Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Persberichten Provincie Noord-Holland

Datum nieuwsfeit: 01-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Noord-Holland
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Noord-Holland

Cultuur Historische Waardenkaart van Kennemerland op cd-rom Provincie ondersteunt mantelzorgers
Provincie wijst schadeclaim Harenkarspel voor bestemmingsplan Eenigenburg af
Ruimtelijke reservering inlaatpolder bij Beetskoog Provincie wil wijkknooppunten
Floriadepaviljoen moet goedkoperPERSBERICHT, woendag 1 november 2000

Cultuur Historische Waardenkaart van Kennemerland op cd-rom Op donderdag 9 november 2000 zal de heer E. Neef, Gedeputeerde Zorg, Welzijn en Cultuur de Cultuur Historische Waardenkaart(CHW) van Kennemerland overhandigen aan bestuurders van gemeenten en waterschappen in de regio. Dit gebeurt op een bijzondere locatie CSM Suikerfabriek Holland in Halfweg. De bijeenkomst begint om 13.00 uur en eindigt om 14.30 uur met een rondleiding door het gebouw.

Kansenkaart voor de ruimtelijke inrichting
Cultuurhistorische waarden geven een gebied een eigen identiteit. Daardoor ontstaat vaak een gevoel van trots bij de mensen die er wonen. Door cultuurhistorische waarden als inspiratiebron te gebruiken voor nieuwe ontwikkelingen, kunnen nieuwe waarden aan de bestaande waarden worden toegevoegd. Op de kaart zijn de belangrijkste archeologische vindplaatsen, historische geografie en historische bouwkunde in beeld gebracht. De Cultuur Historische Waardenkaart is een kansenkaart voor iedereen die met ruimtelijke inrichting te maken heeft. Begrippen als "behoud door ontwikkeling", "gebruik van het verleden" en "bestaande en nieuwe waarden" staan hierin centraal.

Inspiratiebron in boekvorm en nu ook op cd-rom De provincie Noord-Holland is in 1997 begonnen met het maken van de CHW-kaart. De overhandiging van de CHW-kaart Kennemerland is de derde officiële overhandiging van een CHW kaart in Noord-Holland. De CHW-kaart van de gemeente Schermer en de Gooi en Vechtstreek zijn al eerder gepresenteerd. De regio's Zaanstreek Waterland, West Friesland en de Noordkop en Texel volgen nog. Van de CHW-kaart wordt een publieksboek gemaakt. Ook is de kaart op cd-rom verkrijgbaar.

Programma met onder andere Adriaan Morrien
13. 00 uur ontvangst in de CSM Suikerfabriek
13.30 uur welkomstwoord
13.35 uur Adriaan Morrien spreekt over identiteit en trots. Adriaan Morrien is schrijver en geboren in IJmuiden
13.50 uur Peter de Ruyter en Ronald Bron van bureau Alle Hosper spreken over cultuurhistorie als uitgangpunt bij het ontwerpen van de ruimtelijke inrichting.
14.15 uur Gedeputeerde E. Neef overhandigt de CHW-kaart aan de gemeenten en waterschappen.

Tentoonstelling en rondleiding
Vanaf 14.30 uur is de tentoonstelling over de CHW-kaart te bekijken en is er een rondleiding door het CSM gebouw.


* Inlichtingen: Hélène Meelissen, tel. (023) 514 35 04PERSBERICHT, woendag 1 november 2000

Provincie ondersteunt mantelzorgers
80% van de zorg in Nederland wordt verleend door mantelzorgers. Mantelzorgers zijn meestal de partners van degene die hulp nodig heeft, vaak ook de kinderen of andere verwanten. Vaak is het een zware taak en soms te zwaar. Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland willen deze vorm van zorg meer gaan ondersteunen. Als aanjager en stimulator wil de provincie er voor zorgen dat de mantelzorg die aandacht krijgt, die haar toekomt. De provincie gaat dat samen met andere partijen in het veld doen.

Mantelzorg is zorgen voor
Dit type zorg voor een hulp-/zorgvragende partner, kind, ouder verder familielid of vriend is steeds meer noodzakelijk. De toenemende vergrijzing, lange wachtlijsten voor professionele hulp maken deze vorm van zorgen voor je naasten onmisbaar. Tegenover dit werk staat geen salaris en geen vrije tijd.

Erkenning, bekendheid en versterking
Mantelzorg verdient meer aandacht. De provincie ondersteunt initiatieven die de naamsbekendheid van de mantelzorg vergroten. Ook zal de provincie als een van de partijen in de regiovisie, zorgen dat de mantelzorg nadrukkelijk op de agenda van de regiovisie komt.

Regiovisie
In de regiovisie zal de provincie het belang van mantelzorgers voor de samenleving benadrukken. Ook de informatieuitwisseling over de problemen van mantelzorgers en de oplossingen die vrijwillige en professionele zorginstellingen bieden om mantelzorgers te ontlasten zullen, als het aan de provincie ligt, verbeterd worden. De provincie wil daarvoor ook de belangenbehartigers van de mantelzorg vragen relevante informatie over mantelzorg in de regio leveren aan de regiocommissies. In het algemeen is het bevorderen van samenwerking een belangrijk punt aldus GS.

Ondersteuning, preventie en belangenbehartiging GS willen onderzoeken welke bestaande en nieuwe activiteiten de dagelijkse taak van mantelzorgers kunnen verlichten. Deze activiteiten en voorzieningen worden ook wel "respijtvoorzieningen" genoemd. De provincie wil deze respijtvoorzieningen, in samenwerking met de regiocommissies en andere betrokkenen, bevorderen.
Een goede spreiding van steunpunten over de regio's is van belang. Zonodig wil de provincie die steunpunten tijdelijk financieren. Tenslotte zullen Gedeputeerde Staten hun invloed gebruiken om de belangen van de mantelzorger te behartigen.

De notitie mantelzorg is een uitwerking van de kapstoknota "Ouderenbeleid in breder perspectief "van juli 2000. Op 15 november buigt de Statencommissie Zorg, Welzijn en Cultuur zich over de notitie. GS verwachten dat met de notitie zo'n drie miljoen gulden is gemoeid.


* Inlichtingen: Marieke Korthof, tel. (023) 514 51 77PERSBERICHT, woendag 1 november 2000

Provincie wijst schadeclaim Harenkarspel voor bestemmingsplan Eenigenburg af
Gedeputeerde Staten hebben op advies van de
Schadebeoordelingscommissie besloten de schadeclaim van de gemeente Harenkarspel niet te honoreren. GS en de
Schadebeoordelingscommissie stellen vast dat niet kan worden aangetoond dat het besluit van GS om het bestemmingsplan Eenigenburg goed te keuren de oorzaak is van de volgens Harenkarspel daardoor geleden schade.

Een speciale Schadebeoordelingscommissie heeft zich bij wijze van experiment gebogen over een schadeclaim van circa 140.000 gulden die de gemeente Harenkarspel bij de provincie Noord-Holland heeft ingediend omdat de Raad van State de goedkeuring door GS van het bestemmingsplan Eenigenburg 1995 heeft vernietigd. Als gevolg daarvan kon de gemeente niet verder met de bouw van enkele woningen.

GS hebben in dit voorjaar besloten om een verordening Zelfstandige Schadebesluiten voor te leggen aan PS, maar om eerst, bij wijze van experiment, de schadeclaim van Harenkarspel als pilot-project te behandelen. Deze verordening verplicht de provincie om een bepaalde werkwijze te volgen bij het nemen van zogenaamde zelfstandige schadebesluiten. Via het experiment wil de provincie een goed beeld krijgen van de kosten van het inschakelen van een schadebeoordelingscommissie. Daartoe hebben GS speciaal een schadebeoordelingscommissie ingesteld. In Nederland is nog nauwelijks ervaring opgedaan met dit type schaderegeling. Daarom hebben GS besloten eerst de concept-verordening te testen op een praktijkgeval voordat hij ter vaststelling aan PS wordt aangeboden.

Wat is een zelfstandig schadebesluit?
Een zelfstandig schadebesluit is een besluit op een verzoek om vergoeding van schade die is ontstaan door een handeling of een besluit van de overheid. Voorbeeld: Een benzinestation verliest zijn klandizie doordat GS hebben besloten een provinciale weg te verleggen. De tankhouder dient een schadeclaim in. Het GS-besluit over die schadeclaim is een zelfstandig schadebesluit. Hadden GS direct in hun besluit om de weg te verleggen een besluit opgenomen over een schadevergoeding voor de benzinestationhouder, dan was sprake geweest van een onzelfstandig schadebesluit.

Wat is een schadebeoordelingscommissie?
Een schadebeoordelingscommissie bestaat uit een of meerdere schade-experts, met name gespecialiseerde juristen en schadetaxateurs. Omvang en samenstelling zal in de toekomst per geval variëren. De schadebeoordelingscommissie hoort de betrokkenen, taxeert de schade en brengt vervolgens advies uit aan GS. Deze nemen vervolgens een besluit. GS zijn volgens de concept-verordening niet verplicht om altijd een schadebeoordelingscommissie in te stellen. Mogelijke redenen om dat niet te doen kunnen, zijn een schade van beperkte financiële omvang, de claim is onmiskenbaar ongegrond of de feiten, de aansprakelijkheid en de hoogte van de schade zijn duidelijk en worden niet betwist.

Waarom een provinciale verordening?
Lange tijd kon een zelfstandig schadebesluit alleen aangevochten worden bij de burgerlijke rechter. De positie van de overheid bij geschillen was daardoor vergelijkbaar met die van een particuliere partij. Dankzij nieuwe jurisprudentie van de Raad van State staat nu ook voor sommige schadebesluiten de weg naar de burgerlijke rechter open. De verordening regelt hoe de provincie die besluiten moet voorbereiden


* Inlichtingen Frank Arents, tel. (023) 514 39 10PERSBERICHT, woendag 1 november 2000

Ruimtelijke reservering inlaatpolder bij Beetskoog Om de Schermerboezem bij extreme regenval te ontlasten, gaan Gedeputeerde Staten (GS) de wateropvang in polders stimuleren en samen met de waterschappen daarnaar nader onderzoek doen. Het doel is gezamenlijk helder te krijgen over wat mogelijk en nodig is voor wateropvang op polder- en boezemniveau. Beide vormen in feite één systeem van onderling communicerende vaten.
GS grijpen de voorbereiding van het streekplan Noord-Holland Zuid aan om 27 ha bij Beetskoog (Zeevang) te reserveren als inlaatpolder voor extreme wateroverlast. Ditzelfde geldt voor 23 ha aangrenzend gebied.
Voor de Etersheimerbraak willen GS de geplande natuurontwikkeling zodanig vormgeven dat er ruimte voor waterberging ontstaat. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de bestaande cultuur-historische waarden.

Waterbeheer 21e eeuw
De provincie wil samen met partners en burgers werken aan een solide, duurzame waterhuishouding in Noord-Holland voor de 21e eeuw. Voorop staat de bescherming van alle Noordhollanders tegen wateroverlast en overstromingen aan de ene kant en watertekorten 's zomers aan de andere kant. De provincie wil waterberging koppelen aan natuurontwikkeling, recreatie en agrarisch natuurbeheer. Een en ander komt tegemoet aan belangrijke maatschappelijke behoeften als rust, ruimte, recreatie en natuur(beleving) in de eigen omgeving. Vanuit het oogpunt van duurzaam waterbeheer heeft de provincie gekozen voor meer waterberging en voor water als ordenend principe in de ruimtelijke ordening. Deze koers sluit aan op het advies van de landelijke Commissie Waterbeheer 21e eeuw: Achtereenvolgens:
- Overtollig water zoveel mogelijk bovenstrooms vasthouden in de bodem en in oppervlaktewater (in Noord-Holland: opvang binnen de polders);

- Zonodig water tijdelijk bergen langs de hoofdwaterlopen, waarvoor ruimte moet worden gecreëerd;

- Pas als het vorige te weinig oplevert: het water afvoeren naar elders of tijdens zeer extreme omstandigheden gecontroleerd opvangen in daarvoor aangewezen gebieden.

Schermerboezem
December '99 vroeg het hoogheemraadschap Uitwaterende Sluizen (plan `Levende Berging') de provincie om 200 ha te reserveren voor waterberging om wateroverlast rond de Schermerboezem te voorkomen. Het hoogheemraadschap wil zelf f40 miljoen meebetalen aan waterberging, de kosten van een extra gemaal. In opdracht van de provincie Noord-Holland heeft het Waterloopkundig Laboratorium/Delft Hydraulics de wens van Uitwaterende Sluizen onderzocht. Uit dit onderzoek blijkt dat de exacte hoeveelheid benodigde hectares voor waterberging op boezemniveau sterk afhangt van de inrichting en de realisatie van opvang op polderniveau. Daarom kiezen GS voor de volgende koers:

- Onderzoek naar de mogelijkheden van opvang op polderniveau (1e trap). GS willen substantiële inspanningen voor wateropvang in de polders. Zo substantieel dat de behoefte aan waterberging bij toekomstige extreem natte situaties op boezemniveau geringer wordt. De mogelijkheden daartoe mogen positief worden ingeschat, blijkt uit het onderzoek van WL/Delft Hydraulics.

- Ruimte reserveren voor waterberging op boezemniveau en hiervoor nadere inrichtingsvarianten uit te werken (2e en 3e trap). Op dit moment is immers niet duidelijk hoeveel waterberging in de polders tot stand zal komen. Dit wordt overigens niet alleen bepaald door de vraag vanuit het watersysteem: opvang op polderniveau vergt in totaliteit waarschijnlijk meer hectares dan berging op boezemniveau. Wellicht leidt dit tot een grotere impact op de huidige gebruiksfuncties dan bij boezemopvang.

GS werken verschillende inrichtingsvarianten uit voor een inlaatpolder bij Beetskoog om de Schermerboezem tijdens extreme wateroverlast te ontlasten. Een inlaatpolder is een polder die tijdens calamiteiten (kans: circa 1 keer in 100 jaar) gecontroleerd onder water wordt gezet. Hierbij wordt met gebruikers overlegd over een eventuele schaderegeling. Staatsbosbeheer beheert 27 ha bij Beetskoog en staat positief tegenover wateropvang in haar gebieden. Voorwaarde daarbij is dat de natuurkwaliteit als geheel er niet op achter uitgaat.

Vervolg
Gedeputeerde Staten sturen dit besluit voor bespreking naar de statencommissie Milieu, Water en Groen (MWG) en ter kennisname aan commissie Ruimtelijke Ordening en Bestuur (ROB).


* Inlichtingen Marja van Keulen, tel. (023) 514 37 28PERSBERICHT, woendag 1 november 2000

Provincie wil wijkknooppunten
De provincie Noord-Holland wil multifunctionele voorzieningen in de vorm van wijkknooppunten stimuleren. Wijkknooppunten zorgen ervoor dat ouderen en bijvoorbeeld lichamelijk gehandicapten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven functioneren. De provincie vindt het belangrijk dat bij het maken van wijkknooppunten aansluiting gezocht wordt bij bestaande zorgvoorzieningen en activiteiten
Deze voorzieningen vormen een centraal punt in een wijk, waar ouderen, gehandicapten en andere doelgroepen gebruik van kunnen maken. Knooppunten bieden ontmoetingsruimte, ruimte voor dagbesteding, voor advies en informatie en sportieve activiteiten. In zo'n wijkknooppunt kan bijvoorbeeld ook spreekurenruimte worden ingericht voor voorzieningen die niet zelfstandig te financieren zijn.

In het provinciaal ouderenbeleid nemen wijksteunpunten al langer een plaats in. De uitvoering van het Plan Verzorging en Verpleging heeft er in het verleden voor gezorgd dat een aantal verzorgingshuizen is gesloten. Daarmee zijn woon-, zorg-, welzijns- en recreatieve functies voor ouderen komen te vervallen. Ter compensatie daarvoor zijn wijksteunpunten opgezet die de weggevallen functies moesten overnemen.

Uit contacten met gemeenten blijkt dat er behoefte is aan voorzieningen zoals de wijksteunpunten. De wijkknooppunten zijn eigenlijk wijksteunpunten nieuwe stijl. In de verschillende programma's die gemeenten in het kader van Investeringen Stedelijke Vernieuwing (ISV) indienen nemen gemeenten het initiatief om wijksteunpunten op te richten. Ook is er behoefte aan uitbreiding van het aanbod, zodat ook mensen die meer zorg nodig hebben hiervan gebruik kunnen maken.

Voor het wijkknooppuntenbeleid Noord-Holland is 15 miljoen beschikbaar over drie jaar. De regiocommissies, belast met het opstellen van de regiovisies ouderenzorg in Noord-Holland worden bij de plannen voor wijkknooppunten betrokken. Op 15 november 2000 wordt het stuk in de Statencommissie Zorg, Welzijn en Cultuur behandeld.


* Inlichtingen Karen Duijs, tel. (023) 514 30 47

PERSBERICHT, woendag 1 november 2000

Floriadepaviljoen moet goedkoper
Drie in plaats van vijf miljoen gulden zal het aangepaste ontwerp voor een provinciaal paviljoen tijdens de Floriade kosten. Twee van de drie miljoen gulden zijn voor rekening van de provincie. Het resterende miljoen moet opgebracht worden door sponsors, huur van het paviljoen en verkoop ervan na afloop van de Floriade in 2002. Gedeputeerde Staten hebben hiertoe besloten nu duidelijk is dat het verwerven van méér sponsorgelden om het oorspronkelijke ontwerp van vijf miljoen gulden niet haalbaar is. De commissie Economie, Landbouw en Europa zal 8 november a.s. advies uitbrengen.

Op dit moment hebben sponsors voor f 500.000 intenties uitgesproken (Corus, PWN, Huisvuilcentrale Alkmaar) Ook in het aangepaste ontwerp kunnen bezoekers van de Floriade kennismaken met presentaties op het gebied van toerisme/recreatie en de veelzijdigheid van het bedrijfsleven. De duurzame kwalitatieve leefomgeving in onze provincie o.a. op het gebied van landbouw, energie, drinkwater en afvalverwerking is een ander thema. De provinciale presentaties sluiten goed aan bij het algemene thema van de Floriade "Feel the art of nature". De presentaties echter zullen zich in één ruimte afspelen waardoor de kosten aanzienlijk lager uitvallen dan bij het oorspronkelijke ontwerp. De nieuwe inrichting van het paviljoen is bovendien makkelijker te gebruiken voor ontvangsten, bijeenkomsten, seminars e.d. Het is de bedoeling het aangepaste paviljoen in samenwerking met Corus te bouwen. Voor het oorspronkelijke ontwerp zijn Gedeputeerde Staten er niet in geslaagd voldoende sponsors te vinden voor een totaal bedrag van drie miljoen gulden. Een van de redenen is het feit dat het bedrijfsleven terughoudend is om te sponsoren, omdat een tuinbouwvakbeurs als de Floriade niet direct aansluit op het eigen product of dienst. Reden voor Gedeputeerde Staten de oorspronkelijke opzet te laten herzien door architect Kas Oosterhuis.


* Inlichtingen voor de pers: Lily Nijsten, bureau Communicatie, tel. (023) 514 40 87
Inlichtingen voor anderen: Eric ten Brummelhuis, bureau Economische Zaken, tel. (023) 514 36 29

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie