Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Resultaten studiefase project 'Wissellaadsysteem 165 kN'

Datum nieuwsfeit: 13-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Defensie
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van DefensieBrieven aan de Kamer


"Wissellaadsysteem 165 kN"

13-11-2000

Met de brief van 31 maart 1998 (Kamerstuk 25 600 X, nr. 48) bent u geïnformeerd over de resultaten van de voorstudiefase van het project 'Wissellaadsysteem 165 kN'. Inmiddels is de studie-fase voltooid en informeer ik u met deze brief over de resultaten van deze fase.

In mijn brief van 3 december 1998 (Ka-merstuk 26 200 X, nr. 20) ging ik in op de relatie tussen dit project en de totale vervanging binnen de Koninklijke landmacht van vrachtauto´s met een laadvermogen van vier ton of meer. Daarbij werd uitgebreid aandacht besteed aan het operationele vervoersconcept dat aan de vervanging ten grondslag ligt. Dit concept berust op het uitgangspunt dat het transportmiddel en de te vervoeren containers of flat-racks niet meer onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Dit vergroot de vervoers-flexibiliteit, ladingen kunnen snel en zonder veel moeite aan de grond worden gezet en er kan eenvoudig van transportmiddel worden gewisseld. Binnen dit nieuwe concept spelen de wissellaadsystemen een belangrijke rol.

Behoefte
In mijn brief van 3 december 1998 zette ik uiteen dat het wissellaadsysteem binnen het nieuwe operationele vervoersconcept van de Koninklijke landmacht voor twee hoofdtaken zal worden gebruikt. Het merendeel van de nieuwe voertuigen zal worden ingezet voor de bevoorrading van eenheden, op alle trajecten in het inzetgebied. De te vervoeren goederen, zoals voeding, munitie, brandstof, springstoffen en veldversterkingsmateriaal, zullen daarbij in een container of op een 'flatrack' zijn geplaatst. Het overige deel van de wissellaadsystemen wordt gebruikt voor het vervoer van organiek bij eenheden ingedeeld groot materieel, zoals verbindingscontainers, boten, pontons en wegenmatten. Voor de uitvoering van beide hoofdtaken dient het wissellaadsysteem zelfstandig te kunnen laden en lossen. Daartoe moet het voertuig een zogenaamde haakarm hebben.

Om tot bij de voorste eenheden in het operatiegebied te kun-nen komen, moet het wissellaadsysteem over een bepaalde mate van terreinwaardigheid beschikken. De eisen hiervoor zijn afgeleid van een civiel vierassig voertuig voor grondverzet, met aandrijving op alle assen. Ook is geëist dat het wissellaadsysteem, beladen met een standaard civiele container (met een hoogte van 8foot6inch), een totale hoogte van 4 meter niet overschrijdt. Vooral de combinatie van terreinwaardigheid en deze hoogteeis zorgt er voor dat niet in de be-hoefte kan worden voorzien met een bestaand voertuig.

Voor de bescherming tegen onder meer geweervuur en antipersoneelmijnen moet de cabine van het wissellaadsysteem kunnen worden uitgerust met een ballistische beschermingsset. Tot slot moet de cabine geschikt zijn voor het vervoer van vijf personen.

De combinatie van terreinwaardigheid en de hoogte-eis vereist een technische integratie van het haakarmsysteem in het voertuigchassis. Omdat hieraan risico's zijn verbonden, is besloten, voorafgaande aan het serie-contract, tot een prototypenbeproeving van potentieel geschikte voertuigen. De beproeving zal de mate van geschiktheid van de prototypen vaststellen. De beproeving zal ook leiden tot een beter inzicht in de levensduurkosten.

Uit interdepartementaal overleg is gebleken dat het ministerie van Binnenlandse Zaken belangstelling heeft voor het project. Voor de rampenbestrijding beschikt de brandweer namelijk over een groot aantal speciale flatracks waarvoor geen organieke verflat-racks met militaire wissellaadsystemen te vervoeren, is daarom in de offerte-aanvraag als een aanvullende eis opgenomen.

Oorspronkelijk was een behoefte aan ongeveer 750 wissellaadsystemen gedefinieerd. Bij de berekening van dit aantal was aangenomen dat de wissellaadsystemen slechts op een deel van het traject binnen het operatiegebied zouden worden ingezet. In mijn brief van 3 december 1998 heb ik al gemeld dat uit de studie naar het integrale vervoersconcept was gebleken dat het doelmatiger is de wissellaadsystemen op alle trajecten in het operatiegebied in te zetten en dat rekening moest worden gehouden met een verhoging van de behoefte tot ongeveer 1450 stuks.

Mede op grond van een door FEL/TNO ontwikkeld rekenmodel is de totale behoefte van de Koninklijke landmacht bij zowel een groot conflict als bij een vredesafdwingende operatie opnieuw berekend. Rekening houdend met de maatregelen uit de Defensienota zijn bij een groot conflict ongeveer 1370 wissellaadsystemen nodig. Bij een vredesafdwingende operatie van een versterkte brigade bedraagt de behoefte 753 stuks.

Alle 753 wissellaadsystemen voor de ondersteuning van een versterkte brigade, ingezet bij een vredesafdwingende operatie, zullen bij parate eenheden worden ingedeeld. De overige benodigde voertuigen maken deel uit van het reservebestand.

Om budgettaire redenen zullen in de periode tot 2009 alleen de wissellaadsystemen voor het parate bestand worden verworven. Vanaf 2010 stromen de voertuigen uit het parate bestand vervolgens door naar het reservebestand. Bij het parate bestand zullen dan nieuwe wissellaadsystemen instromen. De vervanging van en de doorstroom naar het reservebestand zullen te zijner tijd het DMP-traject volgen.

Het project behelst tevens een behoefte aan ten minste dertien voertuigen voor de Koninklijke luchtmacht en twintig voor de Koninklijke marine. De eisen zijn identiek aan die van de Koninklijke landmacht, met dien verstande dat de marine-voertuigen ook door anderhalve meter diep zeewater moeten kunnen 'waden'.

Ook de verwerving van verschillende soorten containers, flatracks, aanhangwagens en hefmiddelen maakt deel uit van het project. Omdat voor deze middelen de benodigde aantallen nog niet zijn vastgesteld en de marktverkenning naar potentiële leveranciers nog niet is voltooid, zal ik u hierover begin volgend jaar in een afzonderlijke brief nader informeren.

Resultaten van de studiefase
In de studiefase is met het ministerie van Economische Zaken en de Stichting NIID overleg gevoerd over de noodzaak het project Europees aan te besteden. Op 22 september 1999 (briefnummer M99004741) heb ik u meegedeeld dat het project inderdaad Europees zou worden aanbesteed.

Naar aanleiding van de EU-publicatie toonden aanvankelijk tien leveranciers belangstelling voor het project. Uiteindelijk brachten eind vorig jaar zes leveranciers een offerte uit voor de levering van prototypen en serievoertuigen. Een van de bedrijven die niet reageerden was de firma DAF. Op 15 februari 2000 (briefnummers D2000000554 en D2000000555) heb ik u, mede naar aanleiding van Kamervragen, over de terugtrekking van DAF geïnformeerd.

De zes offertes zijn uitgebreid getoetst. Per alternatief is een technisch oordeel gevormd over aspecten zoals terreinwaardigheid, ballistische bescherming en de mate waarin aan wettelijke eisen wordt voldaan. De aanbieding van de firma Iveco bleek op een aantal belangrijke aspecten niet te voldoen aan de eisen en is daarom als 'non com-pliant' beoordeeld.

Uit de beoordeling van de offertes van Daimler Chrysler, Renault V.I., Scania, Volvo en de Canadese firma Western Star blijkt dat deze alternatieven, althans op papier, in technisch opzicht voldoen.

In de studiefase is in het kader van 'Competitieve Dienstverlening (CDV)' eveneens nader onderzoek verricht naar de mogelijkheden het benodigde transport door de civiele sector te laten leveren. De onzekerheid van levering bij een vredesafdwingende operatie leidde echter tot de conclusie dat uitbesteding in personele en materiële zin niet mogelijk is. Hoewel het juridisch mogelijk is om civiele transporteurs in crisisgebieden in te zetten, acht ik het beleidsmatig onjuist burgers te verplichten in conflictgebieden op te treden. Het ver-lenen van een reservistenstatus aan de chauffeurs is in strijd met de 'Reser-vis-ten-nota' van 21 mei 1996 (Kamerstuk 24 400 X, nr. 104). Daarin is aangegeven dat operaties onder normale omstandigheden vrijwel uitsluitend door beroepsmilitairen worden uitgevoerd.

Zoals gezegd is de initieel te verwerven capaciteit aan wissellaadsystemen paraat ingedeeld en afgestemd op de inzet van een versterkte brigade bij een vredesafdwingende operatie. Hieruit kan worden geconcludeerd dat in periodes waarin geen brigade is ingezet, sprake kan zijn van overcapaciteit aan wissellaadsystemen. Besloten is deze overcapaciteit in de verwervingsvoorbereidingsfase in kaart te brengen en te bezien of de civiele sector hiervoor interesse heeft. Omdat de voorliggende offerte uitgaat van een minimum aantal van 750 stuks, maar ook omdat de civiele markt thans niet beschikt over wissellaadsystemen die aan de eisen voldoen, is een initiële verwerving van minder dan 753 stuks nu niet aan de orde. Het neerwaarts bijstellen van het aantal initieel te verwerven wissellaadsystemen kan volgens de vigerende regelgeving alleen maar door het project opnieuw Europees aan te besteden. De vertraging die hierdoor zou ontstaan is operationeel echter onaanvaardbaar.

Budget
In de plannen van de Koninklijke landmacht is voor de eerste fase in de periode tot 2010 een bedrag van f 574 miljoen opgenomen. Daarvan is f 14 miljoen gereserveerd voor de aanschaf van prototypen en f 131 miljoen voor containers, flatracks, aanhangwagens en hefmiddelen. Voor de serievoertuigen resteert derhalve een budget van f 429 miljoen.

De Koninklijke marine en de Koninklijke luchtmacht hebben in hun plannen eveneens de benodigde fondsen gereserveerd.

Niet alle leveranciers blijven met hun geoffreerde maximale serieprijzen binnen het beschikbare budget. De leveranciers zullen evenwel na de prototypenbeproeving nog de gelegenheid hebben hun serieprijzen te verlagen. Thans lijkt het project dan ook binnen het budget te kunnen worden uitgevoerd.

De extra kosten die verbonden zijn aan de eis dat het militaire wissellaadsysteem ook brandweerflat-racks moeten kunnen vervoeren, verschillen per leverancier. Deze kosten bedragen maximaal f 3 miljoen voor het totale project. Over de toerekening van de eventuele extra kosten zal met het ministerie van Binnenlandse Zaken nog worden gesproken.

Internationale samenwerking
In de studiefase zijn de mogelijkheden tot samenwerking met Navo-partners onderzocht. Gebleken is dat geen enkel land een vergelijkbare behoefte heeft en dat derhalve samenwerking niet mogelijk is. Op 29 februari 2000 (briefnummer M2000000898) informeerde ik u al over de onmogelijkheid het project gezamenlijk met Duitsland voort te zetten.

Inschakeling Nederlandse industrie
Zoals bekend is bij Europese aanbesteding compensatie niet aan de orde. Ook de inschakeling van de Nederlandse industrie mag niet worden bedongen.

Overigens blijkt uit de beoordeling van de uitgebrachte offertes dat alle potentiële leveranciers Nederlandse onderleveranciers hebben gekozen voor de levering van hoofdcomponenten van hun wissellaadsysteem.

Personeel
Doordat de bevoorrading van eenheden met de wissellaadsystemen doelmatiger zal kunnen gaan plaatsvinden dan nu, zal het gebruik van deze systemen tot een reductie van zowel chauffeurs als behandelaars op de logistieke verzamelplaatsen leiden. In de volgende fase zal de te behalen personeelsreductie nader in kaart worden gebracht en u (met de afsluitende D-brief) worden gemeld.

De D-brief zal ook nader ingaan op de wijze waarop het onderhoud aan de voertuigen wordt uitgevoerd en de gevolgen daarvan voor de onderhoudsorganisatie en het onderhoudspersoneel. Ook de mogelijkheden van uitbesteding van (delen van) het onderhoud zullen daarbij aan de orde komen. Naast doelmatigheid en kosten is hierbij ook de operationele wenselijkheid een belangrijke factor.

ervolgtraject
In de volgende fase zullen bij Daimler Chrysler, Renault V.I., Scania, Volvo en Western Star elk twee prototypen worden verworven voor een beproeving. Deze voertuigen zullen aan een functionele en een duurtest worden onderworpen. Met de verwerving van de prototypen is f 14 miljoen gemoeid.

Zoals al eerder gesteld zullen de leveranciers, na de beproeving, de gelegenheid krijgen de maximale serieprijzen in hun offertes te verlagen.

Slot
Ik ben voornemens, desgewenst na overleg met u, het project 'wissellaadsystemen' voort te zetten met de
verwervingsvoorbereidings-fase en de Koninklijke landmacht toestemming te verlenen voor de aanschaf van prototypen bij vijf leveranciers. De totale kosten hiervan bedragen f 14 miljoen.

Over de resultaten van de verwervingsvoorbereidingsfase wordt u naar verwachting in de eerste helft van 2003 geïnformeerd.

DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE,
H.A.L. van Hoof

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...