Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bijdrage PvdA aan overleg nota Cultuurbeleid 2001-2004

Datum nieuwsfeit: 14-11-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

Den Haag, 13 november 2000

BIJDRAGE VAN JUDITH BELINFANTE (PVDA) AAN HET NOTAOVERLEG OVER DE NOTA CULTUURBELEID 2001-2004

De bijdrage aan het debat van alle fracties is volgens afspraak vooraf gesplitst in twee delen. Het eerste deel is algemeen van aard en het tweede deel gaat over specifieke instellingen en sectoren. Tezamen vormen de twee delen de eerste termijn van de zijde van de Tweede Kamer.

Vooraf is Belinfante ingegaan op het beeld dat in de kranten van het afgelopen weekend naar voren kwam, als zou de coalitie al een waterdichte afspraak hebben over een aantal instellingen. Zowel met elementen uit het voorstel zoals die in de krant zijn verschenen als met de manier waarop deze elementen onjuist in de pers zijn verschenen en uitgelegd is zij niet gelukkig. De PvdA vindt het heel normaal dat er met de coalitiepartijen vooraf overlegd wordt, maar voor de PvdA betekent dat niet dat het debat niet open en met het stellen van voorbehouden wordt ingegaan. Een open debat dus wat de PvdA betreft, waarbij alle voorstellen en gedachtewisselingen worden beoordeeld en afgewogen.

DEEL 1

Logica brengt je van A naar B, verbeelding brengt je overal

A.Einstein

Deze zin van Einstein, is paradoxaal als de kunst zelf: op het eerste gezicht glashelder, maar als je erover na gaat denken blijkt dat moeilijk is uit te leggen dat het klopt. Beleid formuleren en een kader scheppen waarin dit kan gedijen is evenmin gemakkelijk.

En toch moet het gebeuren, vandaag spreken wij over de cultuurnota 2001-2004 die op basis van het advies van de Raad voor Cultuur 'Van de schaarste ende overvloed' tot stand is gekomen. Van de 754 aanvragen werden er 305 gehonoreerd, 21 instellingen kregen minder subsidie en van 33 werd de subsidie beëindigd. Over de instellingssubsidies wil ik in het tweede gedeelte van de eerste termijn spreken, nu wil ik ingaan op algemene punten die een richting aangeven, ook naar de toekomst:


* achterstanden en nieuw beleid,

* de groei van het cultuurbudget naar 1% van de netto rijksuitgaven,
* culturele infrastructuur en gedifferentieerde regionalisering,
* de functies van de Raad voor Cultuur,

De inzet van de staatssecretaris

Cultuur heeft in de afgelopen decennia een verstrekkende invloed in de samenleving verworven. Cultuur verwerft zich stap voor stap een plaats tot in de haarvaten van de samenleving. Culturele planologie is bij uitstek een deel van de cultuur dat van belang is voor iedereen. Stad, straat, dorp of landschap, heeft voor iedereen in deze samenleving een functie. En wij steunen de inzet van de nota belvedère.

De staatssecretaris heeft zich hiervoor ingezet en zoekt naar nieuwe wegen om zoveel mogelijk mensen te bereiken Het uitgangspunt van de staatssecretaris: 'het goede populair maken en het populaire beter' kan de PvdA-fractie onderschrijven. De confrontatie die de staatssecretaris is aangegaan, is moedig geweest. Door sommige betrokkenen is deze echter als bedreiging en soms diskwalificatie ervaren, terwijl de erkenning van een veranderende samenleving dat helemaal niet hoeft te zijn en eerder een verrijking en versterking van de culturele rijkdom, in diversiteit, betekent.

Steeds meer festivals, evenementen, jongeren uitbureau's worden door het hele land heen geïnitieerd. De museumnacht waar veel jonge mensen aan deelnamen is daarvan een goed voorbeeld. Ook zijn doelgroepbeleid voor migranten en nieuwe groepen in de samenleving ondersteunen wij van harte. Culturele diversiteit ontwikkelt zich, 6% van de podiumgelden zijn daarvoor bestemd. Een getal dicht bij het 'seven percent solution'-pamflet. Waarom toch heeft dit bescheiden percentage zo'n beroering te weeg gebracht. Het Atana project voor hoogopgeleide bestuurders in de cultuurwereld is een succes, er zijn meer aanvragen voor bestuursleden dan er cursisten zijn. De Phenix Foundation wordt gestart en DIVA (archievenkoepel), begint zijn digitaliseringproject met de inwoners van Nederland, met alle migranten vanaf 1830. Maar hoe zit het met een instituut voor Arabische cultuur, en de nieuwe podia in Amsterdam Zuidoost

De activiteiten in het onderwijs van de staatssecretaris zoals 'Cultuur en school' en de cultuurvouchers voor het hele voortgezet onderwijs inclusief het vmbo zijn goede initiatieven. Muziek bevordert taalvaardigheid, creatieve vakken ruimtelijk inzicht, het leerproces wordt door cultuur bevordert. Ook het vak CKV zal bijdragen aan het vormen van creatieve en veelzijdige mensen waar de snelle technologische maatschappij meer en meer behoefte aan heeft. In het primair onderwijs is in de kerndoelen vastgelegd dat cultuurvakken door een vakdocent gegeven kunnen worden. Maar het is nog niet overal het geval. Kan de staatssecretaris vragen naar een inspectierapport over de wijze waarop op de basisscholen cultuuronderwijs gegeven wordt? Het inzetten van vakleerkrachten immers kan ook het lerarentekort helpen verminderen.

De in zijn opdracht geschreven essay over technologie en cultuurbeleid kan al basis dienen voor een verdere culturele invulling van dit nieuwe medium. De wereld van invidualisering, internet vraagt een nieuw interpretatiekader, hogere kwaliteitseisen aan het leven en aan cultuur. Cross over, fusion en andere vermengingen van nieuwe cultuurvormen dienen zich aan. Wij leven in een tijd vol veranderingen en wij zijn blij dat daarvoor ook in de nota ruimte is gemaakt.

Zaterdag in de vroege avond heb ik namens de voorzitter van de Tweede Kamer een petitie in ontvangst genomen met 60.000 handtekeningen waarin gevraagd wordt om een onmiddellijke budgetvermeerdering van 150 miljoen en een incidenteel bedrag van 25 miljoen. Ik heb er behoefte aan om even bij deze petitie stil te staan. Want als we spreken van schaarste en overvloed dan bedoelen we dat er een overvloed aan kunst en cultuuruitingen bestaat, creativiteit bloeit maar dat er te weinig geld is van overheidswege om die overvloed naar behoren te betalen. Deze overvloed is in een tijd van bezuinigingen ontstaan. Want kunst en cultuur, creativiteit staat niet stil, trekt zich niet aan van hoog of laag conjunctuur. Het is de bezetenheid die drijft. Het departement heeft alleen nieuwe initiatieven kunnen steunen door de gelden voor de prijscompensatie niet aan de instellingen uit te keren. (Kunsten 92 heeft al 9 jaar geleden uitgerekend dat daarmee toen 90 miljoen gulden gemoeid zou zijn.) En dat betekent dat de solidariteit van het veld zelf de huidige overvloed mogelijk heeft gemaakt, evenals een aantal verbeteringen in de arbeidsvoorwaarden in de dans en de podiumkunsten. Nieuwe financiering zoals giften en sponsoring zijn sinds de jaren 80 een onmisbaar deel geworden van de cultuurbudgetten. Hier wil ik zeggen dat zonder de inzet en de betrokkenheid niet alleen van de kunstenaars maar ook van de ondersteuning, zoals bijvoorbeeld de inspiciënten, de mensen van boekhouding en de kleedsters, en de financiers de bloei van de Nederlandse kunst en cultuur niet mogelijk geweest zou zijn. De acties van de afgelopen maanden geven aan dat de solidariteit niet is afgenomen maar dat in een periode van economische bloei, nieuw beleid niet meer ten koste mag en kan gaan van de achterstanden die in de afgelopen twintig jaar ontstaan zijn. De fractie van de Partij van de Arbeid steunt dit standpunt en al eerder heeft fractievoorzitter Melkert op deze plaats aangegeven te streven naar een uitbreiding van het cultuurbudget van 0.7% van de netto rijksuitgaven naar 1%, een vermeerdering van 300 miljoen gulden. Zoveel geld kan niet in een jaar vrijgemaakt worden, en de systematiek van de rijksbegrotingen maakt structurele extra uitgaven op dit moment niet mogelijk, bij voorjaarsnota wel. Maar de noodzaak om achterstanden weg te werken en nieuw beleid uit nieuw geld te betalen in rijke tijden zoals nu ondersteunen wij van harte.

Waarom een vast percentage? Een vast percentage geeft aan welk belang de overheid hecht aan het groeiend belang van cultuur voor het land, regio en gemeente, als expressie van identiteit en leefkwaliteit. Een vast percentage draagt bij aan een goede culturele infrastructuur, die tot in de haarvaten van de samenleving doordringt. De motie Melkert vraagt om 'een structurele uitbreiding van het cultuurbudget'. De PvdA-fractie wil voor de voorjaarsnota van de staatssecretaris een plan zien op welke wijze hij die structurele uitbreiding tot stand zal brengen en welke prioriteiten hij voor ogen heeft. Kan hij dat toezeggen?

Een van de grote achterstanden, zoals ook door de Raad voor Cultuur aangegeven, zijn de arbeidsvoorwaarden en de effecten van nieuwe wetgeving vooral in de podiumkunsten. De staatssecretaris geeft aan een onderzoek naar de arbeidsvoorwaarden te doen. De onderzoeken naar de wet PEMBA en de ARBO hebben anderhalf jaar geduurd. Een opvatting van de staatssecretaris is er nog niet. In de motie nr 18 wordt gevraagd per voorjaarsnota met voornemens te komen om de arbeidsvoorwaarden in de kunstensector te verbeteren. Daarbij gaat het wat betreft de fractie van de Partij van de Arbeid niet alleen over de CAO voorwaarden maar ook over individuele kunstenaars, de slechte honoreringen van vertalers en literatoren, de muziekinstrumenten van musici, de problemen rond de WIW-banen in de cultuursector die niet meer gesubsidieerd worden, opvang van oudere musici, de voorzieningen voor dansers, en de pensioenen en VUT-regelingen in de musea. Kan de staatssecretaris toezeggen dat hij niet alleen zijn onderzoeken gereed heeft maar ook de plannen en de begrotingen die nodig zijn om bij voorjaarsnota het geld te vinden? En kan hij onderzoeken of in deze context een plek gevonden kan worden voor het Promenade Orkest, binnen het op te richten Fonds voor oudere musici? En zijn er mogelijkheden de verbeteringen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2001 te doen uitvoeren?

Op welke wijze wil hij in de loop van de jaren andere achterstanden inlopen zoals bij monumentenzorg volgens het antwoord op de schriftelijke vragen 4 miljard, restauratie/conserveringsprobleem van papier ook 2 miljard, huisvestingsproblemen van de musea, uitvoering verdrag van Malta?

In het nieuwe beleid zal vooral E culture naast grote investeringen ook structurele uitbreiding van de begroting vragen. De erfgoedkoepels hebben een nauwe samenwerking tot stand gebracht voor digitalisering ook ten behoeve van Kennisnet, hoe zal deze vernieuwing gerealiseerd worden? In de nota vraagt de Raad voor cultuur 200 miljoen en 50 structureel.

Maar er is behoefte aan meer dan het digitaliseren van collecties. Niet alleen kunstvakopleidingen, maar ook tweede fase en werkplaatsen zullen zich hier mee bezig moeten houden. Zoals uit de nieuwe opleidingen ook blijkt. Podiumkunsten zullen zich zelf op het net kunnen zetten. Kan de staatssecretaris een onderzoek doen voor verdere toepassingen van nieuwe media in kunst en cultuur en de financiële consequenties daarvan?

Slijtage bestaat niet alleen in huisraad of kleren maar ook in bestuurlijke systemen. Gebrek aan onderhoud maakt dat wat ooit effectief en helder was zijn glans verliest en niet meer doeltreffend functioneert. Ik doel hier zowel op de beoordelingssystematiek van de Raad voor Cultuur als op de relatie tussen de verschillende overheden.

Cultuur heeft een grote vlucht genomen in ons land, 168 aanvragen voor het kunstenplan in 1988 voor 290 miljoen zijn uitgegroeid tot 754 voor bijna 800 miljoen. Niet voor niets wordt cultuur in de troonrede genoemd als een belangrijke factor voor het leefklimaat. Nog nooit heeft cultuur in het hele land zo'n belangrijke rol gespeeld, op alle niveaus. De lagere overheden besteden samen 2.5 miljard aan cultuur, twee keer zoveel als het rijk. Met de erfgoedinstellingen, bibliotheken, cultuur en school en de vouchers voor het VO is een samenhangend cultuurpakket ontstaan op lokaal niveau.

De vier jaarssystematiek van het rijk is aangevuld met cultuurnota's van gemeenten en provincies, met cultuurprofielen van 5 landsdelen, met convenantbesprekingen met het rijk. De verantwoordelijkheid voor de infrastructuur is een gezamenlijke Maar de ooit ingevoerde scheiding tussen de taken van de overheden, aanbod, distributie, afname en participatie, is weer vervangen door vervlechting en moet opnieuw verhelderd worden. Het actieplan cultuurbereik heeft naast zijn positieve effecten voor het bereiken van nieuwe doelgroepen, door de gematchte gelden, die verwevenheid van 30 steden en 12 provincies en het rijk alleen maar doen toenemen. De procedures van de verschillende overheden zijn niet voldoende op elkaar afgestemd en hebben soms een ander tijdspad dan de cultuurnotabehandeling waardoor in feite democratische controle op de integrale afweging ook tussen de overheden onmogelijk is. Zo kunnen we nu pas zien in de dit weekend toegezonden concept convenanten zien hoe de onderlinge financiële verhoudingen zijn.

Tevens zit er een innerlijke tegenstelling tussen de beoordeling van de Raad van Cultuur met de nadruk op artistieke kwaliteit en vernieuwing, en de behoeften van de lagere overheden tot het in stand houden van hun culturele infrastructuur. Dit klemt des te meer omdat de voorzitter van de Raad in het gesprek na de hoorzitting heeft gezegd dat in de beoordeling de infrastructuur geen rol heeft gespeeld. Gezien art 2 uit de wet op het Specifiek Cultuurbeleid ' Onze Minister is belast met het scheppen van voorwaarden voor het in stand houden, ontwikkelen, sociaal en geografisch spreiden of anderszins verbreiden van cultuuruitingen; hij laat zich daarbij leiden door overwegingen van kwaliteit en verscheidenheid', zou dat wel moeten.

Het negatieve advies van de Raad over Toneelgroep de Appel, en het verminderen van de subsidie van het Nationaal Toneel verarmt de culturele infrastructuur van Den Haag. Enschede Muziekstad blijft onzeker tot het muziekadvies klaar is omdat nu onzeker is of de Reisopera wel kan blijven en naar behoren functioneren, het Noorden heeft uitgesproken plannen maar door het stagneren van het netwerk van het beeldinstituut komt ook Noorderlicht niet tot zijn recht. Kan de staatssecretaris de culturele infrastructuur alsnog laten meewegen? En ook Flevoland dat in het licht van de verstedelijking van Almere een culturele infrastructuur moet opbouwen loopt op tegen negatieve adviezen van de Raad. Waarom wil Flevoland niet tekenen? En is het mogelijk om voor Flevoland een ontwikkelingssubsidie mogelijk maken naar analogie van Zeeland?

De fractie van de PvdA wil bouwstenen aandragen voor de evaluatie. De PvdA wil door bestuurlijk onderhoud de verantwoordelijkheden van de verschillende bestuurslagen beter scheiden, en een nieuwe balans vinden tussen ieders eigen verantwoordelijkheden en de gezamenlijke keten van productie, distributie, afname en participatie. De PvdA zou graag de culturele infrastructuur van onderop opbouwen en zoveel mogelijk financiële onafhankelijkheid van ieder van de overheden bereiken. Zou het proces niet omgedraaid moeten worden zodanig dat eerst de gemeenten hun plannen formuleren, dan de landsdelen en in gezamenlijkheid met het rijk de landelijke culturele infrastructuur vaststellen met het daarbij behorende budget? De rijksoverheid voert hierbij de regie, bewaakt de kwaliteit op basis van de nu ook in de nota aanwezige meervoudige kwaliteitsbegrip en heeft een eigen subsidiëringstaak naast taken voor vernieuwing, kwaliteitsimpulsen, fondsen waaronder marketing en programmering, en landelijke instellingen met grote continuïteit. Kwaliteitsbewaking is mogelijk door sectormonitoring en beoordeling. Deze bestuurlijke richting bevordert de transparantie, komt overeen met de financiële werkelijkheid, voorkomt de nu ontstane schijnbare tegenstelling van kwaliteit en regio, en maakt de democratische controle weer mogelijk. Kan de staatssecretaris deze richting in zijn evaluatie betrekken?

De Raad voor de Cultuur

De Cultuurnotaprocedure heeft een ontwikkeling doorgemaakt, die de procedure en de processen daaromheen in ieder geval vertroebeld heeft. Deels is deze ontwikkeling bevorderd door politieke sturing: het loslaten van de strikte scheiding tussen verantwoordelijkheden van de bestuurslagen (productie, distributie, participatie en afname - bedoeld om koppelsubsidiering te vermijden) Maar er hebben ook min of meer autonome ontwikkelingen plaatsgevonden en het systeem is beïnvloed van buitenaf. Daaronder kunnen de stijging van het aantal aanvragen gerekend worden, maar ook de juridisering, die onder meer de moeilijkheid van de verschillende functies van de Raad voor Cultuur heeft blootgelegd.

In de cultuur is veel veranderd. In 1988 was de verjaarssystematiek een verademing, na het jaar op jaar vragen van geld voor instellingen die vaak al op langer termijn werkten. Voor grote internationaal werkende instellingen zoals de opera, het concertgebouworkest, de beide balletten, en grote festivals is die vier jaarstermijn inmiddels eigelijk te kort. De contracten worden nu al afgesloten over 2003 en 4. Een meer gedifferentieerde aanpak lijkt nodig, tussen instellingen met grote continuïteit en de anderen. Zo is ook voor het Holland Festival de huidige onzekerheid een grote belemmering in de voortgang van hun werk. De continuïteit moet gegarandeerd worden. Hoe wil de staatssecretaris dat doen?

De Raad voor Cultuur heeft twee taken een algemene adviestaak en een verdelingstaak. De Raad voor Cultuur moest in vier maanden voor 754 instellingen beide taken vervuld hebben. De Raad heeft niet de financiële competentie voor de verdelingstaak zoals gebleken is uit het advies van de commissie van Huis, om in die korte periode beide te kunnen doen. Ook hier is sprake van bestuurlijk slijtage en uit de woorden van de voorzitter in Groningen heb ik opgemaakt dat ook in de Raad zelf het duidelijk is dat evaluatie en vernieuwing noodzakelijk is. Het eerste evaluatiegesprek is al spoedig. Hoe zeer tijdnood een rol heeft gespeeld blijkt wel uit het advies voortgezette opleidingen kunstvakonderwijs bijvoorbeeld dat dan ook naar eigen zeggen geen advies, maar wordt wel gebruikt. De staatssecretaris had het niet mogen overnemen en het moet wat betreft de PvdA dan ook over. Is de staatssecretaris het daarmee eens?

De verdeeladviezen van de Raad geven aanleiding tot ruim honderd juridische procedures. Kan overigens voorkomen worden dat bezwaarschrift toegewezen wordt, maar de instelling al failliet is, zoals de vorige periode gebeurde bij Djazzex?

In de toekomstvisie van de PvdA moet de dubbele functie van de Raad voor Cultuur van wettelijk adviesorgaan en verdeelinstantie worden gesplitst: een verkleinde Raad voor Cultuur als wettelijk adviesorgaan en een nieuw cultuurfonds voor de directe verdeling van de in onze ideeën voor de culturele infrastructuur beperkte rijksmiddelen. De Raad behandelt adviezen over directe rijkssubsidies aan instellingen met een grote continuïteit, over de culturele infrastructuur en sectormonitoring. Voor de volgende Cultuurnotaperiode moet de systematiek veranderd zijn. De Partij van de Arbeid wil in dat verband in ieder geval vragen om een snelle onafhankelijke evaluatie van deze Cultuurnotaprocedure z.s.m. na het Kerstreces door de Kamer te ontvangen.

Tot nu toe zijn er veel instellingen bijgekomen en weinig instellingen verdwenen, ook nu weer niet. Toch zou het goed zijn als ook procedures gemaakt worden voor de wijze waarop met instellingen omgegaan moet worden die verdwijnen. Wat te doen met de verplichtingen, sociale plannen, contracten?

Er is veel kritiek op deze nota en ook ik heb in het voorgaande mijn punten naar voren gebracht waarop ik denk dat verbeteringen aangebracht moeten worden. Toch hebben veel mensen er bestuurlijk alles aan gedaan om deze Cultuurnota gestalte te geven ten behoeve van honderden instellingen en duizenden mensen. Los de uitkomst van deze behandeling wil ik mijn waardering uitspreken voor het bijna onmogelijke werk en de inzet van alle betrokkenen.

DEEL 2

Het debat van vandaag is, net als bij de vorige cultuurnota's, het slot van een lang proces waarbij veel mensen betrokken zijn, waarmee veel geld gemoeid is en waarin geprobeerd wordt alles samen te laten komen. Dat is natuurlijk een vreselijk moeilijke zo niet onmogelijke opgave, met soms ook pijnlijke kanten. Zo kan in het bestek van dit notaoverleg maar beperkt over instellingen gesproken worden.

Muziek

Allereerst wil ik het hebben over de muziek en het sectoradvies van de orkesten. Over de mogelijke opheffing van drie orkesten is veel commotie geweest en veel actiegevoerd. Toch blijf ik vinden dat een onderzoek naar de functies die door de orkesten vervuld worden zeer zinvol is. En ook dat bekeken wordt of die functies kwalitatief goed en adequaat uitgevoerd worden. Het orkestenbestel is een van die fijnmazige delen van onze culturele infrastructuur waar het buitenland jaloers op is. Concerten, amateurbegeleidingen, opera's, radio en tv, ook hier zien we een verwevenheid die als uitgangspunt genomen moet worden. Het deed mij goed te zien dat een andere uitkomst dan de opdracht niet onmogelijk is, zeker nu de financiële omstandigheden ingrijpend zijn gewijzigd . Ik wil de staatssecretaris dan ook vragen de functies en de kwaliteit boven het verdwijnen van de instellingen te stellen, en het onderzoek als een sector onderzoek te beschouwen zoals eerder aangegeven.

In deze context zou ik graag zien dat ook het Promenade Orkest als amateur-begeleider in het onderzoek betrokken wordt. Voor één probleem moet in het muziekadvies in ieder geval een oplossing worden gevonden, een operette voorziening. Want de procedure rond de Hoofdstad Operette evenals die rond de Rotterdamse Dansgroep is bijzonder ongelukkig. Een reorganisatie die met het departement wordt ingezet, kan toch niet doorkruist worden door een oordeel van de raad dat alleen maar slecht kan zijn, anders was de reorganisatie toch niet nodig? Dit soort dubbele routes moeten in de toekomst vermeden worden, graag een goede procedure hiervoor.

Podiumkunsten

De protesten tegen de cultuurnota, de raad en de staatssecretaris zijn vooral uit de podiumkunsten gekomen. De uitvoering van de motie 12 in de 40 miljoenbrief heeft al veel problemen opgelost. Toch zijn er ook nu nog instellingen die niet die vlieghoogte hebben gekregen die nodig is om een gezelschap te kunnen laten functioneren. Door toelating in de nota is de weg naar de fondsen afgesloten. Voor hen is die weg een noodzaak om aanvullende middelen te vinden omdat ook een aantal grote particuliere fondsen zoals het VSBfonds en het Prins Bernhard Fonds nu alleen nog incidenteel of niet meer wil betalen. Daar waar het een beperkt aantal instellingen betreft wil ik u vragen voor hen een uitzondering te maken.

Zowel veel kleinere gezelschappen en ensembles als productiehuizen, podia maken zich grote zorgen over de mate waarin ze in staat zullen zijn hun werk voldoende af te zetten. U hebt daarvoor een begin gemaakt door een marketing en programmeringsfonds in het leven te roepen. Met het principe zijn wij het eens, maar gezien het advies van de Raad over de kleine podia wachten wij uw schriftelijke reactie graag af voor tot een eindoordeel te komen. Kunt u het fonds en de resultaten goed monitoren want volgens de raad is er onvoldoende geld voor uitgetrokken?

In de schriftelijke vragen heb ik aangedrongen op het behoud van een voorziening voor jonge theatermakers als Fact, Discordia verdwijnen. De fractie van de PvdA maakt zich zorgen over het bestel omdat juist de voorzieningen voor jonge theatermakers zonder gezelschap die het vak nog moeten leren het slachtoffer worden. Ook Carroussel vervult die rol voor vrouwen. Voor de fractie van de PvdA hoort een dergelijke formule voor jonge regisseurs er te zijn. Hoe wil de staatssecretaris deze voorziening mogelijk maken? En kan de staatssecretaris Orkater nog extra steunen juist omdat zij als coproducent voor kleinere gezelschappen optreden, zoals het Barre Land? Juist ook in die kwaliteit wordt goed werk geleverd.

Het Handtheater is door de Raad beknot maar door geld mede van VWS voor de doven behouden. Wij hechten daar aan, maar gaan ervan uit dat de kwaliteit zo goed zal worden, dat het geld van VWS in de toekomst voor doven tolken in de gewone theater kan worden ingezet. Want ook zij hebben recht op deelname aan het culturele aanbod op een ruimere schaal.

Musea en erfgoed

Geen land heeft zoveel musea als Nederland, het zijn de identiteitsdragers bij uitstek. De PvdA zag graag dat het ensemble van Huis Doorn, in en exterieur gezamenlijk bewaard zou worden, binnen het kader van de musea. Kan de staatssecretaris dat bevorderen naast de inspanning die hij al gedaan heeft? Maar dat is een simpele vraag vergeleken met de grote problemen in de huisvesting en voor de investeringen die nodig zijn voor een beter publiekbereik. Want zonder publiek is de collectie niks waard.

In de monumentenzorg is men bang voor het verliezen van ambachten. De Regionale Opleidings Projecten voorzien in scholing van vakmensen. Is het mogelijk vanuit de monumentengelden de landelijk structuur restauratieopleidingen te ondersteunen?

Internationaal

Internationaal cultuurbeleid is voor de PvdA van groot belang. Europa, de nieuwe toetreders, de herkomstlanden, ontwikkelingslanden waarmee we een speciale band hebben, het zijn allemaal prioriteiten waar aandacht aan besteed moet worden. Ook hier geldt de samenhang tussen cultuur, de stimulering van een civil society, Economische Zaken, en ontwikkeling. Naast presentaties van Nederland buiten de landsgrenzen, moet ook aan uitwisseling en netwerkopbouw voldoende aandacht worden besteed. Internationaal cultuurbeleid lijkt bijna uit de nota weggevallen te zijn. Door het negatieve advies aan Felix Meritis is er nu geen geld voor de Summer University en Essay International die in die aanvraag besloten waren, zoals dat al vele jaren het geval was. Het is een coproductie waar instellingen en twee universiteiten in participeren En van groot belang voor het opbouwen van internationale netwerken voor de uitstraling van ons land.. Kan de staatssecretaris aangeven hoe alsnog het evenement doen subsidiëren?

Ook de bovensectorale beoordeling van het Theater Instituut Nederland in is problematisch. De combinatie van beroepskoepels, museum en internationale taken maken de beoordeling door de commissie zeer onhelder. Ook hier is een correctie van de raad op zijn plaats.

De samenwerking Vlaanderen-Nederland vooral in de Taalunie. Door negatieve adviezen voor de stichting Schrijven en Lezen, de Letteren Fondsen is de vraag of dat nog lukt.

Kunstenaarsbeleid

Door de invoering van de Wet Inkomens Kunstenaars in 1999 is er nieuwe situatie ontstaan voor kunstenaars. Op basis van 70% van de bijstand mag men bijverdienen tot 125% van de bijstand. Deze regeling geldt voor vier jaar en mag over tien jaar uitgesmeerd worden en heeft als doel te komen tot een ' renderende beroepspraktijk'. Voor de jongere generatie is het gewoon dat geld verdienen en kunstenaarschap niet altijd samen kunnen gaan. De fondsen voor de scheppende kunsten moeten daarom ook van meer middelen voorzien worden. Ook kunstenaars die werk doen voor kunstenaarsinitiatieven moeten betaald kunnen worden. Kan de staatssecretaris werkgelegenheidsprojecten stimuleren zoals het SWIN in Rotterdam? Voor oudere kunstenaars zal werk vinden moeilijk zijn. Kan de staatssecretaris samen met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dit probleem mede in de evaluatie van de WIK betrekken? Of een oplossing zoeken in de voorgestelde regelingen en fondsen voor oudere kunstenaars? In Nederland is een uniek theater de groep BEWTh. Zij alleen maken architectuur theater wat door een zeer specifieke groep publiek zeer wordt bewonderd. De artistieke leiding is rond de 60. Graag zouden zij hun carrière in het theater niet afbreken zoals nu het geval zal zijn, maar afronden in een beperkt aantal jaren. Kunt u daartoe een regeling treffen?

De Raad heeft de Federatie van Kunstenaarsverenigingen ernstig gekort omdat het oordeel de dat het behartigen van belangen geen subsidiabele taak is. Daar waar belangbehartiging door andere organisatie van werkgevers bijvoorbeeld indirect ook door de subsidie betaald wordt, zouden wij graag zien dat ook de Federatie zijn nuttige taken kan blijven vervullen mede met het oog op het bovenstaande. Wellicht is het mogelijk dat buiten de nota te doen, binnen de post cultuur algemeen.

U heeft aangegeven AIDA op andere wijze te kunnen financieren. Hoe gaat dat in zijn werk, is dat afgerond en lukt dat ook?

De nieuwe LOKV-organisatie krijgt 4 miljoen. Dit belangrijke onderdeel van het cultuurbeleid en de hoogte van de subsidie vraagt om verantwoordelijkheid voor het ondersteunen van initiatieven in dit veld. Initiatieven die specialistische expertise hebben, ervaring met intensieve onderwijsgerichte (school)projecten en de ontwikkeling van bijzonder lesmateriaal. Gebruik de expertise en de ervaring in plaats van een sfeer van competitie en uitsluiting. De vraag aan de staatssecretaris is of hij bij de nieuwe LOKV organisatie kaan aandringen op het gebruik en de ondersteuning door deze organisatie van specifieke expertise zoals die bijvoorbeeld aanwezig is bij Walden.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie