Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare kennisgevingen gemeente Den Helder

Datum nieuwsfeit: 10-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Den Helder

Openbare kennisgevingen week 45

datum: week 45
Ingediende bouwaanvragen
Burgemeester en wethouders hebben aanvragen om een bouwvergunning ontvangen voo r:

-het verbouwen en uitbreiden van de woning Landbouwstraat 10 (ontvangen 30 okto ber 2000);

-het uitbreiden van de woonkamer van de woning Lekstraat 20 (ontvangen 30 oktob er 2000);

-het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak van de woning Vogelzan d 2258 (ontvangen 30 oktober 2000);

-het verbouwen en uitbreiden van de woning Molengracht 36 (ontvangen 2 november 2000);

-het bouwen van een stalling annex bergruimte aan de Van Foreestweg 1 (ontvange n 2 november 2000).
Het gaat hier om een bekendmaking als bedoeld in artikel 41 van de Woningwet. D e bouwplannen zijn in behandeling en om advies bij verschillende afdelingen en/ of diensten. Wilt u toch een van deze bouwplannen inzien, maak dan eerst een te lefonische afspraak met de afdeling Bouwen en Wonen (telefoon 671679). Verleende bouwvergunningen/toegestane meldingsplichtige bouwwerken Burgemeester en wethouders hebben besloten dat de volgende meldingsplichtige bo uwwerken mogen worden uitgevoerd:

-het plaatsen van een tuinhuisje achter de woning Kruiszwin 2127 (verzenddatum 31 oktober 2000);

-het plaatsen van een tuinhuisje achter de woning Middelzand 4435 (verzenddatum 31 oktober 2000).
Burgemeester en wethouders hebben bouwvergunning verleend voor:
-het vergroten van de verdieping van de woning Saturnus 29 (verzenddatum 27 okt ober 2000);

-het maken van een kap op de berging achter de woning Vijzelstraat 115 (verzend datum 27 oktober 2000);

-het verbouwen/uitbreiden van de woning Meester J. de Vriesstraat 37 (verzendda tum 31 oktober 2000);

-het uitbreiden van de woning Crocusstraat 28 (verzenddatum 1 november 2000);
-het veranderen van de garage/berging bij de woning Boterzwin 2128 in een hobby ruimte/berging (verzenddatum 1 november 2000);

-het verbouwen en uitbreiden van de woning Wilhelminastraat 17 (verzenddatum 1 november 2000);

-het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak van de woning Wierbalg 2502 (verzenddatum 1 november 2000).
Iedereen die door het verlenen van de bouwvergunningen rechtstreeks in zijn bel angen is getroffen kan, binnen zes weken na de dag waarop de betreffende vergun ning is verzonden, bezwaar indienen bij Burgemeester en wethouders van Den Held er, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. Wie dit tijdig doet kan bij de President va n de rechtbank te Alkmaar (Postbus 251, 1800 BG) schorsing van dit besluit aan vragen.
Sloopvergunningen.
Burgemeester en wethouders hebben sloopvergunning verleend voor:
-het slopen van diverse gedeelten het winkelpand Loopuytpark 9 en 15, alsmede h et verwijderen van het interieur uit dit winkelpand;
-het gedeeltelijk verwijderen van een asbesthoudende riolering onder de vloer v an de school aan de Lekstraat 1;

-het gedeeltelijk verwijderen van asbesthoudende dakplaten van 51 woningen aan de Van Galenstraat e.o., deel uitmakende van complex 42 van Woningstichting;
-het verwijderen van de plafondplaten uit de machinekamer van de liftschacht in het winkelpanden aan de Prins Hendriklaan 67 - 113;
-het slopen van een romneyloods aan de Oostoeverweg 32.
Bouwplannen/Vrijstellingen
Burgemeester en wethouders hebben onder andere de volgende aanvragen om bouwver gunning ontvangen:

-het bouwen van een woning met garage op het perceel Malzwin 2517 (kavel 16);
-het bouwen van een erker aan de bovenwoning Keizerstraat 33;
-het uitbreiden van de woning Langevliet 60K, alsmede het uitbreiden van de gar age bij deze woning;

-het bouwen van een garage bij de woning Wierbalg 1160;
-het uitbreiden van de woning Ruyghweg 345.
Burgemeester en wethouders kunnen aan eerstgenoemd bouwplan alleen meewerken do or het verlenen van vrijstelling op grond van het bepaalde in artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 8, tweede lid onder e.1 en artikel 8 , lid 2g, van de voorschriften van het uitwerkingsplan "Malzwin 1996", aan de o verige vier bouwplannen door het verlenen van vrijstelling als bedoeld in artik el 19, derde lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Burgemeester en wethou ders zijn voornemens deze vrijstellingen te verlenen. Heeft u hiertegen bedenki ngen, dan kunt u deze vanaf vrijdag 10 november 2000 gedurende vier weken schri ftelijk indienen bij Burgemeester en wethouders van Den Helder, Postbus 36, 178 0 AA Den Helder. De bouwplannen liggen gedurende deze termijn voor een ieder te r inzage in het stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg 20, bij de afdeling Bouwen en W onen van de dienst Stadsontwikkeling en Beheer, op werkdagen van 08.00 uur tot 14.00 uur.

Inspraakverordening
Ontwikkelingsvisie Duinzoom
Burgemeester en wethouders maken bekend dat het concept van de Ontwikkelingsvis ie Duinzoom met ingang van vrijdag 17 november 2000 gedurende een maand voor ie dereen ter inzage ligt in het stadhuis (Centraal Informatiepunt) en bij het Ser vice- en Informatiepunt Julianadorp (SIP). Een ieder kan gedurende de genoemde termijn schriftelijk vragen, opmerkingen en bedenkingen indienen bij burgemeest er en wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. Concept-Ontwikkelingsvisie Station-Marsdiep
Op 16 november 2000 zal om 20.00 uur in Schouwburg De Kampanje, Bernhardplein 1 0 te Den Helder een informatieavond worden gehouden, waar de Ontwikkelingsvisie Station-Marsdiep zal worden toegelicht en waar belanghebbenden en belangstelle nden in de gelegenheid worden gesteld om vragen te stellen. Nadat de inspraakte rmijn is afgesloten, zal een hoorzitting worden gehouden, waar insprekers in de gelegenheid worden gesteld om hun schriftelijke reactie nader mondeling toe te lichten. De insprekers krijgen hiervoor een schriftelijke uitnodiging. Verkeerszaken
Burgemeester en wethouders hebben besloten dat een gereserveerde invalidenparke erplaats wordt aangelegd op de Oostslootstraat ter hoogte van de woning Hoogstr aat 19 ten behoeve van de bewoner van de woning Hoogstraat 18. De invalidenpark eerplaats wordt aangegeven met bord E6 van Bijlage I van het Reglement verkeers regels en verkeerstekens 1990, met onderbord waarop het kenteken van een motorv oertuig staat. Bezwaren tegen dit besluit kunt u tot 21 december 2000 indienen. Het bezwaarschrift stuurt u naar het college van Burgemeester en wethouders va n Den Helder, Postbus 36, 1780 AA te Den Helder. De stukken liggen vanaf vandaa g tot 21 december 2000 ter inzage bij de afdeling Stadsbeheer van de dienst Sta dsontwikkeling & Beheer, Sportlaan 62, alhier.
Lastgevingen
Burgemeester en wethouders gelasten de eigenaar van:
- de oude vouw/aanhangwagen die gedurende een langere periode is geplaatst op de openbare weg half in het groen aan de Pasteurstraat, op grond van artikel 2.
1.5.1,5.1.5 en 5.1.1.10 deze binnen een termijn van 1 week na de datum van deze publicatie van de openbare weg te verwijderen.

- de dubbel assige aanhangwagen met een hoop hout, die gedurende een langere pe riode is geplaatst op het openbaar groen aan de Achterbinnenhaven , op grond va n artikel 2.1.5.1, 5.1.5 en 5.1.10 deze binnen een termijn van 1 week na de da tum van deze publicatie van de openbare weg te verwijderen.
- de witte caravan, merk constructum, zonder kenteken, die gedurende een langer e periode is geplaatst op de openbare weg aan de Gerrit Pieterz.Blankmanstraat op de parkeerplaats, op grond van artikel 5.1.2a.en 5.1.5 deze binnen een termi jn van 1 week na de datum van deze publicatie van de openbare weg te verwijdere n.
Bij niet nakoming van deze lastgeving zullen Burgemeester en Wethouders de vou w/aanhangwagen/caravan op kosten van de eigenaren laten verwijderen. Na verwijd ering van de openbare weg zullen de voertuigen voor een termijn van 3 maanden w orden opgeslagen en kunnen deze door de eigenaren worden afgehaald. Nadere info rmatie kan worden verkregen bij de afdeling Stadsbeheer van de dienst S&B, tele foon 671890 of 671286, alleen van maandag t/m woensdag. Aanvragen kapvergunning
Burgemeester en wethouders hebben een verzoek voor een kapvergunning ontvangen van:

- Mevrouw Lankelma?van Gelderen, Vogelzand 2111, voor het kappen van een populier in de achtertuin;

- Milieudienst, voor het kappen van een wilg nabij de ingang van Pluto 42 ;

- S.B. Annema, Boeierstraat 15, voor het kappen van twee dennen en een li jsterbes in de voortuin;

- J.W.C. Grondstra, Schokkerstraat 1, voor het kappen van een kastanje in de achtertuin;

- Milieudienst, voor het kappen van een wilg naast Doorzwin 4133, twee po pulieren achter Doorzwin 1279, een els achter Kruiszwin 2369 en twee elzen en e en populier achter Middelzand 4413, 4414 en 4415;

- Milieudienst, voor het kappen van een kastanje achter Middelzand 5409, een iep voor Middelzand 2809, een wilg achter Middelzand 2203 en een es naast G .P. Blankmanstraat 60.
Zienswijzen over de vergunning kunt u schriftelijk voor donderdag 16 november 2 000 indienen bij het college van Burgemeester en wethouders van Den Helder, Pos tbus 36, 1780 AA Den Helder.
Verleende kapvergunningen
Burgemeester en wethouders hebben een kapvergunning verleend aan:
- W.J. van Donkelaar, Waddenzeestraat 3, voor het kappen van een berk in de achtertuin;

- W. Eikelenboom, Doorzwin 2462, voor het kappen van een populier in de z ijtuin;

- J.C.D. Launspach, Sparrenstraat 1, voor het kappen van een kastanje in de voortuin;

- R. Wisse, Sternstraat 3, voor het kappen van een vlier in de achtertuin ;

- D.G.W.&T, voor het kappen van twee esdoorns en een es op het terrein va n Commandement der Zeemacht.
Bezwaar tegen het verlenen van deze vergunningen kunt u schriftelijk tot 6 weke n na de datum van publicatie van de vergunning indienen bij het college van Bur gemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. De stuk ken kunnen bij de Milieudienst worden ingezien.
DEN HELDER, 9 november 2000.
drs. W.K. Hoekzema, burgemeester.
drs. J.D. de Bruin, secretaris.

Laaste verandering: november 10, 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...