Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bijdrage PvdA aan overleg vernieuwde beleidslijn ROM's

Datum nieuwsfeit: 09-11-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

charset="iso-8859-1"

Den Haag, 9 november 2000

BIJDRAGE VAN TINEKE WITTEVEEN-HEVINGA (PVDA) AAN HET ALGEMEEN OVERLEG OVER DE VERNIEUWDE BELEIDSLIJN REGIONALE ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJEN (ROM'S) EN DE BRIEF OVER DE GELDERSE ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ (GOM)

Vernieuwde beleidslijn ROM's

In de jaren zeventig en tachtig zijn vijf ROM's opgericht voor Noord-Nederland, Limburg, Overijssel, Gelderland en Brabant. De oprichting vond plaats op basis van gemeenschappelijke initiatieven van het rijk en de provincies in het kader van het rijksbeleid gericht op het wegwerken van regionale economische achterstanden. De activiteiten van de ROM's richten zich - hoewel er onderling accentverschillen zijn - op participatie, acquisitie, ontwikkeling en ontwikkeling bedrijfsterreinen.

Mede op basis van evaluaties heeft de regering met de Kamer geconcludeerd dat deze instellingen moeten blijven voortbestaan, met dien verstande dat er aanpassingen nodig zijn. De PvdA-fractie heeft aan de staatssecretaris enige wensen meegegeven inzake de nu voorliggende nieuwe beleidslijn. Ik stel vast dat de staatssecretaris aandacht aan die wensen heeft gegeven. Wij zijn in zijn algemeenheid dan ook positief over de inhoud van de voornemens maar vinden wel dat het nu een snelle uitwerking aankomt. Tegen deze achtergrond hebben wij de volgende vragen en opmerkingen.

Met betrekking tot de toekomstvisie

Enerzijds ziet de staatssecretaris de ROM primair als een economisch instrument van en voor de regio. De ambitie van de staatssecretaris om de komende jaren te streven naar een meer evenredige aandelenverhouding tussen Staat en provincies onderschrijf ik daarom maar, anderzijds, wordt een traject ingegaan om juist de ministeriele verantwoordelijkheid aan te scherpen, hetgeen op zichzelf ook een loffelijk streven is. Onze voorlopige conclusie is dat de toekomstvisie op twee gedachten hinkt.

Onze voorkeur gaat uit naar het inzetten van een proces waarbij provincies grootaandeelhouder wordt. In feite gaat het dan om decentralisatie van middelen en zeggenschap. Wat is het einddoel van de staatssecretaris? Bedoelt de staatssecretaris dat de provincies op termijn naar een aandeel van zo'n 50% of meer gaan?

Met betrekking tot de landsdekkendheid

De randstadprovincies, Zeeland en Flevoland beschikken niet over een ROM. Voor wat betreft de randstadprovincies stelt de staatssecretaris dat de vier grote steden en de twee mainports beschikken over grote economische afdelingen en organisaties als haven- en grondbedrijven en dat deze organisaties een adequate invulling geven aan activiteiten, die elders in het land worden uitgevoerd door ROM's. Ik vraag me af of dit echt zo is. Met name de functie participatie in (nieuwe) ondernemingen lijkt grotendeels te ontbreken in de randstad. Wat is de reactie van de staatssecretaris?

Voor wat betreft Flevoland en Zeeland: aansluiting zou kunnen worden gezocht bij een bestaande ROM. Hoe bevordert de staatssecretaris deze aanpak, met name ook als het gaat om de invulling van de nieuwe beleidslijn? De PvdA-fractie heeft diverse keren gepleit voor een Antheus-achtige aanpak In Zeeland. Wordt dit ook bij de verdere uitwerking betrokken?

Gelet op de relatief zwakke sociaal-economische positie van Noord-Holland Noord (b.v. Den Helder) zou ook in dit gebied een ROM een zeer waardevolle functie kunnen vervullen. Hoe kijkt de staatssecretaris daartegen aan?

Met betrekking tot het takenpakket

De ROM's zullen steeds echt een instrument van en voor de regio's zijn. Tot op heden is het een 'verkokerde' poot van Economische Zaken in de regio; zelfs zou in sommige statuten staan dat men zich niet mag begeven op de bevordering van economische ontwikkelingsactiviteiten ten aanzien van b.v. land- en tuinbouw. Klopt dat en zou het niet goed zijn om in de toekomst de ROM's van een 'breder' takenpakket te voorzien? Hoe kijken de regio's daartegen aan? Ik zou het jammer vinden indien er voor de diverse sectorale ontwikkelingsactiviteiten aparte 'ROMmetjes' zouden ontstaan wat een samenhangende benadering voor een regio niet ten goede komt.

De staatsecretaris wil de ontwikkeling van bedrijventerreinen structureel gaan inbedden bij de ROM's. Hier en daar hebben wij vraagtekens bij de concrete invulling van deze rol. Hoe zal afstemming zijn met gemeenten die een eigen ontwikkelings-maatschappij hebben? Bovendien vragen wij ons af wat wel en niet kan/mag in de ogen van Economische Zaken en welke rol Economische Zaken daarin wil spelen. Zo is bekend dat Brabant een ROM wil voor de Moerdijkse Hoek, maar dat zou op bezwaren stuiten bij Economische Zaken. De Drechtsteden hebben echter een ROM ten behoeve van het aanbod van alle bedrijfsterreinenaanbod en gezamenlijke exploitatie, waar Economische Zaken geen moeite mee heeft. Kortom, graag een uitvoerige reactie.

Ik wil voorts een vraagteken zetten bij de beleidslijn dat maximaal 20% van het kapitaal in bedrijven mag worden besteed vanwege de risicospreiding. Waarom deze norm zo gelegd en is het niet beter deze norm wat af te zwakken?

Een andere voorwaarde die gesteld wordt voor participatie van ROM's in bedrijventerreinen is dat een dergelijke participatie bijdraagt aan het revolverende karakter van de participatieportefeuille. Dit is geen 'harde' voorwaarde. Toch wil ik de staatssecretaris verzoeken om niet de mogelijkheid uit te sluiten om strategisch om te gaan met bepaalde participaties, zoals b.v. bij het LIOF gebruikelijk is. Dit kan in bepaalde gevallen in het belang zijn voor werkgelegenheidsbehoud.

Met betrekking tot de benoeming van een overheidscommissaris

Er wordt een kabinetsnotitie aangekondigd over de commissaris van overheidswege in het algemeen, een onderwerp dat op het terrein van de corporate governance ligt. Wanneer komt deze notitie? Toch is ook nu al de vraag aan de orde hoe de zeggenschap van de aandeelhouders c.q. ministeriële/provinciale verantwoordelijkheid in de toekomst gestalte zal krijgen bij de ROM's. Hoe zal de volgorde zijn? Wordt reeds nu de overheidscommissaris teruggetrokken?

Brief over de GOM

Omdat het proces nog volop loopt, wil mijn fractie hier niet al te veel over zeggen. Op 23 februari 2000 heeft een algemeen overleg over de GOM plaatsgevonden. De aandeelhoudersvergadering heeft inmiddels op 11 september jl. de jaarrekeningen 1998 en 1999 vastgesteld. Voor 1998 zijn extra voorzieningen getroffen. Dat zijn positieve ontwikkelingen. Wanneer komt het resultaat van het onderzoek naar de accountant? De minister is in bestuurlijk overleg met de provincie Gelderland en de GOM, o.a. over de vraag of de GOM wel voldoende financieel geëquipeerd is en een adequate bezetting heeft. Mijn fractie dringt erop aan dat het vernieuwingsproces bij de GOM als het ware een zo normaal mogelijke inbedding krijgt in het totale vernieuwingsproces, zoals dat ook voor de andere ROM's wordt ingezet. Deelt de minister deze benadering?

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie