Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Voortgangsrapportage ontwikkelingssamenwerking Indonesië

Datum nieuwsfeit: 10-11-2000
Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

www.minbuza.nl\content.asp?Key=403729Aan de Voorzitter van de Vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken Binnenhof 4 DEN HAAG Directie Azië en Oceanië Afdeling Zuidoost-Azië en Oceanië Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag

Datum 10 november 2000 Auteur H.J. Kouwen

Kenmerk DAO-1021/00 Telefoon 070-348 6394

Blad /6 Fax 070-348 5323

Bijlage(n) E-mail (jetty.kouwen@minbuza.nl)

Betreft Financiële voortgangsrapportage ontwikkelingssamenwerking Indonesië

Zeer geachte Voorzitter,

Tijdens het algemeen overleg dat de Minister van Buitenlandse Zaken en ik op 11 oktober jl. met uw Commissie over Indonesië hebben gevoerd heb ik een voortgangsrapportage toegezegd over de besteding van de fondsen voor ontwikkelingssamenwerking met Indonesië. Ik heb de eer u bijgaand deze rapportage over de bestedingen, gegroepeerd naar de sectoren waarop het Indonesië-programma zich richt, aan te bieden.

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking,

Eveline Herfkens

Voortgangsrapportage over de bestedingen in de sectoren Armoedebestrijding, Goed Bestuur en Milieu van het Indonesië-programma

Het dit jaar voor het samenwerkingsprogramma met Indonesië beschikbaar gestelde bedrag van USD 64.300.000 (NLG 154.320.000) zal volledig worden besteed: naar zich laat aanzien zullen de uitgaven in de sectoren Armoedebestrijding en Goed Bestuur in 2000 zelfs hoger zijn en ruim NLG 160.000.000 bedragen. Dat echter de complexiteit van het transitieproces in Indonesië de capaciteit voor de absorptie van hulpfondsen kan beperken, zelfs bij kanalisering via multilaterale kanalen, is gebleken in de sector Milieu. Een reorganisatie van het Indonesische ministerie van Huisvesting en Regionale Ontwikkeling heeft in combinatie met de hervormingen op het terrein van waterbeheer tot vertraging geleid bij de formulering van het Water Resources Management programma van de Wereldbank. Als gevolg hiervan zal de voor eind 2000 voorziene bijdrage aan dit programma dit jaar niet meer kunnen worden gerealiseerd. Deze omstandigheid heeft de mogelijkheid geboden om in 2000 voor de sectoren Armoedebestrijding en Goed Bestuur extra fondsen aan te wenden.

Rapportage in de vorm van een prestatieverantwoording zoals aan de orde gesteld door de werkgroep Van Zijl (TK 26 347, nrs 1 en 2) zal u toegaan na ontvangst van de relevante prestatiemetingen van Wereldbank en UNDP. De verantwoording kunt u naar verwachting in het voorjaar van 2001 tegemoet zien.

Hieronder treft u een naar sector uitgesplitst overzicht van de uitgaven onder het Indonesië-programma per 1 oktober 2000.

Armoedebestrijding

'Scholarships and Grants for Primary and Secondary Education'

Uitvoerder: Wereldbank

Doel: het op peil houden van het aantal leerlingen in het basis- en middelbaar onderwijs én van de kwaliteit van dit onderwijs op het niveau van vóór de financiële crisis.

Gecommitteerde Nederlandse bijdrage in totaal: NLG 76.655.000

Bestede bijdrage:

NLG 76.655.000

Fellowshipprogramma

Uitvoerder: Netherlands Education Centre Jakarta

Doel: ondersteuning postdoctorale studie Indonesische academici en professionals aan de hand van beurzen

Gecommitteerde Nederlandse bijdrage in totaal: NLG 3.000.000

Bestede bijdrage:

NLG 2.000.000

'Basic Education Reform'

Uitvoerder: Wereldbank

Doel: formulering van een sectoraal hervormingsprogramma voor het basisonderwijs

Gecommitteerde Nederlandse bijdrage in totaal: NLG 1.040.000

Bestede bijdrage:

NLG 1.020.000

'Community Recovery Programme'

Uitvoerder: UNDP

Doel: steun aan het toegenomen aantal Indonesiërs onder de armoedegrens, in de vorm van bijdragen aan zelfhulp-initiatieven van kwetsbare groepen

Gecommitteerde Nederlandse bijdrage in totaal: NLG 22.500.000

Bestede bijdrage:

NLG 19.814.000

'Community Based Income Generating Programme for the South East Moluccas'

Uitvoerder: UNDP

Doel: armoedebestrijding en wederopbouw in de Zuidoostelijke Molukken

(Kei-eilanden)

Gereserveerde Nederlandse bijdrage in totaal: NLG 5.250.000

Bestede bijdrage:

Per 1 oktober jl. was nog geen bijdrage overgemaakt. Nog dit jaar echter zal aan het Community Based Income Generating Programme for the South East Moluccas van UNDP NLG 5.000.000 worden bijgedragen.

'Community based Initiatives for Local Development'

Uitvoerder: UNDP

Doel: de ondersteuning van zelfhulp-initiatieven ter verbetering van de levensomstandigheden/huisvesting van de arme stedelijke bevolking

Gecommitteerde Nederlandse bijdrage in totaal: NLG 12.438.000

Bestede bijdrage:
NLG 4.954.000

'Contraceptive Support for Family Planning'

Uitvoerder: UNFPA

Doel: de instandhouding en verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening voor gezinsplanning en reproductieve gezondheidszorg

Gecommitteerde Nederlandse bijdrage in totaal: NLG 18.540.000

Bestede bijdrage:

NLG 11.520.000

Tuberculosebestrijding

Uitvoerder: WHO

Doel: verbetering van de TBC-bestrijding binnen de gezondheidszorg

Gecommitteerde Nederlandse bijdrage in totaal: NLG 6.500.000

Bestede bijdrage:

Per 1 oktober jl. was nog geen bijdrage overgemaakt. Nog dit jaar echter zal aan het Tuberculosebestrijdings-programma van WHO NLG 5.000.000 worden bijgedragen.

Institutionele ondersteuning ministerie van Vrouwenemancipatie

Uitvoerder: UNDP

Doel: formulering van een programma voor de institutionele versterking van het ministerie van Vrouwenemancipatie

Gereserveerde Nederlandse bijdrage in totaal: NLG 1.200.000

Bestede bijdrage:

Per 1 oktober jl. was nog geen bijdrage overgemaakt. Nog dit jaar echter zal aan het UNDP-programma voor institutionele ondersteuning van het ministerie van Vrouwenemancipatie NLG 1.200.000 worden bijgedragen.

Goed Bestuur

'Partnership for Governance Reform'

Uitvoerder: UNDP, Wereldbank en Aziatische Ontwikkelingsbank

Doel: ondersteuning van de activiteiten van de Indonesische overheid ter bevordering van goed bestuur en democratisering. Deze activiteiten beslaan o.a. juridische hervormingen, reorganisatie van het ambtenarenapparaat, versterking van parlementen, verkiezingshervormingen, capaciteitsopbouw bij media en NGO's en versterking van economisch verantwoorde bedrijfsvoering.

Gecommitteerde Nederlandse bijdrage in totaal: NLG 26.924.000

Bestede bijdrage:

NLG 26.924.000

'IMF-Netherlands Technical Assistance Sub-Account to Support Legal Reform in Indonesia'

Uitvoerder: IMF

Doel: ondersteuning van de hervorming van het juridische systeem met het oog op een snel herstel van de economie en het tot stand brengen van vertrouwen in de rechtsstaat.

Gecommitteerde Nederlandse bijdrage in totaal: NLG 4.351.000

Bestede bijdrage:

NLG 2.000.000

Herstructurering Sociale Zekerheid

Uitvoerder: ILO

Doel: ondersteuning van de herstructurering van het sociale zekerheidsstelsel Gecommitteerde Nederlandse bijdrage in totaal: NLG
1.896.000


Bestede bijdrage:

Per 1 oktober jl. was nog geen bijdrage overgemaakt. Nog dit jaar echter zal aan het programma Herstructurering Sociale Zekerheid van de ILO NLG
1.000.000 worden bijgedragen.


Milieu

'Water Resources Management'

Uitvoerder: Wereldbank

Doel: Ondersteuning van de hervormingen in waterbeheer en irrigatie

Gereserveerde Nederlandse bijdrage in totaal: NLG 28.800.000

Bestede bijdrage:

Voor het laatste kwartaal van 2000 was een bijdrage van circa NLG 5.000.000 voorzien aan het Water Resources Management programma van de Wereldbank. Een tweede reorganisatie binnen een jaar van het eerstverantwoordelijke ministerie van Huisvesting en Regionale Ontwikkeling heeft echter in combinatie met de hervormingen in de watersector geleid tot vertraging bij de formulering van de activiteiten onder het programma.

Totale uitgaven voor Armoedebestrijding en Goed Bestuur

Per 1 oktober 2000 bedroegen de uitgaven in de sectoren Armoedebestrijding en Goed Bestuur en de uitgaven voor mensenrechtenactiviteiten van NGO's onder het Indonesië-programma in totaal ruim NLG 144.000.000. Dit bedrag omvat 90 procent van de voor 2000 toegezegde fondsen ad USD 64.300.000.

Schuldherschikking

Voor de herschikking van Indonesische schulden in het kader van de Club van Parijs is in 2000 voor het tijdvak maart-december NLG 61.000.000 beschikbaar gesteld. In de periode 1998-maart 2000 is voor een totaal aan leningen ad NLG 194.563.000 geconsolideerd.

Hiermee waren de volgende uitgaven gemoeid:

NLG 21.551.000

NLG 111.928.000

2000 NLG 61.084.000

Humanitaire hulp

Over 1999 en 2000 is voor humanitaire hulp aan de slachtoffers van de conflicten op de Molukken en Timor NLG 39.000.000 uitgetrokken.

Voor hulp aan de slachtoffers van het geweld op de Molukken zijn vanaf 1999 fondsen beschikbaar gesteld uit het budget voor humanitaire hulp voor een totaalbedrag van NLG 15.600.000. Deze donaties zijn gekanaliseerd via de volgende organisaties: UN Development Programme, Action contre la Faim, het Nederlandse Rode Kruis, World Vision International, Committee of the Red Cross en het Indonesische Rode Kruis, World Food Programme, UNICEF, WHO, UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs en International Medical Corps via de Stichting Vluchteling. De hulpactiviteiten variëren van medische en voedselhulp tot sanitaire voorzieningen, coördinatie van de hulpverlening en distributie van zaden en landbouwbenodigdheden. De VN zal voor 2001 een Consolidated Appeal voor de Molukken uitbrengen.

Voor leniging van de noden van de slachtoffers van het conflict op Oost- en West-Timor is sinds 1999 humanitaire hulp ten bedrage van NLG 26.500.000 toegekend. In 2000 zijn projecten ondersteund gericht op protectie, repatriëring en reïntegratie, medische zorg, onderdak-voorzieningen, drinkwater- en sanitaire voorzieningen, voedselhulp en gezinshereniging.

Blad /1

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie