Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst B&W Groningen

Datum nieuwsfeit: 31-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Groningen: B & W besluiten

Voortgang drugsbeleid gemeente Groningen
Projecten op scholen om leerlingen bewust te maken van de gevaren van drugsverslaving lopen goed. Dit geldt ook voor opvang van verslaafden, zoals in het 12e Huis. Aan de nazorg van ex-verslaafden en snel ingrijpen bij beginnende verslaving zal de komende jaren extra aandacht moeten worden besteed. Dit staat in de voortgangsrapportage Tegendrug, die door B&W is vastgesteld.

Datum besluit: dinsdag, 31 oktober 2000
Nota: Voortgangsrapportage nota Tegendrug

Heel, Schoon en Veilig
Het college heeft zich vanmorgen op initiatief van milieuwethouder René Paas opnieuw uitgesproken voor een forse verbetering in de stedelijke leefomgeving. Eerder al besloot het college geld beschikbaar te stellen voor zowel het aanpakken van de boomworteloverlast als het verbeteren van de gemeentelijke asfaltwegen.
Met de nieuwe investeringen is een structureel bedrag gemoeid van 2,3 miljoen gulden. Het college gaat er vanuit dat met deze structurele gelden de directe woonomgeving van de Stadjers binnen afzienbare tijd heel (vlakke en aansluitende betrating), schoon (vrij van onkruid en zwerfvuil) en veilig is.

Datum besluit: dinsdag, 31 oktober 2000
Nota: Heel & Schoon: een impuls voor de leefomgeving

Betere dienstverlening rond overlijden en uitvaart
De ambtelijke dienstverlening rond overlijden en begraven/cremeren wordt in Groningen vereenvoudigd. Op initiatief van wethouder René Paas hebben burgemeester en wethouders besloten dat twee gemeentelijke diensten hun taken op dit gebied gaan combineren. Nabestaanden kunnen straks ook op de begraafplaats Selwerderhof terecht voor informatie, het uitzoeken en betalen van grafruimte, afspraken over grafaankleding en onderhoud.
Het is de bedoeling dat het gebouwtje op Selwerderhof wordt verbouwd tot een publieksruimte waarin de diensten DIA en RO/EZ samen de gemeentelijke taken uitvoeren rond het begraven en cremeren.

Datum besluit: dinsdag, 31 oktober 2000
Nota: Vorming loket begraafplaatsen Selwerderhof

Aanleg parkeergarage kan, mits...
Het is mogelijk om onder de Grote Markt een parkeergarage aan te leggen met minimale risicos voor de omringende monumenten, mits aan een aantal randvoorwaarden wordt voldaan. Dat is de belangrijkste conclusie van het tweede 'rapport GeoDelft'. Reden voor het onderzoek is de eis van het college om schade aan de Martinikerk en Martinitoren te voorkomen. Er zijn drie voorwaarden waaraan de aanleg van de garage moet voldoen:
1. nader onderzoek naar bodem & grondwater en bouwkundige staat van kerk en toren. Uit deze nadere onderzoeken moet blijken of de aannames in het oriënterend onderzoek juist zijn. 2. de keuze voor de meest degelijke bouwtechnieken
3. een continue bewaking van de rijksmonumenten

Het college eist van de projectontwikkelaar dat hij aan alle voorwaarden voldoet. Mocht desondanks tijdens de bouw uit de bewaking/monitoring van de monumenten blijken dat kerk of toren een risico op beschadiging lopen, dan zal het college de bouw stilleggen.

Datum besluit: dinsdag, 31 oktober 2000
Nota: Stand van zaken en voortgang mbt diverse deelonderwerpen project Nieuwe Noordzijde

Voldoende handtekeningen: referendum op 21 februari 2001 Het college van B&W stelt de raad voor om op 21 februari een referendum te houden over de plannen rond de Nieuwe Noordzijde Grote Markt. Er zijn voldoende handtekeningen ingeleverd voor het definitieve referendumverzoek, dus de gemeente kan beginnen met het organiseren van een referendum. In totaal hebben 9.385 burgers hun handtekening gezet. Bij controle bleek van dit aantal 8.191 geldig te zijn.
Het college stelt de raad voor het advies over te nemen van de referendumcommissie wat betreft de vraagstelling. De referendumvraag waarover de raad op 8 november 2000 een besluit neemt, is dan ook: 'Bent u voor of tegen het plan Nieuwe Noordzijde Grote Markt?'. Op 8 november neemt de gemeenteraad van Groningen een definitief besluit over het referendum. Op die dag neemt de raad een voorgenomen besluit over de startnotitie Nieuwe Noordzijde, dit besluit kan met het referendum tegengehouden worden. Bovendien stelt de raad de datum van het referendum (21 februari 2001) definitief vast.

Datum besluit: dinsdag, 31 oktober 2000
Nota: Definitief verzoek referendum

En verder heeft het college besloten...

* het raadsvoorstel over de herinrichting van de groenzone Melkweg vast te stellen en via de raadscommissie VRO voor te leggen aan de raad

* de stand van zaken Integraal Stedelijk Waterbeheer vast te stellen en ter kennisname voor te leggen aan de raadscommissie MOZ
* de inspraakprocedure voor het bestemmingsplan Hortusbuurt/Noorderplantsoen vast te stellen en het ontwerp-bestemmingsplan vrij te geven voor inspraak en vooroverleg.

* het voorstel over de invulling van de resterende Keuzenotamiddelen vast te stellen en voor te leggen aan de raad.

* de middelen voor een nieuwe start voor Simplon ten laste te brengen van het Sociaal Structuurplan (f 215.000,-) en de middelen voor WING te financieren door een éénmalige verlaging van de strucurele voeding van de Algemene Egalisatiereserve in 2000 (f 750.000,-).

* kennis te nemen van het plan van aanpak van het belastingplan 2001 door de dienst SOZAWE en de kostenraming van de gevolgen van het nieuwe stelsel

Datum besluit: dinsdag, 31 oktober 2000
Nota: -

GroenLinks fractie wil energiecampagne
GroenLinks stelt de raad voor om in 2001 in Groningen een energiecampagne te starten. Het college van B&W steunt het voorstel om door middel van een campagne een impuls te geven aan het energiebeleid van de gemeente Groningen.
In het milieubeleidsplan 2001-2004 ('Lokaal gewogen') geeft het college al aan zich in te willen zetten voor energiebesparing evenals het opwekken en het gebruik van 'groene' energie. De gemeente wil bij de realisering daarvan een duidelijke regie- en coördinatiefunctie vervullen zodat, in samenwerking met anderen (o.a.
woningbouwcorporaties, energiebedrijven en projectontwikkelaars) resultaten kunnen worden geboekt.
Medio 2001 komt het college op deze plannen terug met een plan van aanpak, inclusief financiering.

Datum besluit: dinsdag, 31 oktober 2000
Nota: Initiatiefvoorstel GroenLinks energiecampagne

Statistisch Jaarboek 2000 gemeente Groningen verschenen Deze week is het Statistisch Jaarboek van de gemeente Groningen verschenen. Ook de vierde editie is weer een vraagbaak voor wie snel een antwoord wil op allerlei vragen. Het materiaal is afkomstig uit basisregistraties en/of aangeleverd door gemeentelijke diensten en tal van andere instellingen.
Zo nam bijvoorbeeld het aantal huiseigenaren in 1999 toe in vergelijking met 1998, is de groei van de groep 15-19 jarigen in de gemeente opvallend te noemen en blijft de groep dak- en thuislozen die gebruik maakt van opvangvoorzieningen toenemen.
Naast het Statistisch Jaarboek kent de gemeente ook een digitaal gebiedsinformatiesysteem: Gronometer. Dit systeem verschaft informatie op diverse geografische niveaus (stedelijk, per wijk en per buurt) en maakt vergelijkingen mogelijk met cijfers van de afgelopen 10 jaar. Belangstellenden kunnen het systeem bij het Gemeentelijk Informatie Centrum inzien of in de vorm van drie diskettes zelf aanschaffen.

Datum besluit: dinsdag, 31 oktober 2000
Nota: Statistisch Jaarboek 2000

Inzameling grof vuil
In de gemeente Groningen wordt grof vuil ingezameld 'op afroep'. Daarbij geldt een vastgestelde hoeveelheid van 1 ½ m3 grof vuil dat mag worden aangeboden. Inwoners van de gemeente kunnen hun grofvuil ook brengen naar het afvalbrengstation aan de Duinkerkenstraat. De huidige tendens is dat er een verschuiving heeft plaatsgevonden van 'halen' naar 'brengen'.
Onderzoek heeft uitgewezen dat inwoners van Groningen nog niet voldoende bekend zijn met het afroepsysteem en met het bestaan van de afvalbrengstations. Het bestaan van brengpunten moet goed bekend worden gemaakt via huis-aan-huisbladen en de afvalwijzer. Dit zal opnieuw gebeuren bij de opening van het tweede afvalbrengstation in Vinkhuizen (november dit jaar).
Dit antwoordt het college op de vragen van de PvdA fractie over de inzameling van grof vuil.

Datum besluit: dinsdag, 24 oktober 2000
Nota: Beantwoording PvdA m.b.t. inzameling grof vuil

En verder heeft het college besloten...

* de raad voor te stellen mevrouw A. Wilpstra te benoemen tot lid van de referendumcommissie

* de vrijval kapitaallasten (f 42.000) te reserveren voor het exploitatietekort van Liga 68 in 2000 en 2001. De vrijval is het gevolg van de uitgestelde verbouwing van Liga 68.
* kennis te nemen van de tussenrapportage over het Groninger Rioleringsplan 1998-2002 en deze ter kennisname voor te leggen aan de raadscommissie MOZ.

* zich bij de internationale Europanpresentatie in Berlijn, van 9 tot en met 11 november, door wethouder Willem Smink te laten vertegenwoordigen.

Datum besluit: dinsdag, 24 oktober 2000
Nota: -

Eindejaarsuitkering 2000 voor bekostiging duurzame gebruiksgoederen Uitkeringsgerechtigden die vier jaar of langer een uitkering ontvangen, krijgen voor de kerst de Eindejaarsuitkering 2000 uitgekeerd. Dit stelt het college van B&W voor aan de gemeenteraad. De uitkering is bedoeld om de aanschaf of de vervanging van duurzame gebruiksgoederen te kunnen betalen. In totaal komen ongeveer 10.360 huishoudens in aanmerking voor de onbelaste Eindejaarsuitkering van f 300,-.
Het college wil een deel van de 'Zalmsnipgelden 2001' (2,375 miljoen gulden) en een deel van het resultaat van de Millenniumuitkering (1,1 miljoen gulden) inzetten voor de Eindejaarsuitkering 2000.

Datum besluit: dinsdag, 24 oktober 2000
Nota: Eindejaarsuitkering 2000

Kostendekkendheid bouwleges
Tijdens de raadsvergadering in juni van dit jaar is door wethouder Smink toegezegd dat er een nadere onderbouwing zou komen van de mate waarin de bouwleges kostendekkend zijn. Onder bouwleges vallen bouwvergunningen, meldingsplichtige bouwwerken en sloopvergunningen. Burgers betalen een vast tarief per aanvraag aan bouwleges. Uit de onderbouwing, die nu gereed is, blijkt dat de begrote legesinkomsten ongewijzigd vastgesteld kunnen worden op 8,4 miljoen gulden, waarmee een kostendekkendheid van 100% ontstaat. Dit heeft geen gevolgen voor de tarieven. Om risicos van tegenvallende inkomsten zoveel mogelijk uit te sluiten stelt het college de raad voor een 'bestemmingsreserve bouwleges' in het leven te roepen. Daarnaast heeft het college besloten het plafond van deze reserve vast te stellen op 2 miljoen gulden.

Datum besluit: dinsdag, 24 oktober 2000
Nota: Kostendekkendheid bouwleges

Meer mogelijkheden voor as-verstrooiing
In de toekomst zal de as van overledenen op veel plaatsen in Groningen verstrooid kunnen worden. Tot nu toe waren die mogelijkheden beperkt. Sinds 1998 maakt de Wet op de Lijkbezorging het mogelijk dat gemeenten zelf de mogelijkheden uitbreiden. Groningen gaat hierop in. Op voorstel van wethouder René Paas vraagt het college van B&W aan de gemeenteraad de regels te beperken en meer tegemoet te komen aan de individuele wensen van een overledene of diens nabestaanden.

Datum besluit: dinsdag, 24 oktober 2000
Nota: Meer mogelijkheden voor as-verstrooiing

Deelname Groningen aan Kenniscentrum GSB
De gemeente Groningen gaat deelnemen aan het Kenniscentrum GSB. Na het opstellen van de stadsvisies van de 21 grootste steden van Nederland (G21-steden) vorig jaar, werd al aangegeven dat met het oog op een goede uitvoering van de gestelde ambities, op tal van terreinen nader (wetenschappelijk) onderzoek wenselijk zou zijn.
Om zulk onderzoek te realiseren is, samen met minister Van Boxtel en de G4 (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht), het initiatief tot oprichting van het Kenniscentrum GSB genomen. Het Kenniscentrum gaat dit najaar van start. In 2003 zal een evaluatie plaatsvinden.

Datum besluit: dinsdag, 24 oktober 2000
Nota: Deelname aan kenniscentrum GSB

Stedenbouwkundig plan en Masterplan Paddepoel Zuidwest Voor de herstructurering van de wijk Paddepoel is een Masterplan opgesteld. Het Masterplan is een integraal plan waarin de uitgangspunten van de herstructurering van het zuidelijke deel van de wijk zijn opgenomen. Dit varieert van de ruimtelijke structuur tot aan de verschillende woonmilieus. Het plan is samen met de betrokken bewoners, woningbouwverenigingen en deskundigen tot stand gekomen. Voor het zuidwestelijke deel van de wijk is een stedenbouwkundig plan gemaakt. Dit plan is een uitwerking van het masterplan en vormt de juridische basis om straks bouwvergunningen te kunnen verlenen. B&W hebben de plannen vastgesteld.

Datum besluit: dinsdag, 24 oktober 2000
Nota: Stedenbouwkundig plan Paddepoel Zuidwest

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 1 november 2000. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...