Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Inbreng CDA debat cultuur en belastingen

Datum nieuwsfeit: 09-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
CDA

CULTUUR en BELASTINGEN (091100)

Den Haag, 9 november 2000

Inbreng:
Cultuur en kunst zijn uiterst belangrijk in onze samenleving, dat staat buiten kijf. De kwaliteit van onze leefomgeving is er voor een groot deel mede van afhankelijk. Vandaar dat het CDA ingenomen is met dit rapport. De vele voorstellen gaan gedeeltelijk verder dan het door het parlement aangenomen Belastingplan 2001. In de reactie van onze fractie wil ik vooraf verwijzen naar de door onze fractie gemaakte kritische bemerkingen bij de voorstellen. In onze reactie op de voorstellen van de commissie Habbema gaan wij echter uit van de besluitvorming in het parlement. De voorstellen van de commissie hebben voor het overgrote deel betrekking op de beroepsmatige kunst en cultuur. Gezien het onderwerp niet geheel onbegrijpelijk, maar de CDA-fractie wil in haar reactie ook extra aandacht vragen voor de vele tienduizenden amateurmusici en zangers, de kunst en cultuur van de gewone man, de kunst met kleine K of C.
Vrijwilligers en cultuur:
Vrijwilligerswerk is voor onze fractie een aangelegen onderwerp, ook in dit verband. Enkele duizenden muziek- en zanggezelschappen met circa 175000 leden vervullen een belangrijke rol in de actieve en passieve kunstbeleving van de gewone man of vrouw en vormen vaak een brug naar de professionele kunstbeleving. Ieder amateurkorps of koor leeft toe naar de jaarlijkse uitvoeringen, vaak met voornamelijk publiek uit eigen omgeving. Een amateursolist speelt of zingt daarbij soms tegen geringe vergoeding een korte solo. Ook in kerkelijke vieringen gebeurt dat vaak. Voor de vergoeding van bij voorbeeld 50 of 100 gulden moet de voor amateurverenigingen ingewikkelde artiestenregeling, inclusief administratieve handelingen en kosten, gehanteerd worden. Dat wordt dan weer gecontroleerd door de belastingdienst. Het is mij gebleken, dat dit voor vele amateur-penningmeesters een probleem vormt. Vandaar ons voorstel: Handel bij dit soort gezelschappen enigszins analoog aan de bestaande vrijwilligersregeling. Geef ieder koor of korps de mogelijkheid een bepaald minimaal bedrag als algemene kosten op te voeren, een bedrag dat verder niet aan controle onderhevig is. Ik denk aan een bedrag vergelijkbaar met de op dit moment maximaal f 1470 gulden welke iedere vrijwilliger vrij als kostenvergoeding mag ontvangen. Liever uiteraard voor al die verenigingspenningmeesters een iets hoger bedrag. In de sector wordt een f 2000 à f 3000 bepleit. De perceptiekosten van de belastingdienst zijn voor dit geringe bedrag waarschijnlijk hoger dan de jaarlijkse geringe opbrengst. De amateurkunst zal erdoor gestimuleerd worden, de belastingdienst derft niet of nauwelijks middelen, penningmeesters hebben heel wat minder problemen en creatieve oplossingen worden voorkomen. Uiteraard duid ik niet op vergoedingen voor dirigenten of van, wat uiteraard ook voorkomt, professionele solisten. Het geringe jaarlijkse vrijbedrag staat daar overigens al borg voor.
Artiestenregeling overige:
De CDA-fractie onderschrijft de wenselijkheid van het hanteren van een ruimer kostenbegrip, zonder de IB-beperkingen, zoals in de sport gebruikelijk. Voorts heeft de CDA-fractie vraagtekens bij het tarief voor binnenlandseartiesten, de belaste naturaverstrekkingen en de kostenvergoedingen. Standpunt Stss? Tenslotte het vooraf om goedkeuring van begrote kosten verzoeken door individuele leden van een gezelschap. Kan dat niet zoals tot heden per gezelschap geschieden? Fondsenwervende activiteiten vrijwilligers: De CDA-fractie onderschrijft het voorstel het vrijbedrag van fl 50.000 op te trekken naar het niveau van de sport, nl fl 70.000.

Grootschalige gratis evenementen:
De CDA-fractie deelt de talrijke zorgen en bezwaren die tegen de nieuwe regeling naar voren gebracht zijn. Alleen erkenning van het ondernemerschap onder de genoemde stringente voorwaarden betekent een groot vraagteken zetten bij de mogelijkheid tot organisatie van dit soort massale culturele manifestaties. Ze hebben een belangrijke functie in de openbare ruimte. De relatie met de noodzaak van met BTW belaste sponsorbijdragen tot 70% van de kosten is ook nogal vreemd. Met name overheidssubsidies worden niet met BTW belast. Kortom voorstel: heroverwegen.
Kenniscentrum cultuur bij belastingdienst:
De noodzaak van eenduidige omschrijving van de begrippen culturele instelling en kunstvoorwerpen is duidelijk. De CDA-fractie ondersteunt dan ook het voorstel tot instelling van een kenniscentrum cultuur. Vennootschapsbelasting:

De CDA-fractie onderschrijft, dat een batig jaarsaldo niet altijd betekent winst maken. Reservering voor dure producties in de nabije toekemst moet mogelijk zijn. Het pleidooi om de vierjaarlijkse subsidieperiode te koppelen aan de beoordeling van het begrip winst is redelijk. Mening van de staatssecretaris?

Het idee om culturele beleggingen, zoals aandelen of winstbewijzen fiscaal gelijk te schakelen met groene beleggingen lijkt aantrekkelijk. Wat vindt de stss hiervan?

Aanpassen successie-en schenkingsrecht voor culturele instellingen is aantrekkelijk. Wat vindt de stss van tariefverlaging en optrekken van het vrijbedrag to bij voorbeeld f 50.000 of hoger? Bevordering kunstbezit:
In het rapport wordt een terecht pleidooi gehouden voor de bevordering van kunstbezit. Enkele maatregelen worden bepleit. Op de eerste plaats de constructie dat eigenaren of erfgenamen slechts het vruchtgebruik van voorwerpen genieten en de staat eigenaar wordt, met alle financiele consequenties, zoals onderhoud en verzekeringspremies voor de staat. Ook het pleidooi om kunstvoorwerpen vrij te stellen van vermogensrendementsheffing in box 3. Reactie?
Kunstenaars/artiesten:

Het pleidooi voor flexibeler mogelijkheden van pensionering in verband met sterk wisselende inkomsten van kunstenaars en de onzekere carriere is terecht. Ziet de stss hier mogelijkheden?

De mogelijkheid in het buitenland om kunstwerken in het atelier op nihil te waarderen, de productiekosten aftrekbaar te maken, en pas te taxeren bij stoppen met werken lijkt aantrekkelijk. Standpunt regering?,/LI>

Toepassing van het verlaagde BTW tarief voor schrijvers, componisten en artiesten. Standpunt Stss?

De brancheorganisatie voor balletscholen heeft verzocht, nu dans in het onderwijs als verplicht is ingevoerd, het dansonderwijs, zoals bij muziekonderwijs, van BTW vrij te stellen. De CDA-fractie vindt dat een sympathieke gedachte. Standpunt Stss?

Omschrijving begrip kunstenaarschap: De commissie wil de huidige omschrijving van het begrip handhaven, in tegenstelling tot de Raad van State die omschrijving in een aparte wet wil. De CDA-fractie wil verwijzen naar de interessante en indringende discussie over de harmonisatie van het zelfstandigenbegrip met de stss van Financien en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Geldt de daar afgesproken procedure ook voor de hier bedoelde kunstenaars?

Kostenbegrip buitenlandse artiesten: De commissie stelt voor het maximumpercentage van kosten van 25% van de productiekosten, mits duidelijk aangetoond, te verhogen. Ziet de stss hiertoe mogelijkheden?

De commissie dringt aan op internationaal overleg en inzet om de positie van (Nederlandse en buitenlandse) kunstenaars te versterken. De CDA-fractie is geinteresseerd in de de fiscale en algemeen financiele positie van de Nederlandse kunstenaar en de Nederlandse kunst en cultuur ten opzichte van het buitenland. Kunnen de staatssecretarissen daar meer over zeggen?

Afrondend: Het rapport bevat vele voorstellen welke om kommentaar vragen van de regering. De CDA-fractie dringt aan op een schriftelijke reactie. Waarna nader overleg met de kamer wenselijk is. Daarnaast vraagt de CDA-fractie aandacht voor haar voorstel om een mogelijkheid te scheppen voor amateur-muziekverenigingen om een beperkt bedrag aan algemene kosten op te voeren om zo het functioneren van amateur-muziekverenigingen en de amateur-bestuursleden te vergemakkelijken. Hier bestaat grote behoefte aan, zo is ons gebleken.

Kamerlid: Theo Stroeken

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie