Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

'Ook trouwe werknemer in aanmerking voor doorschuiven'

Datum nieuwsfeit: 09-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

Hindriks over het ondernemerspakket 9 november 2000 PvdA-voorlichting

PvdA wil dat ook trouwe werknemers in aanmerking komen voor doorschuiven van de onderneming

Volledige tekst van Hindriks bij het debat

Het ondernemerspakket is bedoeld om bestaande fiscale belemmeringen voor (startende) ondernemers zoveel mogelijk weg te nemen en de kansen voor ondernemerschap verder te vergroten. Daarom worden maatregelen voorgesteld die het aanpassingsvermogen van ondernemingen onder veranderende omstandigheden bevorderen, maatregelen om het opstarten niet te belemmeren met onnodige belasting en maatregelen die beogen de mogelijkheden voor bedrijfscontinuering te vergroten.
De Partij van de Arbeid onderschrijft deze doelstelling van harte en en steunt daarom dat er één miljard honderdvijftien miljoen gulden lastenverlichting voor het bedrijfsleven wordt geïnvesteerd.

Ook de maatregelen genomen die oneigenlijk gebruik of misbruik van regelingen moeten bestrijden met een opbrengst van 615 miljoen kunnen op de warme sympathie rekenen.

Een belangrijke verbetering is de doorschuifregeling, die het mogelijk maakt een onderneming aan een grotere kring dan de familie door te schuiven zonder fiscaal af te rekenen. Dat vereenvoudigt de financiering en voorkomt dat gezonde ondernemingen worden gestaakt.

De bedoeling is om de bestaande regeling voor overdracht binnen familiekring aan te vullen en te verbeteren. Het voorstel gaat ten dele voorbij aan de dagelijkse praktijk in kleine en middelgrote bedrijven. Lang niet altijd bestaat de mogelijkheid of is het gewenst dat meerdere natuurlijke personen gedurende langere tijd gezamenlijk ondernemen. Veel vaker komt het voor dat de onderneming wordt overgedragen aan de rechterhand binnen de onderneming die in veel gevallen werknemer is. Ook dat komt de continuïteit ten goede en ook in die situatie is er aanleiding om een bijdrage te leveren aan de oplossing van het financieringsprobleem. Ook kunnen wij ons voorstellen dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waar het vereiste van een voorafgaande samenwerkingstermijn van 3 jaar niet haalbaar, mogelijk, realistisch of wenselijk is. Zonder op alle denkbare varianten in te willen gaan pleit de PvdA voor een meer flexibele benadering. Daarin past enerzijds dat de bestaande gefacilieerde overdracht binnen familiekring wordt gehandhaafd. Daarin past anderzijds dat gefacilieerde overdracht onder stringente voorwaarden aan werknemers van de onderneming mogelijk wordt gemaakt. Die voorwaarden zijn dat vast moet staan dat de werknemers langdurig betrokken zijn geweest bij de leiding van de onderneming en dat daarvoor een daarbij passende vergoeding is betaald. Tenslotte past in een meer flexibele benadering dat de keuze wordt geboden tussen een aan de overdracht voorafgaande termijn en een op de overdracht volgende continueringtermijn van gezamenlijk in totaal 3 jaar. Een soort "schuivende panelen" rondom de overdrachtsdatum

Er is sprake van grote verschillen in fiscale behandeling van ondernemingen tussen landen, er is ook sprake van grote verschillen in fiscale behandeling van ondernemingen binnen Nederland. De fiscale wetgeving voor ondernemingen bevat regelgeving die verschillend is afhankelijk van de bedrijfstak en afhankelijk van de rechtsvorm. Dat heeft geleid en zal blijven leiden tot arbitrage. Die arbitrage leidt vervolgens tot ongewenste effecten, waarna reparatie volgt zoals bijvoorbeeld het niet meer toestaan van commerciële herwaardering, de reparatie landbouwvrijstelling en het tegengaan oneigenlijk gebruik ab-regime door coöperaties. Het zorgt voor complexe regels en administratieve lasten. De PvdA vraagt om een onderzoek naar de maatregelen nog nodig zijn om tot een rechtsvormneutrale belasting voor ondernemers te komen. Is het een optie om alle ondernemingsinkomsten, ongeacht de rechtsvorm te belasten in een aparte box onder gelijktijdige aanpassing van de grondslagen en tarieven van deze box?

De vervanging van de vervangingsreserve door een herinvesteringreserve maken het mogelijk aanzienlijk flexibeler te opereren en verouderde bedrijfsmiddelen en productieprocessen te vervangen door nieuwe technologie. De boekwaarde-eis veroorzaakt echter wellicht boekhoudkundige problemen en belemmert het vervangen van relatief dure bedrijfsmiddelen uit de oude economie door goedkopere bedrijfsmiddelen uit de kenniseconomie. Daarom kan de boekwaarde-eis beter worden vervangen door een restwaarde-eis, als daarvoor dekking gevonden kan worden. .

De PvdA steunt de Geruisloze terugkeer uit de BV die regelt dat ondernemers die gekozen hebben voor een BV kunnen terugkeren naar de inkomstenbelastingsfeer zonder fiscaal af te rekenen. De vormgeving leidt er nu toe dat een nieuwe BV moet worden opgericht om de oude verplicht te kunnen ontbinden. Die vorm van bureaucratie willen we graag gewijzigd zien. De PvdA vindt het onbegrijpelijk en niet aan ondernemers uit te leggen dat zij voor hun pensioen een nieuwe BV moeten oprichten opdat zij aan de eis kunnen voldoen om een bestaande BV te ontbinden. De PvdA vraagt de staatssecretaris om te bekijken of het mogelijk is in ieder geval de resterende pensioen-BV te aanvaarden.

De voorstellen met betrekking tot de kapitaalsbelasting verdienen een nadere beschouwing. Niet omdat de PvdA tegen verlaging of afschaffing daarvan is. Wel omdat het veel geld kost. Daarom wil de PvdA bekijken of de beoogde doelen misschien beter en effectiever kunnen worden bereikt. Vermindering van kapitaalsbelasting kan worden bereikt van bovenaf middels verlaging van het percentage of van onderop door het invoeren van een belastingvrije voet. Indien het doel zou zijn om het starten van nieuwe ondernemingen niet nodeloos te belasten zou ook een belastingvrije voet van bijvoorbeeld honderdduizend gulden kunnen volstaan.

Het agrarisch jongeren contact is gekomen met het voorstel om een continueringvrijstelling in te voeren. Die is er op gericht om bij overdrachtssituaties voor alle ondernemingen het financieringsprobleem te reduceren onder de voorwaarde dat er sprake is van voortzetting van de onderneming. De PvdA vindt dat op zichzelf een sympathieke gedachte die nader onderzoek en overweging verdient. Daaraan dient dan wel de eis verbonden te zijn dat de overdrager bijdraagt aan de oplossing van het financieringsprobleem door een lange betalingstermijn van de overdrachtsom. Het gaat er immers om alleen die overdrachten te faciliteren waar in het algemeen geen sprake is van een contante geldstroom.

Ondernemers mijden de BV-rechtsvorm bij relatief lage ondernemingsinkomsten vaak op fiscale gronden. De oorzaak is de relatief hoge marginale belasting aan de voet van de ondernemingsinkomsten. Het was in het verleden reden om een eerste schijf met een lager percentage VPB tot stand te brengen. Wij zouden het toejuichen wanneer deze schijf verder verlaagd kan worden naar 25%. Dat brengt het marginale tarief terug naar 43,75%, vergelijkbaar met de tweede schijf in de IB.
Met een reeks maatregelen zoals wbso en pbts wordt getracht de investeringen in innovatie aan te wakkeren. In de meeste gevallen gaat het daarbij om. Een instrument waarbij innovatie wordt gestimuleerd die ook daadwerkelijk leidt tot toegevoegde waarde ontbreekt. Zou zo'n instrument de innovatie investering aftrek kunnen zijn? In zijn meest eenvoudige vorm kan die worden vormgegeven door aan het recht op wbso aftrek een investeringsaftrek van bijvoorbeeld 50% te koppelen. Daarmee verkrijgen succesvolle innoverende ondernemers een fiscale stimulans indien en voor zover zij winstgevend zijn.

Fraaie wensen kunnen uiteraard niet zonder financiering. Die financiering zou wat de PvdA betreft onder andere gezocht kunnen worden in een aanpassing van de verlaging van de kapitaalsbelasting, althans voor zover deze vooral neerslaat bij grote internationale ondernemingen en bancaire instellingen.

Het ondernemerspakket is wat ons betreft per saldo een goed pakket waarmee de beoogde doelstellingen kunnen worden gerealiseerd. Zeker wanneer enkele aanpassingen mogelijk zouden blijken verdient het pakket de steun van de PvdA fractie. Opdat het ondernemersklimaat nog sterker en dynamischer wordt!

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie