Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare kennisgevingen gemeente Den Helder

Datum nieuwsfeit: 10-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Den Helder

Openbare kennisgevingen week 45

datum: week 45
Ingediende bouwaanvragen
Burgemeester en wethouders hebben aanvragen om een bouwvergunning ontvangen voo r:

-het verbouwen en uitbreiden van de woning Landbouwstraat 10 (ontvangen 30 okto ber 2000);

-het uitbreiden van de woonkamer van de woning Lekstraat 20 (ontvangen 30 oktob er 2000);

-het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak van de woning Vogelzan d 2258 (ontvangen 30 oktober 2000);

-het verbouwen en uitbreiden van de woning Molengracht 36 (ontvangen 2 november 2000);

-het bouwen van een stalling annex bergruimte aan de Van Foreestweg 1 (ontvange n 2 november 2000).
Het gaat hier om een bekendmaking als bedoeld in artikel 41 van de Woningwet. D e bouwplannen zijn in behandeling en om advies bij verschillende afdelingen en/ of diensten. Wilt u toch een van deze bouwplannen inzien, maak dan eerst een te lefonische afspraak met de afdeling Bouwen en Wonen (telefoon 671679). Verleende bouwvergunningen/toegestane meldingsplichtige bouwwerken Burgemeester en wethouders hebben besloten dat de volgende meldingsplichtige bo uwwerken mogen worden uitgevoerd:

-het plaatsen van een tuinhuisje achter de woning Kruiszwin 2127 (verzenddatum 31 oktober 2000);

-het plaatsen van een tuinhuisje achter de woning Middelzand 4435 (verzenddatum 31 oktober 2000).
Burgemeester en wethouders hebben bouwvergunning verleend voor:
-het vergroten van de verdieping van de woning Saturnus 29 (verzenddatum 27 okt ober 2000);

-het maken van een kap op de berging achter de woning Vijzelstraat 115 (verzend datum 27 oktober 2000);

-het verbouwen/uitbreiden van de woning Meester J. de Vriesstraat 37 (verzendda tum 31 oktober 2000);

-het uitbreiden van de woning Crocusstraat 28 (verzenddatum 1 november 2000);
-het veranderen van de garage/berging bij de woning Boterzwin 2128 in een hobby ruimte/berging (verzenddatum 1 november 2000);

-het verbouwen en uitbreiden van de woning Wilhelminastraat 17 (verzenddatum 1 november 2000);

-het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak van de woning Wierbalg 2502 (verzenddatum 1 november 2000).
Iedereen die door het verlenen van de bouwvergunningen rechtstreeks in zijn bel angen is getroffen kan, binnen zes weken na de dag waarop de betreffende vergun ning is verzonden, bezwaar indienen bij Burgemeester en wethouders van Den Held er, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. Wie dit tijdig doet kan bij de President va n de rechtbank te Alkmaar (Postbus 251, 1800 BG) schorsing van dit besluit aan vragen.
Sloopvergunningen.
Burgemeester en wethouders hebben sloopvergunning verleend voor:
-het slopen van diverse gedeelten het winkelpand Loopuytpark 9 en 15, alsmede h et verwijderen van het interieur uit dit winkelpand;
-het gedeeltelijk verwijderen van een asbesthoudende riolering onder de vloer v an de school aan de Lekstraat 1;

-het gedeeltelijk verwijderen van asbesthoudende dakplaten van 51 woningen aan de Van Galenstraat e.o., deel uitmakende van complex 42 van Woningstichting;
-het verwijderen van de plafondplaten uit de machinekamer van de liftschacht in het winkelpanden aan de Prins Hendriklaan 67 - 113;
-het slopen van een romneyloods aan de Oostoeverweg 32.
Bouwplannen/Vrijstellingen
Burgemeester en wethouders hebben onder andere de volgende aanvragen om bouwver gunning ontvangen:

-het bouwen van een woning met garage op het perceel Malzwin 2517 (kavel 16);
-het bouwen van een erker aan de bovenwoning Keizerstraat 33;
-het uitbreiden van de woning Langevliet 60K, alsmede het uitbreiden van de gar age bij deze woning;

-het bouwen van een garage bij de woning Wierbalg 1160;
-het uitbreiden van de woning Ruyghweg 345.
Burgemeester en wethouders kunnen aan eerstgenoemd bouwplan alleen meewerken do or het verlenen van vrijstelling op grond van het bepaalde in artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 8, tweede lid onder e.1 en artikel 8 , lid 2g, van de voorschriften van het uitwerkingsplan "Malzwin 1996", aan de o verige vier bouwplannen door het verlenen van vrijstelling als bedoeld in artik el 19, derde lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Burgemeester en wethou ders zijn voornemens deze vrijstellingen te verlenen. Heeft u hiertegen bedenki ngen, dan kunt u deze vanaf vrijdag 10 november 2000 gedurende vier weken schri ftelijk indienen bij Burgemeester en wethouders van Den Helder, Postbus 36, 178 0 AA Den Helder. De bouwplannen liggen gedurende deze termijn voor een ieder te r inzage in het stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg 20, bij de afdeling Bouwen en W onen van de dienst Stadsontwikkeling en Beheer, op werkdagen van 08.00 uur tot 14.00 uur.

Inspraakverordening
Ontwikkelingsvisie Duinzoom
Burgemeester en wethouders maken bekend dat het concept van de Ontwikkelingsvis ie Duinzoom met ingang van vrijdag 17 november 2000 gedurende een maand voor ie dereen ter inzage ligt in het stadhuis (Centraal Informatiepunt) en bij het Ser vice- en Informatiepunt Julianadorp (SIP). Een ieder kan gedurende de genoemde termijn schriftelijk vragen, opmerkingen en bedenkingen indienen bij burgemeest er en wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. Concept-Ontwikkelingsvisie Station-Marsdiep
Op 16 november 2000 zal om 20.00 uur in Schouwburg De Kampanje, Bernhardplein 1 0 te Den Helder een informatieavond worden gehouden, waar de Ontwikkelingsvisie Station-Marsdiep zal worden toegelicht en waar belanghebbenden en belangstelle nden in de gelegenheid worden gesteld om vragen te stellen. Nadat de inspraakte rmijn is afgesloten, zal een hoorzitting worden gehouden, waar insprekers in de gelegenheid worden gesteld om hun schriftelijke reactie nader mondeling toe te lichten. De insprekers krijgen hiervoor een schriftelijke uitnodiging. Verkeerszaken
Burgemeester en wethouders hebben besloten dat een gereserveerde invalidenparke erplaats wordt aangelegd op de Oostslootstraat ter hoogte van de woning Hoogstr aat 19 ten behoeve van de bewoner van de woning Hoogstraat 18. De invalidenpark eerplaats wordt aangegeven met bord E6 van Bijlage I van het Reglement verkeers regels en verkeerstekens 1990, met onderbord waarop het kenteken van een motorv oertuig staat. Bezwaren tegen dit besluit kunt u tot 21 december 2000 indienen. Het bezwaarschrift stuurt u naar het college van Burgemeester en wethouders va n Den Helder, Postbus 36, 1780 AA te Den Helder. De stukken liggen vanaf vandaa g tot 21 december 2000 ter inzage bij de afdeling Stadsbeheer van de dienst Sta dsontwikkeling & Beheer, Sportlaan 62, alhier.
Lastgevingen
Burgemeester en wethouders gelasten de eigenaar van:
- de oude vouw/aanhangwagen die gedurende een langere periode is geplaatst op de openbare weg half in het groen aan de Pasteurstraat, op grond van artikel 2.
1.5.1,5.1.5 en 5.1.1.10 deze binnen een termijn van 1 week na de datum van deze publicatie van de openbare weg te verwijderen.

- de dubbel assige aanhangwagen met een hoop hout, die gedurende een langere pe riode is geplaatst op het openbaar groen aan de Achterbinnenhaven , op grond va n artikel 2.1.5.1, 5.1.5 en 5.1.10 deze binnen een termijn van 1 week na de da tum van deze publicatie van de openbare weg te verwijderen.
- de witte caravan, merk constructum, zonder kenteken, die gedurende een langer e periode is geplaatst op de openbare weg aan de Gerrit Pieterz.Blankmanstraat op de parkeerplaats, op grond van artikel 5.1.2a.en 5.1.5 deze binnen een termi jn van 1 week na de datum van deze publicatie van de openbare weg te verwijdere n.
Bij niet nakoming van deze lastgeving zullen Burgemeester en Wethouders de vou w/aanhangwagen/caravan op kosten van de eigenaren laten verwijderen. Na verwijd ering van de openbare weg zullen de voertuigen voor een termijn van 3 maanden w orden opgeslagen en kunnen deze door de eigenaren worden afgehaald. Nadere info rmatie kan worden verkregen bij de afdeling Stadsbeheer van de dienst S&B, tele foon 671890 of 671286, alleen van maandag t/m woensdag. Aanvragen kapvergunning
Burgemeester en wethouders hebben een verzoek voor een kapvergunning ontvangen van:

- Mevrouw Lankelma?van Gelderen, Vogelzand 2111, voor het kappen van een populier in de achtertuin;

- Milieudienst, voor het kappen van een wilg nabij de ingang van Pluto 42 ;

- S.B. Annema, Boeierstraat 15, voor het kappen van twee dennen en een li jsterbes in de voortuin;

- J.W.C. Grondstra, Schokkerstraat 1, voor het kappen van een kastanje in de achtertuin;

- Milieudienst, voor het kappen van een wilg naast Doorzwin 4133, twee po pulieren achter Doorzwin 1279, een els achter Kruiszwin 2369 en twee elzen en e en populier achter Middelzand 4413, 4414 en 4415;

- Milieudienst, voor het kappen van een kastanje achter Middelzand 5409, een iep voor Middelzand 2809, een wilg achter Middelzand 2203 en een es naast G .P. Blankmanstraat 60.
Zienswijzen over de vergunning kunt u schriftelijk voor donderdag 16 november 2 000 indienen bij het college van Burgemeester en wethouders van Den Helder, Pos tbus 36, 1780 AA Den Helder.
Verleende kapvergunningen
Burgemeester en wethouders hebben een kapvergunning verleend aan:
- W.J. van Donkelaar, Waddenzeestraat 3, voor het kappen van een berk in de achtertuin;

- W. Eikelenboom, Doorzwin 2462, voor het kappen van een populier in de z ijtuin;

- J.C.D. Launspach, Sparrenstraat 1, voor het kappen van een kastanje in de voortuin;

- R. Wisse, Sternstraat 3, voor het kappen van een vlier in de achtertuin ;

- D.G.W.&T, voor het kappen van twee esdoorns en een es op het terrein va n Commandement der Zeemacht.
Bezwaar tegen het verlenen van deze vergunningen kunt u schriftelijk tot 6 weke n na de datum van publicatie van de vergunning indienen bij het college van Bur gemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. De stuk ken kunnen bij de Milieudienst worden ingezien.
DEN HELDER, 9 november 2000.
drs. W.K. Hoekzema, burgemeester.
drs. J.D. de Bruin, secretaris.

Laaste verandering: november 10, 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie