Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Raad gemeente Rotterdam stelt Begroting 2001 vast

Datum nieuwsfeit: 14-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Rotterdam

Raadsbericht
Begroting 2001, 7, 9 en 13 november 2000

Raad stelt Begroting 2001 vast
De Gemeenteraad heeft - met de stemmen van de SP en de Stadspartij tegen - de begroting voor het jaar 2001 vastgesteld. Bij de begrotingsbehandeling heeft de raad ook het Cultuurplan 2001 - 2004 en de uitwerking van de tweede fase van het uitvoeringsprogramma 'Attractieve Stad' vastgesteld. De raad stemde over 24 moties en 32 amendementen. Van de oorspronkelijk ingediende 43 moties zijn er 19 ingetrokken omdat de Gemeenteraad al tijdens de vergadering een bevredigend antwoord van het College van B. en W. kreeg. Van de moties waarover werd gestemd haalden 11 het niet, omdat de meerderheid tegenstemde. Vijf moties werden in preadvies genomen, wat betekent dat het College van B. en W. later met een standpunt naar de Gemeenteraad komt. De raad nam 26 amendementen aan en verwierp er zes. Via de amendementen komt er ca. fl.50 miljoen extra beschikbaar op de begroting van ruim fl. 10 miljard.

Forse investeringen in de stad
De Gemeenteraad wil in 2001 fors investeren in Rotterdam en de Rotterdammers. De Gemeenteraad vindt het belangrijk te investeren in succesvol burgerschap door het versterken van de sociale, economische en fysieke structuur van de stad. Het budgettair beeld voor 2001 en latere jaren ziet er gunstig uit. In sociaal beleid (de sociale pijler van de Stedelijke Visie) wil de raad tot en met 2004 meer dan 400 miljoen gulden (inclusief rijksgeld) investeren. Accenten liggen hierbij op het veiligheidsbeleid, onderwijs en sociale integratie. In de economische pijler is voor de uitvoering van de E-visie ruim 40 miljoen gulden beschikbaar gesteld, met name gericht op het onderwijs. Er komt ook 86,7 miljoen gulden beschikbaar om er alles aan te doen dat de Rotterdammers die kunnen werken, ook daadwerkelijk een baan krijgen. In de fysieke pijler kiest het College voor de realisatie van enkele grote infrastructurele werken, zoals de vernieuwing van het Centraal Station en de Randstadrail. Een bijzonder accent krijgen projecten voor de kwaliteit en het onderhoud van de openbare ruimte.

Cultuurplan 2001-2004
De Gemeenteraad heeft het Cultuurplan 2001 - 2004 vastgesteld. Hiermee zijn extra middelen voor de kunst- en culturele sector in Rotterdam verdeeld. Rotterdam gaat in de komende jaren miljoenen extra besteden aan culturele activiteiten. Een deel daarvan is bestemd voor de uitvoering van het landelijk cultuurconvenant met het Rijk. Op basis van dit convenant wijst het Rijk vanaf volgend jaar jaarlijks ruim fl. 10 miljoen meer toe aan Rotterdam dan in de afgelopen jaren. Daarnaast is er het lokale deel van het Cultuurplan. Hierin zijn de instellingen opgenomen die niet of niet geheel voor gezamenlijke financiering Rijk/Gemeente in aanmerking komen. In dit deel wordt voor ca. fl. 6 miljoen aan nieuwe aanvragen gehonoreerd. Tenslotte is er geld voor de gemeentelijke kunstinstellingen.
De Gemeente Rotterdam stelt jaarlijks ca. fl. 7 miljoen extra beschikbaar voor de periode tot 2004. Ook is voor fl. 4 miljoen aan vrijvallende middelen opnieuw ingezet.
In het Cultuurplan is fl. 1,1 miljoen beschikbaar gesteld voor dans, fl. 2,5 miljoen voor theater, fl. 1,0 miljoen voor muziek, fl. 0,4 miljoen voor film, fl. 2,2 miljoen voor educatie, multiculturele en wijkgebonden activiteiten en amateurkunst, fl. 0,5 miljoen voor literatuur fl. 1,9 miljoen voor musea en beeldende kunst en fl. 0,8 miljoen voor overige activiteiten. Voor het actieplan Cultuurbereik, onderdeel van het landelijk convenant, is nog fl. 0,9 mln. beschikbaar gesteld. Door amendementen kreeg het Wereldmuseum 1,5 ton voor twee educatieve medewerkers voor het Reispaleis en de Centrale Bibliotheek 1,3 ton om de tarieven maar met één gulden te laten stijgen.

Attractieve Stad tweede fase
De Gemeenteraad heeft ingestemd met de uitwerking van de tweede fase van het uitvoeringsprogramma 'Attractieve Stad'. In de nota worden vier thema's genoemd die moeten bijdragen aan de aantrekkelijkheid van de stad voor bewoners en bezoekers: benutting en versterking van het maritieme karakter van Rotterdam en de aantrekkelijkheid van de rivieroevers, geconcentreerde aandacht voor clusters van voorzieningen en de attracties daartussen, continuering van het bestaande toeristisch beleid, met aandacht voor service en gastvrijheid en aandacht voor de gebruikswaarde van de buitenruimte voor bezoekers. In de begroting voor 2001 is, na amendering door de Gemeenteraad, in totaal fl. 28,4 miljoen toegewezen om projecten uit te voeren. Dit geld gaat naar een parcours aan de Doenkade, sportvelden en sportaccommodaties (bij amendement), de stichting Rotterdam Topsport, monumentenzorg en initiatieven in de sfeer van marketing en toerisme. Daarnaast is er geld gereserveerd voor de midden(theater)zaal, huisvesting van het Onafhankelijk Toneel, de centrale bibliotheek en een nieuw filiaal in Nesselande, de aanleg van Wetravelden en voor Rotterdam Maritiem, het themajaar 2002. Verder heeft de Gemeenteraad een aantal 'indicatieve' projecten genoemd. Deze moeten nog verder worden uitgewerkt voor er geld wordt toegewezen of gereserveerd. Dit geldt voor de aanpassing van de publieksruimte van de centrale bibliotheek en een nieuw filiaal in Prinsenland, sportvelden in Nesselande en de verbouwing van de Rivièrahal in de diergaarde. De Gemeenteraad besloot bij amendement om alvast fl.250.000,- van dit 'indicatieve geld' beschikbaar te stellen voor de verbouwing van Nighttown en de overige acht ton onder 'reservering' te brengen. Het bedrag voor 'reservering' komt daarmee op fl. 63,5 miljoen. Belastingen/tarieven
De gemeentelijke tarieven stijgen in principe met het inflatiepercentage van 3,4 procent. Uitzonderingen zijn het rioolrecht en het reinigingsrecht. Het rioolrecht wordt - boven het inflatiepercentage - met 8 gulden extra verhoogd (tot 213 gulden per aansluiting) als gevolg van de aanpak van de achterstanden in het rioolonderhoud. De raad amendeerde het voorstel om het reinigingsrecht met fl. 46,- te verhogen om het ophalen van huisvuil kostendekkend te maken. De verhoging wordt nu over drie jaar verdeeld en de Roteb krijgt fl. 6,4 miljoen extra voor de vuilophaal. Los van het jaarlijks accres (uitbreiding van het onroerend goed in de stad) en het toepassen van de inflatiecorrectie, blijft de opbrengst van de OZB gelijk. Bij een hoger uitkomende herwaardering zullen de tarieven in ieder geval worden verlaagd. Daarover beslist de Gemeenteraad als de uitkomst van de herwaardering bekend is.

De aangenomen moties:


* Er komt een 'vliegtax', waarbij per door de gemeente gemaakte vliegreis een bedrag wordt gedoneerd. De opbrengst wordt gebruikt voor het stimuleren van energiebesparing en duurzame energie.
* In overleg met de deelgemeente Delfshaven wordt de overlast van de tippelzone aan de Keileweg aangepakt en komen er maatregelen om verslaafde prostituees uitzicht op een beter leven te bieden.
* De Gemeenteraad krijgt regelmatig informatie over hoe het staat met de toezeggingen die het College van B&W aan de raad doet.
* WIW-medewerkers krijgen een eindejaarsvergoeding van fl. 300,-.
* De gemeente gaat met woningcorporaties onderhandelen over een verhuiskostenregeling en wil nadere afspraken maken over bewonersparticipatie.

* Er komt een nota over het als monument beschouwen van het 'roerend erfgoed' (historische voorwerpen) zodat restauratie en conservering voor het nageslacht mogelijk is.
* De stadsregio wordt gevraagd geld vrij te maken voor de Stichting Flexus, die thuislozen opvangt.

* Er komt een discussie over het lokale mediabeleid , waarbij een eenduidig beleid voor migrantenomroepen aan de orde komt.

Overige aangenomen amendementen:


* De Stichting Ontmoeting krijgt fl. 115.000,- voor extra openingstijden van het dienstencentrum, b.v. voor dak- en thuisloze vrouwen, prostituees en jongeren.
* Er komst vijf ton voor 'Ecotopia', een ecologisch volkstuinencomplex in IJsselmonde.

* Voor achterstallig onderhoud in de buitenruimte is vijf miljoen beschikbaar.

* De stichting Avanco, die de Kaapverdische gemeenschap in Rotterdam begeleidt, krijgt jaarlijks twee ton.

* Het Wereldcircus mag voor ruim fl.21.00,- een tentzeil aanschaffen.

* Schoolinternaat het Centrum kan een proefproject voor de opvang van meisjes starten (fl.54.000,-)

* Het project Homestart van Humanitas krijgt structureel fl.175.600.
* Voor de onderwijskansenzones in IJsselmonde is twee jaar fl. 250.000,- jaarlijks beschikbaar.

* Voor peuteropvang wordt 3 miljoen gereserveerd en. 2 miljoen 'indicatief' beschikbaar gehouden.

* Voor de structurele kosten van het emancipatiebeleid wordt, vooruitlopend op de discussie over de herijking in de raad, 1,5 ton beschikbaar gesteld.

* Het Platform Buitenlanders Rijnmond kan voor één jaar een functie opwaarderen tot directeursniveau (fl. 24.000,-) en een WIW-plaats omzetten in een volwaardige arbeidsplaat. (fl. 20.000,-)
* Voor een coördinator voor hulp aan alleenstaande jonge asielzoekers is fl. 175.000,- uitgetrokken.
* De dienst Sport en Recreatie krijgt 2,5 ton voor de gemeentelijke organisatie van de Koninkrijksspelen in 2001.
* Rotterdam Verkeert krijgt fl. 49.700 subsidie.
* Het Aidspastoraat krijgt voor vier jaar een subsidie van fl. 40.000,- per jaar.

* Om Hindoestaanse en Javaans-Surinaamse Rotterdammers te bereiken gaat het budget migrantenvoorlichting van de bestuursdienst eenmalig met fl. 65.000,- omhoog.

* Het Centrum voor Dienstverlening krijgt structureel fl.75.000,- voor STAP/Adres.

* Er gaat fl. 45.000,- naar de Stichting Platform Islamitische Organisaties Rotterdam (SPIOR) voor ondersteuning van de aangesloten organisaties.

* Voor verbouwing van Het Klooster (zelfstandige huisvesting voor jongeren tussen 18 en 25 jaar) is 1,7 ton beschikbaar.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie