bestemmingsplan Anloo Bosweg; gemeente Aa en Hunze. De bedenking ongegrond verklaren en het bestemmingsplan goedkeuren. Conform.
6.2/RW Ja Bestemmingsplan Emmen-Centrum, Kapelstraat en omstreken; gemeente Emmen. De bedenkingen deels niet-ontvankelijk verklaren, de overige bedenkingen ongegrond verklaren en het bestemmingsplan goedkeuren. Conform.
6.3/FC Ja 8e wijziging provinciale begroting 2000. Het ontwerpstatenbesluit vaststellen. Conform, onder toevoeging wijziging flexibel personeel.
6.4/FG Ja Middelen voor de inrichting van het Web-beheer.
1. Herstart de invoering van het Stateninformatiesysteem met Circle Software.

2. De kosten ad f 150.000,-- ten laste brengen van Onvoorzien 2000.


1. Conform.2. Conform: maar uit ruimte 8e wijziging.
6.5/LG Ja Krediet Natuurgebiedaankopen. De staten voorstellen het krediet voor Natuuraankoopgebieden éénmalig te verhogen met f 547.000,--, ten laste van Onvoorzien 2000. Conform, maar uit ruimte 8e wijziging.
6.7/BJZ Ja Vergadering Algemeen Bestuur IPO op 2 november 2000. Instemmen met de opmerkingen en aangeven wie de vergadering zal bezoeken. Conform, gedeputeerde Swierstra gaat. 6.12/LG Ja Bestuursopdracht uitvoeringskosten plattelandsbeleid. Instemmen met de bestuursopdracht. Conform.
6.13/LG Ja Voorbereidingscommissie Nationaal Park Drentsche Aa.
1. Instemmen met deelname aan de Regionale voorbereidingscommissie Nationaal Beek- en Esdorpenlandschap Drentsche Aa en gedeputeerde Edelenbosch voordragen als vertegenwoordiger van de provincie.
2. Instemmen met het zoveel mogelijk in elkaar schuiven van de activiteiten van de voorbereidingscommissie en de planning en programmering van Stimuleringsregeling gebiedsgericht beleid.
3. Instemmen met het verzorgen van het secretariaat van de voorbereidingscommissie door de provincie.

Conform.
6.16/MB Ja Aanvullend advies voor richtlijnen milieueffectrapportage voor grootschalige evenementen op het TT-circuit. De aanvullende richtlijnen voor de milieueffectrapportage vaststellen. Conform. 6.18/RW Ja Windenergie; verzoek aan Coevorden en antwoord aan Stichting Windenergie Noord-

Nederland.

1. Verzoek de gemeente Coevorden de ontwikkelingsmogelijkheden van een windturbinepark ten zuiden van Coevorden te stimuleren.
2. Beantwoord de brief van de Stichting Windenergie Noord-Nederland aan provinciale staten en informeer ze volledig.

Conform.
6.19/VV Ja Voorrangsregeling fietsers bij rotondes. Instemmen met de ontwerpbrief. Conform.
Tekstuele aanpassing
6.21/WK Ja Project ISV-bodemsanering. Instemmen met de uitgangspunten en het uitvoeren van de werkzaamheden volgens het projectplan. Conform.
6.22/Ec Ja Vragen ex artikel 29 Reglement van Orde over de Prins Bernhardhoeve. Instemmen met de ontwerpbrief. Conform. Inclusief tekstvoorstel.
6.23/Ec Ja Jaarconferentie NHI.

1. Kennisnemen van het programma en de inventarisatie van de ruimtelijk-economische plannen in het NHI-gebied.
2. Instemmen met de uitspraak van de Stuurgroep NHI dat de inventarisatie een goede basis is om tot de ontwikkeling van gezamenlijke projecten in het NHI-gebied te komen.

Conform.
6.25/VV Ja Verhoging leeftijd buurtbuschauffeurs. De staten voorstellen de leeftijdsgrens te bepalen op: van 19 tot 75 jaar. Conform.
6.26/RW Ja Verdeelbesluit ISV en ISV-bodem projectgemeenten 2000 en 2001.

1. Instemmen met de aangegeven verdeling.

2. De gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn en Midden-Drenthe alsnog de gelegenheid bieden een aanvraag voor rieten daken en monumenten in te dienen.

3. Instemmen met het voeren van nader overleg met de gemeenten Midden-Drenthe, Noordenveld en Tynaarlo over hun ISV-bodemaanvraag.

4. Instemmen met de toekenning van de ISV-bijdrage aan de gemeente Borger-Odoorn, onder de voorwaarde dat de gemeente vóór 1 juli 2001 de financiële kaders helderder maakt en meer inzicht biedt in de realisatie van de uitvoering. ISV-bijdrage eveneens toekennen aan de gemeente Midden-Drenthe onder de voorwaarde dat de gemeente vóór 1 juli 2001 aangeeft welke concrete deelprojecten uitgevoerd worden.

5. De Statencommissie RIM informeren.

Conform.
6.27/Kab Ja Verhoging jaarlijkse subsidie Stichting Bosbrandbestrijding ten behoeve van continuering vliegtuigbewaking in brandgevaarlijke perioden. Uitvoering geven aan de door de gedeputeerde gedane toezegging om f 50.000,-- per jaar garantiesubsidie beschikbaar te stellen ten behoeve van bosbrandbestrijding. Conform.

Akkoordstukken

Geen opmerkingen.

Mededelingen

Gedeputeerde G. de Vries heeft zitting genomen in de Bestuursacademie Nederland(BAN)-visitatiecommissie.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie