Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Provincie Limburg stopt 1 miljoen in jeugdzorg-onderwijs

Datum nieuwsfeit: 08-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Limburg
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Limburg

INVESTERING IN RELATIE JEUGDZORG-ONDERWIJS

PROVINCIE INVESTEERT 1 MILJOEN IN RELATIE JEUGDZORG-ONDERWIJS

Verdeeld over de regio's in de hele provincie worden negen initiatieven die de relatie onderwijs en jeugzorg versterken gehonoreerd met een bedrag van in totaal 1 miljoen ( 453.780). Met deze structurele middelen bevestigt het college van Gedeputeerde Staten nogmaals het belang dat de provincie Limburg hecht aan de versterking van de relatie onderwijs jeugdzorg. Het onderwijs is een van de plekken bij uitstek waar vroegtijdige onderkenning van problemen kan plaatsvinden en waar tegelijk problemen kunnen worden aangepakt.

Naast de provinciale middelen wordt er ook geïnvesteerd door het onderwijs zelf en de gemeenten en wordt er tevens bijgedragen door de jeugdzorg. GS zijn van mening dat deze ontwikkelingen goed aansluiten bij de ontwikkelingen op het gebied van 'Ketenkwaliteit' waarvoor de provincie Limburg landelijk gezien kartrekker is. Belangrijk element hierin is dat in de keten van verantwoordelijkheden alle betrokkenen hun steentje bijdragen. Versterking van de relatie onderwijs-jeugdzorg is hiervan een voorbeeld bij uitstek, temeer daar ook gemeenten hun nadrukkelijke verantwoordelijkheid nemen.

De regio Heuvelland investeert de provinciale bijdrage van 200.000,- in het realiseren van maatschappelijk werk op álle scholen in zowel het basis- als voortgezet onderwijs. Hiermee ontstaat een unieke situatie omdat, voor zover bekend, er geen andere regio in Nederland is waar het maatschappelijk werk zo is geïntegreerd in het regulier onderwijs. De gemeente Maastricht wil op alle scholen voor voorgezet onderwijs maatschappelijk werk realiseren.

De regio Parkstad Limburg is onlangs gestart met een nieuwe regionale opzet voor registratie, trajectbegeleiding en hulpverlening voor voortijdige schoolverlaters. Hiervoor is door de gemeenten en jeugdhulpverlening een regionaal Bureau Voortijdige Schoolverlaters (VSV) opgericht. Uit onderzoek van de VSV-dossiers blijkt dat een substantieel deel van de jongeren behoefte heeft aan hulp. Hiervoor moeten extra hulpverleners worden ingezet die kunnen worden bekostigd met de provinciale bijdrage van 200.000,-.

De regio Westelijke Mijnstreek heeft een schooloverstijgend hulpaanbod gecreëerd voor jongeren van 12 tot 17 jaar. Deze zogenoemde time-outvoorziening is bedoeld voor jongeren die als schooldropout te boek staan en (tijdelijk) niet kunnen deelnemen aan het reguliere onderwijs. Time-out biedt een tijdelijke opvang voor schoolverlaters en kent een directe en drempelloze insroom. Samen met ouders en opvoeders wordt een analyse gemaakt van de problemen en gezocht naar een hulptraject. Een traject, vooral gericht op een vorm van onderwijs, arbeid danwel een combinatie ervan. Ervaring leert inmiddels dat het merendeel van de jongeren uiteindelijk wordt teruggeplaatst in het onderwijs. Met de provinciale bijdrage van 200.000,- kunnen 25 jongeren méér op jaarbasis worden geholpen dan tot nu toe. Dit betekent een verdubbeling van het aantal tot dusver.

De regio Noord- en Midden-Limburg ontvangt in totaliteit een bedrag van 400.000,- waarmee vijf voorzieningen kunnen worden uitgebreid en structureel verankerd.
Zo kent de regio ZorgAdviesTeams (ZAT's). Met de ZAT's wordt in feite jeugdzorg in en om de scholen gerealiseerd. Om de door de ZAT's doorverwezen leerlingen ook daadwerkelijk te kunnen helpen wordt de capaciteit van vrijwillig ambulante hulpverlening uitgebreid. Ook in deze regio bestaat een time-outvoorziening die nu kan worden uitgebreid. Provinciale middelen worden tevens gebruikt om de Werk-Leer-Route (WLR) uit te breiden met 15 extra plaatsen. Deze route is bestemd voor jongeren, die vallen onder de leerplicht, maar als gevolg van sociale problemen geen regulier onderwijs kunnen volgen. Er wordt een alternatieve route geboden via de LeerWerkPlaatsen (LWP) met intensieve begeleiding. Deze begeleiding richt zich, naast hulp bij psycho-sociale problematiek, op het afronden van school en een voorbereiding op een vervolg daarvan.
In Roermond draagt 'Aanzet' zorg voor activering, scholing en toeleiding naar onderwijs en werk voor jongeren. Er blijkt een groeiende vraag te bestaan naar informatie, advies, crisisinterventie en kortdurende ambulante hulp. Provinciale middelen worden ingezet om deze hulpverlening uit te kunnen breiden. Tenslotte worden in de regio Noord- en Midden-Limburg de provinciale gelden gebruikt om de inzet van jeugdhulpverlening bij VSO-ZMOK-school 'De Ortholaan' structureel in te bedden. De inzet hiervan vond eerder plaats uit incidentele middelen

Beleid jeugdzorg en onderwijs
De nu gehonoreerde projecten passen binnen het beleid zoals de verantwoordelijk gedeputeerden Martin Eurlings (jeugdzorg) en Jan Haazen (regulier onderwijs) dat begin 2001 in een strategische beleidsnota 'Jeugdzorg en Onderwijs' willen vastleggen. De gedeputeerden zijn voornemens daarmee een extra impuls te geven aan structurele samenwerkingsverbanden tussen jeugdzorg en onderwijs.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie