Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst B&W Gemeente Eemnes

Datum nieuwsfeit: 07-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Eemnes

wethouders van Eemnes d.d. 07 november 2000
Integrale veiligheid.
Verslag vergadering werkgroep integrale veiligheid d.d. 18 oktober 2000.

V.k.a.

Aanschaf ademluchtapparatuur.
In verband met recente afkeuring van ademluchttoestellen is het gewenst een aantal voorziene uitgaven met betrekking tot de ademluchtapparatuur te combineren waaronder de aanschaf van omvalalarm, zoals geadviseerd door de Arbo dienst. Voorstel:
Raad voorstellen (via commissie I) een krediet beschikbaar te stellen van fl. 85.000,--.

Conform.
Politiesurveillant.
Met ingang van 1 januari 2001 loopt het convenant met betrekking tot de politiesurveillant af.
Voorstel:
Raad voorstellen in te stemmen met verlenging convenant tot 1 januari 2007.

1. Met de politie zal gesproken worden over de leveringsverplichting van de politie.

2. Daarna besluitvorming over het convenant.
Onderwijs Huisvestingsprogramma en -overzicht 2001. Programma en -overzicht vaststellen in die zin, dat, conform het overleg dat heeft plaatsgevonden met de vertegenwoordiger van het schoolbestuur, in het programma wordt opgenomen dat met ingang van het cursusjaar 2001-2002 het bestuur ten behoeve van de Mariaschool voor basisonderwijs de beschikking heeft over 8 groepsruimten. Voorstel:
Conform bijgevoegd raadsvoorstel met het daarbij behorende onderwijshuisvestingsprogramma en -overzicht 2001 na behandeling in de commissie I, de raad voorstellen deze vast te stellen. Conform.
Nieuwjaarsreceptie.
Deze zal worden gehouden op donderdag 4 januari 2001. Opslag in polder.
Diverse belanghebbenden hebben een vooraanschrijving ontvangen met betrekking tot de opslag in de polder. Door hen zijn geen zienswijzen ingediend. Thans dient er een besluit te worden genomen.


1. Betrokkenen sommeren de opslag op straffe van een dwangsom te verwijderen voor 1 januari 2001.

2. Instemmen met conceptbrieven.

Aanvraag aanlegvergunning.
De heer M.J. v.V. verzoekt om een vergunning voor het dempen van een watergang.

Aanlegvergunning verlenen.

Jaarverslag PUWC.
Jaarverslag PUWC agenderen.

Het jaarverslag 1999 PUWC ter kennisname op de agenda zetten voor de volgende vergadering van de commissie II.

Milieujaarverslag 1999.
Het milieujaarverslag geeft inzicht in de wijze en mate waarop uitvoering is gegeven aan het milieuprogramma.


1. Instemmen met concept milieujaarverslag 1999.
2. Via commissie II aan de raad voorstellen het milieujaarverslag 1999 vast te stellen.

Exploitatie uitbreiding Noordbuurt.
Om inzicht te krijgen in de grondexploitatie voor het bestemmingsplan Noordbuurt dient een exploitatieopzet voor dit gebied gemaakt te worden. In deze exploitatieopzet zijn de laatste ontwikkelingen op prijsgebied aan de kosten en opbrengstenkant opgenomen. Voorstel:
De raad vragen de exploitatieopzet voor de Noordbuurt vast te stellen. Conform.
Caravan parkeerplaats woonwagenkamp.
Bij het woonwagenkamp is op het parkeerterrein een caravan geplaatst.
1. Betrokkene sommeren de caravan te verwijderen op straffe van het toepassen van bestuursdwang.

2. Instemmen met conceptbrief.

Conform na overleg met SCW.

Bouwaanvraag 2000/170.
De asfaltcentrale aan de Eemweg heeft een bouwvergunning aangevraagd voor het verhogen van de schoorsteen.
De bouwaanvraag voor advies voorleggen aan onze stedenbouwkundige en betrokkene hiervan op de hoogte stellen.
Tevens provincie raadplegen over alternatieven. Randvoorwaarden verkeerskundige en stedenbouwkundig onderzoek voor inpassing clusterschool op locatie Oude gemeentewerf. De randvoorwaarden voor het verkeerskundig en stedenbouwkundig onderzoek dienen te worden vastgesteld.

1. Instemmen met randvoorwaarden.

2. Commissie II verzoeken om in te stemmen met de randvoorwaarden.
1. De randvoorwaarden worden met inachtneming van de opmerkingen gemaakt tijdens de raadsvergadering van 30 oktober j.l., hierover vastgesteld.

2. Conform.

Definitieve toestemming voor vestiging bedrijf SchipperGevelTechniek B.V. in bedrijfspand perceel Bramenberg.
Het bedrijf SchipperGevelTechniek B.V. verzoekt om toestemming voor de huur van het pand aan de Bramenberg. Het bedrijf heeft op verzoek aangegeven zich te houden aan het bestemmingsplan. Voorstel:
Het bedrijf toestemming verlenen conform conceptbrief. Project koopkrachtverbetering.
H.J. R. vraagt of gemeente geïnteresseerd is in de nieuwe formule ter verbetering van de koopkracht.

V.k.a. en t.k.n. naar commissie III.

Benoemen van nieuw WAC lid.
De WAC heeft mevrouw G. van D. voorgedragen als nieuw lid.

Aan de raad voorstellen mevrouw G. van D. te benoemen als nieuw lid. Deo et Arti. Huisvestingsproblematiek.
Voorstel:

1. Kennisnemen van het verslag van het overleg d.d. 12 september 2000.
2. Het ingebrachte standpunt dat herbouw op de huidige locatie niet tot de mogelijkheden behoort ook formeel bevestigen.
3. Voor de uitwerking van de aangedragen alternatieven het overleg met Deo et Arti op ambtelijk niveau voortzetten.

4. Het bestuur van Deo et Arti informeren over uw standpunten in dezen conform bijgevoegde brief.


1-4. Conform.
5. Ter kennisname aan commissie III.

Meerjarenplanning woningbouw 2001-2007.
De gemeente moet de jaarlijkse planninglijsten woningbouw vóór 1 november insturen naar de provincie.
Voorstel:

1. Opgave doen aan de provincie conform bijgevoegde meerjarenplanning.


2. Planning achteraf op agenda van commissie III plaatsen en voorstellen deze voor kennisgeving aan te nemen.

Conform.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie