Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoorden op vragen inzake vervolging katholieken in China

Datum nieuwsfeit: 06-11-2000
Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

www.minbuza.nl\content.asp?Key=402953Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA Den Haag Directie Azië en Oceanië Afdeling Oost Azië Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag

Datum 6 november 2000 Auteur Astrid Zonneveld

Kenmerk DAO-1025-00 Telefoon 070 348 5149

Blad /2 Fax 070 348 5323

Bijlage(n) 1 E-mail (Astrid.Zonneveld@minbuza.nl)

Betreft Vragen van de leden Van Gennip en Hirsch Ballin inzake vervolging katholieken in China

Zeer geachte Voorzitter,

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier uwer Kamer van 24 oktober 2000, waarbij gevoegd waren de door de leden Van Gennip en Hirsch Ballin overeenkomstig artikel 140 van het Reglement van Orde der Kamer bij u ingediende vragen, heb ik de eer u in bijlage dezes de antwoorden op de gestelde vragen aan te bieden.

De Minister van Buitenlandse Zaken

Antwoord van de heer Van Aartsen, minister van Buitenlandse Zaken, op vragen van de leden Van Gennip en Hirsch Ballin.

Vraag 1

Is het u bekend dat in de afgelopen weken de Chinese regering opnieuw is overgegaan tot de arrestatie van katholieke priesters, waarbij o.a. de 80-jarige Zeng Jingmu, die al meer dan vijfendertig jaren in gevangenschap of gedwongen werkkampen heeft doorgebracht, opnieuw is opgesloten ?

Antwoord

Ja, het is mij bekend dat in het afgelopen jaar vele gelovigen zijn aangehouden en kerken zijn gesloten. Onder de gearresteerden bevond zich de 80-jarige bisschop John Yang Shudao uit Fujian, alsmede de 81-jarige bisschop Zeng Jingmu uit Jiangxi wier arrestatie samen viel met een onofficieel bezoek dat kardinaal Roger Etchegaray, een hoge pauselijke afgezant, half september aan China bracht.

Vraag 2

Bent u bekend met het gegeven, dat de premier van de Volksrepubliek China bij gelegenheid van zijn recente bezoek aan ons land op vragen dezerzijds heeft verklaard de godsdienstvrijheid in zijn land volledig te respecteren en dat er geen problemen met de katholieken in zijn land waren, maar slechts met de H. Stoel vanwege diens erkenning van Taiwan ?

Antwoord

Ja, het is mij is bekend dat de Chinese premier tijdens de ontmoeting met leden der Staten-Generaal heeft verklaard dat er in zijn land geen problemen bestaan met betrekking tot religieuze vrijheden. De vijandige houding jegens Rome-getrouwe katholieken lijkt mede voort te vloeien uit het feit dat de H.Stoel Taiwan nog steeds als wettige regering van heel China erkent.

Vraag 3

Is het u voorts bekend, dat het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de VS in zijn rapport over godsdienstvrijheid in de wereld vermeldt, dat de vrijheid van godsdienst in de Volksrepubliek China aanmerkelijk verslechterd is in het afgelopen jaar ?

Vraag 4

Wat zijn de bevindingen van de Nederlandse regering ter zake ?

Antwoord op vraag 3 en 4

Ja, het rapport over de godsdienstvrijheid dat door het State Department is uitgebracht is mij bekend. De Nederlandse regering deelt de bevindingen. Evenals de leden van de Falungong, zijn ook leden van andere religieuze groeperingen zoals protestants-christelijke huisgemeenten, katholieken, Lamaïstische boedhisten en moslims in China het afgelopen jaar, en in het bijzonder de afgelopen maanden, het doelwit geweest van repressieve maatregelen van de Chinese overheid.

Vraag 5

Kunt u, in het licht van de aandacht die u blijkens het gewisselde tijdens de behandeling van de begroting van Buitenlandse Zaken (Handelingen I, 1999-2000, nr.22) wilt besteden aan de vrijheid van godsdienst en het respect voor religieuze rechten wereldwijd, meedelen of u démarches al dan niet in Europees, resp. verder internationaal verband wilt ondernemen, c.q. op zijn plaats vindt ?

Antwoord

De verslechterende mensenrechtensituatie in het algemeen en de beperkende maatregelen ten aanzien van godsdienstvrijheid in China in het bijzonder worden door de Nederlandse regering regelmatig aan de orde gesteld, zowel bilateraal als in EU-verband. Tijdens de meest recente ronde van de EU-China mensenrechtendialoog in september j.l. is de zorg hierover duidelijk naar voren gebracht. Bij iedere relevante gelegenheid zal de onbevredigende mensenrechtensituatie in China naar voren worden gebracht.

Vraag 6

Kunt u meedelen, of tijdens de recente Euro-Aziatische top, waar blijkens krantenberichten de kwestie van de mensenrechten aan de orde is geweest, ook aandacht is besteed aan de schendingen van de godsdienstvrijheid in meerdere Aziatische landen in het algemeen en in de Volksrepubliek China in het bijzonder ?

Antwoord

Tijdens de Euro-Aziatische top is het thema mensenrechten in algemene termen aan de orde geweest. De leiders van de deelnemende landen hebben plechtig verklaard mensenrechten te zullen eerbiedigen. Specifiek werd het universele en onderling samenhangende karakter van fundamentele vrijheden, zoals tijdens de Wereld Conferentie over de Rechten van de Mens in Wenen kenbaar werd gemaakt, nogmaals bevestigd.

Aansluitend op de Euro-Aziatische top is de Topbijeenkomst EU-China in Peking gehouden. Bij die gelegenheid stelde President Chirac namens de EU de mensenrechten aan de orde. Hierbij uitte het Franse Voorzitterschap met name zorg over de repressie tegen katholieken in China.

Kenmerk
Blad /4

===

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie