Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeentenieuws Rijswijk

Datum nieuwsfeit: 09-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Rijswijk

Gemeenteberichten
9 november 2000


* 't Park (weer) open

* Intocht Sint Nicolaas in Rijswijk

* Gladheidsbestrijding

* Bekendmaking inspraak project

* Openbare bekendmaking

* Bekendmaking van Raadsbesluiten

* Bekendmaking van B en W-besluiten

* Bouwvergunningen

* Bouwaanvraag

* Aanvraag kapvergunningen

* Verleende kapvergunningen

* Nieuwe route buslijnen 60 en 62 op Ypenburg
* Fietspad langs A 13

* Eerste wijzigingsplan "Oud Rijswijk" (locatie ERL)
't Park (weer) open

Vanaf 10 november
Vrijdag en zaterdag (weer) open Jullie zijn weer welkom
van 21.00 uur.

Nog twee maanden gezelligheid in 't Park!
Pieter Postmapad, ingang aan de Tubasingel Zorg dat je er bij bent.

Daarna volgt een verbouwing en gaan we in de zomer in een vernieuwd gebouw weer verder!

Terug naar de top.

Zaterdag 18 november 2000
Intocht Sint Nicolaas in Rijswijk

Sint Nicolaas komt zaterdag 18 november 2000 met zijn stoomboot in Rijswijk aan. De boot meert om 10.15 uur af aan de Cromvlietkade. Vele kinderen kunnen de Sint en zijn vele Pieten daar toejuichen. Het bijzondere gezelschap gaat vervolgens in optocht naar het winkelcentrum Hart van Rijswijk, maakt een tussenstop bij het gemeentehuis waar de burgemeester de Sint officieel zal verwelkomen en daarna vertrekt men naar winkelcentrum In de Bogaard. Op de drie locaties is telkens een feestelijk programma voor de kinderen samengesteld. Het is de 21e maal dat Sint en Piet op deze wijze in Rijswijk worden ontvangen.

Voordat de boot zal afmeren aan de Cromvlietkade wordt op een podium nabij de Beetslaan een speciaal voorprogramma gepresenteerd door de spreekpiet, die de Sint vooruit is gereisd. Verder staat een speciale kindervoorstelling gepland. Om 10.45 uur gaat de Sint naar Oud-Rijswijk via de volgende route:
Cromvlietkade, Geestbrugweg, Herenstraat en Willemstraat.

In het hart van Oud-Rijswijk begint om 11.00 uur een kindervoorstelling op een podium tegenover de Oude Kerk in de Herenstraat. De Sint wordt rond 11.15 uur verwelkomd in de Willemstraat door de winkeliersvereniging Hart van Rijswijk. Het gezelschap maakt aansluitend een feestelijke rondwandeling door het winkelgebied.
Het vertrek staat om 12.15 uur gepland vanaf het Ruysdaelplein.

Gemeentehuis
Onder begeleiding van marching- en showband Reflection, gaat men in een bonte stoet via de Rembrandtkade en de Lindelaan naar het gemeentehuis. Daar zal mevrouw G.W. van der Wel-Markerink voor de eerste maal als Rijswijkse burgemeester Sinterklaas verwelkomen. Daarna wordt op het bordes een feestelijk programma voor de kinderen gepresenteerd.
Rond 13.45 uur vertrekt Sinterklaas met zijn gevolg voor een rit naar het winkelcentrum In de Bogaard. Via de Generaal Spoorlaan, dr. H. Colijnlaan en het Piramideplein komt het gezelschap rond 14.30 uur aan bij de winkels aan het Wethouder Hillenaarplantsoen. Vandaar gaat men het winkelcentrum In de Bogaard in. Op een podium aan het Bomenplein wordt vanaf 14.15 uur een speciale kindervoorstelling gegeven. Daarna gaat de Sint het winkelcentrum in.

Rond 16.00 uur is het feest afgelopen.

Terug naar de top.

Gladheidsbestrijding

De afdeling Reiniging van de gemeente Rijswijk verzorgt vanaf november 2000 tot en maart 2001 de gladheidbestrijding. Hiervoor beschikt de afdeling Reiniging over twee strooiploegen van elf medewerkers. De strooiploegen worden ingezet bij gladheid en sneeuwval, bij hevige sneeuwval of extreme gladheid worden extra medewerkers ingezet.

Gladheidbestrijding vindt plaats in de avonduren tot de laatste busdienst en in de morgen wordt op een dusdanig tijdstip begonnen dat het verkeer om 6.30 uur zo weinig mogelijk hinder ondervindt. Geen gladheidbestrijding vindt plaats tussen 0.00 uur en 3.00 uur, behalve in extreme gevallen zoals bij ijzel of hevige sneeuwval.

Tijdens het strooien worden de volgende prioriteiten gehanteerd
1. Hoofdroutes

2. Busroutes

3. Belangrijke en/of gevaarlijke kruispunten
4. Andere drukke wegen/wijkontsluitingswegen
5. Belangrijke fietspaden

6. Overige wegen, zoals tuinderswegen buitengebied, secundaire wegen in woongebieden en woonerven.

Binnen de diensturen worden ook gebieden van algemene en maatschappelijke zorg, zoals centrumgebieden, bejaardencentra etc gestrooid.

In verband met de zorg voor het milieu wordt in minimale hoeveelheden gestrooid met droog wegenzout. Alleen in extreme omstandigheden wordt zand en/of een ander dooimiddel toegevoegd. Op gevaarlijke oversteken en kruisingen zijn zoutkisten geplaatst, welke gebruikt kunnen worden om incidentele gladde plekken te strooien.

De burgers van Rijswijk kunnen wegenzout gratis afhalen op de gemeentewerf aan de Populierlaan 1. Na de gladheidbestrijding worden, indien noodzakelijk, medewerkers ingezet om sneeuw te ruimen en de kolken vrij te maken van sneeuw.

Terug naar de top.

Bekendmaking inspraak project

Met ingang van 10 tot en met 23 november ligt bij de sectie Communicatie, kamer 77 (op werkdagen geopend van 8.30-14.00 uur), Generaal Spoorlaan 2 te Rijswijk ter inzage de projecten:
* Wilgeneiland 22 voor het vergroten van een woning
* Laan van Hoornwijck voor het oprichten van een laboratoriumgebouw
* Samenwerkingsverband Ypenburg voor het oprichten van een rioolgemaal

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan eenieder schriftelijk zijn zienswijzen naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5305, 2280 HH te Rijswijk.

Terug naar de top.

Openbare bekendmaking

VERKEERSBESLUITEN INGEVOLGE ARTIKEL 18 WEGENVERKEERSWET 1994

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij hebben besloten tot: het nemen van de navolgende besluiten in aanvulling op het reeds gepubliceerde verkeersbesluit tot herinrichting van de Delftweg;

Om het bestaande fietspad op de Delftweg in twee richtingen langs de Vliet door te trekken tot aan de kruising met de Laan van Hoornwijck om het fietsverkeer op deze manier van een directe, verkeersveilige en comfortabele fietsverbinding te voorzien.

Om de Delftweg vanaf de kruising met de Laan van Hoornwijck aan te duiden en in te richten als 30 km-zone, waardoor de 30 km-zone nu het gedeelte bedraagt vanaf de kruising met de Laan van Hoornwijck tot aan ca. huisnummer 32.

Een verkeersbesluit ligt met ingang van 10 november 2000 gedurende zes weken ter inzage bij de sectie Communicatie, Kamer 77, Generaal Spoorlaan 2 te Rijswijk.

Terug naar de top.

Bekendmaking van Raadsbesluiten

Burgemeester en wethouders van Rijswijk delen het volgende mede.

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 2 november 2000 besloten tot :


- Vaststelling voor 2000 van subsidiebedragen en beschikbaarstelling van budgetten op grond van de artikelen 4 en 6 van de Stadsgewestelijke Verordening woninggebonden subsidies 1998 van het Stadsgewest Haaglanden.


- Vaststelling van de Parkeernota.

Bovengenoemd besluit is bekendgemaakt op door opneming in de losbladige verordeningenverzameling; deze verzameling is kosteloos in te zien bij de sectie Communicatie in het stadhuis, Generaal Spoorlaan 2, alhier. De sectie, alwaar ook een afschrift van het besluit tegen betaling verkrijgbaar is, is geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 14.00 uur.

Terug naar de top.

Bekendmaking van B en W-besluiten

Burgemeester en wethouders van Rijswijk delen mede dat zij in hun vergadering van 7 november 2000 hebben besloten tot:


- De vaststelling van n.a.v. de reorganisatie geactualiseerde lijsten m.b.t. aan de directeur Inwonerszaken gemandateerde bevoegdheden en door deze directeur aan medewerkers van die dienst doorgemandateerde bevoegdheden inzake de taken van de afdeling Sociale Zaken.

is in werking getreden met ingang van 8 november 2000.

Bovengenoemd besluit is bekendgemaakt op door opneming in de losbladige verordeningenverzameling; deze verzameling is kosteloos in te zien bij de sectie Communicatie in het stadhuis, Generaal Spoorlaan 2, alhier. De sectie, alwaar ook een afschrift van het besluit tegen betaling verkrijgbaar is, is geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 14.00 uur.

Terug naar de top.

Bouwvergunningen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk delen mee dat, met ingang van 9 november 2000 voor een ieder bij de afdeling Vergunningen en Handhaving, sectie Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Rijswijk, De Bruyn Kopsstraat 4, iedere werkdag geopend van 09.00 uur tot 12.00 uur, de volgende bouwvergunningen ter inzage liggen:
* Ypenburg, Deelplan 11, het oprichten van een transformatorstation, verleend en verzonden 27 september 2000

* Schenklaan 57, het plaatsen van een overkapping vanaf schuur naar erfafscheiding, verleend en verzonden: 27 september 2000
* Plesmanlaan 14, het plaatsen van een dakkapel, verleend en verzonden: 27 september 2000

* Jonkheer Van Riemsdijklaan 3, het plaatsen van een dakkapel, verleend en verzonden: 2 november 2000

* Ocarinalaan 150-292, het vergroten van een entreehal, verleend en verzonden: 1 november 2000.

Iedere belanghebbende is tot uiterlijk zes weken na de datum van verzending gerechtigd tegen een bouwvergunning bezwaar in te dienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk, Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk.

Terug naar de top.

Bouwaanvraag

Burgemeester en wethouders van Rijswijk delen mee dat de volgende bouwaanvraag is ontvangen:

* bouwaanvraag , ingediend: 01-11-2000 : het veranderen van een bedrijfsgebouw te: Laan van Ypenburg 20-160

Terug naar de top.

Aanvraag kapvergunningen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk maken bekend dat de volgende kapvergunningen zijn aangevraagd:

* Lange Kleiweg 134

1 conifeer wegens slechte vitaliteit en gevaar voor beschadiging van het dak van de woning
Aangevraagd door C. Th. de Boer

* Prof. Quacklaan 14

1 berk wegens te dichte stand op kopgevel van woning Aangevraagd door Woningstichting Arbeidersbelang
* Lange Kleiweg
1070 m2 bosplantsoen, bestaande uit: 1 populier, 11 eiken, 1 meidoorn, 2 beuken, 5 iepen, 4 essen, 1 berk wegens het bouwrijp maken voor het uitvoeren van de bouwplannen van de verenigde Teleport Compagnie
er worden 15 bomen herplant.
Aangevraagd door de directeur van de dienst Grondgebiedzaken

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving, iedere werkdag bereikbaar tussen 09.00 en 12.00 uur onder telefoonnummer 395.93.18.

Terug naar de top.

Verleende kapvergunningen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk maken bekend dat de volgende kapvergunningen zijn verleend:

Per 2 november 2000:

* Frederiklaan t.h.v. perceel 11

1 es wegens het wegdrukken van een ondergrondse gasleiding in een muur

* Fleminglaan naij de reclamezuil
3 populieren wegens het belemmeren van het uitzicht
* Laan te Blotinghe

1 eik, 2 essen en 2 esdoorns wegens het aanvullen van de bomenrij met gelijksoortige bomen; er worden tenminste 5 bomen herplant
* Prinses Beatrixlaan, gedeelte tussen Sir Winston Churchilllaan en Van Vredenburchweg

2 berken, 1 esdoorn, 3 essen, 4 elsen en 2 eiken wegens werkzaamheden aan de beschoeiing

Per 9 november 2000

* Ds. v.d. Boschlaan 118

1 conifeer in de achtertuin wegens schaduwwerking
* Prof. Meijerslaan 124

2 coniferen in de achtertuin wegens schaduwwerking en overlast vallende naalden

* Jaagpad 5c, perceel 36 en perceel 68

1 eik en 1 berk wegens te forse groei en schaduwwerking
* Kerklaan 64

1 conifeer wegens overlast overhangende takken, vallende naalden en gevaar voor beschadiging hofjeswoning

* Sir Winston Churchilllaan 366 (parkeerterrein achter WTC) 16 iepen wegens aanleg parkeerplaatsen
Er worden 15 bomen herplant

Er moet 6 weken gewacht worden met het kappen i.v.m. de mogelijkheid van aantekenen van bezwaar.

Deze kapvergunningen liggen vanaf de datum van verlening gedurende 6 weken ter inzage bij de afdeling Vergunningen en Handhaving, De Bruyn Kopsstraat 4.

Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden (personen die zicht op de boom hebben) tegen het verlenen van de kapvergunning een gemotiveerd schriftelijk bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders. Voor nadere informatie kunt u iedere werkdag tussen 09.00 en 12.00 uur contact opnemen via telefoonnummer 395.93.18.

Terug naar de top.

Nieuwe route buslijnen 60 en 62 op Ypenburg

De buslijnen 60 en 62 (Connexxion) vanuit Delft rijden op de VINEX-locatie Ypenburg vanaf maandag 6 november jl. een andere route.Vanaf die datum is de route over de Rijswijkse Waterweg en de Laan van Hoornwijck komen te vervallen. Hiermee zijn ook de haltes aan de Rijswijkse Waterweg nabij de Mok en aan de Laan van Hoornwijck ter hoogte van de Plesmanlaan en het tijdelijk winkelcentrum (bij de C1000) komen te vervallen. Reden voor de aangepaste route zijn o.a. de reconstructie-werkzaamheden aan de Rijswijkse Waterweg ter hoogte van Waterwijk deelplan 9.
De nieuwe route loopt vanaf de Brasserskade als volgt: Ter hoogte van De Mok linksaf de Rijswijkse Poortweg, Singel, Boslaan naar het bestaande eindpunt ter hoogte van de nieuwe wijk Morgenweide in Nootdorp. Nabij de Anthony Fokkersingel zal tegen over de huidige HTM-halte aan de zijde van de singel een extra halte worden aangelegd. Verder zal de bus stoppen bij de huidige haltes van buslijn 15 (HTM) ter hoogte van de Anthony Fokkersingel en de Hopmanstraat. De halte aan de Laan van Hoornwijck bij C1000 wordt verplaatst naar de Singel.

Ook het autoverkeer maakt vanaf maandag 6 november jl. gebruik van deze nieuwe route. Eén en ander wordt door middel van verwijsborden kenbaar gemaakt.

Terug naar de top.

Fietspad langs A 13

Eind deze week zal in het fietspad langs Rijksweg A 13 ter hoogte van bedrijvenpark Ypenburg (oude Fokkerbedrijfshallen) werkzaamheden worden verricht. Er zal een duiker onder het fietspad worden geplaatst. Het fietsverkeer zal hier enig hinder van kunnen ondervinden. De werkzaamheden zullen in de week van 20 tot 25 november worden afgerond.

Terug naar de top.

Eerste wijzigingsplan "Oud Rijswijk" (locatie ERL)

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rijswijk zijn voornemens op grond van de in het vigerende bestemmingsplan "Oud Rijswijk" opgenomen wijzigingsbevoegdheid voor de ERL-locatie, de huidige bestemmingen van dit gebied te wijzigen ten behoeve van de bouw van 19 woningen en de realisatie van circa 350 m2 ten behoeve van voorzieningen. Het plangebied wordt globaal begrensd door Schoolstraat, Blekerslaan, Frederik Hendrikstraat en de percelen Schoolstraat 49 en Frederik Hendrikstraat 7.

Het ontwerp-Eerste wijzigingsplan "Oud Rijswijk" (locatie ERL) ligt met ingang van vrijdag 10 november 2000 voor een periode van twee weken, dat wil zeggen tot en met donderdag 23 november 2000, voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis (sectie communicatie, Generaal Spoorlaan 2-4, kamer 77). De sectie communicatie is op werkdagen geopend van 8.30 uur tot 14.00 uur. Het plan ligt tevens tijdens de openingstijden van de Rijswijkse Openbare Bibliotheken voor een ieder ter inzage.

Belanghebbenden kunnen tijdens de termijn van terinzagelegging tegen het ontwerp-wijzigingsplan schriftelijk bedenkingen in te dienen bij het College van burgemeester en wethouders van Rijswijk, Postbus 5303, 2280 HH Rijswijk.

Terug naar de top.Afdeling Bestuursondersteuning en Communicatie. © 2000 Gemeente Rijswijk. Alle rechten voorbehouden.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Het leven is één groot spel volgens auteur van Yurish level 10
Onlangs verscheen bij Uitgeverij U2pi in Den Haag het boek “Yurish level 10” van Chris Towel. De meest gestelde vraag...

Vakantiebeurs Limburg zondag 20 november 2016 te Sittard
Op zondag 20 november van 10:00-17:00 uur wordt voor het eerst de gratis Vakantiebeurs Limburg in het Fortuna Sittard Stadion...

Bavaria trotse winnaar SMA Piet Heyn Award 2016
Wat een prachtige gala-avond had de Sales Management Association (SMA) ook dit jaar weer georganiseerd om de SMA Piet Heyn...

Milde vogelgriep in Deurne
Milde vogelgriep in Deurne Nieuwsbericht | 28-10-2016 | 10:55 In Deurne (Noord-Brabant) is bij een pluimveebedrijf met zo'n 11.000 kalkoenen...

KWL Maastricht sluit logistiek contract met Amerikaans medisch bedrijf
KWL European Warehousing & Logistics BV, specialist in hoogwaardige en medische logistiek, heeft wederom een meerjarig contract afgesloten met een...

SES YTD and Third Quarter 2016 Results
SES YTD and Third Quarter 2016 Results LUXEMBOURG-(BUSINESS WIRE)- SES S.A. (Euronext Paris and Luxembourg Stock Exchange:SESG) reports financial results...

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...