Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeentenieuws Rijswijk

Datum nieuwsfeit: 09-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Rijswijk

Gemeenteberichten
9 november 2000


* 't Park (weer) open

* Intocht Sint Nicolaas in Rijswijk

* Gladheidsbestrijding

* Bekendmaking inspraak project

* Openbare bekendmaking

* Bekendmaking van Raadsbesluiten

* Bekendmaking van B en W-besluiten

* Bouwvergunningen

* Bouwaanvraag

* Aanvraag kapvergunningen

* Verleende kapvergunningen

* Nieuwe route buslijnen 60 en 62 op Ypenburg
* Fietspad langs A 13

* Eerste wijzigingsplan "Oud Rijswijk" (locatie ERL)
't Park (weer) open

Vanaf 10 november
Vrijdag en zaterdag (weer) open Jullie zijn weer welkom
van 21.00 uur.

Nog twee maanden gezelligheid in 't Park!
Pieter Postmapad, ingang aan de Tubasingel Zorg dat je er bij bent.

Daarna volgt een verbouwing en gaan we in de zomer in een vernieuwd gebouw weer verder!

Terug naar de top.

Zaterdag 18 november 2000
Intocht Sint Nicolaas in Rijswijk

Sint Nicolaas komt zaterdag 18 november 2000 met zijn stoomboot in Rijswijk aan. De boot meert om 10.15 uur af aan de Cromvlietkade. Vele kinderen kunnen de Sint en zijn vele Pieten daar toejuichen. Het bijzondere gezelschap gaat vervolgens in optocht naar het winkelcentrum Hart van Rijswijk, maakt een tussenstop bij het gemeentehuis waar de burgemeester de Sint officieel zal verwelkomen en daarna vertrekt men naar winkelcentrum In de Bogaard. Op de drie locaties is telkens een feestelijk programma voor de kinderen samengesteld. Het is de 21e maal dat Sint en Piet op deze wijze in Rijswijk worden ontvangen.

Voordat de boot zal afmeren aan de Cromvlietkade wordt op een podium nabij de Beetslaan een speciaal voorprogramma gepresenteerd door de spreekpiet, die de Sint vooruit is gereisd. Verder staat een speciale kindervoorstelling gepland. Om 10.45 uur gaat de Sint naar Oud-Rijswijk via de volgende route:
Cromvlietkade, Geestbrugweg, Herenstraat en Willemstraat.

In het hart van Oud-Rijswijk begint om 11.00 uur een kindervoorstelling op een podium tegenover de Oude Kerk in de Herenstraat. De Sint wordt rond 11.15 uur verwelkomd in de Willemstraat door de winkeliersvereniging Hart van Rijswijk. Het gezelschap maakt aansluitend een feestelijke rondwandeling door het winkelgebied.
Het vertrek staat om 12.15 uur gepland vanaf het Ruysdaelplein.

Gemeentehuis
Onder begeleiding van marching- en showband Reflection, gaat men in een bonte stoet via de Rembrandtkade en de Lindelaan naar het gemeentehuis. Daar zal mevrouw G.W. van der Wel-Markerink voor de eerste maal als Rijswijkse burgemeester Sinterklaas verwelkomen. Daarna wordt op het bordes een feestelijk programma voor de kinderen gepresenteerd.
Rond 13.45 uur vertrekt Sinterklaas met zijn gevolg voor een rit naar het winkelcentrum In de Bogaard. Via de Generaal Spoorlaan, dr. H. Colijnlaan en het Piramideplein komt het gezelschap rond 14.30 uur aan bij de winkels aan het Wethouder Hillenaarplantsoen. Vandaar gaat men het winkelcentrum In de Bogaard in. Op een podium aan het Bomenplein wordt vanaf 14.15 uur een speciale kindervoorstelling gegeven. Daarna gaat de Sint het winkelcentrum in.

Rond 16.00 uur is het feest afgelopen.

Terug naar de top.

Gladheidsbestrijding

De afdeling Reiniging van de gemeente Rijswijk verzorgt vanaf november 2000 tot en maart 2001 de gladheidbestrijding. Hiervoor beschikt de afdeling Reiniging over twee strooiploegen van elf medewerkers. De strooiploegen worden ingezet bij gladheid en sneeuwval, bij hevige sneeuwval of extreme gladheid worden extra medewerkers ingezet.

Gladheidbestrijding vindt plaats in de avonduren tot de laatste busdienst en in de morgen wordt op een dusdanig tijdstip begonnen dat het verkeer om 6.30 uur zo weinig mogelijk hinder ondervindt. Geen gladheidbestrijding vindt plaats tussen 0.00 uur en 3.00 uur, behalve in extreme gevallen zoals bij ijzel of hevige sneeuwval.

Tijdens het strooien worden de volgende prioriteiten gehanteerd
1. Hoofdroutes

2. Busroutes

3. Belangrijke en/of gevaarlijke kruispunten
4. Andere drukke wegen/wijkontsluitingswegen
5. Belangrijke fietspaden

6. Overige wegen, zoals tuinderswegen buitengebied, secundaire wegen in woongebieden en woonerven.

Binnen de diensturen worden ook gebieden van algemene en maatschappelijke zorg, zoals centrumgebieden, bejaardencentra etc gestrooid.

In verband met de zorg voor het milieu wordt in minimale hoeveelheden gestrooid met droog wegenzout. Alleen in extreme omstandigheden wordt zand en/of een ander dooimiddel toegevoegd. Op gevaarlijke oversteken en kruisingen zijn zoutkisten geplaatst, welke gebruikt kunnen worden om incidentele gladde plekken te strooien.

De burgers van Rijswijk kunnen wegenzout gratis afhalen op de gemeentewerf aan de Populierlaan 1. Na de gladheidbestrijding worden, indien noodzakelijk, medewerkers ingezet om sneeuw te ruimen en de kolken vrij te maken van sneeuw.

Terug naar de top.

Bekendmaking inspraak project

Met ingang van 10 tot en met 23 november ligt bij de sectie Communicatie, kamer 77 (op werkdagen geopend van 8.30-14.00 uur), Generaal Spoorlaan 2 te Rijswijk ter inzage de projecten:
* Wilgeneiland 22 voor het vergroten van een woning
* Laan van Hoornwijck voor het oprichten van een laboratoriumgebouw
* Samenwerkingsverband Ypenburg voor het oprichten van een rioolgemaal

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan eenieder schriftelijk zijn zienswijzen naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5305, 2280 HH te Rijswijk.

Terug naar de top.

Openbare bekendmaking

VERKEERSBESLUITEN INGEVOLGE ARTIKEL 18 WEGENVERKEERSWET 1994

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij hebben besloten tot: het nemen van de navolgende besluiten in aanvulling op het reeds gepubliceerde verkeersbesluit tot herinrichting van de Delftweg;

Om het bestaande fietspad op de Delftweg in twee richtingen langs de Vliet door te trekken tot aan de kruising met de Laan van Hoornwijck om het fietsverkeer op deze manier van een directe, verkeersveilige en comfortabele fietsverbinding te voorzien.

Om de Delftweg vanaf de kruising met de Laan van Hoornwijck aan te duiden en in te richten als 30 km-zone, waardoor de 30 km-zone nu het gedeelte bedraagt vanaf de kruising met de Laan van Hoornwijck tot aan ca. huisnummer 32.

Een verkeersbesluit ligt met ingang van 10 november 2000 gedurende zes weken ter inzage bij de sectie Communicatie, Kamer 77, Generaal Spoorlaan 2 te Rijswijk.

Terug naar de top.

Bekendmaking van Raadsbesluiten

Burgemeester en wethouders van Rijswijk delen het volgende mede.

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 2 november 2000 besloten tot :


- Vaststelling voor 2000 van subsidiebedragen en beschikbaarstelling van budgetten op grond van de artikelen 4 en 6 van de Stadsgewestelijke Verordening woninggebonden subsidies 1998 van het Stadsgewest Haaglanden.


- Vaststelling van de Parkeernota.

Bovengenoemd besluit is bekendgemaakt op door opneming in de losbladige verordeningenverzameling; deze verzameling is kosteloos in te zien bij de sectie Communicatie in het stadhuis, Generaal Spoorlaan 2, alhier. De sectie, alwaar ook een afschrift van het besluit tegen betaling verkrijgbaar is, is geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 14.00 uur.

Terug naar de top.

Bekendmaking van B en W-besluiten

Burgemeester en wethouders van Rijswijk delen mede dat zij in hun vergadering van 7 november 2000 hebben besloten tot:


- De vaststelling van n.a.v. de reorganisatie geactualiseerde lijsten m.b.t. aan de directeur Inwonerszaken gemandateerde bevoegdheden en door deze directeur aan medewerkers van die dienst doorgemandateerde bevoegdheden inzake de taken van de afdeling Sociale Zaken.

is in werking getreden met ingang van 8 november 2000.

Bovengenoemd besluit is bekendgemaakt op door opneming in de losbladige verordeningenverzameling; deze verzameling is kosteloos in te zien bij de sectie Communicatie in het stadhuis, Generaal Spoorlaan 2, alhier. De sectie, alwaar ook een afschrift van het besluit tegen betaling verkrijgbaar is, is geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 14.00 uur.

Terug naar de top.

Bouwvergunningen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk delen mee dat, met ingang van 9 november 2000 voor een ieder bij de afdeling Vergunningen en Handhaving, sectie Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Rijswijk, De Bruyn Kopsstraat 4, iedere werkdag geopend van 09.00 uur tot 12.00 uur, de volgende bouwvergunningen ter inzage liggen:
* Ypenburg, Deelplan 11, het oprichten van een transformatorstation, verleend en verzonden 27 september 2000

* Schenklaan 57, het plaatsen van een overkapping vanaf schuur naar erfafscheiding, verleend en verzonden: 27 september 2000
* Plesmanlaan 14, het plaatsen van een dakkapel, verleend en verzonden: 27 september 2000

* Jonkheer Van Riemsdijklaan 3, het plaatsen van een dakkapel, verleend en verzonden: 2 november 2000

* Ocarinalaan 150-292, het vergroten van een entreehal, verleend en verzonden: 1 november 2000.

Iedere belanghebbende is tot uiterlijk zes weken na de datum van verzending gerechtigd tegen een bouwvergunning bezwaar in te dienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk, Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk.

Terug naar de top.

Bouwaanvraag

Burgemeester en wethouders van Rijswijk delen mee dat de volgende bouwaanvraag is ontvangen:

* bouwaanvraag , ingediend: 01-11-2000 : het veranderen van een bedrijfsgebouw te: Laan van Ypenburg 20-160

Terug naar de top.

Aanvraag kapvergunningen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk maken bekend dat de volgende kapvergunningen zijn aangevraagd:

* Lange Kleiweg 134

1 conifeer wegens slechte vitaliteit en gevaar voor beschadiging van het dak van de woning
Aangevraagd door C. Th. de Boer

* Prof. Quacklaan 14

1 berk wegens te dichte stand op kopgevel van woning Aangevraagd door Woningstichting Arbeidersbelang
* Lange Kleiweg
1070 m2 bosplantsoen, bestaande uit: 1 populier, 11 eiken, 1 meidoorn, 2 beuken, 5 iepen, 4 essen, 1 berk wegens het bouwrijp maken voor het uitvoeren van de bouwplannen van de verenigde Teleport Compagnie
er worden 15 bomen herplant.
Aangevraagd door de directeur van de dienst Grondgebiedzaken

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving, iedere werkdag bereikbaar tussen 09.00 en 12.00 uur onder telefoonnummer 395.93.18.

Terug naar de top.

Verleende kapvergunningen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk maken bekend dat de volgende kapvergunningen zijn verleend:

Per 2 november 2000:

* Frederiklaan t.h.v. perceel 11

1 es wegens het wegdrukken van een ondergrondse gasleiding in een muur

* Fleminglaan naij de reclamezuil
3 populieren wegens het belemmeren van het uitzicht
* Laan te Blotinghe

1 eik, 2 essen en 2 esdoorns wegens het aanvullen van de bomenrij met gelijksoortige bomen; er worden tenminste 5 bomen herplant
* Prinses Beatrixlaan, gedeelte tussen Sir Winston Churchilllaan en Van Vredenburchweg

2 berken, 1 esdoorn, 3 essen, 4 elsen en 2 eiken wegens werkzaamheden aan de beschoeiing

Per 9 november 2000

* Ds. v.d. Boschlaan 118

1 conifeer in de achtertuin wegens schaduwwerking
* Prof. Meijerslaan 124

2 coniferen in de achtertuin wegens schaduwwerking en overlast vallende naalden

* Jaagpad 5c, perceel 36 en perceel 68

1 eik en 1 berk wegens te forse groei en schaduwwerking
* Kerklaan 64

1 conifeer wegens overlast overhangende takken, vallende naalden en gevaar voor beschadiging hofjeswoning

* Sir Winston Churchilllaan 366 (parkeerterrein achter WTC) 16 iepen wegens aanleg parkeerplaatsen
Er worden 15 bomen herplant

Er moet 6 weken gewacht worden met het kappen i.v.m. de mogelijkheid van aantekenen van bezwaar.

Deze kapvergunningen liggen vanaf de datum van verlening gedurende 6 weken ter inzage bij de afdeling Vergunningen en Handhaving, De Bruyn Kopsstraat 4.

Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden (personen die zicht op de boom hebben) tegen het verlenen van de kapvergunning een gemotiveerd schriftelijk bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders. Voor nadere informatie kunt u iedere werkdag tussen 09.00 en 12.00 uur contact opnemen via telefoonnummer 395.93.18.

Terug naar de top.

Nieuwe route buslijnen 60 en 62 op Ypenburg

De buslijnen 60 en 62 (Connexxion) vanuit Delft rijden op de VINEX-locatie Ypenburg vanaf maandag 6 november jl. een andere route.Vanaf die datum is de route over de Rijswijkse Waterweg en de Laan van Hoornwijck komen te vervallen. Hiermee zijn ook de haltes aan de Rijswijkse Waterweg nabij de Mok en aan de Laan van Hoornwijck ter hoogte van de Plesmanlaan en het tijdelijk winkelcentrum (bij de C1000) komen te vervallen. Reden voor de aangepaste route zijn o.a. de reconstructie-werkzaamheden aan de Rijswijkse Waterweg ter hoogte van Waterwijk deelplan 9.
De nieuwe route loopt vanaf de Brasserskade als volgt: Ter hoogte van De Mok linksaf de Rijswijkse Poortweg, Singel, Boslaan naar het bestaande eindpunt ter hoogte van de nieuwe wijk Morgenweide in Nootdorp. Nabij de Anthony Fokkersingel zal tegen over de huidige HTM-halte aan de zijde van de singel een extra halte worden aangelegd. Verder zal de bus stoppen bij de huidige haltes van buslijn 15 (HTM) ter hoogte van de Anthony Fokkersingel en de Hopmanstraat. De halte aan de Laan van Hoornwijck bij C1000 wordt verplaatst naar de Singel.

Ook het autoverkeer maakt vanaf maandag 6 november jl. gebruik van deze nieuwe route. Eén en ander wordt door middel van verwijsborden kenbaar gemaakt.

Terug naar de top.

Fietspad langs A 13

Eind deze week zal in het fietspad langs Rijksweg A 13 ter hoogte van bedrijvenpark Ypenburg (oude Fokkerbedrijfshallen) werkzaamheden worden verricht. Er zal een duiker onder het fietspad worden geplaatst. Het fietsverkeer zal hier enig hinder van kunnen ondervinden. De werkzaamheden zullen in de week van 20 tot 25 november worden afgerond.

Terug naar de top.

Eerste wijzigingsplan "Oud Rijswijk" (locatie ERL)

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rijswijk zijn voornemens op grond van de in het vigerende bestemmingsplan "Oud Rijswijk" opgenomen wijzigingsbevoegdheid voor de ERL-locatie, de huidige bestemmingen van dit gebied te wijzigen ten behoeve van de bouw van 19 woningen en de realisatie van circa 350 m2 ten behoeve van voorzieningen. Het plangebied wordt globaal begrensd door Schoolstraat, Blekerslaan, Frederik Hendrikstraat en de percelen Schoolstraat 49 en Frederik Hendrikstraat 7.

Het ontwerp-Eerste wijzigingsplan "Oud Rijswijk" (locatie ERL) ligt met ingang van vrijdag 10 november 2000 voor een periode van twee weken, dat wil zeggen tot en met donderdag 23 november 2000, voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis (sectie communicatie, Generaal Spoorlaan 2-4, kamer 77). De sectie communicatie is op werkdagen geopend van 8.30 uur tot 14.00 uur. Het plan ligt tevens tijdens de openingstijden van de Rijswijkse Openbare Bibliotheken voor een ieder ter inzage.

Belanghebbenden kunnen tijdens de termijn van terinzagelegging tegen het ontwerp-wijzigingsplan schriftelijk bedenkingen in te dienen bij het College van burgemeester en wethouders van Rijswijk, Postbus 5303, 2280 HH Rijswijk.

Terug naar de top.Afdeling Bestuursondersteuning en Communicatie. © 2000 Gemeente Rijswijk. Alle rechten voorbehouden.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie