Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Begroting gemeente Hoorn in 2001

Datum nieuwsfeit: 08-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Hoorn
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Hoorn

Nieuws

BEGROTING 2001
Begroting voor Hoorn in 2001: Financieel beeld is gunstig

Op 8 november behandelt de gemeenteraad van Hoorn de begroting voor het jaar 2001. Daaraan gekoppeld zal de raad uitspraak doen over de voornemens voor nieuw beleid, het dekkingsplan van de begroting en de nieuwe belastingtarieven. Voor de laatste maal zijn de cijfers weergeven in guldens; in 2002 wordt de begroting geheel in euros opgesteld. De vergadering begint om 10.30 uur.
Ook komt aan de orde de stand van zaken rond de uitwerking van het Collegeprogramma. Daarin geven B en W aan wat er tot nu toe is gebeurd met de plannen die in 1998 in het collegeprogramma zijn verwoord. Net als de afgelopen jaren is ook dit jaar weer het boekje Begroting in hoofdlijnen gemaakt. Dit uittreksel van de begroting geeft in één oogopslag inzicht in het financiële beleid voor het komende jaar. Het is gratis verkrijgbaar bij de afdeling Communicatie in het stadhuis, telefoon 252367.

BEELD
De begroting sluit met een positief saldo van bijna 2,5 miljoen gulden. Daarbij is rekening gehouden met 2 miljoen aan lasten uit bijzondere investeringen en 1,4 miljoen voor nieuw beleid. Ook de meerjarenraming geeft een positief beeld. Voor een deel wordt dit veroorzaakt door de nieuwe verdeelmaatstaven van het gemeentefonds. Hoorn krijgt door zijn centrumfunctie, sociale structuur, historische binnenstad en bodemkwaliteit meer geld (algemene uitkering) van het Rijk.

OMZET
De omzet van de gemeente Hoorn beloopt 310 miljoen gulden. Het merendeel van dit geld komt van het Rijk. Nog geen 10% krijgt Hoorn binnen uit plaatselijke belastingen. Zo wordt de opbrengst van de onroerende zaakbelasting voor 2001 geschat op 19 miljoen gulden. De verkoop van aandelen Multikabel zorgde voor een boekwinst van 21 miljoen gulden; dit geld is in afwachting van een bestemming in de algemene reserve gestort. De verkoop van aandelen Bouwfonds bracht 11 miljoen gulden op; dit geld wordt ingezet ter verbetering van bijvoorbeeld monumenten en woonomgeving.

ZALMSNIP
De Zalmsnip werd enkele jaren geleden door het Rijk geïntroduceerd om de lasten van burgers structureel te verlagen. Vorig jaar splitste de gemeente de Zalmsnip per huishouden in een korting van 75,- op de onroerende zaakbelasting en een reservering van 25,- voor activiteiten ter bevordering van het gebruik van sociale voorzieningen. Dit jaar wordt het hele bedrag van 100,- weer gebruikt als korting op de ozb. Daar is voor gekozen vanwege de verwachte tariefstijging van de kabeltelevisie. De bovengenoemde activiteiten zijn elders in de begroting ondergebracht. Huishoudens die de ozb volledig krijgen kwijtgescholden, ontvangen het bedrag van 100,- op hun rekening.

BELASTINGEN
De verhoging van de gemeentelijke belastingen en leges in 2001 is trendmatig en wordt naar beneden afgerond op 2%. De meeropbrengst is becijferd op ruim een half miljoen gulden.
Alle woningen en bedrijfspanden in Hoorn worden dit jaar opnieuw gewaardeerd. De gemeente gaat uit van de opbrengstbenadering: een hogere waarde van het pand heeft een evenredige verlaging van de tarieven tot gevolg. De operatie is niet bedoeld om meer opbrengsten te verkrijgen dan de genoemde 2%. Het is echter niet uit te sluiten dat er verschuivingen optreden tussen woningen en niet-woningen en tussen verschillende types woningen.

NIEUW BELEID
B en W willen 2 miljoen gulden uitgeven aan nieuw beleid. Enkele grote posten:
· verbetering van het communicatiebeleid
· het Schapergeeltje (om de Zalmsnip volledig te kunnen uitkeren) · schuldhulpverlening
· computers voor mensen met een minimuminkomen
· instelling van een woonomgevingsfonds en een restauratiefonds · tunnel tussen station en Transferium
· nieuwbouw voor de Praktijkschool
· verhuizing van Radio Hoorn naar de Grote Beer · hogere subsidie voor de stoomtram
· een stadsspeeltuin bij zwembad de Waterhoorn
· een tunnel voor langzaam verkeer bij het Keernreageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie