Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Soepeler regels uitbreiding verkoopvloeroppervlak Oosterhout

Datum nieuwsfeit: 14-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Oosterhout

Besluitenlijst

Vergadering college van b. en w. 14 november 2000

College wil soepeler regels voor uitbreiding verkoopvloeroppervlak

Het Oosterhoutse gemeentebestuur wil, in bepaalde gevallen en onder strikte voorwaarden, meewerken aan voorstellen die leiden tot een uitbreiding van het verkoopvloeroppervlak van de detailhandel in het Oosterhoutse kernwinkelgebied. Dat blijkt uit een notitie die b. en w. gaan voorleggen aan de raadscommissies voor Ruimtelijke Ordening en Middenstandszaken. Na behandeling in de raadscommissies zal de notitie onderwerp worden van een inspraakprocedure. De nieuwe concept-regels heeft het college al besproken met de Federatie Detailhandel en Horeca.

Met de nieuwe regels willen b. en w. afstappen van de tamelijk rigide afspraken die momenteel in Oosterhout gelden voor de omvang van het winkelapparaat in de binnenstad. Uitgangspunt daarbij was dat, na de oplevering van Arendshof, er eigenlijk geen ruimte meer is voor uitbreiding van het winkeloppervlak. In het collegeakkoord is echter aangegeven dat een algemene uitbreiding weliswaar niet wordt nagestreefd, maar dat in concrete en specifieke gevallen uitbreiding bespreekbaar moet zijn. Daarvoor zouden dan wel beleidsregels moeten worden opgesteld.

Burgemeester en wethouders hebben die regels nu laten opstellen. Dat is onder andere gebeurd na gesprekken met betrokken ondernemers en organisaties. Uit die gesprekken is duidelijk geworden dat veel ondernemers het niet eens zijn met strikte toepassing van de bestaande regels, omdat ze op die manier geen beweginsgruimte meer hebben. Verder past de constatering dat een aantal winkels, gezien hun bedrijfsactiviteiten (meubels en woninginrichting), in het centrum eigenlijk op de verkeerde plaats zit. En het ministerie van Economische Zaken heeft aangegeven dat de trend wordt dat gemeenten alleen nog een gebied aanwijzen waar detailhandel wordt geconcentreerd wordt, zonder nadere eisen te stellen aan het verkoopvloeroppervlak.

In hun beleidsregels komen b. en w. overigens vooral met nuanceringen van het bestaand beleid. Een uitbreiding van het kernwinkelgebied vindt het college ongewenst.

B. en w. willen nieuwvestiging in het kernwinkelgebied in panden die nu een andere bestemming hebben (horeca, kantoren) toestaan. Dit is al bestaand beleid. Dit zal nauwelijks leiden tot verruiming van de verkoopvloeroppervlakte, omdat slechts een zeer beperkt aantal panden in het kernwinkelgebied geen detailhandelsbestemming kent. Dit type uitbreiding zal niet worden toegestaan in aanloopstraten en aan de hoofdwegenstructuur.

Het college wil meewerken aan de verhuizing van een PDV-winkel (meubels, woninginrichting) naar een groter gebouw dat nu toe niet als winkel werd gebruikt. Dat grotere gebouw moet dan wel liggen aan een van de aanloopstraten of langs de hoofdwegen, overeenkomstig het besluit voor de vestiging van zogenaamde "perifere detailhandel". Door dit toe te staan, snijdt het mes aan twee kanten. Een detailhandelszaak die qua omvang en aard niet in het kernwinkelgebied thuishoort, verhuist naar elders. Daarnaast wordt het mogelijk ongewenste ontwikkelingen in aanloopstraten tegen te gaan door toe te staan dat er PDV-winkels worden gevestigd.

Het college staat evenmin negatief tegenover de verhuizing van bestaande winkels buiten het kernwinkelgebied - op een locatie die niet overeenkomt met het detailhandelsbeleid van de gemeente - naar een plek binnen dat gebied. Hiermee wordt de compactheid van het centrum versterkt. Bovendien is hier, op de oorspronkelijke locatie, ruimtelijke winst te behalen. Het is overigens al gemeentelijk beleid aan zulke initiatieven mee te werken.

Ook wil het college een kleine uitbreiding van bestaande winkels toestaan. Hiervoor geldt wel een aantal voorwaarden. Een dergelijke uitbreiding is alleen toegestaan in het kernwinkelgebied (en voor PDV-bedrijven op de daarvoor aangewezen locaties) tot een maximum van vijftien procent van het oppervlak zoals dat in juli 2000 is geregistreerd. Tevens willen b. en w. toestaan dat dan wordt afgeweken van de regel dat verkoop alleen toegelaten kan worden in het gedeelte van de winkel tot vijftien meter achter de gevelrooilijn; dat deel kan worden opgerekt naar twintig meter. Uitbreiding op de verdieping van een winkelpand is uitgesloten, de uitbreiding mag niet leiden tot aantasting van de bevoorradingssituatie en mag de sociale veiligheid niet verminderen.

Alle andere uitbreidingen willen burgemeester en wethouders niet toestaan. Die vormen namelijk een aantasting van de compacte structuur van het Oosterhoutse kernwinkelgebied. Daarnaast zouden die andere uitbreidingen kunnen leiden tot een groot overaanbod aan winkelruimte, waardoor structurele leegstand kan ontstaan.

Overigens blijkt uit metingen die de gemeente in juli van dit jaar heeft verricht dat in het Oosterhoutse centrum sprake is van 258 winkels met een totaal verkoopvloeroppervlak van 41.699 m². Dat is 31 winkels en 4915 m² meer dan in april 1997 (voor de uitbreiding en overkapping van Arendshof). Er was in juli 2000 daarnaast sprake van 1338 m² leegstand. Dat is 3,1 procent, hetgeen onder het landelijk gemiddelde ligt voor een stad van de omvang van Oosterhout.

B. en w. vragen krediet voor haalbaarheidsonderzoek combibad

Het college van b. en w. gaat de raad vragen een bedrag van 105.000 uit te trekken voor een (markt)onderzoek naar de haalbaarheid van een combibad op het huidige complex van zwembad De Warande. Daarmee geven b. en w. uitvoering aan een voornemen zoals dat is opgenomen in het politiek akkoord. De collegepartijen spraken daarin dat ze vinden dat een onderzoek naar de mogelijkheid van een combibad wordt gehouden, waarbij het de bedoeling is de exploitatie van het bad in handen van marktpartijen te geven. Realisering van het combibad houdt sluiting in van de overdekte zwembaden De Blikken en (op termijn) Arkendonk.

Het college stelt de raad voor het onderzoek te laten uitvoeren door Marktplan Adviesgroep BV. Op basis van vooraf opgestelde criteria scoorde dit bedrijf het hoogst op het gebied van deskundigheid, volledigheid en professionaliteit.

Voor de ontwikkeling van het combibad hebben b. en w. een aantal randvoorwaarden geformuleerd:

de locatie is, overeenkomstig eerder onderzoek, recreatieoord De Warande;

in de eindsituatie zijn de zwembaden Arkendonk, De Blikken en Surae gesloten;

het zwembadgedeelte bestaat minimaal uit een wedstrijdbad, doelgroepenbad, recreatiebad, peuterbad en buitenbaden, terwijl het minstens gelegenheid moet bieden voor instructiezwemmen, beoefening zwemsport door verenigingen, zwemmen voor doelgroepen en recreatief zwemmen;

als extra activiteiten op het recreatieoord leiden tot meer inkomsten, dan moeten die ten goede komen van de exploitatie van het zwembad.

de ontwikkeling van het combibad moet passen binnen de Warandevisie;

de accommodatie moet financieel bereikbaar zijn voor alle Oosterhouters;

de gemeente levert een zo laag mogelijke bijdrage in de jaarlijkse exploitatielasten. (In de begroting staan nu tegenover 3,2 miljoen uitgaven circa 1,6 miljoen inkomsten). Die bijdrage is bedoeld om de accommodatie toegankelijk te houden. De opbrengst van de herontwikkeling op de locaties Blikken en Arkendonk moet worden aangewend voor het combibad.

Van het bureau wordt verder gevraagd dat ze een analyse van de marktontwikkeling maken, een programma van eisen formuleren, de gemeentelijke bijdrage in beeld brengen en diensten verlenen in de procedure die moet leiden tot de selectie van de toekomstig exploitant.

In het voorstel aan de raad zullen b. en w. tevens aangeven hoe ze omgaan met het verzoek van de gemeenteraad ook in gesprek te gaan met de gemeente Geertruidenberg over de mogelijkheid van realisatie van een gezamenlijk combibad op of nabij de grens van beide gemeenten. Wethouder Broere zal hierover binnenkort een eerste gesprek hebben met zijn Geertruidenbergse collega.

Voorstel voor reconstructie tweede gedeelte Wilhelminalaan

Nu de reconstructie van het kruispunt-Trommelen bijna is afgerond, wil de gemeente Oosterhout beginnen met het opknappen van het gedeelte van de Wilhelminalaan tussen de Julianalaan en de rotonde bij de Lage Molenpolderweg. Het college vraagt de raad hiervoor een krediet van 2.950.000 uit te trekken.

Het deel van de Wilhelminalaan tot aan het Wilhelminakanaal-oost krijgt een zelfde profiel als het deel van de laan dat al is uitgevoerd. Dat betekent dus een rijweg van 5,90 meter breed, parkeerstroken aan weerszijden van de weg van 1,80 meter breed, fietspaden van 1,80 meter breed en trottoirs met een breedte van minimaal 1,65 meter. Tussen de parkeerstroken en de fietspaden komt een zogenaamde "uitstapstrook" van een halve meter. In de parkeerstroken zijn tevens de inritten, de laanbeplanting en de openbare verlichting opgenomen. Ook de toe te passen materialen zijn hetzelfde als in het deel tussen Julianalaan en kruispunt-Trommelen.

De rijweg van het deel tussen Wilhelminakanaal-oost en Lage Molenpolderweg zal worden versmald naar 5,90 meter. Waar dat mogelijk is, zal tussen de rijweg en de vrijliggende fietspaden haagbeplantig worden aangebracht. Op die plekken waar de strook te smal is, worden verhoogde geleiders gemaakt.

Omdat het voormalig pompgebouw aan het einde van de Wilheminalaan een gemeentelijk monument is en dus behouden moet blijven, is ter hoogte van het pompgebouw een kleine asverschuiving in de Wilhelminalaan aangebracht. Op die manier kunnen trottoir en vrijliggend fietspad om het pompgebouw worden geleid. Ter hoogte van het aflaatwerk is aan de zuidzijde van de weg een aparte fiets/voetbrug gedacht, terwijl de direct achter het aflaatwerk gelegen toerit naar sport- en vrijetijdscentrum Heijl een veiliger aansluiting op de Wilhelminalaan heeft gekregen.

Het fietspad aan de zuidzijde van de Wilhelminalaan tussen Gaffelstraat en Damloper zal, vooral ten behoeve van de schooljeugd, als tweerichtingen-fietspad worden uitgevoerd. Ook zal een nieuwe fietsverbinding worden aangelegd tussen Damloper en Wilhelminalaan, naast de bestaande sluis.

Het overgrote deel van de kosten - bijna 2,6 miljoen - willen b. en w. ten laste brengen van de structuurvisie Vrachelen. De kosten voor de aanleg van de fietspaden zijn in het investeringsbedrag opgenomen. Voor de aanleg van de fietspaden heeft de provincie een subsidie van vijftig procent toegezegd.

Voorstel voor aankoop grond op Weststad II voor verhuizing Struyk

Burgemeester en wethouders gaan de raad, voor de tweede maal, vragen over te gaan tot aankoop van een perceel grond van 6,3 hectare op Weststad II van de firma Martens. Met de aankoop is een bedrag van 10 miljoen gemoeid. Het college wil tot aanschaf overgaan met het oog op de voorgenomen verhuizing van Struyk vanaf de huidige locatie aan het Wilhelminakanaal-oost. Het perceel dat Struyk daar nu in bezit heeft, is namelijk gelegen binnen het woningbouwplan Zwaaikom.

De Oosterhoutse gemeenteraad besloot al in december 1999 tot aankoop van de grond, waarbij de voorwaarde was opgenomen dat de gemeente het vrij gebruik van de loswal over de gehele breedte van het aan te kopen perceel zou krijgen. Na langdurig onderhandelen bleek echter dat het niet mogelijk was aan deze voorwaarde te voldoen. Martens en de gemeente hebben nu een principe-overeenkomst bereikt waarin de gemeente het perceel, inclusief kade, in eigendom verkrijgt. Daarom wordt ook nu de raad gevraagd het eerdere besluit tot verkoop in te trekken. In de nieuwe overeenkomst is geregeld, op basis van erfdienstbaarheid, dat Martens-dochter Teuben met voorrang gebruik mag maken van de aan de gemeente te verkopen loswal.

Als de gemeente binnen vijf jaar na aankoop het perceel niet heeft doorverkocht aan Struyk, is de gemeente verplicht het terrein tegen de dan geldende marktprijs aan te bieden aan Martens. Als er nog redelijke kans aanwezig is dat Struyk alsnog zal kopen, hoeft de gemeente dat overigens niet te doen. Mocht Martens van zijn recht geen gebruik maken, dan mag de gemeente het perceel vrij te koop aanbieden.

In het voorstel aan de raad erkennen b. en w. dat de gemeente met deze aankoop risicos loopt. "Risico lopen is echter inherent aan het handelen op de vastgoedmarkt", aldus b. en w. Naar de mening van het college zijn de risicos verantwoord, omdat de gemeente indien nodig het perceel naar alle waarschijnlijkheid vlot kan doorverkopen. De vraag naar industriegrond zal in de regio immers eerder toe- dan afnemen.

Bovendien wijzen burgemeester en wethouders erop dat aan aankoop een aantal grote voordelen zitten. Het betekent dat betonfabriek Struyk, vallend onder de zware industrie, van een lokatie nabij een woongebied kan worden verplaatst naar een bedrijventerrein dat bij uitstek geschikt is voor deze vorm van industrie. De mogelijkheid om Struyk te verplaatsen, neemt bovendien een groot struikelblok weg voor de realisering van het in ontwikkeling zijnde woningbouwgebied De Zwaaikom.

College verzoekt raad beleidsplan Bijstandswet vast te stellen

Het college verzoekt de gemeenteraad het beleidsplan voor de uitvoering van de Algemene bijstandswet 2001 vast te stellen. Daarin wordt aangegeven op welke doelstellingen de gemeente bij de uitvoering van het minimabeleid voor 2001 nastreeft.

Uit dat beleidsplan wordt duidelijk dat de huidige werkgelegenheidssituatie in Oosterhout nog steeds rooskleurig is. Het uitkeringsbestand van de gemeente is ook in 1999 fors gedaald, een verdere daling achten b. en w. mogelijk.

Tegelijkertijd constateren burgemeester en wethouders echter ook dat meer dan de helft van de mensen die nog wél een gemeentelijke uitkering hebben, is ingedeeld in fase 4. Dat zijn mensen die (nog) niet bemiddelbaar zijn. Zij hebben zulke grote belemmeringen, dat ze in eerste instantie niet zijn aangewezen op werk. De meesten van hen zijn al langer dan twee jaar afhankelijk van een uitkering en ouder dan veertig jaar. Het zal steeds moeilijker worden deze categorie naar werk toe te leiden. En waar dat niet mogelijk is, zal de gemeente meer aandacht moeten gaan besteden aan integrale zorg en sociale activering.

Sociale activering wordt dan ook in 2001 een belangrijk onderwerp. Het is de bedoeling volgend jaar een sluitend aanbod voor sociale activering te ontwikkelen, de dienstverlening te verbeteren en een basis te leggen voor een "ketenaanpak". Bezien zal worden in hoeverre Niba een rol kan spelen bij het sociaal activeren van cliënten.

In het beleidsplan 2001 wordt verder aandacht besteed aan het bevorderen van uitstroom, minimabeleid, rechtmatigheid, cliëntenparticipatie en voorlichting.

B. en w. stellen voorlopige agenda raadsvergadering december vast

Burgemeester en wethouders hebben de voorlopige agenda voor de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 19 december (aanvang 19.30 uur) vastgesteld. Mocht de gemeenteraad de agenda niet op één avond kunnen afwerken, dan wordt de vergadering voortgezet op woensdag 20 december (aanvang 19.00 uur). De agenda vermeldt - onder voorbehoud - de volgende onderwerpen:

vaststellen beleidsplan toekomst cultureel centrum De Bussel;

beleidsvisie Buitengebied;

herstructurering WAVA;

reconstructie/herinrichting Wilhelminalaan vanaf kruising Julianalaan tot aan rotonde Lage Molenpolderweg;

aanpassing belastingverordeningen 2001;

haalbaarheidsanalyse combibad;

aankoop grond Weststad II t.b.v. verplaatsing Struyk in kader Zwaaikom;

bestuursrapportage;

voorbereidingsbesluit alsmede grondverkoop voor ontwikkeling appartementencomplex n.w.-hoek Vrachelen fase 2 door Oakwood BV;

beleidsverslag Algemene bijstandswet 1999/beleidsplan Algemene Bijstandswet 2001;

verzoek om medewerking aan de uitbreiding van een palingkwekerij aan de Achterstraat 28 te Den Hout;

gewijzigde commissie-opzet;

verkoop van twee percelen grond op bedrijventerrein Everdenberg aan Hard Glas Holding en QI Press Controls;

verkoop van een perceel grond op bedrijventerrein Everdenberg aan AB Interieurbouw BV;

grondverkopen Weststad III aan Zwart Bouwelementen en Staalbouw Kanters Oosterhout bv;

verkoop perceel grond achter Arendshof 47;

vervanging verkeersregelinstallatie Strijenstraat-Prins Frederikstraat;

benoeming leden in de nieuwe commissie voor welstand en monumenten;

aanschaf beheersysteem groen;

verbouwing brandweerkazernes Dorst en centrum;

deelname gemeenschappelijke regeling Milieu en Afvalverwijdering regio Breda;

vernieuwing datanetwerk van het stadhuis;

bezwaarschrift Sportraad Oosterhout tegen subsidieverlening 2000;

eenderde-regeling 2000 OTC De Warande en TC Den Hout.

Weststad III krijgt beschikking over "facility point"

Bedrijventerrein Weststad krijgt de beschikking over een zogenaamd "service-facility-point". Dat is een gebouwencomplex waarin zijn ondergebracht een motel, vergaderruimtes, multifunctionele kantooraccommodaties (ten behoeve van bijvoorbeeld kinderopvang) en verschillende vormen van dienstverlening. Gedacht kan dan worden aan centrale beveiliging en bewaking, een brandstofvoorzieningenpunt voor vrachtautos en woon-werkverkeer en een winkel met overnachtingsfaciliteiten, douche en wasgelegenheid voor chauffeurs. Mocht Weststad in de toekomst de beschikking krijgen over een parkmanager, dan zou ook die daarin onderdak kunnen krijgen.

Dat blijkt uit een voorstel voor grondverkoop, dat b. en w. de gemeenteraad in zijn vergadering van 19 december zal voorleggen. Het college stelt de raad voor voor deze doeleinden een perceel van 13.885 m² te verkopen aan Matra bv, een nieuwe onderneming van de heer P. Smits (voorheen het familiebedrijf Snijders). De grond wordt verkocht tegen een prijs van 190 per m². In de verkoopovereenkomst zal worden vastgelegd dat de Vlaamse schuur wordt behouden en gerenoveerd.

Voorstel voor opsplitsing commissie Algemene Zaken en Middelen

Het college van b. en w. gaat de gemeenteraad in zijn vergadering van 19 december voorstellen de huidige commissie Algemene Zaken en Middelen op te splitsen in twee nieuwe commissies: de commissie Algemene Zaken (voorzitter: burgemeester Leijten) en de commissie Middelen (voorzitter: wethouder Gerbrands) Deze commissies zullen achter elkaar op dezelfde avond vergaderen. De onderwerpen Economische Zaken en Regiozaken, die tot de portefeuille van wethouder De Boer behoren en voorheen ook in de commissie AZM werden behandeld, verhuizen naar de "eigen" commissie van wethouder De Boer: Ruimtelijke Ordening en Verkeer.

Hiermee houden b. en w. vast aan hun oorspronkelijke voorstel voor wijziging van de commissie-indeling. De commissie heeft in eerste instantie verdeeld op het voorstel gereageerd; alles tegen elkaar afwegend, hebben b. en w. geoordeeld dat het het handigst is het oorspronkelijk voorstel overeind te houden.

Burgemeester en wethouders maken in hun voorstel tevens duidelijk welke onderwerpen precies in welke commissie thuishoren. Voor Algemene Zaken zijn dat: openbare orde en veiligheid, kabinetszaken en representatie, onderzoek en statistiek, algemeen bestuurlijke zaken, bestuurlijke organisatie, bestuurlijke coördinatie, internationale samenwerking. De commissie Middelen zal voortaan te spreken komen over de onderwerpen personeel en organisatie, communicatie, informatievoorziening en automatisering, facilitaire ondersteuning, financiën en coördinatie Stadsvisie. Over de positie van het onderdeel "toekomst stadhuis" zullen b. en w. binnenkort een besluit nemen.

Tenslotte wordt de raad gevraagd kleine veranderingen aan te brengen in de aandachtsgebieden van de commissies van wethouder Broere (Volkshuisvesting e.a.) en Emmen (Onderwijs e.a.). Dat heeft te maken met een kleine wijziging van de portefeuille, waardoor wethouder Broere zich gaat bezig houden met ouderenhuisvesting en volksgezondheid en wethouder Emmen met ouderenbeleid.

Krediet gevraagd voor nieuwe verkeersinstallatie Strijenstraat/Frederikstraat

Het college gaat de gemeenteraad vragen geld beschikbaar te stellen voor vervanging van de verkeersregelinstallatie op de kruising Strijenstraat-Prins Frederikstraat. Hiermee is een bedrag gemoeid van 423.000. De huidige installatie dateert uit 1978 en is dringend aan vervanging toe. Bovendien is vervanging nodig omdat de installatie niet meer goed is toegerust voor de verwerking van

de sinds 1978 fors toegenomen hoeveelheid verkeer op de Strijenstraat en Prins Frederikstraat.

Overigens willen b. en w. niet alleen de installatie vervangen, ook de kruising zal worden aangepast. Hierdoor wordt het mogelijk vrijliggende fietspaden te maken. Die zijn weliswaar niet riant, maar het wordt zo wel mogelijk alle fiets- en voetgangersoversteken "conflictvrij" af te wikkelen.

Verder zal op het deel van de Strijenstraat ten oosten van de kruising het vak voor links afslaand verkeer (richting centrum) worden verlengd. Hierdoor wordt voorkomen dat op drukke tijden in het weekeinde het linksafslaand verkeer (dat op de Strijenstraat al in de rij staat voor de parkeergarage) het rechtdoorgaand verkeer hindert. Ook is hierdoor de kans op wachtrijen tot aan de rotonde Strijenstraat-Torenstraat-Hoofseweg nagenoeg uitgesloten.

De uitvoering zal in het voorjaar van 2001 worden uitgevoerd, op hetzelfde moment dat het oostelijk deel van de Strijenstraat van een nieuwe asfaltlaag wordt voorzien.

B. en w. passen communicatienota op kleine onderdelen aan

Burgemeester en wethouders hebben besloten tot enkele kleine wijzigingen van de concept-communicatienota, waarin op hoofdlijnen het gemeentelijk communicatiebeleid voor de komende jaren wordt aangegeven. Dat is onder andere gebeurd om de nota beter te laten aansluiten bij de nieuwe vorm van de gemeentelijke organisatie.

Volgens de oorspronkelijke planning zou de gemeenteraad in zijn vergadering van 7 november een besluit hebben genomen over de communicatienota. Als gevolg van een drukke agenda is behandeling van de nota in de commissie Algemene Zaken en Middelen - en daarmee ook in de raad - een aantal keer uitgesteld. De planning voorziet er nu in dat de raad in de vergadering van 30 januari 2001 de nota vaststelt.

Dat uitstel heeft er toe geleid dat de nota op een aantal onderdelen moest worden aangepast. Zo is er in de aangepaste nota geen verwijzing meer naar gemeentelijke sectoren (opgeheven per 1 december). Tevens is de passage geschrapt over de voorwaarden waaronder de lokale omroep ORTS eventuele subsidie zou kunnen krijgen. De gemeenteraad heeft namelijk vorige week, bij de behandeling van de begroting voor 2001, uitgesproken dat van een subsidie aan de lokale omroep vooralsnog geen sprake kan zijn.

B. en w. vragen krediet voor vervangen datanetwerk stadhuis

De gemeenteraad wordt in zijn vergadering van 19 december gevraagd een investering van 570.000 te plegen voor vervanging van het datanetwerk in het Oosterhoutse stadhuis. Dat is nodig omdat het huidige netwerk buitengewoon storingsgevoelig is. Vervanging kan geen uitstel meer dulden.

In het verleden is de beslissing over de investering steeds uitgesteld met het oog op de plannen voor ver- of nieuwbouw van het stadhuis. Inmiddels is echter duidelijk dat het nog minstens vijf jaar zal duren voordat daarmee ook daadwerkelijk een begin wordt gemaakt. En zo lang wil het Oosterhoutse gemeentebestuur niet wachten.

Zou het datanetwerk nu niet worden vernieuwd, dan is er sprake van een "niet meer te accepteren storingskans". Bovendien biedt het huidige netwerk onvoldoende mogelijkheden voor moderne gebruikerstoepassingen.

Het krediet voor de vervanging van het datanetwerk willen b. en w. putten uit de reserve die in de loop der jaren is opgebouwd voor de ver- of nieuwbouw van het stadhuis.

Financiële ondersteuning voor tennisclubs

Burgemeester en wethouder stellen de raad voor de tennisverenigingen OTC De Warande en TC Den Hout dit jaar, op basis van de eenderde-regeling, financieel bij te springen. Die regeling houdt in dat sportverenigingen die voor een grote investering staan, voor eenderde van de kosten subsidie ontvangen en voor eenderde een renteloze lening bij de gemeente kunnen afsluiten. Het resterende bedrag (ook eenderde van de kosten) moeten ze dan zelf opbrengen. Investeringskosten komen tot een maximum van 60.000 voor deze regeling in aanmerking.

OTC De Warande heeft bij de gemeente een verzoek ingediend voor renovatie van de kleed- en doucheruimten. Dit maakt onderdeel uit van de totale renovatie van het clubgebouw. Omdat verbouwing van kantines niet voor de eenderde-regeling in aanmerking komt, zijn alleen de kleed- en doucheruimte subsidiabel. Voorgesteld wordt hiervoor een subsidie en voorschot te verstrekken van twee keer 16.612.

Tennisvereniging TC Den Hout doet een beroep op de regeling voor het realiseren van gescheiden kleedruimten en douchegelegenheid. Het totale investeringsbedrag bedraagt 76.842. Omdat er in de regeling een maximumgrens van 60.000 is, wordt voorgesteld twee keer 20.000 te verstrekken.

College komt met voorstel aanpassingen brandweerkazernes

Het college van b. en w. gaat de gemeenteraad vragen een krediet van 200.000 beschikbaar te stellen voor het opknappen van de brandweerkazernes in Dorst en Oosterhout (Slotjesveld). Dat is hard nodig om de gebouwen te laten voldoen aan arbo-eisen.

In de veertig jaar oude kazerne van Dorst zullen de toiletten worden opgeknapt en zal tevens een doucheruimte worden geïnstalleerd. Verder is het nodig de te kleine en verouderde theorieruimte onder handen te nemen.

In de kazerne aan het Slotjesveld zal een toilet en doucheruimte voor dames worden geïnstalleerd. Daarnaast is het nodig een ruimte te maken voor het onderhoud van persluchtapparatuur.

Voorstel voor verkoop twee percelen op bedrijventerrein Everdenberg

Burgemeester en wethouders vragen de gemeenteraad over te gaan tot de verkoop van twee percelen op bedrijventerrein Everdenberg.

De Hard Glas Holding Groep, nu nog gevestigd te Nieuwegein, wil een perceel grond van 2500 m² kopen (tegen een prijs van 150 per m²). Het bedrijf legt zich toe op het harden van glas door middel van een verbrandingsoven.

Q.I. Press Controls, nu nog gevestigd aan de Beneluxweg te Oosterhout, ontwikkelt en assembleert randapparatuur voor de grafische industrie. Dit bedrijf wil een perceel van 2112 m² kopen (verkoopprijs eveneens 150 per m²).

Voorstel voor verkoop strookje grond Arendshof

Het college verzoekt de raad over te gaan tot de verkoop van een perceel grond van 27 m² achter het pand Arendshof 47 aan de Vereniging van Eigenaren Winkelcentrum Arendshof. De VvE wil op dit perceel secundaire voorzieningen voor de winkel Arendshof 47 realiseren.

B. en w. erkennen dat hierdoor het verkoopvloeroppervlak iets toeneemt, maar constateren dat die toename past binnen het nieuwe beleid dat soepeler met verzoeken om uitbreidingen van winkels wil omgaan. Een van de nieuwe uitgangspunten wordt dat een uitbreiding van winkels met vijftien procent wordt toegestaan. Dit verzoek past binnen die nieuwe regels.

Een andere overweging om medewerking te verlenen, is dat op deze manier een dode hoek wordt rechtgetrokken, wat de sociale veiligheid ten goede komt.

Westhoek gaat tijdelijk gebruik maken van gebouw mavo Stadhouderslaan

Het college van b. en w. staat basisschool De Westhoek toe al haar klassen tijdelijk onder te brengen in het gebouw van de voormalige mavo Van Duvenvoorde aan de Stadhouderslaan. Dat is nodig omdat de hoofdvestiging van De Westhoek binnenkort zal worden opgeknapt en uitgebreid. De verwachting is dat de gerenoveerde Westhoek voor het schooljaar 2001/2002 weer klaar is. Op dit moment zijn overigens al drie klassen van De Westhoek in de mavo gehuisvest.

De twaalf klassen van de mavo krijgen een dusdanige plaats in het gebouw, dat vanaf april 2001 ook begonnen kan worden met het aanpassen van de mavo voor de nieuwe gebruiker van het pand, het Baronie College. Het is de bedoeling dat dit regionaal opleidingscentrum naar de Stadhouderslaan verhuist vanaf de huidige locatie aan de Paulusweg. Het Baronie College moet daar plaatsmaken voor woningbouw.

Raad gevraagd leden commissie welstand en monumenten te benoemen

Het college vraagt de gemeenteraad vier leden te benoemen voor de nieuw te installeren commissie voor welstand en momumenten. Van deze vier te benoemen personen zijn er twee architect en twee deskundig op het gebied van bouw- en/of stedenbouwhistorie en restauratie van monumenten. De voorgedragen kandidaten zijn de heren ir. C. Bouwstra uit Vianen, ir. F. van den Hout uit Tilburg, S.P.C. Maas uit Eersel en ir. A.C. van Terheijden uit Breda.

Evenementensubsidie voor gymnastiekvereniging LES

B. en w. hebben besloten een evenementensubsidie van 357 te verstrekken aan gymnastiekvereniging LES. Dat is 75 procent van de kosten van het organiseren van een gymnastiekevenement voor senioren in sporthal Oosterheide. De bijdrage zal worden geput uit het budget voor evenementensubsidies, dat op jaarbasis 7.250 groot is.

Raad gevraagd over te gaan tot aanschaf beheersysteem groen

De gemeenteraad van Oosterhout wordt gevraagd een investeringskrediet van

95.000 beschikbaar te stellen voor de aanschaf van een beheersysteem voor gemeentelijk groen. Dat systeem biedt ondersteuning bij het inventariseren en inspecteren van groen, het effectief en efficiënt uitvoeren van beheer en het berekenen van
(meerjaren-)onderhoudsplannen. Als het systeem eenmaal is ingevoerd, levert het informatie over het openbaar groen in Oosterhout, zowel op technisch als beleidsniveau.

Eerder al besloot de Oosterhoutse gemeenteraad al tot aanschaf van beheersystemen voor wegen, riolering en openbare verlichting.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie