Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Workshops 'Nieuwe toepassingen in kwalitatief onderzoek'

Datum nieuwsfeit: 23-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: SISWO/Instituut voor Maatschappijwetenschappen
Zoek soortgelijke berichten
SISWO/Instituut voor Maatschappijwetenschappen

Workshops voor onderzoekers in bureau en bedrijf

NIEUWE TOEPASSINGEN IN KWALITATIEF ONDERZOEK

Plaats: Universiteit Nyenrode te Breukelen
Datum: donderdag 23 november 2000

Universiteit Nijenrode in Breukelen

Achtergrond en Doel
Het kwalitatief onderzoek bevindt zich momenteel in een periode van bloei en expansie. Waar het interpreterende onderzoek eens werd gewantrouwd vanwege haar subjectieve karakter blijkt, anno 2000, dat juist dit karakteristieke element gedreven aanhangers en enthousiaste opdrachtgevers oplevert. Er is sprake van een gedecideerde groei ten opzichte van de kwantitatieve sector. Moderne, en meer onderbouwde vormen van informatieverzameling komen tot wasdom. Parallel hieraan is er de behoefte aan nieuwe, geavanceerde methoden en technieken om de rijke dimensionaliteit van de informatie, en de veelheid aan inzichtgevende details, op een observeerbaar niveau te brengen. Het hedendaags kwalitatief onderzoek is een proces van professionalisering ingegaan. Hierbij doet zich de behoefte gevoelen om gebruik te maken van wetenschappelijke inzichten bij de onderbouwing van zowel bestaande als nieuwe onderzoeksbenaderingen. De workshops zijn speciaal ontwikkeld om in deze wezenlijke behoeften van onderzoeksprofessionals te voorzien.

Doelgroep
De workshops zijn met name van belang voor:


* (kwalitatieve) onderzoekers en hun managers verbonden aan onderzoeksbureaus, zowel in de profit- als non-profit-sector
* (kwalitatieve) onderzoekers en hun managers verbonden aan bedrijven

* medewerkers van wervings- en selectiebureaus
* opdrachtgevers van (kwalitatief) onderzoek
Opzet van de workshops
Iedere deelnemer krijgt de gelegenheid om twee workshops te volgen van ieder 75 minuten. In een workshop wordt een thema gepresenteerd door een wetenschappelijk en een toegepast onderzoeker. Door deze gezamenlijke presentatie wordt gegarandeerd dat de workshop aansluit bij de meest recente wetenschappelijke inzichten en is toegesneden op de toepasbaarheid in een praktische en/of commerciële setting. Door het workshopkarakter waarin elementen van zelfwerkzaamheid zijn opgenomen wordt bereikt dat de deelnemer daadwerkelijk iets leert dat praktisch bruikbaar is in de eigen werkomgeving. Er zijn vier verschillende workshops die ieder twee maal voor en na een pauze worden aangeboden. Iedere deelnemer kan dus twee workshops naar keuze volgen. De onderwerpen van de vier workshops zijn:
1. Drie-Stappen Test-Interview (Joan Muller en Tony Hak)
2. Problemen rond de rekrutering van respondenten (Jochum Stienstra en Edward Groenland)

3. Kwalitatief onderzoek via het internet (Nieske Witlox en Fred van Raaij)

4. Participerende observatie (Jim Olila en Frank van Gemert)
Workshop 1
Drie-Stappen Test-Interview
Joan Muller en Tony Hak

Het Drie-Stappen Test-Interview
is een interviewvorm die speciaal is ontwikkeld voor onderzoek naar de manier waarop gebruikers in de praktijk omgaan met producten. In het marktonderzoek is het verzamelen van zulke informatie belangrijk wanneer kan worden aangenomen dat de marktpositie van een product niet alleen afhangt van het imago ervan maar vooral ook van de mate waarin zich problemen voordoen bij het praktisch gebruik van het product. Denk aan de praktische problemen bij het programmeren van een videorecorder of bij het gebruik van een mobiele telefoon. Omdat betrouwbare informatie over het gebruik van een product nauwelijks is te verkrijgen door retrospectief interviewen, staat in het Drie-Stappen Test-Interview (DSTI) het omgaan met het product centraal.
De doelstelling van de workshop is de werkwijze van het DSTI te demonstreren aan de hand van een marktonderzoek waarbij deze werkwijze werd gebruikt. De resultaten daarvan worden vergeleken met de resultaten van andere methodes om zo te specificeren voor welk type opdrachten de DSTI een waardevolle uitbreiding betekent van de huidige toolkit van de bureaus.
Na deelname aan de workshop heeft u een overzicht van de potenties en praktische uitvoering van het DSTI, beschikt u over toetsingscriteria om uw eigen interviews te beoordelen, en kent u de grenzen van haalbare en verantwoorde DSTI-projecten.

Joan Muller
is afgestudeerd aan de HEAO in Amsterdam, in de richting Economisch Linguistisch. Ze werkt sinds 1986 als kwalitatief onderzoeker (bij verschillende bureaus en als freelance onderzoeker) en is Business Unit Manager Qualitative Research bij Blauw Research, sinds de oprichting van deze unit in oktober 1999. Joan heeft veel ervaring met onderzoek in uiteenlopende branches en doelgroepen, waaronder de IT, Telecom, industriële marketing en communicatie, consumenten, retail, wholesalers en de overheid. Ze is een ervaren gespreksleider van groepsdiscussies en diepte-interviews en ondersteunt de klanten bij het implementeren van de onderzoeksbevindingen in hun strategie en organisatie.
Tony Hak is universitair hoofddocent Kwalitatieve Methodologie aan de Faculteit Bedrijfskunde van de Erasmus Universiteit. Hij is voorzitter van KWALON, Platform voor Kwalitatief Onderzoek in Nederland. Zijn recente publicaties betreffen vooral het Drie-Stappen Test-Interview (DSTI) en methodes om de kwaliteit van gegevens te testen en te waarborgen die via vragenlijsten en interviews zijn verzameld.

Workshop 2
Problemen rond de rekrutering van respondenten
Jochum Stienstra en Edward Groenland

De doelstelling van deze workshop is om de deelnemers kennis en inzichten te bieden ten aanzien van de wijze waarop de rekrutering van respndenten dient plaats te vinden. Bij de beoordeling van werkwijze en resultaat spelen zowel inhoudelijke, wetenschappelijke als praktische argumenten een rol. Er is speciale aandacht voor problemen en valkuilen rondom het rekruteringsproces, en oplossingen die verantwoord, uitvoerbaar en betaalbaar zijn.
Tenslotte zullen de grenzen van een verantwoorde rekrutering aan de orde komen.
Na deelname aan de workshop heeft u een overzicht van problemen en oplossingen rondom de rekrutering van respondenten, u beschikt over toetsingscriteria om uw eigen selectieprocedure te beoordelen, en kent de grenzen van haalbare en verantwoorde commerciële selectieprocedures.

Jochum Stienstra
is directeur van Ferro markt- en communicatieonderzoek. Ferro is gespecialiseerd in kwalitatief onderzoek. Als senior onderzoeker gebruikt Jochum een breed scala aan kwalitatieve methoden, waaronder een eigen methode die hij samen met de Positioneringsgroep heeft ontwikkeld (de RatioMotieScan). Hij is actief in de NVMI, en heeft zich in dit verband ook met de selectie van respondenten bezig gehouden.
Edward Groenland is als consumentenonderzoeker verbonden aan de Katholieke Universiteit Brabant, met als specialisme kwalitatieve en kwantitatieve methoden en technieken van markt- en beleidsonderzoek. Tevens is hij als onderzoeksdirecteur verbonden aan Blauw Research, waar hij methodologische onderzoeksadviezen geeft met betrekking tot kwalitatief onderzoek, multivariate data-analyse en onderzoeksontwerp. Hij verzorgt vaardigheidstrainingen op het terrein van het diepte-interview en de groepsdiscussie.
Tenslotte bekleedt hij de leerstoel Kwalitatief Marktonderzoek aan de Universiteit Nyenrode.

Workshop 3
Kwalitatief onderzoek via het Internet
Nieske Witlox en Fred van Raaij

Kwalitatief onderzoek via het internet houdt in dat de respondent, interviewer en opdrachtgever ieder op hun eigen plek, in hun eigen omgeving en achter hun eigen computer zitten. Met behulp van software kan het beeldscherm van de respondent op afstand door de interviewer en opdrachtgever geobserveerd worden, alle klik- en muisbewegingen van de respondent zijn dus te volgen. Communicatie tussen interviewer en respondent vindt plaats via een chatscherm. Deze vorm van onderzoek is nieuw en dat brengt ook een nieuwe uitdagingen voor het uitbrengen van een onderzoeksvoorstel met zich mee. Met welke problemen in de voorbereiding moet ik rekening houden? Welke obstakels kan ik tijdens de uitvoering van het onderzoek verwachten? Hoe maak ik een juiste kosteninschatting?
De deelnemers aan de workshop zullen een aanvraag voor een internationaal kwalitatief online onderzoek gepresenteerd krijgen. In groepjes wordt gevraagd om alle mogelijke obstakels en problemen (zowel technisch, praktisch als methodologisch) die een dergelijk onderzoek met zich meebrengt te inventariseren. Tevens zal gevraagd worden te brainstormen over mogelijke oplossingen voor de obstakels. Deze obstakels en oplossingen worden daarna besproken en toegelicht.

Nieske Witlox is directeur/projectleider bij CO-efficient, bureau voor communicatie-onderzoek. CO-efficient is gespecialiseerd in kwalitatief onderzoek naar interactieve toepassingen.
W. Fred van Raaij is hoogleraar Economische Psychologie aan de Katholieke Universiteit Brabant te Tilburg. Voorheen was hij hoogleraar Marketing Management aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is voorzitter van het GVR Centrum voor Marketingcommunicatie. Hij is redactielid van het NVMI Jaarboek en auteur van verscheidene boeken over consumentengedrag en marketingcommunicatie.

Workshop 4
Participerende Observatie
Jim Olila en Frank van Gemert

Participerende observatie is een methode die van oudsher door antropologen wordt gebruikt wanneer zij onderzoek doen bij stam zus of in dorp zo. Momenteel zijn er nieuwe velden voor toepassing van deze methode, zoals trendonderzoek onder jongeren en onderzoek binnen bedrijven. De resultaten daarvan laten zien dat participerende observatie voor bepaalde typen vragen niet alleen zeer bruikbaar maar zelfs onontbeerlijk is. Dit roept de vraag op hoe zulk onderzoek in de praktijk van de onderzoeksbureaus op professionele wijze kan worden uitgevoerd.
In deze workshop leert u, aan de hand van enkele voorbeelden uit de praktijk van de bedrijfsantropologie, voor welke settings deze methode geschikt is en op welk type vragen zij antwoord kan geven.

Jim Olila is een Fins-Amerikaanse bedrijfsantropoloog die internationale vermaardheid geniet als "corporate participant observer". Hij was twintig jaar werkzaam als rechtsantropoloog bij de Juridische Faculteit van de Erasmus Universiteit Rotterdam en is nu directeur van Corporate Anthropology Consultants B.V., met vestigingen in Rotterdam, Tokio en Minneapolis. Tevens is hij docent bij de MBA- en MBI-programmas van de Academie voor Ondernemerschap te Groningen.

Frank van Gemert
is senior onderzoeker bij Regioplan onderzoek, advies en informatie. Hij is antropoloog en heeft een zeer ruime ervaring met opdrachtonderzoek. De onderzoeken die hij uitvoerde hebben overwegend betrekking op criminologische themas. Zo deed hij jarenlang onderzoek onder straatdealers in Amsterdam en temidden van Marokkaanse boefjes in Rotterdam. In beide gevallen verzamelde hij gegevens door middel van participerende observatie. Op het laatstgenoemde onderzoek is hij in 1998 gepromoveerd.

Programma

12.30 uur ontvangst (koffie en broodjes) en kennismaking
13.00 uur openingspresentatie

13.30 uur parallelle workshops

14.45 uur pauze

15.15 uur 4 parallelle workshops

16.30 uur afronding programma en borrel

Kosten en inschrijving
De kosten voor deelname bedragen f.430,- .
Deelnemers, die een abonnement op het KWALON-tijdschrift hebben of nemen krijgen een korting en betalen f. 385,-
Inschrijving vindt plaats door het insturen van het inschrijfformulier en het verschuldigde bedrag over te maken op giro 17504 t.n.v. SISWO-Congresrekening.
Inschrijving geeft recht op deelname aan twee workshops. Voorts ontvangt u een map met documentatie rondom de workshops waaraan u zult deelnemen.
Inschrijving geschied naar volgorde van binnenkomst van het inschrijfgeld.

Organisatie
De workshops worden georganiseerd door:
KWALON, Platform voor Kwalitatief Onderzoek in Nederland, en de Vakgroep Kwalitatief van de NVMI en SISWO
Website: www.siswo.uva.nl/tijdschr/kwalon/kwalon.html

Inlichtingen:
Drs. H. Kleijer
SISWO/Instituut voor Maatschappijwetenschappen
tel. 020-5270647
e-mailadres: (Kleijer@siswo.uva.nl)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...