Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Workshops 'Nieuwe toepassingen in kwalitatief onderzoek'

Datum nieuwsfeit: 23-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: SISWO/Instituut voor Maatschappijwetenschappen
Zoek soortgelijke berichten
SISWO/Instituut voor Maatschappijwetenschappen

Workshops voor onderzoekers in bureau en bedrijf

NIEUWE TOEPASSINGEN IN KWALITATIEF ONDERZOEK

Plaats: Universiteit Nyenrode te Breukelen
Datum: donderdag 23 november 2000

Universiteit Nijenrode in Breukelen

Achtergrond en Doel
Het kwalitatief onderzoek bevindt zich momenteel in een periode van bloei en expansie. Waar het interpreterende onderzoek eens werd gewantrouwd vanwege haar subjectieve karakter blijkt, anno 2000, dat juist dit karakteristieke element gedreven aanhangers en enthousiaste opdrachtgevers oplevert. Er is sprake van een gedecideerde groei ten opzichte van de kwantitatieve sector. Moderne, en meer onderbouwde vormen van informatieverzameling komen tot wasdom. Parallel hieraan is er de behoefte aan nieuwe, geavanceerde methoden en technieken om de rijke dimensionaliteit van de informatie, en de veelheid aan inzichtgevende details, op een observeerbaar niveau te brengen. Het hedendaags kwalitatief onderzoek is een proces van professionalisering ingegaan. Hierbij doet zich de behoefte gevoelen om gebruik te maken van wetenschappelijke inzichten bij de onderbouwing van zowel bestaande als nieuwe onderzoeksbenaderingen. De workshops zijn speciaal ontwikkeld om in deze wezenlijke behoeften van onderzoeksprofessionals te voorzien.

Doelgroep
De workshops zijn met name van belang voor:


* (kwalitatieve) onderzoekers en hun managers verbonden aan onderzoeksbureaus, zowel in de profit- als non-profit-sector
* (kwalitatieve) onderzoekers en hun managers verbonden aan bedrijven

* medewerkers van wervings- en selectiebureaus
* opdrachtgevers van (kwalitatief) onderzoek
Opzet van de workshops
Iedere deelnemer krijgt de gelegenheid om twee workshops te volgen van ieder 75 minuten. In een workshop wordt een thema gepresenteerd door een wetenschappelijk en een toegepast onderzoeker. Door deze gezamenlijke presentatie wordt gegarandeerd dat de workshop aansluit bij de meest recente wetenschappelijke inzichten en is toegesneden op de toepasbaarheid in een praktische en/of commerciële setting. Door het workshopkarakter waarin elementen van zelfwerkzaamheid zijn opgenomen wordt bereikt dat de deelnemer daadwerkelijk iets leert dat praktisch bruikbaar is in de eigen werkomgeving. Er zijn vier verschillende workshops die ieder twee maal voor en na een pauze worden aangeboden. Iedere deelnemer kan dus twee workshops naar keuze volgen. De onderwerpen van de vier workshops zijn:
1. Drie-Stappen Test-Interview (Joan Muller en Tony Hak)
2. Problemen rond de rekrutering van respondenten (Jochum Stienstra en Edward Groenland)

3. Kwalitatief onderzoek via het internet (Nieske Witlox en Fred van Raaij)

4. Participerende observatie (Jim Olila en Frank van Gemert)
Workshop 1
Drie-Stappen Test-Interview
Joan Muller en Tony Hak

Het Drie-Stappen Test-Interview
is een interviewvorm die speciaal is ontwikkeld voor onderzoek naar de manier waarop gebruikers in de praktijk omgaan met producten. In het marktonderzoek is het verzamelen van zulke informatie belangrijk wanneer kan worden aangenomen dat de marktpositie van een product niet alleen afhangt van het imago ervan maar vooral ook van de mate waarin zich problemen voordoen bij het praktisch gebruik van het product. Denk aan de praktische problemen bij het programmeren van een videorecorder of bij het gebruik van een mobiele telefoon. Omdat betrouwbare informatie over het gebruik van een product nauwelijks is te verkrijgen door retrospectief interviewen, staat in het Drie-Stappen Test-Interview (DSTI) het omgaan met het product centraal.
De doelstelling van de workshop is de werkwijze van het DSTI te demonstreren aan de hand van een marktonderzoek waarbij deze werkwijze werd gebruikt. De resultaten daarvan worden vergeleken met de resultaten van andere methodes om zo te specificeren voor welk type opdrachten de DSTI een waardevolle uitbreiding betekent van de huidige toolkit van de bureaus.
Na deelname aan de workshop heeft u een overzicht van de potenties en praktische uitvoering van het DSTI, beschikt u over toetsingscriteria om uw eigen interviews te beoordelen, en kent u de grenzen van haalbare en verantwoorde DSTI-projecten.

Joan Muller
is afgestudeerd aan de HEAO in Amsterdam, in de richting Economisch Linguistisch. Ze werkt sinds 1986 als kwalitatief onderzoeker (bij verschillende bureaus en als freelance onderzoeker) en is Business Unit Manager Qualitative Research bij Blauw Research, sinds de oprichting van deze unit in oktober 1999. Joan heeft veel ervaring met onderzoek in uiteenlopende branches en doelgroepen, waaronder de IT, Telecom, industriële marketing en communicatie, consumenten, retail, wholesalers en de overheid. Ze is een ervaren gespreksleider van groepsdiscussies en diepte-interviews en ondersteunt de klanten bij het implementeren van de onderzoeksbevindingen in hun strategie en organisatie.
Tony Hak is universitair hoofddocent Kwalitatieve Methodologie aan de Faculteit Bedrijfskunde van de Erasmus Universiteit. Hij is voorzitter van KWALON, Platform voor Kwalitatief Onderzoek in Nederland. Zijn recente publicaties betreffen vooral het Drie-Stappen Test-Interview (DSTI) en methodes om de kwaliteit van gegevens te testen en te waarborgen die via vragenlijsten en interviews zijn verzameld.

Workshop 2
Problemen rond de rekrutering van respondenten
Jochum Stienstra en Edward Groenland

De doelstelling van deze workshop is om de deelnemers kennis en inzichten te bieden ten aanzien van de wijze waarop de rekrutering van respndenten dient plaats te vinden. Bij de beoordeling van werkwijze en resultaat spelen zowel inhoudelijke, wetenschappelijke als praktische argumenten een rol. Er is speciale aandacht voor problemen en valkuilen rondom het rekruteringsproces, en oplossingen die verantwoord, uitvoerbaar en betaalbaar zijn.
Tenslotte zullen de grenzen van een verantwoorde rekrutering aan de orde komen.
Na deelname aan de workshop heeft u een overzicht van problemen en oplossingen rondom de rekrutering van respondenten, u beschikt over toetsingscriteria om uw eigen selectieprocedure te beoordelen, en kent de grenzen van haalbare en verantwoorde commerciële selectieprocedures.

Jochum Stienstra
is directeur van Ferro markt- en communicatieonderzoek. Ferro is gespecialiseerd in kwalitatief onderzoek. Als senior onderzoeker gebruikt Jochum een breed scala aan kwalitatieve methoden, waaronder een eigen methode die hij samen met de Positioneringsgroep heeft ontwikkeld (de RatioMotieScan). Hij is actief in de NVMI, en heeft zich in dit verband ook met de selectie van respondenten bezig gehouden.
Edward Groenland is als consumentenonderzoeker verbonden aan de Katholieke Universiteit Brabant, met als specialisme kwalitatieve en kwantitatieve methoden en technieken van markt- en beleidsonderzoek. Tevens is hij als onderzoeksdirecteur verbonden aan Blauw Research, waar hij methodologische onderzoeksadviezen geeft met betrekking tot kwalitatief onderzoek, multivariate data-analyse en onderzoeksontwerp. Hij verzorgt vaardigheidstrainingen op het terrein van het diepte-interview en de groepsdiscussie.
Tenslotte bekleedt hij de leerstoel Kwalitatief Marktonderzoek aan de Universiteit Nyenrode.

Workshop 3
Kwalitatief onderzoek via het Internet
Nieske Witlox en Fred van Raaij

Kwalitatief onderzoek via het internet houdt in dat de respondent, interviewer en opdrachtgever ieder op hun eigen plek, in hun eigen omgeving en achter hun eigen computer zitten. Met behulp van software kan het beeldscherm van de respondent op afstand door de interviewer en opdrachtgever geobserveerd worden, alle klik- en muisbewegingen van de respondent zijn dus te volgen. Communicatie tussen interviewer en respondent vindt plaats via een chatscherm. Deze vorm van onderzoek is nieuw en dat brengt ook een nieuwe uitdagingen voor het uitbrengen van een onderzoeksvoorstel met zich mee. Met welke problemen in de voorbereiding moet ik rekening houden? Welke obstakels kan ik tijdens de uitvoering van het onderzoek verwachten? Hoe maak ik een juiste kosteninschatting?
De deelnemers aan de workshop zullen een aanvraag voor een internationaal kwalitatief online onderzoek gepresenteerd krijgen. In groepjes wordt gevraagd om alle mogelijke obstakels en problemen (zowel technisch, praktisch als methodologisch) die een dergelijk onderzoek met zich meebrengt te inventariseren. Tevens zal gevraagd worden te brainstormen over mogelijke oplossingen voor de obstakels. Deze obstakels en oplossingen worden daarna besproken en toegelicht.

Nieske Witlox is directeur/projectleider bij CO-efficient, bureau voor communicatie-onderzoek. CO-efficient is gespecialiseerd in kwalitatief onderzoek naar interactieve toepassingen.
W. Fred van Raaij is hoogleraar Economische Psychologie aan de Katholieke Universiteit Brabant te Tilburg. Voorheen was hij hoogleraar Marketing Management aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is voorzitter van het GVR Centrum voor Marketingcommunicatie. Hij is redactielid van het NVMI Jaarboek en auteur van verscheidene boeken over consumentengedrag en marketingcommunicatie.

Workshop 4
Participerende Observatie
Jim Olila en Frank van Gemert

Participerende observatie is een methode die van oudsher door antropologen wordt gebruikt wanneer zij onderzoek doen bij stam zus of in dorp zo. Momenteel zijn er nieuwe velden voor toepassing van deze methode, zoals trendonderzoek onder jongeren en onderzoek binnen bedrijven. De resultaten daarvan laten zien dat participerende observatie voor bepaalde typen vragen niet alleen zeer bruikbaar maar zelfs onontbeerlijk is. Dit roept de vraag op hoe zulk onderzoek in de praktijk van de onderzoeksbureaus op professionele wijze kan worden uitgevoerd.
In deze workshop leert u, aan de hand van enkele voorbeelden uit de praktijk van de bedrijfsantropologie, voor welke settings deze methode geschikt is en op welk type vragen zij antwoord kan geven.

Jim Olila is een Fins-Amerikaanse bedrijfsantropoloog die internationale vermaardheid geniet als "corporate participant observer". Hij was twintig jaar werkzaam als rechtsantropoloog bij de Juridische Faculteit van de Erasmus Universiteit Rotterdam en is nu directeur van Corporate Anthropology Consultants B.V., met vestigingen in Rotterdam, Tokio en Minneapolis. Tevens is hij docent bij de MBA- en MBI-programmas van de Academie voor Ondernemerschap te Groningen.

Frank van Gemert
is senior onderzoeker bij Regioplan onderzoek, advies en informatie. Hij is antropoloog en heeft een zeer ruime ervaring met opdrachtonderzoek. De onderzoeken die hij uitvoerde hebben overwegend betrekking op criminologische themas. Zo deed hij jarenlang onderzoek onder straatdealers in Amsterdam en temidden van Marokkaanse boefjes in Rotterdam. In beide gevallen verzamelde hij gegevens door middel van participerende observatie. Op het laatstgenoemde onderzoek is hij in 1998 gepromoveerd.

Programma

12.30 uur ontvangst (koffie en broodjes) en kennismaking
13.00 uur openingspresentatie

13.30 uur parallelle workshops

14.45 uur pauze

15.15 uur 4 parallelle workshops

16.30 uur afronding programma en borrel

Kosten en inschrijving
De kosten voor deelname bedragen f.430,- .
Deelnemers, die een abonnement op het KWALON-tijdschrift hebben of nemen krijgen een korting en betalen f. 385,-
Inschrijving vindt plaats door het insturen van het inschrijfformulier en het verschuldigde bedrag over te maken op giro 17504 t.n.v. SISWO-Congresrekening.
Inschrijving geeft recht op deelname aan twee workshops. Voorts ontvangt u een map met documentatie rondom de workshops waaraan u zult deelnemen.
Inschrijving geschied naar volgorde van binnenkomst van het inschrijfgeld.

Organisatie
De workshops worden georganiseerd door:
KWALON, Platform voor Kwalitatief Onderzoek in Nederland, en de Vakgroep Kwalitatief van de NVMI en SISWO
Website: www.siswo.uva.nl/tijdschr/kwalon/kwalon.html

Inlichtingen:
Drs. H. Kleijer
SISWO/Instituut voor Maatschappijwetenschappen
tel. 020-5270647
e-mailadres: (Kleijer@siswo.uva.nl)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie