Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

CDA over Voortgangsrapportage Betuweroute

Datum nieuwsfeit: 02-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
CDA

Voortgangsrapportage Betuweroute (021100)

Den Haag, 2 november 2000

Informatie voor de fractie:
Ter bespreking tijdens het A.O. ligt voor de 8e voortgangsrapportage van de Betuweroute conform de procedureregeling Grote Projecten. Deze rapportage doet verslag van de gang van zaken in de periode 1 september 1999 t/m 1 juli 2000. (PM: schriftelijke vragen moeten nog worden beantwoord)
Tevens zal tijdens dit A.O. de brief d.d. 9 oktober gesproken worden, waarin de minister V&W aangeeft hoe is omgegaan met de motie Leers, (d.d. 28 juni 2000) waarin werd verzocht een pas op de plaats te maken met het aangaan van verplichtingen over de zgn. bovenbouw Betuweroute en met het bedrijfsleven in overleg te treden om te komen tot concrete afspraken over het gebruik van de lijn.

Concept-inbreng:
Er is geen weg meer terug met de Betuwelijn. Niet alleen wordt aan de Havenspoorlijn al gebouwd, ook zijn verplichtingen aangegaan voor de hele onderbouw Mochten er dus bij deze of gene nog twijfels bestaan of ideeën leven over een andere aanpak, (en ik kan u verzekeren dat er nog steeds nieuwe plannen binnenkomen), de voorliggende 8e voortgangsrapportage maakt in ieder geval duidelijk dat het project onherroepelijk is geworden.

Er is dus geen weg meer terug. Maar veel belangrijker is de vraag is er ook nog een weg vooruit`? Hoe staat het eigenlijk met de verwachtingen rondom het gebruik van de Betuwespoorlijn . Op dat punt ben ik blij dat er uiteindelijk ook positieve zaken te melden zijn en dat de uitvoering van de motie Leers heeft opgeleverd dat het meervoudig gebruik van de Betuwelijn niet alleen kansrijk is, maar ook heeft aangetoond dat er een grote potentie ligt voor het goederenvervoer per spoor. Wel moeten wij helaas opnieuw vaststellen dat het Kabinetsbesluit om de private bijdrage aan de financiering van de lijn los te koppelen van de voortgang een slecht besluit was.

Ik zal in mijn bijdrage kort stil staan bij een aantal technische aspecten en vragen uit de 8e voortgangsrapportage en wat dieper ingaan op de mogelijkheden van het meervoudig gebruik en de gevolgen daarvan voor de bovenbouw. Daarbij maak ik nu reeds de opmerking dat wij het onterecht vinden dat de Noord-oostelijke verbinding voortaan uit de voortgangsrapportage vervalt. Los van de onbevredigende gang van zaken m.b.t. het gebruik van de bestaande lijn is nog volstrekt onduidelijk hoe het alternatief voor de noord-Oost verbinding (extra treinen op betuwelijn zelf en gebruik Hanzenspoorlijn) ingevuld gaat worden. Wij wensen de Betuwelijn integraal te kunnen blijven volgen dus incl. de NOV of de alternatieve uitwerking daarvan en inclusief de voortgang van het overleg met Duitsland.
De 8e voortgangsrapportage:
Zoals gezegd zijn alle t.b.v. de bovenbouw alle aanbestedingsprocedures afgerond en verplichtingen aangegaan. De vraag is nu of ook alle werkzaamheden binnen de afgesproken tijd kunnen worden afgerond. En als allerbelangrijkste: de kosten van aanleg binnen het budget zullen blijven. Wij hopen niet op verrassingen zoals recent bij de HSL. Zullen we ook bij de Betuwelijn niet worden geconfronteerd met prijsstijging als gevolg van de krappe bouwmarkt. En hoe zit het met de duurder wordende bodemsanering en de gevolgen van de nieuwe heffing op delfstoffen ? Krijgt de minister deze kostenstijging (ca. 10%) gecompenseerd ? Al met al willen wij graag zekerheid dat we plots niet voor verrassingen worden gesteld. We zitten bepaald niet te wachten op een nieuwe domper op het Betuwelijnproject.

Dan de voortgang van het project. Welke gevolgen heeft de opgelopen vertraging van de aanleg van kabels en leidingen en de trage voortgang van de planologische procedures in Gelderland. Men ligt hier al 2 jaar achter op het schema. Heeft de Minister de indruk dat het hier bestuurlijk tegenwerking betreft? En wat zijn de gevolgen van deze achterstand voor het bouwproces?

Afgelopen jaar is besloten de vrije dubbelsporige kruising bij Geldermalsen te schrappen. Railion heeft aangegeven dat dit grote gevolgen zal gaan hebben voor treinen vanuit Amsterdam die daardoor via Utrecht Arnhem moeten gaan rijden. Met alle gevolgen voor het toch al volle spoor hier (HSL-oost) Wat is de laatste stand van zaken op dit punt? Dezelfde vraag t.a.v. de aansluiting op Duitsland. Wij krijgen nog steeds signalen dat het hier niet echt vlot. Is de contra-expertise op het spiekerman rapport al rond?

Tenslotte de exploitatie en de private deelname daarin. Consultatie heeft opgeleverd dat tenderen van gebruikersrechten op dit moment niet opportuun is. Dus een bedrag ineens (1,7 miljard) vanuit private bijdrage is niet haalbaar. We hebben hier steeds voor gewaarschuwd. Door de loskoppeling van bouw en private financiering is ons inziens een grote politiek fout gemaakt. Weliswaar hoopt de Minister op een bijdrage per jaar. Maar is het rekenen met jaarlijkse inkomsten uit gebruikersvergoedingen wel realistisch. Voordat de Europese richtlijn 95/15 (basisregels voor gebruikersvergoedingen / tarifering) geïmplementeerd is zijn we heel wat jaren verder. Wat betekent e.e.a. voor de exploitatie van de lijn de eerste jaren. Bestaan daar al rekenexercities over? Wie draait op voor de aanloopverliezen die er ongetwijfeld zullen komen? En wat betekent
e.e.a. voor wat betreft de voorfinanciering van de 1,7 miljard uit het FES. Zijn we die nu definitief kwijt?

In samenhang hiermee graag ook duidelijkheid over de periode tussen ingebruikstelling Betuwelijn en nu. Wij begrijpen dat aanbod ten behoeve van spoorvervoer niet uit de lucht komt vallen zodat nu al gewerkt moet worden aan een aantrekkelijk spoorproduct dat kan concurreren met de weg. Maar de opbouw van spoorvolume mag wat ons betreft niet leiden tot het wegdrukken van personenverkeer op het bestaande net. We zien nu al op de Brabantroute een forse groei van het aantal vertragingen door de concurrentie tussen personen en goederenverkeer. Wij verzetten ons tegen een achterstelling van het personenverkeer. Graag op korte termijn een overzicht van de te verwachten groei van beide vormen en de capaciteitstoedeling.

Tenslotte nog de technische uitrusting van de Betuwelijn. Nieuwe systemen (BB21) en een anders stroomsterkte (25 KV) zullen voor het eerst worden toegepast op de betuweroute. Terecht want deze nieuwe lijn moeten we uitrusten met de techniek van de 21 Eeuw. Techniek die ook toekomstvast is. Maar wat betekent dat voor de ´traditionele´gebruikers. Kunnen zij dan wel van de lijn gebruik maken of alleen na hoge investeringen aan hun oud materieel?

Uitvoering motie Leers.
Dat brengt mij meteen bij de uitvoering van de motie Leers. Dank voor uw brief daarover. De in acht genomen adempauze heeft positief uitgewerkt, zo mogen wij hieruit afleiden. Opnieuw is vastgesteld dat er in principe een grote toekomst ligt voor het spoorvervoer als alternatief voor het vervoer over de weg. Echter het bestaande spoorproduct biedt hiervoor onvoldoende perspectief en aantrekkelijkheid. Daarom bestaat grote behoefte aan flexibiliteit om aan de bestaande dienstverlening moderne en aantrekkelijke dimensies toe te voegen. Vanuit de marktsector zijn diverse ideeën geopperd over nieuwe spoorproducten (o.a. trucks-on train- concept), waarbij het vervoer van lading met kleinere eenheden, al dan niet via automatisch aangestuurde auto´s) centraal staat.
Concreet betekent een en ander wel dat de (bovenbouw van de) Betuwelijn zodanig moet worden aangelegd dat meervoudig gebruik mogelijk blijft.

De minister trekt die conclusie ook. Thans wordt onderzocht of aanpassingen aan het zgn. profiel van vrije ruimte mogelijk zijn. Wij wachten de nadere rapportage daarover af. Wel hebben we nog de volgende vragen i.c. opmerkingen:

de motie Leers vraagt om overleg met de gebruikers/ het bedrijfsleven om te komen tot concrete afspraken over het gebruik van de lijn. We moeten vaststellen dat de overleggen niet tot deze concrete afspraken hebben geleid en het bedrijfsleven nog steeds een afwachtende houding aanneemt. Opnieuw wordt hiermee bewezen dat het besluit om de private financieringsbijdrage los te koppelen van de voortgang van het project een slecht besluit was dat zo nooit meer moet gebeuren.

wij blijven het van groot belang vinden dat de Betuwelijn toekomstvast blijft. Het lijkt ons onverstandig de aanlegkwaliteit af te zwakken om gebruikers met ouderwetse technieken en materieel toch te te conveniëren. Liever zien we een extra impuls van de overheid om deze vervoerders te prikkelen zich te moderniseren.

Wij vinden dat binnen de gestelde randvoorwaarden van pve en budget zoveel mogelijk moet worden ingespeeld op de wensen tot het meervoudig gebruik van de Betuwelijn.

wij zijn groot voorstanders van de opzet van een gebruikersplatform voor de Betuweroute om de communicatie tussen Rijk/ exploitant en verladers/ vervoerders actueel te houden.

Kamerlid: Gerd Leers

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie