Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeenteberichten Steenbergen

Datum nieuwsfeit: 03-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Steenbergen
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Steenbergen


Openbare bekendmaking van de partiële herziening van het streekplan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken hierbij bekend dat Provinciale Staten bij besluit van 13 oktober 2000, nummer 76/00 de partiële herziening Streekplan Noord-Brabant hebben vastgesteld. De partiële herziening ligt vanaf 3 november 2000 ter inzage. Deze bekendmaking vindt plaats overeenkomstig artikel 4a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
De partiële herziening van het streekplan beperkt zich tot twee onderdelen die verband houden met de reconstructie van de zandgronden in de provincie. Allereerst biedt de herziening een basis voor de toepassing van de 'Ruimte voor Ruimte'-benadering. Zo ontstaat de mogelijkheid extra woningen te realiseren om met de opbrengst daarvan sloop van stallen te betalen. Verder geeft de herziening een basis voor een interim-beleid. Gedeputeerde Staten krijgen de bevoegdheid om in het belang van de reconstructie van de zandgronden af te wijken van het agrarische vestigingsbeleid, zoals neergelegd in hoofdstuk 7.9 van het Streekplan 1992.

De partiële herziening van het Streekplan ligt vanaf 3 november 2000 ter visie in de bibliotheek van het provinciehuis en ter secretarie van de gemeenten. De tekst van de partiële herziening kan bovendien worden ingezien op internetsite www.brabant.nl, onder het kopje 'Ruimte'.

De betreffende onderdelen van de partiële herziening van het streekplan zijn niet aan te merken als concrete beleidsbeslissingen in de zin van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Tegen de vaststelling van de streekplanherziening kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.
Vuurwapens, doe ze weg of ze doen je wat
Vuurwapens, een onaanvaardbaar risico
Het bezit van illegale vuurwapens neemt toe. Met alle risico's van dien. Onbedoelde ongelukken. Escalatie van geweld. Wapens die in de verkeerde handen komen. Kortom, de samenleving wordt onveiliger. Op straat, in het uitgaansleven, maar ook gewoon thuis.

Hoge straffen
Nederland moet veiliger worden. Daarom gaan justitie en politie illegaal vuurwapenbezit en de handel erin hard aanpakken. Wie betrapt wordt op het bezit van een illegaal vuurwapen of erin handelt, riskeert een forse gevangenisstraf.

U komt er nu nog straffeloos van af
Bent u in het bezit van een vuurwapen zonder dat u daar een vergunning voor heeft? Dan is het nu tijd om het in te leveren. Want van 1 tot en met 12 november 2000 kunt u zonder sancties uw wapen inleveren op het politiebureau.

De spelregels
Omdat de vuurwapens worden onderzocht op betrokkenheid bij een schietincident, kunnen ze niet anoniem worden ingeleverd. Bij het inleveren worden uw persoonsgegevens genoteerd. Als blijkt dat uw vuurwapen niet bij een incident betrokken was, worden uw gegevens vóór 31 december 2000 vernietigd.

Overige wapens
De inleveractie is primair gericht op vuurwapens. Maar er zijn natuurlijk veel meer soorten wapens, zoals messen, zwaarden of handgranaten. En daarnaast alles wat niet als wapen bedoeld is, maar wel zo gebruikt kan worden (bijvoorbeeld een honkbalknuppel, alarmpistool of gaspistool). Daarom kunt u dit soort wapens tijdens deze actie ook inleveren. Dit kunt u wel anoniem doen.

Wilt u meer informatie over de inleveractie, surf dan naar www.vuurwapensweg.nl, bel de Postbus 51 Infolijn (0800) 8051 (gratis) of ga naar het politiebureau bij u in de buurt. Hoorzittingen Commissie Bezwaar- en Beroepschriften Op dinsdag 21 november 2000 houdt de commissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften voor de gemeente Steenbergen een hoorzitting in vergaderkamer 21 van het stadskantoor aan de Westdam 22 te Steenbergen.

Op de agenda staan de volgende bezwaarschriften:

van 09.00 uur tot 09.30 uur
van een zevental bewoners van panden aan de Eerste Boutweg te Kruisland tegen het besluit van burgemeester en wethouders om bouwvergunning te verlenen aan de heer A.J.A.M. Hagens voor de realisering van een woning en bedrijfsruimte ten behoeve van een hoveniersbedrijf aan de Eerste Boutweg 23b te Kruisland.

van 09.30 uur tot 10.00 uur
van Re-App BV tegen het besluit van burgemeester en wethouders tot oplegging van een dwangsom indien het Re-App BV gevestigd blijft aan de Schansdijk 5 te De Heen, zulks in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan.

van 10.00 uur tot 10.30 uur
van de heer P.J.C.M. Jacobs tegen het besluit van burgemeester en wethouders om geen medewerking te verlenen aan het oprichten van een woning aan het Welbergswegje, op het perceel tussen de huisnummers 8 en 10.

De indieners van de bezwaarschriften maar ook andere belanghebbenden worden in de gelegenheid gesteld zich tijdens deze hoorzitting te doen horen. Het bezwaarschrift en eventuele verdere op de zaak betrekking hebbende stukken liggen voor de indieners en andere belanghebbenden vanaf heden ter inzage op het gemeentehuis.
Voor nadere informatie kan men terecht bij de secretaris van de commissie.
Meer parkeergelegenheid voor grote voertuigen in Dinteloord Op 2 april 1998 werd besloten de gehele bebouwde kom van Steenbergen en alle wegen in de bebouwde kom van Dinteloord aan te wijzen als plaats waar dit parkeren naar het oordeel van burgemeester en wethouders schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente. Dit betekent dat in die bebouwde kommen geen voertuigen geparkeerd mogen worden die langer zijn dan 6 meter of hoger dan 2,4 meter. In het aanwijzingsbesluit is een uitzondering opgenomen voor het parkeren van deze zogenaamde grote voertuigen op de bedrijventerreinen Reinierpolder I en II in Steenbergen en op het parkeerterrein voor vrachtauto's aan de Van Heemskerckstraat in Dinteloord. Uiteraard is het wel toegestaan dergelijke grote voertuigen te parkeren op particulier terrein.

Inmiddels is in Dinteloord het bedrijventerrein Molenkreek gerealiseerd. Op verzoek van meerdere betrokkenen is op 24 oktober jongstleden besloten om ook dit bedrijventerrein Molenkreek uit te zonderen van het algehele verbod tot parkeren van grote voertuigen. Er mag daar dus geparkeerd worden door voertuigen langer dan 6 meter en/of hoger dan 2,4 meter.


Collectieve festiviteiten 2001

Het college van burgemeester en wethouders heeft op basis van de Algemene plaatselijke verordening dagen aangewezen waarop in 2001 de geluidsbeperkende voorschriften voor horecabedrijven niet gelden. Op die dagen mag dus meer geluid geproduceerd worden dan op andere dagen. Dit neemt niet weg dat horeca-exploitanten steeds alles zullen moeten doen (of juist niet moeten doen) wat in redelijkheid van hen gevraagd kan worden om overmatige hinder te voorkomen. Dit geldt dus ook tijdens de aangewezen dagen, de zogenaamde collectieve festiviteiten. Het spreekt voor zich dat op andere data de geluidsnormen strikt in acht genomen moeten worden.

De volgende dagen zijn aangewezen:

in de gehele gemeente:

- maandag 1 januari Nieuwjaarsdag

- zaterdag 24 februari t/m dinsdag 27 februari Carnaval
- maandag 30 april Koninginnedag

in Steenbergen (centrum):

- vrijdag 6 juli t/m maandag 9 juli Kermis

- vrijdag 7 september t/m zondag 9 september Jaarmarkt
in Steenbergen (Welberg):

- zaterdag 23 juni t/m maandag 25 juni Kermis
in Kruisland:

- donderdag 7 juni t/m zondag 10 juni Dorpsfeesten
- zaterdag 25 augustus t/m maandag 27 augustus Kermis
in Nieuw-Vossemeer:

- zondag 10 juni Merijntje Gijzen Braderie

- zaterdag 8 september t/m maandag 10 september Kermis
in Dinteloord:

- donderdag 9 augustus t/m zaterdag 11 augustus MUZA-feesten
- tijdens de kermisdagen in Dinteloord (data nader in te vullen) Ter inzagelegging concept-Welzijnsplanning 2001

Burgemeester en wethouders hebben op 31 oktober de concept-Welzijnsplanning voor 2001 vastgesteld. Hierin staan alle subsidies voor het jaar 2001 vermeld. Tot en met 1 december aanstaande ligt deze concept-welzijnsplanning voor een ieder ter inzage. Tot die datum bestaat ook de mogelijkheid bedenkingen over deze concept-Welzijnsplanning in te dienen. Mede afhankelijk van de te ontvangen reacties is de verdere planning erop gericht de commissie Welzijn en Economische Zaken op 11 december de
concept-Welzijnsplanning te laten behandelen, waardoor de gemeenteraad op 21 december de Welzijnsplanning 2001 definitief kan vaststellen.PROVINCIE EN GEMEENTE OP INTERNET

PROVINCIE: WWW.BRABANT.NL
GEMEENTE: WWW.STEENBERGEN-INFO.NL

De gemeente zat reeds langer op het internet maar was moeilijk te vinden door de kromme domeinnaam. Wij wilden uiteraard het liefst herkenbaar zijn onder het woord Steenbergen. Echter een bedrijf in Vianen heeft deze naam reeds lang geleden geclaimd. Het is dus www.steenbergen-info.nl geworden (let op liggend streepje). Mocht u de gemeente middels e-mail een bericht willen sturen dan kan dit op het volgende adres: gemeente@steenbergen-info.nl.

In de loop van 2001 zullen wij onze website aanzienlijk uitbreiden en ook tot actieve communicatie komen met u. Ook politieke partijen zijn reeds via internet onder www.steenbergen-info.nl te bezoeken. Tot nog toe zijn dit het CDA en de PvdA.

* Gmb 2000/29 van 26 oktober 2000 de aankoop van gronden ten behoeve van openbare ruimten tegen een symbolisch bedrag van f 1,-- te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders.
* Gmb 2000/30 van 26 oktober 2000 tot vaststelling van de 3e wijziging van de bouwverordening.

* Gmb 2000/31 van 26 oktober 2000 tot vaststelling van het Fraudebeleidsplan Sociale Zaken 2001.
Openbare vergaderingen
Begrotingsvergadering: do 9 november
Deze vergadering begint om 15.30 uur in de burgerzaal van het stadskantoor (ingang via Westdam 22). De vergadering wordt geschorst van ± 18.00 uur tot 19.30 uur.
Commissie Openbare Werken ma 13 november
Agendapunten o.a.:

* Verkoop van een strook gemeentegrond ten behoeve van de realisering van een pinbox aan de Rabobank te Steenbergen.
* Verbeterplan Kwaliteit en Kwantiteit openbaar groen.
* Openbaar bestemmen van een weg lopende vanaf de Zuidzeedijk te Dinteloord tot aan het Bovensas.

Commissie Welzijn / EZ di 14 november
Agendapunten o.a.:

* Budgetsubsidie-overeenkomst bibliotheek.
Commissie ABZ/M wo 15 november
Agendapunten o.a.:

* Voortgang glastuinbouw.

* Evaluatie inzet politievrijwilligers.

* Najaarsnota 2000.

Commissie VROM do 16 november
Agendapunten o.a.:

* - Intensieve veehouderij.

Deze vergaderingen beginnen om 19.30 uur in de burgerzaal van het stadskantoor (ingang via Westdam 22). In deze openbare vergaderingen mag iedereen, met vooraf verkregen toestemming, het woord voeren. De onderwerpen liggen ook ter inzage bij de receptie in het stadhuis. Geen spoed, wel politie?
Bel: 09 00 - 88 44
30 cent per minuut
za 4 nov Speelgoedbeurs in 't Cromwiel te Steenbergen. Info tel 564413.
vr 10 t/m zo 12 nov Vogeltentoonstelling, café/zaal Buermans te Kruisland. Info tel 564357.
za 11 nov 11/11-viering, dweilbandjes trekken vanaf 19.30 uur door Steenbergen. Info tel 564413.
Laatste aanpassing uitgevoerd op: vrijdag 03 november 2000 .

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...