Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Winstgroei Arcadis zet door in derde kwartaal

Datum nieuwsfeit: 07-11-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

PERSBERICHT

Arnhem, 7 november 2000

WINSTGROEI ARCADIS ZET DOOR IN DERDE KWARTAAL
STRATEGISCHE HERORIËNTATIE LEIDT TOT AMBITIEUZE DOELSTELLINGEN

ARCADIS heeft in het derde kwartaal van 2000 een goed resultaat behaald met ruim 14% meer winst dan in hetzelfde kwartaal van 1999. In lijn met de ontwikkeling in het eerste halfjaar, steeg het bedrijfsresultaat in het derde kwartaal met 25,6% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

De positieve resultaatsontwikkeling is vooral het gevolg van een sterke autonome groei in de Verenigde Staten. Daarnaast was de bijdrage van acquisities in de Verenigde Staten en Brazilië een belangrijke factor in de stijging van omzet en resultaat. Ook de hogere dollarkoers had een positieve invloed op de resultaten.

Aan het eind van het derde kwartaal werd overeenstemming bereikt met AVR-bedrijven over de verkoop van de uitvoerende activiteiten op het gebied van milieutechniek. Door veranderingen in de milieuregelgeving passen deze activiteiten beter bij een bedrijf dat werkzaam is in de gehele keten van afvalverwerking. Het effect op de resultaten van ARCADIS van deze verkoop, die nog onderhevig is aan goedkeuring van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, is nihil.

Financieel
Derde kwartaal

* Nettowinst: EUR 4,7 miljoen, 14,3% meer dan de EUR 4,1 miljoen in 1999

* Nettowinst per aandeel: EUR 0,23 tegenover EUR 0,20 in 1999
* Bedrijfsopbrengsten: 17,4% hoger naar EUR 188,0 miljoen van EUR 160,2 miljoen in 1999

* Bedrijfsresultaat: 25,6% hoger naar EUR 7,4 miljoen tegenover EUR 5,9 miljoen in 1999.

*

* Negen maanden

* Nettowinst: EUR 13,5 miljoen, 18,8% meer dan de EUR 11,4 miljoen in 1999

* Nettowinst per aandeel: EUR 0,67 tegenover EUR 0,58 in 1999
* Bedrijfsopbrengsten: 21,4% stijging naar EUR 558,7 miljoen van EUR 460,0 miljoen in 1999

* Bedrijfsresultaat: 24,6% hoger naar EUR 23,7 miljoen tegenover EUR 19,0 miljoen in 1999.

Marktontwikkelingen
ARCADIS is actief in vier marktsegmenten: infrastructuur, gebouwen, milieu en communications. De marktontwikkelingen in het derde kwartaal lagen in lijn met hetgeen bij de bekendmaking van de halfjaarcijfers is gemeld. In Nederland heeft de discussie over de uitvoering van de Wet Onroerende Zaken enige vertraging opgeleverd bij de uitvoering van projecten in de lopende herwaarderingsronde.

Vooruitzichten
De marktomstandigheden zullen in het vierde kwartaal naar verwachting niet wezenlijk veranderen. In de Verenigde Staten, Nederland, enkele andere Europese landen en Brazilië, is sprake van gunstige marktcondities in de meeste segmenten waarin ARCADIS actief is. Voor geheel 2000 verwachten wij dat de stijging van het bedrijfsresultaat op een vergelijkbaar niveau zal uitkomen als in de eerste negen maanden. Zoals eerder gemeld is er in het tweede halfjaar 2000 een lagere bijdrage uit niet-geconsolideerde deelnemingen dan vorig jaar toen sprake was van additionele dividendontvangsten. De belastingdruk is hoger door een grotere winstbijdrage vanuit Amerika. Daarom houden wij vast aan de eerder uitgesproken verwachting dat in 2000, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, de groei in netto resultaat 12-15% zal bedragen.

Harrie Noy, voorzitter van de Raad van Bestuur van ARCADIS gaf het volgende commentaar op de cijfers: "De vooruitzichten voor het eind van 2000 zijn beter dan de afgelopen jaren voor ARCADIS. We zijn echter nog niet tevreden. Uit de recente strategische heroriëntatie komt naar voren dat de winstgevendheid omhoog kan en moet."

Strategische heroriëntatie
Vanaf juni dit jaar is een strategische heroriëntatie uitgevoerd. Deze had tot doel om te bezien hoe een versnelling van de winstgroei bereikt kan worden.
De afgelopen acht jaar richtte ARCADIS zich op geografische expansie. Deze strategie is succesvol geweest. ARCADIS beschikt over een sterk internationaal netwerk, gebaseerd op solide thuismarktposities in belangrijke landen van Europa, de Verenigde Staten en in Latijns-Amerika. Wereldwijd behoort ARCADIS tot de top tien in de sector. De investeringen in de opbouw van dit netwerk hebben evenwel nog onvoldoende vruchten afgeworpen. De gemiddelde groei van de winst per aandeel van 8% per jaar sinds 1995 heeft slechts beperkte invloed gehad op de koers van het ARCADIS aandeel. De herziene strategie is derhalve gericht op een sterkere groei van de winst per aandeel.

Meer winstgroei is nodig om:
- te kunnen investeren in innovatieve ontwikkelingen ten behoeve van onze opdrachtgevers;
- een aantrekkelijk werkklimaat met ontwikkelingsperspectieven te kunnen bieden aan medewerkers;
- attractiever te worden voor beleggers.

Sterkere groei van de winst per aandeel heeft een positief effect op de waardering van het ARCADIS aandeel en daarmee op de aandeelhouderswaarde. Dat is essentieel om ARCADIS aandelen te kunnen gebruiken voor financiering van de verdere groei van de onderneming.

Bestuursvoorzitter Noy: "Feitelijk leggen we nu twee zware accenten in onze strategie. Enerzijds een hogere autonome groei dan de 3% van de afgelopen jaren. Die kan bereikt worden door betere benutting van ons netwerk door het breder in de markt zetten van specifieke producten en diensten. Anderzijds de focus op onze bestaande geografische markten, ook voor acquisities. Deze markten bieden uitstekend groeipotentieel. Verdere geografische expansie is dus niet meer aan de orde."

Financiële doelstellingen
Op basis van de strategische heroriëntatie zijn nieuwe ambitieuze doelstellingen geformuleerd voor de komende vijf jaar:
1. Gemiddelde omzetgroei 13% per jaar. De helft hiervan autonoom, de andere helft door acquisities. Dit betekent een verdubbeling van de autonome groei ten opzichte van de afgelopen 5 jaar.
2. Verhoging van de EBIT-marge naar 8% in 2005 (EBIT-marge is bedrijfsresultaat als percentage van de bruto toegevoegde waarde). Om dit doel te bereiken is ten opzichte van de huidige EBIT-marge van 6,4% een verbetering van gemiddeld 4% per jaar nodig.

3. Verdubbeling van de winst per aandeel in 5 jaar. Dit betekent een groei van de winst per aandeel van gemiddeld 15% per jaar over die periode.

Wat de hoogte van het dividend betreft blijft het beleid ongewijzigd, dat wil zeggen een pay-out ratio van 30-40% van de nettowinst exclusief buitengewone baten en lasten. Mede gezien de wijzigingen in fiscale wetgeving in Nederland zal het keuzedividend worden heroverwogen.

Op deze doelstellingen zijn de volgende condities van toepassing: - doelstellingen zijn exclusief effecten van
goodwill-afschrijving;
- invloed van koerswijziging dollar ten opzichte van de euro buiten beschouwing gelaten;
- marktomstandigheden wijzigen niet wezenlijk ten opzichte van huidige vooruitzichten;
- groeitempo (mede) afhankelijk van beschikbaarheid acquisitiekandidaten die in strategie passen.

Vier strategische pijlers
Om de hiervoor genoemde financiële doelstellingen te realiseren, zijn vier strategische pijlers gekozen.

1. Autonome winstgroei bestaande kernactiviteiten. De nadruk ligt op het beter benutten van ons kennispotentieel en innovatieve vermogen om via ons wijd vertakte netwerk nieuwe producten en diensten aan onze opdrachtgevers aan te bieden. Hiertoe is een programma opgesteld dat onder andere investeringen in (systemen voor) kennismanagement omvat. Daarnaast is margeverbetering noodzakelijk door concentratie op activiteiten dan wel marktsegmenten die een hogere winst mogelijk maken. Ook outsourcing van laagrenderende activiteiten resulterend in aanzienlijke kostenbesparingen zal bijdragen aan margeverbetering.


2. Sterke groei in specifieke segmenten. Hiervoor zijn twee marktsegmenten gekozen die bij uitstek kansen bieden op versnelde groei: telecommunicatie en infrastructuur.
De telecommunicatiemarkt kent veel internationaal opererende opdrachtgevers die in hoog tempo investeren in uitbreiding van vaste en mobiele netwerken. ARCADIS is hiervoor een uitstekende partner doordat we in vrijwel alle voor telecomopdrachtgevers belangrijke landen actief zijn. In die landen beschikken we over een dicht netwerk van kantoren, de nodige kennis en ervaring en een goede reputatie bij lokale overheden. De groei richt zich op landen waar ARCADIS al op telecomgebied actief is: Verenigde Staten, Nederland, België, Duitsland, Spanje en Brazilië. Ook de infrastructuurmarkt biedt goede groeiperspectieven. In Nederland heeft ARCADIS een uitstekende positie in de nichemarkt van de railgebonden infrastructuur. Wereldwijd genieten investeringen in openbaarvervoersystemen, variërend van hogesnelheidslijnen tot light-railsystemen een hoge prioriteit. In de Amerikaanse infrastructuurmarkt is sprake van een sterke groei, geïnitieerd door forse overheidsbudgetten om na jaren van verwaarlozing de infrastructuur te verbeteren. Hier ligt een hoge prioriteit om door middel van acquisities onze positie te versterken.


3. Uitbreiding van het dienstenpakket bij industriële opdrachtgevers. ARCADIS heeft een groot aantal multinationale bedrijven als klant. Meer dan 200 van de Fortune 500 bedrijven zijn klant van ARCADIS. Uitbreiding van onze dienstverlening voor deze klanten, door het aanbieden van integrale oplossingen, biedt goede groeikansen. Daarbij spelen we in op de wens van grotere bedrijven om niet-kernactiviteiten af te stoten. ARCADIS is voor deze bedrijven een logische partner om hun facilities management buiten de deur te brengen.


4. Acquisities. Deze worden gericht op zodanige versterking van ons dienstenpakket dat gebruikmakend van ons netwerk additionele groei kan worden gerealiseerd. Prioriteit heeft de versterking van onze positie in de Verenigde Staten.

Bestuursvoorzitter Noy hierover: "Door invoering van de herziene strategie vormen we ARCADIS om van een traditioneel ingenieursbureau naar een professionele, kennisgedreven dienstverlener op het terrein van infrastructuur, milieu, gebouwen en communications. Een onderneming met een breed scala aan diensten variërend van dataverzameling en -beheer, planning, ontwerp en engineering, projectmanagement, uitvoeringsbegeleiding, tot facilities management en vastgoedbeheer.
Het ondernemerschap en de inzet van onze medewerkers gekoppeld aan onze mogelijkheden om het kennispotentieel en dienstenpakket internationaal te kunnen aanbieden zijn sterke uitgangspunten voor de beoogde versnelling van de winstgroei van ARCADIS."

ARCADIS is een internationale dienstverlenende kennisorganisatie op het gebied van infrastructuur, milieu, gebouwen en communications. Het werkgebied van de onderneming heeft altijd en overal ter wereld te maken met de verbetering van de woon- en werkomgeving. ARCADIS werkt vanuit sterke lokale marktposities aan integrale projecten voor publieke en private opdrachtgevers. Opgericht in 1888 behoort ARCADIS thans met circa 8000 medewerkers wereldwijd tot de top 10 in haar vakgebied.

Voor meer informatie:
J. Slooten, ARCADIS NV, telefoon: 026 3778604, e-mail: (j.slooten@arcadis.nl)
Bezoek ons op het internet: www.arcadis.nl

ARCADIS NV GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING

tot en met
3e kwartaal 3e kwartaal

x EUR 1 miljoen 2000 1999 2000 1999


Bedrijfsopbrengsten 188,0 160,2 558,7
460,0
Materialen en diensten van derden 51,6 51,0
156,2 132,2
Bruto toegevoegde waarde 136,4 109,2
402,5 327,8
Bedrijfskosten 124,8 99,3 366,1
297,5
Afschrijvingen 4,2 4,0 12,7 11,3

Bedrijfsresultaat 7,4 5,9 23,7
19,0
Financiële baten en lasten (0,4) (0,6)
(2,2) (1,8)
Resultaat voor belastingen 7,0 5,3 21,5
17,2
Belastingen (2,5) (1,9) (8,1)
(6,3)
Resultaat na belastingen 4,5 3,4 13,4
10,9
Resultaat niet-geconsolideerde deelnemingen 0,4 1,0 0,6 1,0
Groepsresultaat na belastingen 4,9 4,4 14,0
11,9
Belang derden (0,2) (0,3) (0,5)
(0,5)
Netto resultaat 4,7 4,1 13,5 11,4


Resultaat per aandeel (in euros) 1) 0,23 0,20
0,67 0,58

Aantal uitstaande aandelen (in duizenden) 20.272
19.765 20.272 19.765


1) Resultaat per aandeel wordt berekend op basis van het gemiddeld aantal uitstaande aandelen.

ARCADIS NV GECONSOLIDEERDE BALANS
Ultimo Ultimo
3e kwartaal
x EUR 1 miljoen 2000 1999

ACTIVA
Vaste activa 63,8 63,1
Vlottende activa 257,3 233,2
TOTAAL 321,1 296,3

PASSIVA
Groepsvermogen 120,9 97,2
Voorzieningen 14,3 16,4
Langlopende schulden 24,2 5,7
Kortlopende schulden 161,7 177,0
TOTAAL 321,1 296,3

Truus Lodder
Corporate Communications
phone: +31 (0)26 3778 286
Fax: +31 (0)26 4438 381
Email: (g.a.lodder@arcadis.nl)
Postbus 33, 6800 LE Arnhem

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie