Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeenteberichten Steenbergen

Datum nieuwsfeit: 03-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Steenbergen
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Steenbergen


Openbare bekendmaking van de partiële herziening van het streekplan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken hierbij bekend dat Provinciale Staten bij besluit van 13 oktober 2000, nummer 76/00 de partiële herziening Streekplan Noord-Brabant hebben vastgesteld. De partiële herziening ligt vanaf 3 november 2000 ter inzage. Deze bekendmaking vindt plaats overeenkomstig artikel 4a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
De partiële herziening van het streekplan beperkt zich tot twee onderdelen die verband houden met de reconstructie van de zandgronden in de provincie. Allereerst biedt de herziening een basis voor de toepassing van de 'Ruimte voor Ruimte'-benadering. Zo ontstaat de mogelijkheid extra woningen te realiseren om met de opbrengst daarvan sloop van stallen te betalen. Verder geeft de herziening een basis voor een interim-beleid. Gedeputeerde Staten krijgen de bevoegdheid om in het belang van de reconstructie van de zandgronden af te wijken van het agrarische vestigingsbeleid, zoals neergelegd in hoofdstuk 7.9 van het Streekplan 1992.

De partiële herziening van het Streekplan ligt vanaf 3 november 2000 ter visie in de bibliotheek van het provinciehuis en ter secretarie van de gemeenten. De tekst van de partiële herziening kan bovendien worden ingezien op internetsite www.brabant.nl, onder het kopje 'Ruimte'.

De betreffende onderdelen van de partiële herziening van het streekplan zijn niet aan te merken als concrete beleidsbeslissingen in de zin van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Tegen de vaststelling van de streekplanherziening kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.
Vuurwapens, doe ze weg of ze doen je wat
Vuurwapens, een onaanvaardbaar risico
Het bezit van illegale vuurwapens neemt toe. Met alle risico's van dien. Onbedoelde ongelukken. Escalatie van geweld. Wapens die in de verkeerde handen komen. Kortom, de samenleving wordt onveiliger. Op straat, in het uitgaansleven, maar ook gewoon thuis.

Hoge straffen
Nederland moet veiliger worden. Daarom gaan justitie en politie illegaal vuurwapenbezit en de handel erin hard aanpakken. Wie betrapt wordt op het bezit van een illegaal vuurwapen of erin handelt, riskeert een forse gevangenisstraf.

U komt er nu nog straffeloos van af
Bent u in het bezit van een vuurwapen zonder dat u daar een vergunning voor heeft? Dan is het nu tijd om het in te leveren. Want van 1 tot en met 12 november 2000 kunt u zonder sancties uw wapen inleveren op het politiebureau.

De spelregels
Omdat de vuurwapens worden onderzocht op betrokkenheid bij een schietincident, kunnen ze niet anoniem worden ingeleverd. Bij het inleveren worden uw persoonsgegevens genoteerd. Als blijkt dat uw vuurwapen niet bij een incident betrokken was, worden uw gegevens vóór 31 december 2000 vernietigd.

Overige wapens
De inleveractie is primair gericht op vuurwapens. Maar er zijn natuurlijk veel meer soorten wapens, zoals messen, zwaarden of handgranaten. En daarnaast alles wat niet als wapen bedoeld is, maar wel zo gebruikt kan worden (bijvoorbeeld een honkbalknuppel, alarmpistool of gaspistool). Daarom kunt u dit soort wapens tijdens deze actie ook inleveren. Dit kunt u wel anoniem doen.

Wilt u meer informatie over de inleveractie, surf dan naar www.vuurwapensweg.nl, bel de Postbus 51 Infolijn (0800) 8051 (gratis) of ga naar het politiebureau bij u in de buurt. Hoorzittingen Commissie Bezwaar- en Beroepschriften Op dinsdag 21 november 2000 houdt de commissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften voor de gemeente Steenbergen een hoorzitting in vergaderkamer 21 van het stadskantoor aan de Westdam 22 te Steenbergen.

Op de agenda staan de volgende bezwaarschriften:

van 09.00 uur tot 09.30 uur
van een zevental bewoners van panden aan de Eerste Boutweg te Kruisland tegen het besluit van burgemeester en wethouders om bouwvergunning te verlenen aan de heer A.J.A.M. Hagens voor de realisering van een woning en bedrijfsruimte ten behoeve van een hoveniersbedrijf aan de Eerste Boutweg 23b te Kruisland.

van 09.30 uur tot 10.00 uur
van Re-App BV tegen het besluit van burgemeester en wethouders tot oplegging van een dwangsom indien het Re-App BV gevestigd blijft aan de Schansdijk 5 te De Heen, zulks in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan.

van 10.00 uur tot 10.30 uur
van de heer P.J.C.M. Jacobs tegen het besluit van burgemeester en wethouders om geen medewerking te verlenen aan het oprichten van een woning aan het Welbergswegje, op het perceel tussen de huisnummers 8 en 10.

De indieners van de bezwaarschriften maar ook andere belanghebbenden worden in de gelegenheid gesteld zich tijdens deze hoorzitting te doen horen. Het bezwaarschrift en eventuele verdere op de zaak betrekking hebbende stukken liggen voor de indieners en andere belanghebbenden vanaf heden ter inzage op het gemeentehuis.
Voor nadere informatie kan men terecht bij de secretaris van de commissie.
Meer parkeergelegenheid voor grote voertuigen in Dinteloord Op 2 april 1998 werd besloten de gehele bebouwde kom van Steenbergen en alle wegen in de bebouwde kom van Dinteloord aan te wijzen als plaats waar dit parkeren naar het oordeel van burgemeester en wethouders schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente. Dit betekent dat in die bebouwde kommen geen voertuigen geparkeerd mogen worden die langer zijn dan 6 meter of hoger dan 2,4 meter. In het aanwijzingsbesluit is een uitzondering opgenomen voor het parkeren van deze zogenaamde grote voertuigen op de bedrijventerreinen Reinierpolder I en II in Steenbergen en op het parkeerterrein voor vrachtauto's aan de Van Heemskerckstraat in Dinteloord. Uiteraard is het wel toegestaan dergelijke grote voertuigen te parkeren op particulier terrein.

Inmiddels is in Dinteloord het bedrijventerrein Molenkreek gerealiseerd. Op verzoek van meerdere betrokkenen is op 24 oktober jongstleden besloten om ook dit bedrijventerrein Molenkreek uit te zonderen van het algehele verbod tot parkeren van grote voertuigen. Er mag daar dus geparkeerd worden door voertuigen langer dan 6 meter en/of hoger dan 2,4 meter.


Collectieve festiviteiten 2001

Het college van burgemeester en wethouders heeft op basis van de Algemene plaatselijke verordening dagen aangewezen waarop in 2001 de geluidsbeperkende voorschriften voor horecabedrijven niet gelden. Op die dagen mag dus meer geluid geproduceerd worden dan op andere dagen. Dit neemt niet weg dat horeca-exploitanten steeds alles zullen moeten doen (of juist niet moeten doen) wat in redelijkheid van hen gevraagd kan worden om overmatige hinder te voorkomen. Dit geldt dus ook tijdens de aangewezen dagen, de zogenaamde collectieve festiviteiten. Het spreekt voor zich dat op andere data de geluidsnormen strikt in acht genomen moeten worden.

De volgende dagen zijn aangewezen:

in de gehele gemeente:

- maandag 1 januari Nieuwjaarsdag

- zaterdag 24 februari t/m dinsdag 27 februari Carnaval
- maandag 30 april Koninginnedag

in Steenbergen (centrum):

- vrijdag 6 juli t/m maandag 9 juli Kermis

- vrijdag 7 september t/m zondag 9 september Jaarmarkt
in Steenbergen (Welberg):

- zaterdag 23 juni t/m maandag 25 juni Kermis
in Kruisland:

- donderdag 7 juni t/m zondag 10 juni Dorpsfeesten
- zaterdag 25 augustus t/m maandag 27 augustus Kermis
in Nieuw-Vossemeer:

- zondag 10 juni Merijntje Gijzen Braderie

- zaterdag 8 september t/m maandag 10 september Kermis
in Dinteloord:

- donderdag 9 augustus t/m zaterdag 11 augustus MUZA-feesten
- tijdens de kermisdagen in Dinteloord (data nader in te vullen) Ter inzagelegging concept-Welzijnsplanning 2001

Burgemeester en wethouders hebben op 31 oktober de concept-Welzijnsplanning voor 2001 vastgesteld. Hierin staan alle subsidies voor het jaar 2001 vermeld. Tot en met 1 december aanstaande ligt deze concept-welzijnsplanning voor een ieder ter inzage. Tot die datum bestaat ook de mogelijkheid bedenkingen over deze concept-Welzijnsplanning in te dienen. Mede afhankelijk van de te ontvangen reacties is de verdere planning erop gericht de commissie Welzijn en Economische Zaken op 11 december de
concept-Welzijnsplanning te laten behandelen, waardoor de gemeenteraad op 21 december de Welzijnsplanning 2001 definitief kan vaststellen.PROVINCIE EN GEMEENTE OP INTERNET

PROVINCIE: WWW.BRABANT.NL
GEMEENTE: WWW.STEENBERGEN-INFO.NL

De gemeente zat reeds langer op het internet maar was moeilijk te vinden door de kromme domeinnaam. Wij wilden uiteraard het liefst herkenbaar zijn onder het woord Steenbergen. Echter een bedrijf in Vianen heeft deze naam reeds lang geleden geclaimd. Het is dus www.steenbergen-info.nl geworden (let op liggend streepje). Mocht u de gemeente middels e-mail een bericht willen sturen dan kan dit op het volgende adres: gemeente@steenbergen-info.nl.

In de loop van 2001 zullen wij onze website aanzienlijk uitbreiden en ook tot actieve communicatie komen met u. Ook politieke partijen zijn reeds via internet onder www.steenbergen-info.nl te bezoeken. Tot nog toe zijn dit het CDA en de PvdA.

* Gmb 2000/29 van 26 oktober 2000 de aankoop van gronden ten behoeve van openbare ruimten tegen een symbolisch bedrag van f 1,-- te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders.
* Gmb 2000/30 van 26 oktober 2000 tot vaststelling van de 3e wijziging van de bouwverordening.

* Gmb 2000/31 van 26 oktober 2000 tot vaststelling van het Fraudebeleidsplan Sociale Zaken 2001.
Openbare vergaderingen
Begrotingsvergadering: do 9 november
Deze vergadering begint om 15.30 uur in de burgerzaal van het stadskantoor (ingang via Westdam 22). De vergadering wordt geschorst van ± 18.00 uur tot 19.30 uur.
Commissie Openbare Werken ma 13 november
Agendapunten o.a.:

* Verkoop van een strook gemeentegrond ten behoeve van de realisering van een pinbox aan de Rabobank te Steenbergen.
* Verbeterplan Kwaliteit en Kwantiteit openbaar groen.
* Openbaar bestemmen van een weg lopende vanaf de Zuidzeedijk te Dinteloord tot aan het Bovensas.

Commissie Welzijn / EZ di 14 november
Agendapunten o.a.:

* Budgetsubsidie-overeenkomst bibliotheek.
Commissie ABZ/M wo 15 november
Agendapunten o.a.:

* Voortgang glastuinbouw.

* Evaluatie inzet politievrijwilligers.

* Najaarsnota 2000.

Commissie VROM do 16 november
Agendapunten o.a.:

* - Intensieve veehouderij.

Deze vergaderingen beginnen om 19.30 uur in de burgerzaal van het stadskantoor (ingang via Westdam 22). In deze openbare vergaderingen mag iedereen, met vooraf verkregen toestemming, het woord voeren. De onderwerpen liggen ook ter inzage bij de receptie in het stadhuis. Geen spoed, wel politie?
Bel: 09 00 - 88 44
30 cent per minuut
za 4 nov Speelgoedbeurs in 't Cromwiel te Steenbergen. Info tel 564413.
vr 10 t/m zo 12 nov Vogeltentoonstelling, café/zaal Buermans te Kruisland. Info tel 564357.
za 11 nov 11/11-viering, dweilbandjes trekken vanaf 19.30 uur door Steenbergen. Info tel 564413.
Laatste aanpassing uitgevoerd op: vrijdag 03 november 2000 .

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie