Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief LNV inzake motie Biotechnologie bij dieren

Datum nieuwsfeit: 13-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Actueel

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
VVM20003739
datum
13-11-2000

onderwerp
Invulling motie Swildens - Rozendaal c.s. Biotechnologie bij dieren doorkiesnummer

bijlagen

Geachte Voorzitter,

Tijdens het Voortgezet Algemeen Overleg van 31 oktober j.l. over de evaluatie van het Besluit biotechnologie bij dieren, heb ik toegezegd u een schriftelijke reactie te zullen doen toekomen over de uitvoering van de motie Swildens - Rozendaal c.s.

In de motie wordt de regering verzocht "...toetsing, zoals plaatsvindt op basis van het Besluit biotechnologie bij dieren, ook ten aanzien van geïmporteerde dieren te doen plaatsvinden, met uitzondering van dieren of delen daarvan die tot een toegelaten zogenaamde toetsbare eenheid behoren". Uit de motie spreekt de wens dat de import van genetisch gemodificeerde dieren waarvan het vervaardigen in Nederland niet ethisch is getoetst, ook door de Commissie Biotechnologie bij Dieren getoetst zal worden.

up

datum
13-11-2000

kenmerk
VVM20003739

bijlage

In dat kader acht ik het allereerst van belang te benadrukken dat waar het gaat om de problematiek van de biotechnologie bij dieren ook uitdrukkelijk een verantwoordelijkheid rust op degenen die in dat kader werkzaam zijn. Deze maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft niet alleen betrekking op de manier waarop en de zorgvuldigheid waarmee met eenmaal genetisch gemodificeerde dieren wordt omgegaan, maar ook op het verkrijgen van dergelijke dieren, of dit nu de invoer vanuit het buitenland betreft, dan wel het hier te lande modificeren.

De KNAW heeft reeds in 1996 haar verantwoordelijkheid in deze genomen. In het zogenaamde 'Herenakkoord' tussen de KNAW en de Dierenbescherming, is onder meer vastgelegd dat alle handelingen bij genetisch gemodificeerde dieren getoetst zouden moeten worden op een wijze die overeenkomt met de toetsing zoals beschreven in het Besluit biotechnologie bij dieren op basis van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren. De motie heeft eveneens deze strekking. Om uitvoering te geven aan de motie zal ik de Commissie Biotechnologie bij Dieren opdracht geven verzoeken om toetsing van de import van genetisch gemodificeerde dieren, die niet onder een zogenaamde 'toetsbare eenheid' vallen, uit te voeren.
Over de nadere invulling van de te volgen procedure zal ik op korte termijn in overleg treden met de KNAW, de betrokken instellingen en de Dierexperimentencommissies.
Daarnaast vind ik het wenselijk dat het ministerie van LNV ook zelf een systematisch inzicht krijgt in de import van genetisch gemodificeerde dieren. Het reeds in de brief van 20 april j.l. (Kamerstukken II 1999-2000, 19 744, nr.28) aangekondigde monitoringssysteem zal daartoe op korte termijn in werking treden. Elke vergunning die door het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer voor het houden van genetisch gemodificeerde dieren wordt afgegeven in het kader van het besluit Genetisch Gemodificeerde Organismen, zal aan mij gemeld worden. Op deze wijze is het ministerie op de hoogte van alle import van genetisch gemodificeerde dieren.

De beschreven procedure zal na twee jaar geëvalueerd worden. De resultaten van deze evaluatie zult u dan ontvangen.

De minister van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

mr. L.J. Brinkhorstreageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie