Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluiten en voorstellen Burgemeester & Wethouders Amsterdam

Datum nieuwsfeit: 08-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Amsterdam
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Amsterdam

Nieuws B & W

nummer 45 - 1 november 2000

Op deze pagina

Persberichten
A-besluiten
B-besluiten
Stukken inzien

Zie ook

Vergaderagenda's

Nummer 45 - 8 november 2000

Besluiten van het College van Burgemeester en Wethouders, en voorstellen aan de gemeenteraad, van vrijdag 3 en dinsdag 7 november 2000

Persberichten

* College wil Universiteitsbibliotheek op BG-terrein
* Tussenrapportage veiligheid metro

* Speerpunten milieuprogramma 2001

* Geen uitstel referendumverzoek binnenstadA-besluiten
(genomen op basis van stukken en discussies)

Binnenstad

Algemene zaken

Het college heeft ingestemd met het preadvies op de VVD-nota: Nieuwe Impulsen voor het Terrassenbeleid 'Ruimhartige Ruimte en Redelijke Regels' en op de paragraaf Terrassenbeleid uit de PvdA Horecanotitie. Het college heeft ook ingestemd met de reactie op het raadsadres van de heer R.G. Meester van 22 september 1999 waarin hij verzoekt de APV zodanig te wijzigen dat ook aan avond- en nachtzaken een vergunning tot het exploiteren van een terras kan worden verleend. Besloten is het huidige beleid te handhaven, d.w.z. dat terrassen bij avond- en nachtzaken niet zullen worden toegestaan. Het maakt inbreuk op het gebruik en het aanzien van de openbare ruimte en brengt de functies van uitgaan en wonen uit balans door verhoogde overlast vanaf de openbare weg en vanuit de bedrijven. Bovendien zou het gevolgen kunnen hebben voor de driedeling in sluitingstijden, zoals die in de APV is vastgelegd. Daarnaast is een precedentwerking van de alcoholvrije zaken te verwachten.

Openbare Ruimte, Verkeer, Parkeren en Monumentenzorg Het college stemt in met het plaatsen van de voormalige pastorie en kerk De Zaaier aan de Rozengracht 144-154 en Akoleienstraat 9 op de gemeentelijke monumentenlijst. Het pand dat nu in gebruik is bij de Islamitische Stichting Nederland en waar de Fatih Moskee is gevestigd, is gebouwd in de periode 1927-1929 naar een ontwerp van H.W. Valk, een leerling van Cuypers. Omdat het gebouw nog geheel intact is, wordt het als representatief voor deze bouwperiode beschouwd. Behandeling in de raadscommissie is op 30 november.

Het college stemt in met het plaatsen van de voormalige bewaarschool van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen aan de Anjeliersstraat 153-155 op de gemeentelijke monumentenlijst. Het gebouw is een ontwerp van A.L. van Gendt en is een tamelijk vroeg voorbeeld van architectuur met een sociale functie. Behandeling in de raadscommissie is op 30 november.

Het college stemt in met de raadsvoordracht over het positieve advies aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen over het verzoek om het pand Tweede Tuindwarsstraat 8 af te voeren van de rijkslijst van beschermde monumenten. Van het pand bestaat alleen nog het onderstuk, waardoor de monumentale waarde is gereduceerd. Behandeling in de raadscommissie is op 30 november en in de gemeenteraad op 13 december.

Het college stemt in met het beëindigen van de overeenkomst tussen de Dienst Binnenstad en de stichting Werkprojecten voor de exploitatie van de tijdelijke openbare rijwielstalling en een toiletvoorziening op het Rokin t/o 109 t/m 117. Begin 2001 wordt gestart met de werkzaamheden aan de Noord/Zuidlijn en moet de rijwielstalling worden verplaatst. In de binnenstad is momenteel geen alternatieve locatie beschikbaar; er wordt gezocht naar een locatie in de stadsdelen. Voor uiterlijk 1 december wordt hierover uitsluitsel gegeven.

Het college stemt in met het uitvoeren van groot onderhoud op de Nieuwe Herengracht tussen het Jonas Daniël Meijerplein en de Muiderstraat. Als gevolg van achterstallig onderhoud verkeert de bestrating in slechte staat. De werkzaamheden waarmee begin januari 2001 zal worden begonnen worden gecombineerd met het onderhoud aan diverse leidingen en kabels. De nieuwe indeling wordt conform het handboek Inrichting Openbare Ruimte uitgevoerd. Als gevolg hiervan verdwijnen er zestien parkeerplaatsen. In september 1997 en september 1999 zijn hierover inspraakavonden geweest. Behandeling in de raadscommissie is op 30 november.

Het college heeft kennis genomen van de voortgangsrapportage van het project 'Financiële Slagkracht' dat wordt uitgevoerd door de sector Openbare Ruimte van de Dienst Binnenstad. Aanleiding voor het project was dat de financiële slagkracht van de sector moest worden verbeterd. In de rapportage wordt aangegeven welke taakstellingen er zijn gesteld en de voortgang hiervan. Behandeling in de Raadscommissie Middelen, Welzijn en Onderwijs Binnenstad is op 21 november en in de Raadscommissie Openbare Ruimte, Verkeer, Parkeren en Monumentenzorg Binnenstad op 30 november.

Tijdens de werkzaamheden aan de Dam zal een tijdelijke taxistandplaats worden ingericht voor de ingang van de Bijenkorf aan de Damzijde. De taxitelefoonpaal bij de huidige standplaats Dam zal in verband met de werkzaamheden worden verwijderd. Het college heeft besloten dat de paal niet zal worden verplaatst naar de tijdelijke standplaats.

Middelen, Welzijn en Onderwijs
Het college stemt in met het Jaarverslag Leerplicht Binnenstad over het schooljaar 1999-2000. In het jaarverslag staat o.a. een overzicht van de formatie van leerplichtambtenaren, het aantal leerplichtige leerlingen en de scholen in de binnenstad, de vormen van verzuim, en de activiteiten die de leerplichtambtenaar verricht en de instrumenten die worden ingezet om schoolverzuim en schooluitval te voorkomen. Behandeling in de raadscommissie is op 21 november en in de gemeenteraad op 29 november.

Algemeen Bestuur
Het college heeft kennis genomen van het raadsadres van mevr. R.J. Buijsmann-van Harten van 2 juni jl. over het uitblijven van een beslissing op het bezwaarschrift over verlenging van tramlijn 10. Behandeling in de raadscommissie was op 3 oktober.

Onderwijs
Het college stemt in met een structurele uitbreiding van de formatie van de Dienst Welzijn Amsterdam (DWA) met 1 fte. voor een senior beleidsmedewerker volwasseneneducatie. Naast de uitvoering van Wet inburgering nieuwkomers zijn sinds 1998 ook de taken in verband met de gemeentelijke regiefunctie ten aanzien van de uitvoering van de Wet educatie & beroepsonderwijs bij de Projectorganisatie INKA komen te liggen. Voor de uitvoering van deze taken is de huidige formatie van
1,2 fte. van INKA niet toereikend. De uitbreiding van 1 fte. in salarisschaal 12 kost 186.100 gulden. Dit bedrag zal ten laste komen van de post apparaat DWA/volwasseneneducatie.

Het college heeft kennis genomen van de 2e voortgangsrapportage Voorschool. De rapportage geeft informatie over het experiment Voorschool dat in 1998 van start is gegaan. De Voorschool heeft als doel kinderen van twee tot vier jaar die in een achterstandssituatie zitten, beter voor te bereiden op de basisschool. Op de voorschool spelen en leren de kinderen een aantal dagdelen per week en ook de ouders worden actief bij het programma betrokken. Op dit moment zijn er in Amsterdam twintig voorscholen. Aan het eind van het jaar zullen nog eens vijf voorscholen van start gaan, waarmee de doelstelling om in 2000 24 voorscholen operationeel te hebben gehaald wordt. Het effect van de voorschool wordt wetenschappelijk onderzocht. Er hebben nu twee metingen plaatsgevonden, de derde meting zal volgend jaar zijn. De resultaten zullen in een eindrapport worden verwerkt. De ouders worden bij de voorschool betrokken door de zogenoemde oudercomponent. Deze bestaat uit twee sporen: door het ROC worden cursussen taalvaardigheid en ouderbetrokkenheid gegeven en in het kader van de CRIEM-pilot worden activiteiten voor ouders ontwikkeld waarbij de ontwikkeling van het kind en de opvoeding in het algemeen worden besproken. Hieronder valt ook de inzet van buurtcontactmoeders: geschoolde en gekwalificeerde mensen die het contact tussen de ouders en de voorschool tot stand brengen en in stand houden. Behandeling in de raadscommissie is op 30 november.

Het college stemt in met het bestedingsvoorstel Naar Betere Resultaten (NBR) voor het schooljaar 2000/2001. Het voorstel gaat over de besteding van de middelen die het Rijk aan de gemeente ter beschikking heeft gesteld voor het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid. Dat beleid maakt deel uit van het programma NBR, waarover de centrale stad afspraken heeft gemaakt met stadsdeelbesturen en schoolbesturen. Voor het schooljaar 2000/2001 is ruim 26 miljoen gulden beschikbaar. Een groot deel van dat geld wordt direct aan de stadsdelen toegekend. Andere grote projecten zijn de opvang van zij-instromers in het voortgezet onderwijs en de eerste opvang van buitenlandse leerlingen in het basisonderwijs. Behandeling in de raadscommissie is op 30 november.

Financiën
Het college stemt in met een aantal belastingvoordrachten. De peilwaarde van de Onroerende-zaakbelastingen (OZB) van 1 januari 1999 zal voor de periode 2001 t/m 2004 worden gehandhaafd. De waarde van de woningen in Amsterdam is tussen 1992 en 1999 sterk gestegen. De waarde van niet-woningen daarentegen is veel minder gestegen. Door dit verschil in waardestijging wordt de lastendruk tussen woningen en niet-woningen zo veel mogelijk gematigd. Voor deze lastenverlichting wordt een bedrag van 5,5 miljoen gulden uitgetrokken. De tarieven van de reclamebelasting zullen met 3,2 procent worden verhoogd. Het rioolafvoerrecht wordt afgeschaft en 2,5 procent van de totale rioolkosten wordt overgeheveld naar de OZB. De tarieven van het Binnenhavengeld 1999 worden gewijzigd. Voor de pleziervaart worden deze verhoogd met het in 2001 geldende BTW-tarief van 19%. Voor de beroepsvaart wordt ook het BTW-tarief gehanteerd. Dit bedrag wordt apart in rekening gebracht. Door concurrentieoverwegingen met Rotterdam wordt 0,01 gulden per ton laadvermogen verhoging in rekening gebracht. Behandeling in de raadscommissie is op 23 november en in de gemeenteraad op 13/14 december 2000.

Op 1 oktober jl. is er voor de tweede keer een onderzoek gedaan naar de stand van zaken rond de invoering van de euro. Ten opzichte van de eerste monitor is er sprake van flinke vooruitgang, maar in vergelijking met de normplanning van het ministerie van Financiën is er nog steeds een forse achterstand. Per dienst en stadsdeel bestaan grote verschillen. Sommige onderdelen liggen goed op koers, maar het merendeel loopt achter en hier en daar is de situatie zorgelijk. Het college stelt voor de monitoring te intensiveren en de stand van zaken in december opnieuw op te maken. Vanaf januari 2001 wil het college dat maandelijks over de voortgang wordt gerapporteerd. Bovendien wordt aan de directeuren van diensten en aan de stadsdelen gevraagd in een verklaring te verzekeren dat hun onderdeel op 31 december 2001 gereed zal zijn voor de invoering van de euro. Behandeling in de raadscommissie is op 23 november.

Het college gaat akkoord met de benoeming van de voorgestelde leden van de Raad voor de Stadsdeelfinanciën waarvan er vijf stemgerechtigd zijn en vier niet. Ook voorziet deze voordracht in de lacune die in 1991 is ontstaan. Diverse vacatures zijn toen ontstaan en weer opgevuld zonder de geëigende benoemingsprocedure te volgen. Behandeling in de raadscommissie is op 23 november en in de gemeenteraad op 13/14 december.

Het college stemt in met de notitie waarin een bestedingsvoorstel wordt gedaan om de nog beschikbare 40 miljoen gulden vanaf begin 2001 gericht te gebruiken voor kwaliteitsverbetering van het ambtelijk apparaat. De afgelopen jaren is er een forse scheefgroei ontstaan tussen beleidsambitie en ambtelijke uitvoeringscapaciteit. Over de hele linie zitten forse knelpunten in de bedrijfsvoering. Een hoog ziekteverzuim is een objectief symptoom. De dienstonderdelen kunnen voor een deel van dit geld in aanmerking komen wanneer zij bereid zijn 50 procent van de doelmatigheidswinst terug te storten ten gunste van de algemene dienst. De feitelijke kosten bedragen dan vanaf 2003 slechts 20 miljoen. Bij vaststelling van de resultaten van deze doelmatigheidswinst wordt rekening gehouden met de aard van de werkzaamheden van het betreffende dienstonderdeel. De ambtelijke regie is in handen van de Bestuursdienst onder leiding van de gemeentesecretaris, aangevuld met een onafhankelijke vertegenwoordiging van het ProjectManagementBureau. De bestuurlijke coördinatie ligt bij de wethouder Financiën. Om tot een goed kwalitatief voorstel te komen is een snelle start van cruciaal belang.

Havens
Het college stemt in met een tariefverhoging van 3,75% van de Zeehavenkadegelden voor 2001. Aan cruiseschepen die de kade van de Passagiers Terminal Amsterdam aandoen wordt vrijstelling verleend, omdat deze schepen hun verplichtingen voldoen via een privaatrechtelijke bijdrage. Behandeling in de raadscommissie is op 23 november en in de gemeenteraad op 13 december.

Verkeer, Vervoer en Infrastructuur
Het college stemt in met overeenkomst tussen de gemeente Amsterdam en NS Railinfrabeheer over de werkzaamheden voor de IJtram langs of onder de NS-sporen. In deze overeenkomst zijn de rechten en plichten van de gemeente en de NS vastgelegd en worden uitspraken gedaan over beheer en onderhoud.

Het college neemt kennis van de voortgangsrapportages Ruim Baan en enkele bijbehorende deelrapportages. Ruim Baan is het programma dat voorziet in investeringsimpulsen voor de verbetering van de doorstroming van het regionaal openbaar vervoer. De rapportages geven aan dat per 31-12-1999 van de 367 deelprojecten 38% gereed is, 36% in voorbereiding is, 22% is vervallen, omdat uitvoering niet langer nodig of gewenst is, en 4% van de projecten nog niet is gestart. Eerste reistijdanalyses geven aan dat over de hele linie behoorlijke tijdwinst geboekt wordt. In afwachting van de eventuele verlenging van de De Boer-regeling, waartoe door diverse overheden gezamenlijk een verzoek is ingediend bij de minister van Verkeer en Waterstaat, is een separate lijst bijgevoegd met projecten die in 2000 niet meer tot uitvoering kunnen leiden, maar wel in 2001. Behandeling in de raadscommissie op 22 november.

Het college gaat akkoord met de correcties op de Bijdrageregeling casco-/funderingsherstel voor de aanleg van de Noord/Zuidlijn. De Raadscommissie VVIS heeft op 31 mei jl. ingestemd met de bijdrageregeling. De gemeenteraad heeft deze bijdrageregeling op 21 juni vastgesteld. Bij de toepassing van de regeling is gebleken dat op onderdelen verduidelijking nodig is. Behandeling in de raadscommissie is op 22 november en in de gemeenteraad op 10 januari.

Het college stemt in met het concept-werkprogramma Verkeersveiligheid 2001. Dit werkprogramma is een eerste invulling van het Meerjarenbeleidsplan Verkeersveiligheid Amsterdam 2000-2005. Doel van dit nieuwe meerjarenbeleidsplan is dat er in het jaar 2005 (t.o.v. het peiljaar 1985) in Amsterdam 33% minder verkeersslachtoffers zijn. Het werkprogramma 2001 heeft betrekking op gedragsbeïnvloeding (met name voorlichting, educatie, handhaving) en aanpassingen aan de infrastructuur (onder meer het aanpakken van onveilige kruispunten en verkeersonveilige schoolroutes, invoering van 30-km zones, uniformiteit in de verkeersregelgeving). In Amsterdam werkt een aantal organisaties samen aan de uitwerking van dit werkprogramma, zoals het Openbaar Ministerie, de dienst Verkeerspolitie van de regiopolitie Amsterdam-Amstelland en de dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer. In 2001 is ruim 11 miljoen gulden beschikbaar voor diverse maatregelen en activiteiten. Het werkprogramma wordt op 22 november in de raadscommissie besproken.

Het college stemt in met het toekennen van een opdrachtgeversrol aan de dienst IVV voor het beheer en de exploitatie van bewaakte fietsenstallingen in Amsterdam. In het afgelopen jaar is onderzocht wat voor de centrale stad de meest wenselijke organisatorische formule is voor het beheer en de exploitatie van fietsenstallingen. De eerste gedachte ging uit naar een externe organisatie, maar de definitieve conclusie is nu toch dat het gewenst is om de dienst IVV hierin een sturende rol te geven. Op korte termijn zal de dienst een concept-bedrijfsplan voor de Centrale Fietsparkeerorganisatie Amsterdam aan het college voorleggen. Behandeling in de raadscommissie is op 22 november.

Het college gaat akkoord met het kwartaalverslag over de Noord/Zuidlijn, 3e kwartaal 2000. De belangrijkste onderwerpen in het derde kwartaal waren de voortgang van de werkzaamheden van het Adviesbureau, het afronden van de bestekken en de start van de aanbestedingsonderhandelingen van de drie diepe stations Rokin, Vijzelgracht en Ceintuurbaan en de geboorde baanvaktunnels. Behandeling in de raadscommissie is op 8 november.

Zorg
Het college stemt in met de raadsvoordracht over het vaststellen van de regiovisie zorg en dienstverlening voor mensen met een lichamelijke handicap of chronische ziekte Amsterdam/Diemen. Onder voorbehoud van consultatie van de achterban, zijn door de provincie Noord-Holland, die o.a. de faciliteiten en financiën beschikbaar stelt, in juni jl. zes regiovisies vastgesteld. In de voordracht staan de actiepunten die in de toekomst door de regiocommissie Amsterdam/Diemen worden uitgevoerd. Alle stadsdeelbestuurders en de wethouders van de centrale stad zijn bij de voorbereiding van deze voordracht betrokken geweest. Behandeling in de raadscommissie is op 30 november en in de gemeenteraad op 13 of 14 december.

Het college stemt in met de reactie aan de Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland over de Nota Ambulancezorg 2001-2004. In deze nota zijn o.a. de uitgangspunten geformuleerd voor het nieuwe spreidingsplan. Om te bevorderen dat de Ambulancedienst zo snel mogelijk ter plaatse is, is in overleg met de GG&GD, Brandweer en Politie (en rekening houdend met de 15-minuten bereikbaarheidsnorm) besloten om te kiezen voor de door GS voorgestelde variant D. Deze variant stelt de bereikbaarheid van het centrum centraal. Onder voorbehoud van instemming van de zorgverzekeraars kan dit concreet betekenen dat de standplaatsen Meibergdreef en Valckenierstraat worden opgeheven, en dat er één nieuwe standplaats komt langs de ringweg in West (bij de Jan van Galenstraat) en één in Oost (bij het Prins Bernhardplein). Daarnaast komt er wellicht een standplaats in Noord (bij de IJdoornlaan).

Economische Zaken
Het college zal de gemeenteraad voorstellen om de marktgelden voor de straathandel in de binnenstad te verhogen met gemiddeld 2%. Het voorstel wordt op 16 november in de raadscommissie behandeld en op 13/14 december in de gemeenteraad.

Milieu
Het college stemt in met de raadsvoordracht over de wijziging van de Verordening huisrioleringen Amsterdam 1999. In de voordracht wordt voorgesteld om de tarieven voor de werkzaamheden aan de riolering te verhogen met gemiddeld 3,46%. Deze kostenstijging wordt veroorzaakt door een stijging van het uurtarief, een verhoging van de tarieven voor bestrating, een verhoging van de materiaalkosten en de verhoging van het BTW-tarief. Behandeling in de raadscommissie is op 21 november en in de gemeenteraad op 13 december.

Openbare Ruimte
Het college heeft kennis genomen van de bestuurlijke rapportage over het 1e halfjaar 2000 van de dienst Stadstoezicht. De exploitatie sluit af met een positief resultaat van 2,1 miljoen gulden. Op grond van dit resultaat wordt verwacht dat de exploitatie binnen de ingediende begroting zal blijven. Meevallers over deze periode waren o.a. een daling van het ziekteverzuim en een stijging van de productiviteit; tegenvallers waren o.a. het geringe resultaat van de in- en doorstroommedewerkers en het vandalisme aan parkeerautomaten. De rapportage wordt ter kennisneming aan de leden van de raadscommissie gezonden.

Het college stemt in met de tijdelijke huisvesting van de afdeling Geo-informatie van de dienst Amsterdam Beheer in portacabins op het terrein van de Materiaaldienst van de dienst aan de Spaklerweg. Ook gaat het college akkoord met het onderzoek naar de uitbreiding van de nieuwbouw op dit terrein voor de definitieve huisvesting. Op dit moment is de afdeling Geo-informatie tijdelijk gehuisvest in het Wibauthuis. Gezien de huidige hoge huurprijzen en schaarste is nieuwbouw een goed alternatief. Daarnaast biedt dit voordelen in logistiek en facilitair opzicht.

Grondzaken
Het college heeft kennis genomen van het Stedenbouwkundig Programma van Eisen voor de vier welzijnslocaties in het stadsdeel ZuiderAmstel en stemt in met de raadsvoordracht over de grondexploitatie. Het college stemt ook in met de afwijkende eenheidsprijs voor de openbare ruimte van de locatie Gelderlandplein Noord en stemt er mee in om het per saldo resterende overschot ten bate van het Vereveningsfonds te brengen. De grondexploitatiebegroting is vastgesteld op een positief saldo van 10.533.000 gulden. Dit overschot is bedoeld voor woningbouwtaakstellingen, een multifunctioneel voorzieningengebouw en voor maatschappelijke functies van het Gelderlandplein. Behandeling in de raadscommissie is op 22 november en in de gemeenteraad op 29 november.

Het college stemt in met de kredietaanvraag van het stadsdeel Amsterdam-Noord ter schadeloosstelling van de korfbalvereniging Archipel. Deze sportvereniging wordt schadeloos gesteld voor de beëindiging van de huurrechten op sportpark De Weeren in het kader van optimalisering van sportvelden. Van het bedrag ter schadeloosstelling van 550.000 gulden moet 291.500 gulden worden uitgekeerd aan de sportvereniging en 258.500 gulden aan de Sportaccommodatie van de gemeente. Dit bedrag wordt ten laste gebracht van de nog vast te stellen grondexploitatie Centrumgebied Amsterdam-Noord. Behandeling in de raadscommissie is op 22 november en in de gemeenteraad op 13 december. Het college stemt in met de afsluiting van de grondexploitatie Sloterdijk III, Imagoverbetering. De werkzaamheden hadden tot doel een betere bereikbaarheid en bewegwijzering, en het vergroten van de sociale veiligheid en openheid in het gebied. Het plan sluit met een negatief saldo van 3,2 miljoen gulden dat ten laste wordt gebracht van de 'Voorziening Risico's Grondexploitaties' (Vereveningsfonds).

Het college stemt in met de erfpachtuitgifte van kavel BK5 in de Riekerpolder. Met Time Tower BV zijn de onderhandelingen over de erfpachtuitgifte van dit terrein inmiddels afgerond. De erfpachtcanon gaat de grens van één miljoen gulden te boven, zodat de gemeenteraad de beslissing over de erfpachtuitgifte neemt. Behandeling in de raadscommissie is op 22 november en in de gemeenteraad op 13 december.

Het college stemt in met de kredietaanvraag voor de verplaatsing van het Informatie- & Kaartverkoopkantoor van de GVB bij de middentoegangsbrug voor Amsterdam CS. De directeur van het Gemeentelijk Grondbedrijf heeft de financiële verantwoordelijkheid voor het krediet gekregen en heeft daarmee ook het recht uitgaven te doen tot maximaal 2.263.145 gulden. De totale kosten van de verplaatsing worden ten laste gebracht van de nog vast te stellen grondexploitatie Stationseiland. Voor het onrendabele deel moet de dekking nog nader worden bekeken. Behandeling in de raadscommissie is op 8 november en in de gemeenteraad op 16 november.

Ruimtelijke Ordening
Het college stemt in met het opnemen van de grondwaarden van de uitbreiding van het World Trade Center in de grondexploitatie van het ernaast gelegen Zuidplein in het stadsdeel ZuiderAmstel. Anders dan gebruikelijk wordt de uitbreiding van het bestaande erfpachtrecht niet in de resultaten van het erfpachtbedrijf verwerkt, maar dienen deze grondopbrengsten voor de investeringen die de gemeente doet aan het Zuidplein en omgeving. Behandeling in de raadscommissie is op 22 november en in de gemeenteraad op 29 november.

Het college stemt in met de 2e kwartaalrapportage Zuidas 2000. De afgelopen zes maanden is intensief met het Rijk gewerkt aan de 'fact finding', waarin modellen voor de infrastructuur zijn onderzocht. Als gevolg hiervan is de Zuidas indicatief 680 miljoen gulden toegedeeld uit de diverse budgetten voor de Nieuwe Sleutelprojecten. Het college stemt er mee in dat 500.000 gulden extra ten laste van het projectbudget Zuidas 2000 wordt gebracht door het te verwachten tekort dat ontstaat door alle werkzaamheden voor de 'fact finding'. In het tweede kwartaal is verder onder meer gewerkt aan het uitwerken van de Visie Zuidas in een Plan Openbare Ruimte Zuidas, een uitwerking van het Kerngebied, een uitwerking van de Stationsknoop en een Integraal Beheer Plan Zuidas.

Het college stemt in met de ter inzage legging van de twee ontwerpbestemmingsplannen 'Bedrijventerrein Houthavens' en 'Wooneilanden Houthavens'. Deze bestemmingsplannen zijn in overleg met het stadsdeel Westerpark voorbereid. Het bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Houthavens' betreft een bedrijventerrein voor het westelijke deel van de Houthavens met een gemengde bedrijfsbestemming. Een strook van nieuwe bebouwing zal mede fungeren als geluidsscherm tegen het industrielawaai in het Westelijk Havengebied. Het bestemmingsplan 'Wooneilanden Houthavens' gaat over de bouw van tenminste 950 woningen. Over de ter inzage legging is de raadscommissie op 11 oktober geïnformeerd.

Stadsvernieuwing
Het college neemt kennis van de notitie 'Overgang van Stadsvernieuwingsfonds (SVF) naar Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV); diverse zaken van financiële aard'. De overgang van Stadsvernieuwing naar Stedelijke Vernieuwing gaat naast beleidsmatige wijzigingen ook gepaard met financiële en administratieve veranderingen. Het college stemt in met het voorstel om in de begroting SVF/ISV 2000 geen projecten aan te wijzen als ISV-project. Ook heeft het college bepaald dat de bedragen van de stadsdelen en de binnenstad door deze stadsdelen en de binnenstad in aparte ISV-fondsen worden gestort en de uit deze fondsen te bekostigen projecten herkenbaar op te stellen in hun administratie en jaarlijkse rekeningcyclus. Het college nodigt de wethouder CSV uit om begin 2001 een nader voorstel te doen over de aanwijzing van additionele ISV-projecten in de begroting SVF/ISV 2001.

Het college neemt kennis van de rapportage 'Stadsvernieuwingsfonds: bestedingenrapportage 1999'. De uitgaven over 1999 bedroegen 212,9 miljoen gulden (gemiddeld is dit jaarlijks 210 miljoen). Van de open bestedingsruimte van 169 miljoen gulden is 105 miljoen al toegevoegd aan de begroting SVF/ISV 2000, 64 miljoen is beschikbaar voor de ontwerp-begroting SVF/ISV 2001. De rapportage wordt ter kennisgeving aan de raadscommissie gestuurd.

.B-BESLUITEN
(routinematig; geen stukken)

Binnenstad
Algemene Zaken

- Vijf adviezen op bezwaarschriften.

Openbare Ruimte, Verkeer, Parkeren en Monumentenzorg
- Twee besluiten over machtiging directeur Binnenstad.
Bouwen, Wonen en Economie


-Advies op bezwaarschrift.

- Drie adviezen Bezwaarschriftencommissie op bezwaarschriften.
- Besluit over verwerving perceel.

Middelen, Welzijn en Onderwijs

- Besluit over bestemming stelpost.

- Besluit over machtiging directeur Binnenstad.
- Besluit over toekenning incidentele subsidie.
Algemeen Bestuur

- Dertien besluiten op bezwaarschriften.

Onderwijs

- Twee besluiten over subsidietoekenning.

- Besluit over onttrekken reserve OALT.

- Besluit over bestemming educatiebudget 2001.
Onderwijs/Diversiteitsbeleid

- Besluit over afwijzing subsidieverzoek.

Jeugdzaken

- Besluit over subsidieafwijzing.

Diversiteitsbeleid

- Besluit over subsidieafwijzing.

- Besluit over subsidieverlening.

Financiën

- Besluit over machtiging directeur Stadsbank van lening.
Personeel & Organisatie

- Besluit over oplegging straf van ontslag.
- Besluit over verlening ontslag.

- Besluit over wijziging over Mandaatsbesluit.
- Besluit over wijziging Uitvoeringsvoorschriften art. 810, derde lid ARA, en Besluit Bewoning Dienstwoning.

Sport

- Besluit over mandaat directeur DWA.

Sociale Zaken

- Beschikking op bezwaarschrift ingevolge Algemene wet bestuursrecht.
- Besluit tot instellen hoger beroep.

- Besluit over verhaal o.g.v. art. 102 lid 2 Algemene Bijstandswet.
Cultuur

- Drie besluiten over bruikleen kunstwerken.
- Besluit over bijdrage.

Zorg

- Vier besluiten over verlening incidentele subsidie.
- Besluit over eenmalige bijdrage.

- Twee besluiten over afwijzing subsidieaanvraag.
- Drie besluiten over eenmalige subsidietoekenning.
Economische Zaken

- Besluit over subsidieaanvraag. Werkgelegenheid
-Besluit over beschikking vaststelling indicatie o.g.v. art. 11 Wet Sociale Werkvoorziening. Grondzaken

- Besluit over machtiging directeur Gemeentelijk Grondbedrijf.
Volkshuisvesting

- Besluit over benoeming nieuw lid Commissie van advies over vordering woonruimte in Amsterdam.Stukken die horen bij de in het college van B&W genomen A-besluiten zijn in principe openbaar en zijn - op aanvraag - vanaf de woensdag na de dinsdagvergadering in te zien in het Voorlichtingscentrum.
© gemeente Amsterdam 8-11-2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie