Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare besluitenlijst GS Noord-Holland 31 oktober 2000

Datum nieuwsfeit: 31-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Noord-Holland
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Noord-Holland

van Noord-Holland op 31 oktober 2000

1. Cultuurhistorische Waardenkaart Kennemerland 2. 3e wijziging van de provinciale begroting voor 2000 (slotwijziging)
3. Werkbezoek aan Schotland van de Commissie FSB 4. Waterproject in Mbekweni, Transkei, Zuid-Afrika 5. Waterberging Schermerboezem
6. Provinciaal paviljoen voor Floriade
7. Verordening Commissie administratief beroep Noord-Holland 2000 8. Streekplanafwijking Waterland i.v.m. de aanleg van het lokale bedrijventerrein Oosthuizen
9. Regionale televisie
10. Notitie Mantelzorg
11. Eerste voorlopige reactie op de inspraakreacties Ontwerp Cultuurnota 2001-2004
12. Notitie Wijk-"Knooppunten"-beleid Noord-Holland 13. Lijst met (gedeeltelijk) goed te keuren bestemmingsplannen - De Weesboom 1999, gemeente Laren - Oude Niedorp, gemeente Niedorp 14. Project Juridische Kwaliteitszorg
15. Verklaringen van geen bezwaar art.19 WRO en art.51, lid 3 WW 16. Concept-overeenkomst Stichting Reprorecht per 1 januari 2000 17. Besluiten m.b.t. aanpassing van een aantal van de in het Provinciaal beleidsplan jeugdzorg 2000 tot en met 2003 genoemde maximale subsidies

1. Cultuurhistorische Waardenkaart Kennemerland Het college besluit de cultuurhistorische waardenkaart, zijnde een informatieve inventarisatie ten behoeve van in de toekomst door betrokkenen te maken afwegingen, alsmede het publieksboek voor de regio Kennemerland vast te stellen.
2. 3e wijziging van de provinciale begroting voor 2000 (slotwijziging) Het college besluit de ontwerp 3e begrotingswijziging van de provinciale begroting voor 2000 met de daarbij behorende voordracht definitief vast te stellen.
3. Werkbezoek aan Schotland van de Commissie FSB

Het college besluit:

1. In te stemmen met het programma van het werkbezoek naar Schotland van 8 november tot 12 november 2000.

2. Behoudens een wijziging, in te stemmen met de lijst van deelnemers.

3. Kennis te nemen van de begroting van maximaal f 40.000,- voor de reis.


4. Waterproject in Mbekweni, Transkei, Zuid-Afrika Het college besluit op basis van de tot nu toe gehanteerde en nu nog geldende beleidscriteria voor projecten op het terrein van ontwikkelingssamenwerking het budget voor het jaar 2000 te besteden aan een waterproject in Mbekweni, Transkei, Zuid-Afrika.
5.Waterberging Schermerboezem

Het college besluit:

1. Ten aanzien van waterberging ter ontlasting van de Schermerboezem bij extreme regenval besluit GS:
a. in reactie op het verzoek van Hoogheemraadschap Uitwaterende Sluizen om 200 ha voor waterberging te reserveren, en gelezen hebbende de conclusies van het onderzoek door WL|Delft Hydraulics en het rapport van de Commissie Waterbeheer 21e eeuw, een aanvang te maken met het uitwerken van een waterbergingsruimte van 27 ha op terrein van Staatsbosbeheer nabij Beetskoog. b. Retentie op polderniveau te stimuleren en de mogelijkheden hiervoor samen met de waterschappen te onderzoeken. c. Het Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen te verzoeken de einddatum 1 juli 2001 voor beantwoording van hun verzoek (zoals genoemd onder a) op te schorten totdat gezamenlijk helderheid verkregen is over wat mogelijk en nodig is op het gebied van polderretentie ter ontlasting van de boezem. d. In het Streekplan Noord-Holland Zuid in beginsel een reservering voor waterberging op te nemen, zodanig dat bebouwing wordt voorkomen in de 27 ha genoemd onder (a) en een aansluitend gebied van 23 ha bij Beetskoog. De reservering kan in een aanduiding voor watergberging worden omgezet op basis van de resultaten van het onderzoek (zie besluit 1b) en na afweging met andere belangen.
e. Een uitwerking met inrichtingsvarianten (incl. kosten) te maken voor de waterbergingslocatie bij Beetskoog en hiervoor f 80.000,- beschikbaar te stellen.

2. In navolging van hun besluit over Ruimte voor water (7/3/00), voor de Etersheimerbraak nader te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om meer waterberging te creëren waarbij duidelijk dient te worden hoe natuurwaarden in dit gebied kunnen worden versterkt en op welke wijze met bestaande cultuurhistorische waarden rekening kan worden gehouden.

3. Hun besluit ter kennisname aan de commissies MWEG en ROB te zenden.

6. Provinciaal paviljoen voor Floriade

Het college besluit:

1. Kennis te nemen van de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek naar de financieringsmogelijkheden van het eerste ontwerp voor het paviljoen "De Iris van Noord-Holland";

2. Te kiezen voor de realisatie van een aangepast ontwerp voor een paviljoen tijdens de Floriade in 2002;

3. Akkoord te gaan met een investering van maximaal f 3 miljoen voor dit paviljoen;

4. Hiervan f 2 miljoen te dekken vanuit het fonds Economische Ontwikkeling;

5. De resterende f 1 miljoen te verwerven vanuit sponsors, huur van het paviljoen en verkoop na afloop van de Floriade:
6. De portefeuillehouder Economische Zaken te machtigen om na advies van de statencommissie ELE hier verder uitvoering aan te geven.


7. Verordening Commissie administratief beroep Noord-Holland 2000
Het college besluit:

1. in principe vast te stellen de voordracht aan PS betreffende de Verordening Commissie administratief beroep Noord-Holland 2000
2. deze voordracht vervolgens voor advies voor te leggen aan de Commissie ROB op donderdag 23 november 2000 en
3. in geval van een positief advies van de commissie de statenvoordracht definitief vast te stellen met gebruikmaking van de meldingslijst voor de B-agenda.

8. Streekplanafwijking Waterland i.v.m. de aanleg van het lokale bedrijventerrein Oosthuizen

Het college besluit:

1. GS stellen de Statencommissie ROB voor om - conform het advies van de Subcommissie gemeentelijke plannen van 28 juni 2000 - in te stemmen met de afwijkingsprocedure van het Streekplan Waterland om realisering van het lokale bedrijventerrein Oosthuizen (omvang ca. 3,5 hectare) ten westen van de N-247 mogelijk te maken;
2. Na instemming van de Statencommissie ROB af te wijken van het Streekplan Waterland om realisering van het lokale bedrijventerrein Oosthuizen ten westen van de N-247 mogelijk te maken.

9. Regionale televisie Het college besluit een brief aan B&W van Amsterdam over regionale televisie vast te stellen en te zenden. 10. Notitie Mantelzorg

Het college besluit in beginsel:

1. a. In te stemmen met de notitie mantelzorg, een thematische notitie ter uitwerking van de kapstoknota "Ouderenbeleid in breder perspectief" (GS 11 juli 2000).
b. Deze notitie te gebruiken als beleidsmatige onderbouwing voor de besteding van een deel vande gereserveerde gelden voor flankerend ouderenbeleid uit de containermotie 55-33 "Herkenbaarheid investeringen vanuit FINH".
2. De commissie ZWC advies te vragen over dit besluit. Daarbij wordt bijzondere aandacht gevraagd voor de vraag of dit onderwerp past in de doelstellingen van het FINH.

11. Eerste voorlopige reactie op de inspraakreacties Ontwerp Cultuurnota 2001-2004

Het college besluit:

1. Kennis te nemen van de inspraakreacties op de Ontwerp Cultuurnota 2001-2004.

2. Een eerste, voorlopige reactie op de inspraakreacties vast te stellen conform de bijgaande notitie.

3. De notitie om advies voor te leggen aan de Statencommissie Zorg, Welzijn en Cultuur in de vergadering van 15 november 2000

12. Notitie Wijk-"Knooppunten"-beleid Noord-Holland

Het college besluit:

1. instemmen met de inhoud van de notitie, een thematische notitie ter uitwerking van de kapstoknota "Ouderenbeleid in breder perspectief"(GS 1 juli 2000);

2. besluiten 15 miljoen van de gereserveerde gelden voor flankerend ouderenbeleid uit de containermotie 55-33 "Herkenbaarheid investeringen vanuit FINH" te bestemmen voor uitvoering van de notitie;

3. dragen de portefeuillehouder een subsidieregeling voor te bereiden.

13. Lijst met (gedeeltelijk) goed te keuren bestemmingsplannen - De Weesboom 1999, gemeente Laren - Oude Niedorp, gemeente Niedorp Het college besluit conform de voorstellen op de lijst. 14. Project Juridische Kwaliteitszorg Het college besluit kennis te nemen van de "Kadernotitie rolverdeling juridische werkzaamheden" en de "Tussenrapportage project Juridische kwaliteitszorg". 15. Verklaringen van geen bezwaar art.19 WRO en art.51, lid 3 WW Het college besluit de verklaring van geen bezwaar art.19 WRO en art.51, lid 3 WW voor de bouw van 90 woningen in de binnenstad van Enkhuizen, te verlenen.
16. Concept-overeenkomst Stichting Reprorecht per 1 januari 2000

Het college besluit:

1. In te stemmen met de concept-overeenkomst tussen de provincies en de Stichting Reprorecht voor de periode 1 januari 2000 t/m 31 december 2001, met uitzondering dat de woorden in artikel 7, 1e volzin, "voor 31 december 2001" komen te vervallen;
2. De vergoeding voor het 2000 aan de Stichting Reprorecht betaalbaar te stellen na een daartoe strekkend verzoek;
3. Mevrouw Klijn te machtigen het standpunt van het college in te brengen in de vergadering van het algemeen bestuur van het IPO op 21 december 2000.

17. Besluiten m.b.t. aanpassing van een aantal van de in het Provinciaal beleidsplan jeugdzorg 2000 tot en met 2003 genoemde maximale subsidies

Het college besluit:

1. op grond van de met terugwerkende kracht tot 1 januari 2000 door de Staatssecretaris van Volksgezondheid vastgestelde wijziging van de regeling vergoeding pleeggezinnen en de beschikbaarstelling van deze extra middelen de maximale subsidies van de voorzieningen voor pleegzorg, ondergebracht bij respectievelijk Stichting Vlotbrug, Stichting Frentrop-OCK en Stichting Maatschappij Zandbergen te verhogen met respectievelijk f 51.129,-, f 24.111,- en f 11.457,-;

2. in verband met de toekenning van rijksmiddelen voor arbeidskostenontwikkeling in de jeugdhulpverlening 2000 (de zogenoemde OVA 2000) de maximale subsidies voor alle instellingen voor jeugdhulpverlening aan te passen met een bedrag van in totaal f 2.305.100,-;

3. het Provinciaal beleidsplan jeugdzorg 2000 tot en met 2003 en het bijbehorend financieel kader met bovengenoemde aan te passen en uit te voeren;

4. het besluit te publiceren in het Provinciaal Blad en dit toe te zenden aan de instellingen.
2, 3, 16

P.Heemskerk tel. (023) 514 40 10
4
6
M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 7, 8, 13, 14, 15 S.Raben tel. (023) 514 40 07 1, 9, 10, 11, 12, 17 K.van Rijn tel. (023) 514 40 45 5

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...

HamiltonRoche en Cashforce samen sterk in cash flow management
HamiltonRoche en Cashforce kondigen een samenwerking aan op het gebied van cash flow management voor middelgrote en grote bedrijven. Voor...

GSMA: Nederlandse wet voor netneutraliteit botst met EU-verordening
GSMA: Nederlandse wet voor netneutraliteit botst met EU-verordening BRUSSEL -(BUSINESS WIRE)- De GSMA maakt zich ernstige zorgen om de herziene...