Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Mededelingen gemeente Hoogeveen

Datum nieuwsfeit: 01-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Hoogeveen

1 november 2000


* 1 november 2000 *

* Inhoud *

* Nieuw ruimtelijk beleid voor winkelcentra in de maak *
* Commissie Algemene Zaken *

* Gemeenteraad *

* Acties oud papier *

* Commissie bezwaar en beroep *

* Voorlichtingscentrum vanavond gesloten *
* Sluiting gemeentearchief *

* Collecten *

* Wethouder Schelhaas afgetreden *

* Stadswacht evalueert winkelierswaarschuwingssysteem *
* Kastanje binnenkort gekapt *

* Informatieavond speelvoorzieningen Hazelaarstraat *
* Werk aan de weg *


* Mededelingen *

* Verleende kapvergunningen *

* Wet milieubeheer *

* Vaststelling herziening bestemmingsplanvoorschriften Nuilerveld *
* Bouwaanvragen en -meldingen *

* Toepassing vrijstelling artikel 19 lid 2 Wet Ruimtelijke Ordening
*

* Toepassing vrijstelling artikel 19 (oud) Wet Ruimtelijke Ordening
*

* Verleende bouw- en sloopvergunningen *

* Inspraak voorontwerp-bestemmingsplan landgoedplan Wijsterseweg *
Nieuw ruimtelijk beleid voor winkelcentra in de maak

Hoe verder met de detailhandel in de plaats Hoogeveen? Adviesbureau BRO heeft een Structuurvisie Detailhandel opgesteld in opdracht van burgemeester en wethouders. Opvallende aanbeveling van BRO is de grootschalige detailhandel te concentreren in drie themalocaties voor wonen, groen en recreatie. Daarnaast stelt BRO vast dat er onvoldoende draagvlak is voor de huidige drie wijkwinkelcentra in Hoogeveen-oost (Krakeel, Wolfsbos en Zuid).

Winkeliers, eigenaren, ondernemersverenigingen en gemeentebestuur gaan zich de komende tijd buigen over de toekomst van de detailhandel. Vorige week vormde een informatiebijeenkomst de aftrap. Onderwerp was het ruimtelijk-economisch rapport van BRO. Het college van B&W wil alvorens een standpunt te bepalen eerst de betrokkenen zelf gelegenheid geven te reageren. Aanleiding voor het nieuw te vormen beleid is de wens van alle vier wijkwinkelcentra tot uitbreiding.

Wijkwinkelcentra

Voor de wijkwinkelcentra in Krakeel, Wolfsbos en Zuid constateert BRO een gezamenlijk draagvlak dat even groot is als het toekomstige draagvlak (inclusief Erflanden) voor winkelcentrum De Weide. Ontwikkelingen in de eerste drie centra hebben een sterke onderlinge weerslag. Uitbreiding in het ene centrum betekent een bedreiging voor het andere. BRO doet een drietal suggesties, waaronder handhaving van de Nije Nering (Zuid) en samensmelting van Wielewaal (Wolfsbos) en Grote Beer (Krakeel) tot één nieuw centrum tussen de huidige locaties in.

Grootschalige detailhandel

Voor de grootschalige detailhandel in de woonsfeer beveelt BRO een concentratie op één perifere locatie aan, dat wil zeggen buiten het stadscentrum. De Griendtsveenweg komt het meest in aanmerking. Hier zijn al woonsfeerzaken gevestigd en de ligging en bereikbaarheid zijn goed. Naast deze locatie ziet BRO nog mogelijkheden voor een tuin- & groencentrum en een centrum voor outdoorsport en recreatie (o.a. caravans, tenten, ruiter-, water- en motorsport).

Stadscentrum

Het winkelgebied in het stadscentrum moet volgens BRO qua oppervlakte niet verder uitdijen. Uitbreiding zou een rendabele bedrijfsvoering in de weg staan. Het winkelaanbod in Hoogeveen is in verhouding tot vergelijkbare plaatsen al aan de forse kant.

De stappen

Op korte termijn zijn er nog informatieavonden per centrum. Daarna zal het college een standpunt innemen. Vervolgens start een inspraakronde, waarbij belanghebbenden een officiële reactie kunnen geven die zal meewegen in de besluitvorming. Uiteindelijk neemt de gemeenteraad een besluit. De exacte data van de diverse stappen zijn nog niet bekend.
Commissie Algemene Zaken

Volgende week maandag, 6 november, om 19.30 uur vergadert de commissie voor Algemene, Bestuurlijke en Economische Zaken samen met de commissie voor de Financiën, inclusief Grondbedrijf en Informatisering in het openbaar in de raadzaal van het gemeentehuis. Voorzitter is burgemeester Urlings. Op de agenda staat de aanvullende overeenkomst met Moes Bouwbedrijven B.V.

Spreekrecht

Voor het begin van de raadscommissievergadering kunt u gebruik maken van het spreekrecht. Alle insprekers hebben samen ten hoogste 30 minuten de tijd opmerkingen te maken over de genoemde agendapunten. Per persoon is maximaal 5 minuten beschikbaar.

Indien u van het spreekrecht gebruik wilt maken, moet u dit voor het begin van de vergadering meedelen aan de voorzitter. Nadat de commissie één keer over het agendapunt heeft gesproken, kunt u nog een korte nadere informatieve toelichting geven.

Inzage in stukken

De stukken voor deze vergadering liggen gedurende twee werkdagen, voorafgaande aan de vergadering, ter inzage in het voorlichtingscentrum.

Gemeenteraad

Volgende week woensdag 8 november, vergadert de gemeenteraad om 19.30 uur in het raadhuis. De vergadering is openbaar, dat wil zeggen dat iedereen erbij kan zijn. Voorzitter is burgemeester Urlings. Op de agenda staat de aanvullende overeenkomst met Moes Bouwbedrijven B.V.
Acties oud papier

Aanstaande zaterdag, 4 november, houdt C.B.S. de Regenboog te Noordscheschut een oud papier actie. Het oud papier wordt opgehaald tussen 9.00 uur en 12.00 uur.

Volgende week donderdag, 9 november, zijn drie inzamelingsacties.

De Apolloschool haalt vanaf 18.00 uur oud papier op in de wijk Krakeel. Wilt u het papier gebundeld of in stevige dozen aan de straat zetten? U kunt het oud papier ook zelf brengen. De containers staan aan de Satellietenlaan en aan de Helios.

De Krullevaar, p.c.b. voor Jenaplan en Regulier onderwijs, Korhoenlaan 3 te Hoogeveen heeft containers staan achter de school in de Rietgans.

P.C. "De Weidebloem" heeft containers staan naast de school in de Schweitzerstraat.

Commissie bezwaar en beroep

De commissie voor de bezwaar- en beroepschriften houdt volgende week woensdag, 8 november, openbare hoorzittingen over de volgende onderwerpen:

* 14.45 uur: bezwaarschrift van A.Th. Penninkhof tegen het verlenen van bouwvergunning voor het bouwen van een garage op het perceel Zicht 4 te Hoogeveen.

* 15.15 uur: bezwaarschrift van Brand Oil BV tegen het opleggen van een dwangsom in verband met op gemeentegrond geplaatste borden aan de Industrieweg en de Edisonweg.

* 15.45 uur: bezwaarschrift van omwonenden tegen het verlenen van kapvergunning aan Woonstichting Actium voor een tweetal eiken achter Warreveen 6 en 12 te Pesse.

De hoorzittingen vinden plaats in commissiekamer 2 in het gemeentehuis.

Voorlichtingscentrum vanavond gesloten

Het Voorlichtingscentrum is vanavond, woensdagavond 1 november, gesloten. De afdeling Burgerzaken is wel geopend. U kunt hier van 18.30 tot 20.00 uur terecht voor aanvragen van nieuwe paspoorten, rijbewijzen en identiteitsbewijzen, echter niet voor in ondertrouw gaan, naturalisaties, geboorteaangiftes.

Sluiting gemeentearchief

In verband met een interne verhuizing van het gemeentearchief is de studiezaal van 13 november tot en met 5 december 2000 gesloten. U bent vanaf 6 december weer welkom in het gemeentearchief aan de De Vos van Steenwijklaan 75. De openingstijden van de studiezaal zijn: maandag-, dinsdag- en donderdagmorgen van 8.30 tot 12.00 uur, woensdag van 8.30 tot 16.30 uur. De studiezaal is op vrijdag gesloten.
Collecten

Deze week collecteert het Diabetes Fonds Nederland en volgende week Stichting Salawaku Hoogeveen.


Wethouder Schelhaas afgetreden

Afgelopen maandag, 30 oktober, heeft wethouder Koob Schelhaas bekend gemaakt dat hij aftreedt als wethouder van onderwijs, financiën, grond- & eigendomszaken, personeel & organisatie en informatisering & automatisering. Hij was vanaf 1990 raadslid en vanaf 1993 wethouder van de gemeente Hoogeveen.

"Niet schuldig, maar wel politiek verantwoordelijk", zo lichtte wethouder Koob Schelhaas zijn besluit toe om op te stappen als wethouder. Schelhaas liet tijdens een persconferentie weten, dat onder zijn verantwoordelijkheid de raad een overeenkomst met Moes Bouwbedrijven heeft afgesloten met daarin een rekenfout, die bij onverkorte uitvoering zou hebben geleid tot ernstig financieel nadeel voor de gemeente Hoogeveen. Door een fout in de cijferopstelling kreeg Moes beduidend meer bouwrijpe grond toegewezen dan op grond van een redelijk onderhandelingsresultaat mocht worden verwacht. Door de fout werd het bedrijf overbedeeld met een bedrag van ongeveer 3 miljoen gulden. Schelhaas: "Deze fout is in eerste instantie gemaakt door een externe adviseur, maar is vervolgens door niemand in dit huis - ambtelijk noch bestuurlijk - opgemerkt. Politiek gezien voel ik me daarvoor verantwoordelijk. Wie mij kent, weet dat ik in zulke dingen principieel ben, dus ik vertrek."

Het feit dat naderhand overeenstemming met Moes kon worden bereikt om de fout te herstellen, doet aan het besluit van Schelhaas niets af. Schelhaas: "Ik ben uiteraard heel blij met de coöperatieve opstelling van Moes. Daardoor zal er een aanvullende overeenkomst komen, zodat we uiteindelijk ongeveer uitkomen op een bedrag waarop we in alle redelijkheid zouden zijn uitgekomen als de fout niet zou zijn gemaakt. Dat de zaak met een sisser afloopt, is voor mij echter geen aanleiding om een andere afweging te maken."

Burgemeester Willem Urlings noemde het besluit van Schelhaas in een eerste reactie: "zeer spijtig, maar ook zeer te respecteren". Urlings zei dat het college zich voelt als een team dat door een ernstige blessure een van zijn topspelers kwijtraakt. "We kennen Koob Schelhaas als een uitstekende bestuurder, een fantastische collega en een heel respectabel man. Ik kan me voorstellen dat een principieel man als Schelhaas deze afweging zo maakt."

Stadswacht evalueert winkelierswaarschuwingssysteem

Al drie jaar werkt de Hoogeveense stadswacht succesvol met het winkelierswaarschuwingssysteem. Bij diefstal of andere incidenten zoals overlast belt een winkelier de stadswacht, die snel ter plaatse kan zijn. Zeker bij diefstal zijn de eerste vijf tot tien minuten vaak cruciaal om de dader te pakken. Door het waarschuwingssysteem zijn het afgelopen jaar al tachtig mensen voor winkeldiefstal aangehouden.

De stadswacht surveilleert permanent in het centrum. Na een waarschuwing duurt het meestal maar enkele minuten voor zij ter plaatse zijn. Bij aanhouding draagt de stadswacht de aangehouden persoon altijd over aan de politie. Bovendien waarschuwt de stadswacht bij een melding ook de andere winkeliers die daardoor extra alert kunnen zijn.

Na drie jaar met het systeem te hebben gewerkt, vindt de stadswacht het tijd voor een evaluatie. Daarom krijgen alle winkeliers nu een evaluatieformulier met verzoek om commentaar en suggesties voor verbeteringen. De mensen van de stadswacht halen de enquêteformulieren binnen een week weer op.

Naast het vragenlijstje krijgen alle winkeliers ook enkele formulieren waarop zij een signalement kunnen geven van daders van winkeldiefstallen en een adreskaartje van de stadswacht voor bij de kassa. Het winkelwaarschuwingssysteem kan door deze initiatieven in de toekomst misschien nog beter gaan functioneren.
Kastanje binnenkort gekapt

De kastanje naast het Compagnieshuis heeft het niet gehaald. De conditie van deze beeldbepalende boom was al langer dubieus. De kastanje bleek daardoor een gewillige prooi voor de honingzwam. Helaas is de aantasting door de honingzwam onomkeerbaar. De toestemming om te kappen is twee weken geleden gepubliceerd in Het Torentje.

Informatieavond speelvoorzieningen Hazelaarstraat

De werkgroep 'Spelen Hazelaarstraat e.o.' heeft het inrichtingsplan voor de speelvoorziening aan de Hazelaar af en is nu benieuwd naar de reacties van bewoners. De werkgroep stelt voor om op het terrein de volgende toestellen te plaatsen: een combinatietoestel voor klimmen, glijden en een zandspeelmogelijkheid, een boogschommel, een klimduikelrek en een dubbele schommel.

Het inrichtingsplan ligt ter inzage van maandag 6 november tot en met 20 november bij buurtbeheer Wolfsbos/Zuid aan de Koekoeklaan 5 in Hoogeveen. Na de inzagetermijn vindt aansluitend een informatieve inloopavond plaats op dinsdag 21 november van 20.00 tot 21.00 uur in de Ichtuskerk, Rozenstraat 1. Na deze avond is het plan definitief. Als de weersomstandigheden gunstig zijn kunnen de speeltoestellen op zijn vroegst in januari 2001geplaatst worden.

Werk aan de weg

Vanaf deze week vindt er groot onderhoud plaats aan het Kanaal Westzijde (Steenbaan) en op het Rechtuit en de Akkerweg, tussen Hollandscheveld en Nieuwlande. Tussen 13 en 17 november zijn er werkzaamheden op de Pesserraai. Hieronder leest u hier meer over.

Kanaal Westzijde (Steenbaan)

In verband met groot onderhoud aan de asfaltverharding van het Kanaal Westzijde (Steenbaan) in Noordscheschut, tussen de Molenweg en Drostenraai, is de weg voor al het doorgaand rijverkeer (uitgezonderd aanwonenden) in de periode van 6 november tot en met 30 november gestremd. Het doorgaand rijverkeer wordt via het Noorderhoofddiep omgeleid.

Pesserraai

Tevens worden er werkzaamheden aan de asfaltverharding uitgevoerd aan de Pesserraai in de week van 13 tot en met 17 november (2 dagen). Het verkeer zal hierdoor enige hinder ondervinden. De weg kan, indien nodig, tijdelijk afgesloten zijn. De bereikbaarheid van aanwonenden zal zoveel mogelijk gewaarborgd worden.

Rechtuit en Akkerweg

Op het Rechtuit en de Akkerweg, tussen Hollandscheveld en Nieuwlande, vinden vanaf deze week de voorbereidingen voor groot onderhoud plaats. Het groot onderhoud zal in een aantal gedeeltes uitgevoerd worden. Het doorgaande verkeer kan dan niet gebruik maken van deze wegen en wordt via borden omgeleid. Aanwonenden zijn wel bereikbaar. De werkzaamheden zullen naar alle waarschijnlijkheid tot eind december duren.
Mededelingen

Verleende kapvergunningen

De gemeente Hoogeveen heeft een kapvergunning verstrekt aan:
* B. Anthonisse, Schuttevaer 23 A, voor 3 berken;
* J.M. Dikkenbergschool, Wolfbosstraat 7, voor 2 populieren;
* Woonconcept, Meppel, voor een drietal bomen aan de Snikke
* Theater De Tamboer, hoofdstraat 17, Hoogeveen voor een berk.
Bezwaren kunnen binnen 6 weken na deze bekendmaking, ingediend worden bij het college van Burgemeester en Wethouders.

Wet milieubeheer

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoogeveen maken, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 3:31 juncto 3:19, tweede lid, onder b van de Algemene Wet Bestuursrecht, bekend dat zij naar aanleiding van het verzoek van de heer L. Slagter voornemens zijn over te gaan tot het intrekken van de op 21 augustus 1998 aan S. Search B.V. verleende milieuvergunning voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor het produceren van kunststof membraamfilters, gelegen aan de Nobelstraat 5 te Hoogeveen.

De reden van het verzoek is gelegen in het feit dat de heer L. Slagter het pand heeft overgenomen van S. Search B.V. Na toetsing van het verzoek is ons niet gebleken dat zich bij inwilliging hiervan feiten en/of omstandigheden voordoen waartegen het belang van de bescherming van het milieu zich verzet.

Het ontwerp-besluit en andere op deze zaak betrekking hebbende stukken liggen vanaf

2 november 2000 tot en met 16 november 2000
op werkdagen ter inzage bij de afdeling Milieu-inspectie en -vergunningen, Compagnieshuis, Raadhuisplein 24 te Hoogeveen. Indien gewenst kunt u een mondelinge toelichting op de stukken krijgen. Op verzoek kunt u de stukken op dinsdagen ook buiten kantooruren inzien. De stukken liggen dan van 16.00 tot 19.00 uur ter inzage in het gemeentehuis (bodekamer, Raadhuisplein).

Na deze periode zijn de stukken uitsluitend tijdens de kantooruren op genoemde afdeling in te zien. Deze regeling geldt gedurende de gehele procedure, dat wil zeggen tot het einde van de termijn waarbinnen beroep kan worden ingesteld tegen ons besluit op het verzoek.

Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit kunt u schriftelijk tot en met 16 november 2000 bij ons indienen. Degene, die schriftelijk zijn bedenkingen tegen het ontwerp inbrengt, kan vragen zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Een verzoek daartoe moet u schriftelijk en tegelijkertijd met uw bedenkingen bij ons indienen.

Tot slot vestigen wij er uw aandacht op, dat alleen zij, die bedenkingen hebben ingebracht op de vorenomschreven wijze, alsmede zij, aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp-besluit, naar aanleiding van ons besluit te zijner tijd bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep kunnen instellen.

Vaststelling herziening bestemmingsplanvoorschriften Nuilerveld

Burgemeester & Wethouders maken bekend dat met ingang van 2 november 2000 gedurende vier weken bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24 ter inzage ligt het door de gemeenteraad op 26 oktober 2000 vastgestelde plan tot herziening van de voorschriften bij het "Bestemmingsplan tot herziening van de voorschriften betreffende zomerhuizen in diverse bestemmingsplannen" van de voormalige gemeente Ruinen.

Op 22 juni 1999 en 15 juli 1999 hebben respectievelijk het college van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad de beleidsnota Uniformering bebouwingsvoorschriften recreatiewoningen vastgesteld. In deze nota is onder andere beleid vastgelegd ten aanzien van het toepassen van vrijstellingsbepalingen zoals dit in diverse bestemmingplannen geldend is, ten behoeve van het vergroten van het bebouwd oppervlak voor recreatiewoningen inclusief aan- en bijgebouwen. Dit houdt in dat vrijstellingen zodanig worden toegepast dat het totaal aan bebouwd oppervlak voor recreatiewoningen inclusief aan- en bijgebouwen de 80 vierkante meter niet overschrijdt. Omdat op grond van de voorschriften bij het bestemmingsplan met betrekking tot het Nuilerveld in rechte 80 vierkante meter aan bebouwd oppervlak is toegestaan, en hierbij ook nog een vrijstelling van 10% ten behoeve van het vergroten van deze oppervlakte mogelijk is, is met de vaststelling van de hiervoor genoemde beleidsnota tevens besloten dat de voorschriften voor het Nuilerveld dusdanig zullen worden gewijzigd dat deze vrijstelling geen onderdeel meer uitmaakt van de voorschriften.

Gedurende bovenstaande termijn van ter inzage legging kunnen bij Gedeputeerde Staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen, schriftelijk bedenkingen worden ingebracht door:
* Een ieder die tijdig zijn zijn/haar zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt;
* Een belanghebbende die kan aantonen dat hij/zij redelijkerwijs niet in staat is geweest een zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken.

Bouwaanvragen en -meldingen

Burgemeester en wethouders van Hoogeveen maken bekend dat in de periode van 23 tot en met 27 oktober 2000 de volgende bouwaanvragen en bouwmeldingen zijn ontvangen:

Bouwaanvragen:

* J. van Dalen, uitbreiden van een garage, Ferdinand Bolstraat 7
* P. Kats, uitbreiden van de verdieping van een woning, De Vos van Steenwijklaan 90

* H. Kruizinga, bouwen van een schuur/garage, Van Galenstraat 14
* Distrivers B.V., bouwen van een distributiecentrum, De Stroom 5
* A. van den Berg, uitbreiden van een woning, Bossemaat 10
* J.D. Lok, bouwen van een garage/berging, Johannes Poststraat 13
* H. van de Weg, bouwen van een carport, De Rietgans 17
* W. Harrewijn, bouwen van twee dakkapellen, De Drift 26
* G. ten Cate, bouwen van een dakkapel, De Kiel 36
* Artola Beheer B.V., uitbreiden van een bedrijfspand, Voltastraat 28

Bouwmeldingen:

* G. Benjamins, bouwen van een tuinhuisje, Klijnsmastraat 19
* J. Metselaar, bouwen van een tuinhuisje, 3e Zandwijkje 4
Nadere informatie over bovengenoemde bouwplannen is verkrijgbaar bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht, Raadhuisplein 24 (Compagnieshuis).

Toepassing vrijstelling artikel 19 lid 2 Wet Ruimtelijke Ordening
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoogeveen hebben het voornemen om met toepassing van artikel 19 lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan ten behoeve van de volgende bouwaanvraag:
* het bouwen van een woning door de heer H. ter Steege, op het perceel Oude wijk 6 te Noordscheschut.

De bouwaanvraag ligt met ingang van donderdag 2 november 2000 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage bij de afdeling Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Ordening, in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24 in Hoogeveen. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk zijn/haar zienswijze omtrent de aanvraag bij Burgemeester en Wethouders kenbaar maken.

Toepassing vrijstelling artikel 19 (oud) Wet Ruimtelijke Ordening
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoogeveen hebben het voornemen om met herhaalde toepassing van artikel 19 (oud) van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan ten behoeve van de volgende bouwaanvraag:
* het bouwen van een kantoorpand t.b.v. garagebedrijf door de heer P. Martens aan de Riegshoogtendijk 150 te Hollandscheveld.
Het betreft hier een bouwplan in overeenstemming met de vrijstelling, volgens artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, welke in 1994 is verleend.

De bouwaanvraag ligt met ingang van donderdag 2 november 2000 gedurende 4 weken voor een ieder ter inzage bij de afdeling Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Ordening, in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24 in Hoogeveen. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk bedenkingen omtrent de aanvraag bij Burgemeester en Wethouders kenbaar maken.

Verleende bouw- en sloopvergunningen

Verleende bouwvergunningen:

* Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, voor het bouwen van een asielzoekerscentrum aan de A.G. Bellstraat te Hoogeveen;
* J. Kleine, voor het uitbreiden van een woning aan de Fabrieksweg 6 te Hoogeveen;

* J.C. Besuyen, voor het bouwen van een woning met garage aan de Blankvoorn 31 te Hoogeveen;

* A.E.M. van Aalderen voor het uitbreiden van een schuur tot garage aan de Kometenlaan 29 te Hoogeveen;

* Drukkerij R. Hagen, voor het plaatsen van een woonwagen aan de Nobelstraat 4 te Hoogeveen tot 1 juli 2002;
* Drukkerij R. Hagen voor het bouwen van een woning met bedrijfshal aan de Nobelstraat 4 te Hoogeveen;

* A. Roorda, voor het uitbreiden vaneen woning aan De Wulp 41 te Hoogeveen;

* Stichting "Odd Fellowhuis" Hoogeveen, voor het bouwen van een verenigingsgebouw aan de Koekoeklaan (achter gebouw "De Ark") te Hoogeveen;

* H.A. Meinen, voor het uitbreiden van een woning aan De Beugel 3 te Hoogeveen;

* Gemeente Hoogeveen (OSW/Accommodaties), voor het bouwen van een urnenmuur aan de Kerkweg te Tiendenveen;

* J.H. Paerels, voor het plaatsen van een dakkapel op de woning aan de Herman Bavinckstraat 16 te Hoogeveen;

* S. Cappon, voor het verbouwen van een schuur/carport in een garage aan de Klaverkamp 21 te Hoogeveen;

* J.C. Slaa, voor het bouwen van een woning met garage aan de Blankvoorn 33 te Hoogeveen;

* T.A. Wierda, voor een gewijzigde uitvoering van de verleende bouwvergunning voor het bouwen van een woning met schuur (ter vervanging van de bestaande woning met schuren) aan de Eenendertigste Wijk-Zuid 21 te Hollandscheveld;
* H.K. Vastgoed B.V., voor het uitbreiden van een kantoorpand aan de Marconistraat 21 te Hoogeveen;

* R.W. Dörfel, voor het bouwen van een tuinhuisje aan De Garve 14 te Hoogeveen.

Verleende sloopvergunning:


* mevrouw F. Scholing-Huisman, voor het slopen van een dak van een bedrijf aan de Riegshoogtendijk 75.

Nadere informatie over deze verleende bouw- en sloopvergunningen is verkrijgbaar bij de
afdeling Bouw- en Woningtoezicht, in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24 te Hoogeveen.
Tegen deze verleende bouw- en sloopvergunningen kan binnen zes weken na dagtekening van
de brief behorende bij de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij
het college van Burgemeester en Wethouders.

Inspraak voorontwerp-bestemmingsplan landgoedplan Wijsterseweg
Voor een gebied aan de Wijsterseweg, nabij het Spaarbankbos, is een nieuw bestemmingsplan voorbereid. Dit bestemmingsplan beoogt primair de aanleg van een landgoed, bestaande uit een ruimtelijke eenheid die als zodanig is ontwikkeld en die als eigen bedrijfsvorm, gericht op de instandhouding en verdere ontwikkeling wordt beheerd. Vormen van bosbouw en - in mindere mate - landbouw maken deel uit van de bedrijfsvoering van het landgoed. Deze wordt gekenmerkt door duurzame instandhouding van de kleinschalige afwisseling in open en beboste terreindelen. Hieraan gekoppeld zijn het hoofdgebouw en eventueel bijgebouw(en). Bebouwing is van hoge architectonische en bouwtechnische kwaliteit en is primair bestemd voor bewoning door de landgoedeigenaar.

Het plan beoogt bovendien versterking van de recreatieve betekenis van het Spaarbankbos, in die zin dat het Spaarbankbos via het aan te leggen landgoed wordt ontsloten.

Aan het bestemmingsplan is een beeldkwaliteitsplan verbonden. Doel daarvan is om overeenkomstig de voorwaarden van het Provinciaal Omgevingsplan te komen tot een landgoed waarvan het ruimtelijk ontwerp kwaliteit heeft.

Het voorontwerp-bestemmingsplan ligt van 2 tot 30 november 2000 ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24 te Hoogeveen.

Gedurende de inzagetermijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze over het voorontwerp-bestemmingsplan schriftelijk indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 20.000, 7900 PA Hoogeveen. Wanneer er behoefte bestaat aan het mondeling inbrengen van een zienswijze kan daarover contact worden opgenomen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling.

© Copyright Gemeente Hoogeveen

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie