Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Algemene beschouwingen VVD gemeente Oegstgeest

Datum nieuwsfeit: 02-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Oegstgeest

Algemene beschouwingen VVD

De gemeente is er voor U!

Er is dit jaar hard aan de weg getimmerd. Veel beloften gedaan in 1999 zijn nagekomen en zullen gaan bijdragen aan de verbetering van het leefklimaat in Oegstgeest. De vernieuwing van het winkelcentrum Lange Voort, maar ook meer kinderopvang, optimalisering van de verkeersveiligheid alsmede de totstandkoming van het welzijnsprogramma zullen voor U merkbare resultaten gaan opleveren van de besluitvorming in de gemeenteraad.

Toch zijn we er nog niet. En in het voorjaar van 2002 zijn er al verkiezingen. De VVD heeft dus nog een vol jaar om waar te maken wat bij de verkiezingen in 1998 is beloofd.

Veiligheid en leefbaarheid

Veiligheid en leefbaarheid: een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Eén van de uitgangspunten van de VVD in 1998.

Na het succesvolle buurtpreventieproject in de Schilderswijk is er helaas geen vervolg geweest. Een gemiste kans vindt de VVD-fractie. Hoewel de cijfers aangeven dat enerzijds de criminaliteit in Oegstgeest in vergelijking met andere plaatsen niet schrikbarend hoog is, blijkt anderzijds dat de subjectieve beleving van veiligheid nog te wensen overlaat. Het is bewezen dat deze (negatieve) veiligheidsgevoelens met 'Publiek Private'- veiligheidsprojecten een halt kunnen worden toegeroepen.

Hetzelfde geldt voor de aanpak van de parkeeroverlast in en rondom de winkelcentra. In goed overleg met de politie moet het mogelijk zijn om met inzet van speciale parkeerwachters niet alleen het parkeren maar ook andere overlast, zoals fietsen op stoepen, beheersbaar te maken. Ook hoopvol is de VVD over wetgeving, die de mogelijkheid zal gaan bieden om parkeerboetes terug te sluizen naar de gemeente, zodat die gelden voor controles kunnen worden ingezet.

Nieuwe bestuursvorm voor het jongerenbeleid

Bij het jongerenbeleid is ook het nodige tot stand gebracht. In 2001 zal de nieuwe bestuursvorm voor het jongerenwerk aandacht moeten krijgen.

Oplossen van knelpunten bij de huisvesting van het onderwijs en de kinderopvang

Het kost veel tijd om verstrekkende raadsvoornemens, zoals het integraal huisvestingsplan voor de scholen (IHP) tot een goed einde te brengen. Het oplossen van knelpunten is mede door de verwachte pieken en dalen in het leerlingenaanbod niet eenvoudig. Uitgaande van wat wel te overzien is moeten knopen worden doorgehakt. Voor de Voorjaarsnota moet er een plan liggen dat voor de komende jaren zowel goede huisvesting garandeert als een verantwoorde financiering. Hierbij moet ook rekening worden gehouden met de grote behoefte aan (buitenschoolse) kinderopvang. De VVD is dan ook verheugd over de uitbreiding bij Poelweyde.

Welzijnssubsidiëring beter op koers

Bij de welzijnssubsidiëring begint de beoogde koersverandering zichtbaar te worden. Het overleg met alle betrokkenen heeft merendeels een bevredigend resultaat opgeleverd. Zo maakt het Welzijns-programma 2001 het voor de bibliotheek mogelijk om langer open te zijn en voor K&O om de administratieve ondersteuning uit te breiden. Maar er zijn ook nog verschillen van inzicht, bijvoorbeeld rond het kostendekkend maken van de maaltijdvoorziening. De VVD vindt dit een essentiële voorziening. Het draagt bij aan het behoud van zelfstandigheid van ouderen. Voorkomen moet worden dat een goede voorziening verloren gaat of dat deze voor mensen die daarvan echt afhankelijk zijn onbetaalbaar wordt. Om als gemeente en als instellingen bij het ouderenbeleid de goede keuzen te kunnen maken, ook ten aanzien van huisvesting, is het bovendien nodig om goed inzicht te hebben in de wensen van de 65-plussers zelf.

Kadernotitie sport en recreatie in Oegstgeest in 2000 en verder

In Oegstgeest is veel belangstelling voor sport. Om ook in de toekomst over goede voorzieningen te kunnen beschikken zullen de nodige plannen ontwikkeld moeten worden. De kadernotitie geeft een goede voorzet om op door te bouwen.

Verkeer

Er is het afgelopen jaar flink geïnvesteerd in het verkeer. De veiligheid is daarmee gediend, maar de VVD blijft de uitgaven kritisch volgen. Niet alle maatregelen zijn even noodzakelijk. En hoewel voor een aantal projecten subsidies zijn verkregen, is ook dan sprake van gemeenschapsgeld dat zo adequaat mogelijk moet worden ingezet. Hetgeen wordt uitgegeven aan verkeer is niet meer inzetbaar voor andere beleidsterreinen.

De ontsluiting van Poelgeest verdient ook aandacht. Daarmee zullen tevens nieuwe verkeersstromen ontstaan. Ook de herinrichting van het winkelcentrum Lange Voort zal invloed gaan hebben op de verkeersafwikkeling. De VVD zal in dit verband blijven aandringen op het voorleggen aan de gemeenteraad van het verkeersplan voor geheel Oegstgeest (categoriseringsplan), zodat zorgvuldige afwegingen kunnen worden gemaakt en bijvoorbeeld veilige fietsroutes worden aangewezen.

Ruimtelijke ordening

Het regelmatig bijwerken van de bestemmingsplannen is hoogst noodzakelijk. Ook dit jaar is dat in bepaalde gevallen gebleken. Het dient de rechtszekerheid en komt bovendien tegemoet aan de moderne eisen van de techniek.
Steeds moet ook weer een goede afweging tussen vrijheid van handelen enerzijds en sanctioneren anderzijds gemaakt worden. Een goed handhavingsteam en -beleid binnen de gemeente kan daaraan substantieel bijdragen.

Afvalverwerking

Ook op dit terrein gaan enorme bedragen om. Er is zelfs sprake van een fors overschot bij de reinigingsreserve. Dat bedrag wil het College aanwenden voor komende afvalprojecten. De VVD zal de besteding kritisch volgen en hoopt dat de invoering van de tariefdifferentiatie daarbij prioriteit krijgt.

Financiën en Economie

De VVD heeft toegezegd zich te zullen inspannen voor een zo beperkt mogelijke stijging van de onroerend zaaksbelasting (OZB). De lasten van overheidswege moeten steeds kritisch worden bezien en de beschikbare gelden moeten zo doelmatig mogelijk worden ingezet op terreinen waar de overheid een rol vervult.

Het verheugt de VVD dan ook dat de nieuwe taxatie van de woningen niet wordt doorberekend in de jaarlijkse stijging van de OZB. Steeds vaker worden wij geconfronteerd met financiële tegenvallers, die het gevolg zijn van decentralisatie. Dat vraagt om een kritische benadering aan de uitgavenkant. Maar ook dient de begroting zo veel mogelijk aan de latere realiteit te beantwoorden. Het terugkomen naar de gemeenteraad "om meer geld" dient tot een minimum beperkt te worden. Het op peil houden van de algemene reserve heeft hiermee ook veel te maken.

Trots zijn wij als VVD op het in de raad dit jaar goedgekeurde plan van het winkelcentrum Lange Voort. Mede door de inzet en de positieve instelling van bewoners en ondernemers kunnen de werkzaamheden naar verwachting nog deze raadsperiode beginnen. Vervolgens is de verdere inrichting en de branchering een punt van aandacht.

Ook ten aanzien van Rijnfront is dit jaar een aantal belangrijke stappen gezet met het recent goedgekeurde plan van aanpak en het communicatieplan.

Besturen doen we met elkaar

Bij de ontwikkelingen inzake regionale samenwerking blijft de VVD zich sterk maken voor twee gevolgen: behoud van de zelfstandigheid van Oegstgeest en kostenbeperking.

De VVD realiseert zich tenslotte dat een goed gemeentebestuur mede functioneert op basis van een hoogwaardig ambtenarenapparaat op goede sterkte. De VVD maakte zich daarvoor ook sterk in 1999. Voorop staat evenwel dat goed personeelsbeleid moet leiden tot zichtbaar resultaat voor de burger!

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie