Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

OPTA besluit aanwijzing KPN als aanbieder van huurlijnen

Datum nieuwsfeit: 15-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
OPTA

Openbare versie aanwijzing huurlijnen (artikel 7.2 Tw)

Cursieve passages zijn vertrouwelijk en/of
bevatten bandbreedten van marktaandelen.

Besluit tot aanwijzing van Koninklijke KPN N.V. en haar groepsmaatschappijen als bedoeld in artikel 24b van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, als aanbieder van huurlijnen op grond van artikel 7.2 van de Telecommunicatiewet

Nummer: OPTA/EGM/2000/202724

15 november 2000


1. Inleiding1. Met de inwerkingtreding van de Telecommunicatiewet (hierna: Tw) is Koninklijke KPN N.V. en haar groepsmaatschappijen als bedoeld in artikel 24b van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: KPN) op grond van artikel 20.1 van deze wet, voor een periode van twee jaar, tot 15 december 2000, onder meer aangewezen als aanbieder van huurlijnen in geheel Nederland die beschikt over een aanmerkelijke macht als bedoeld in artikel 6.4, eerste lid, en artikel 7.2, eerste lid, van de Tw.


2. Met de aanwijzing op grond van artikel 6.4, eerste lid, van de Tw zijn op de aangewezen aanbieder de verplichtingen inzake interconnectie en bijzondere toegang op grond van hoofdstuk 6 van de Tw van toepassing. Als gevolg van de aanwijzing op grond van artikel 7.2, eerste lid, van de Tw rusten op de aangewezen aanbieder de verplichtingen van het Besluit ONP huurlijnen en telefonie (hierna: het BOHT)1. De verplichtingen uit het BOHT hebben voornamelijk betrekking op de leverplicht en het hanteren van non-discriminatoire, kostengeoriënteerde en transparante tarieven en op de (leverings)voorwaarden voor huurlijnen.


3. Voor de beoordeling of KPN per 15 december 2000 op grond van artikel 6.4, eerste lid, van de Tw door het college dient te worden aangewezen als een aanbieder met aanmerkelijke macht op de markt voor huurlijnen is de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (hierna: het college) begin 2000 met een procedure begonnen. Naar aanleiding van deze procedure heeft het college KPN bij besluit van 15 november 2000, kenmerk OPTA/EGM/2000/202723, op grond van artikel 6.4, eerste lid, van de Tw aangewezen als aanbieder met een aanmerkelijke macht op de markt voor huurlijnen in geheel Nederland (hierna: de AMM-aanwijzing). Naar dit besluit, dat hier als herhaald en ingelast wordt beschouwd, wordt uitdrukkelijk verwezen.


4. Mede gelet op de uitkomsten van de procedure ingevolge artikel 6.4, eerste lid, van de Tw zal het college in het onderhavige besluit beoordelen of KPN als aanbieder van huurlijnen aangewezen dient te worden op grond van artikel 7.2, eerste lid, van de Tw.


5. Bij de totstandkoming van dit besluit heeft het college de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: NMa) geraadpleegd. De NMa heeft bij brief van 10 oktober 2000 een


1 Besluit van 10 november 1998, Stb. 1998, 639.
1
Openbare versie aanwijzing huurlijnen (artikel 7.2 Tw)

Cursieve passages zijn vertrouwelijk en/of
bevatten bandbreedten van marktaandelen.

reactie gegeven op het onderhavige besluit en aan het college medegedeeld vanuit het oogpunt van het toezicht op de naleving van de mededingingsregels geen bezwaar tegen het onderhavige besluit te hebben.


6. Voorts heeft het college KPN bij brief van 11 oktober jl., kenmerk OPTA/EGM/2000/202744, uitgenodigd haar zienswijze op het concept van deze aanwijzing (hierna: concept-besluit) te geven. Naar aanleiding hiervan heeft het college KPN op 31 oktober gehoord. Daarnaast heeft het college op 6 november jl. een schriftelijke reactie van KPN ontvangen op het concept-besluit. De door KPN naar voren gebrachte standpunten worden, voor zover relevant, in het vervolg van dit besluit besproken. In hoofdstuk 4 wordt op de zienswijze van KPN nader ingegaan.


7. De opbouw van het onderhavige besluit is als volgt. In hoofdstuk 2 wordt het wettelijke kader geschetst op grond waarvan de aanwijzing van een aanbieder van huurlijnen als bedoeld in artikel 6.4, eerste lid, en artikel 7.2 van de Tw, geschiedt. In hoofdstuk 3 worden de overwegingen van het college gegeven die de basis van het besluit vormen. Hoofdstuk 4 bevat de zienswijze van KPN op het onderhavige besluit. In hoofdstuk 5 treft u het besluit van het college aan.


2. Wettelijk kader8. In de Telecommunicatiewet is geregeld dat het college aanbieders met een aanmerkelijke marktmacht, voor zover het gaat om aanbieders van huurlijnen, aanwijst op grond van artikel 6.4, eerste lid, en op grond van artikel 7.2 van de Tw. Ingevolge de aanwijzing van artikel 6.4, eerste lid, van de Tw zijn bepaalde interconnectieverplichtingen voor huurlijnen uit hoofdstuk 6 van de Tw van toepassing op de aangewezen aanbieder. Het betreft de verplichtingen van de Interconnectierichtlijn2, die in de nationale wetgeving zijn geïmplementeerd. Door de aanwijzing van artikel 7.2, eerste lid, van de Tw zijn bepaalde verplichtingen uit paragraaf 2 van het BOHT van toepassing op de aangewezen aanbieder. Het betreft de verplichtingen van de Huurlijnenrichtlijn3, die in de nationale wetgeving zijn geïmplementeerd. Op beide wetsbepalingen wordt hierna ingegaan.

Aanwijzingsprocedure artikel 6.4, eerste lid, Tw


9. Op grond van artikel 6.4, eerste lid, van de Tw beschikt het college over de bevoegdheid om aanbieders van huurlijnen aan te wijzen, die in het gebied waarin zij binnen Nederland actief zijn op de markt voor huurlijnen, beschikken over een aanmerkelijke macht.


10. Zowel de Interconnectierichtlijn als artikel 6.4 van de Tw gaan uit van een vooraf afgebakende markt, zowel in geografische termen als naar product, voor huurlijnen. Het college heeft dit ook aangehaald in zijn "richtsnoeren aanwijzing aanmerkelijke marktmacht" van 8 maart 20004. Voor het bepalen of een


2 Interconnectierichtlijn van 26 juli 1997 (97/33/EG), gewijzigd op 3 oktober 1998 (98/61/EG).
3 Huurlijnenrichtlijn van 19 juni 1992 (92/44/EG), gewijzigd op 29 oktober 1997 (97/51/EG).
4 Staatscourant van 8 maart 2000, nr. 48.


2
Openbare versie aanwijzing huurlijnen (artikel 7.2 Tw)

Cursieve passages zijn vertrouwelijk en/of
bevatten bandbreedten van marktaandelen.

aanbieder beschikt over een aanmerkelijke macht op de markt voor huurlijnen geldt als hoofdregel dat een aanbieder op grond van artikel 6.4, eerste en derde lid, van de Tw op de totale markt voor huurlijnen in geheel Nederland beschikt over een marktaandeel van meer dan 25%. Artikel 6.4, vierde lid, van de Tw geeft het college de mogelijkheid om uitzonderingen op de hoofdregel als bedoeld in artikel 6.4, derde lid, van de Tw te maken.

Aanwijzingsprocedure artikel 7.2, Tw

11. Artikel 7.2, eerste lid, van de Tw voorziet in een afzonderlijke aanwijzingsbevoegdheid van het college. Op grond van dit artikel wijst het college aanbieders van huurlijnen aan op wie de regels van het BOHT van toepassing zijn. Op grond van het tweede lid van artikel 7.2 van de Tw wijst het college een aanbieder van huurlijnen aan voor zover deze beschikt over een aanmerkelijke macht op de relevante markt. Indien er geen aanbieder met aanmerkelijke marktmacht is, wijst het college op grond van het derde lid in ieder geval een aanbieder aan. Op grond van de Huurlijnenrichtlijn dient er namelijk in het hele grondgebied van de lidstaat een aanbieder te zijn op wie de verplichtingen van de Huurlijnenrichtlijn van toepassing zijn.


3. Overwegingen van het college


12. Uit de tekst van artikel 7.2 van de Tw blijkt dat het college in ieder geval voor de gehele markt van huurlijnen een aanbieder dient aan te wijzen op wie de regels uit paragraaf 2 van het BOHT van toepassing zijn. Uit artikel 7.2, tweede lid, van de Tw blijkt dat het college daarbij in eerste instantie dient te bezien of er een aanbieder is, die over aanmerkelijke marktmacht beschikt. Naar het oordeel van het college dient daarbij in de eerste plaats te worden bezien of op grond van artikel 6.4 van de Tw een dergelijke aanbieder reeds is aangewezen. Dit betekent dat, indien het college op grond van artikel 6.4 van de Tw een aanbieder heeft aangewezen met aanmerkelijke macht op de gehele markt voor huurlijnen in Nederland, deze aanbieder ook voor de gehele markt aangewezen zal worden op grond van artikel 7.2 van de Tw. Uitsluitend indien er in Nederland geen enkele aanbieder met een aanmerkelijke marktmacht op grond van artikel 6.4, eerste lid, van de Tw huurlijnen aanbiedt, dient het college op grond van artikel 7.2, derde lid, toch een aanbieder van huurlijnen aan te wijzen op wie de verplichtingen van het BOHT van toepassing zijn.

13. De aanwijzing op grond van artikel 7.2, eerste lid, van de Tw geschiedt derhalve op basis van de positie van de aanbieders van huurlijnen op de gehele markt voor huurlijnen in Nederland. Dat een aanbieder voor de gehele markt van huurlijnen wordt aangewezen, blijkt ook uit de Nota van Toelichting bij het BOHT5:

"Het is dus niet meer zo dat, zoals in de oorspronkelijke tekst van artikel 19 het geval was, het college bij de aanwijzing van een aanbieder op grond van artikel 7.2 moet onderzoeken of er mogelijkerwijs huurlijnentypen zijn waarvoor de betreffende aanbieder in bepaalde geografische gebieden geen

5 Staatsblad 1998, 639.


Openbare versie aanwijzing huurlijnen (artikel 7.2 Tw)

Cursieve passages zijn vertrouwelijk en/of
bevatten bandbreedten van marktaandelen.

aanmerkelijke macht heeft."

14. Denkbaar is evenwel dat de positie van de betreffende aan te wijzen aanbieder voor een bepaald type huurlijn of bepaalde typen huurlijnen in een bepaald geografisch gebied zodanig is dat hij daar geen aanmerkelijke marktmacht heeft of dat daar sprake is van daadwerkelijke concurrentie. Voor deze situatie zijn in het BOHT twee bepalingen opgenomen die voorzien dat een op grond van artikel 7.2, eerste lid, aangewezen aanbieder met aanmerkelijke marktmacht ontheffing kan vragen aan het college voor een aantal verplichtingen uit het BOHT. Het betreft dan een ontheffing van de verplichtingen als bedoeld in artikel 16, 17 en 18 van het BOHT die betrekking hebben op de kostenoriëntatie van de tarieven.

15. De eerste ontheffingsmogelijkheid is neergelegd in artikel 19 van het BOHT, dat bepaalt dat een op grond van artikel 7.2, eerste lid, van de Tw aangewezen aanbieder een ontheffing aan het college kan vragen indien hij van oordeel is dat hij in een bepaald geografisch gebied voor een specifiek huurlijnenaanbod niet over een aanmerkelijke macht op de markt beschikt. Artikel 20 van het BOHT voorziet in een ontheffing van een aangewezen aanbieder voor een bepaalde relevante huurlijnenmarkt indien het college van oordeel is dat op die markt sprake is van daadwerkelijke concurrentie. Tot nu toe heeft het college geen ontheffingsverzoeken van de aangewezen aanbieder ontvangen. Op zichzelf is het niet ondenkbaar dat KPN op grond van de uitkomsten van het marktonderzoek wel een dergelijk verzoek indient bij het college.

Conclusie

16. Gelet op het voorgaande dient het college bij de aanwijzing op grond van artikel 7.2 van de Tw eerst te bezien of er een aanbieder is, die op grond van artikel 6.4, eerste lid, van de Tw is aangewezen als aanbieder met aanmerkelijke macht voor de gehele markt voor huurlijnen in Nederland. Indien in Nederland een aanbieder is, die als zodanig is aangewezen, dan dient dezelfde aanbieder op grond van artikel 7.2 te worden aangewezen. Indien de op grond van artikel 7.2, eerste lid, van de Tw aangewezen aanbieder kan aantonen dat hij voor een bepaald type huurlijn of bepaalde typen huurlijnen in een bepaald geografisch gebied geen aanmerkelijke marktmacht heeft, dan kan hij het college vragen om ontheffing als bedoeld in artikel 19 en 20 van het BOHT van de verplichtingen als bedoeld in artikel 16, 17, en 18 van het BOHT.

17. Bij de AMM-aanwijzing van het college van 15 november 2000 is KPN op grond van artikel 6.4, eerste lid, van de Tw aangewezen als aanbieder met aanmerkelijke macht op de gehele markt voor huurlijnen in Nederland. Zowel uit het marktonderzoek dat het college in dat kader heeft laten uitvoeren, als uit de overwegingen van het college blijkt dat KPN op de markt voor huurlijnen over 1999 en over de eerste zes maanden van 2000 respectievelijk een marktaandeel, gemeten in omzet, van 77% en 64% heeft. Het college verwijst voor de uitkomsten van het marktonderzoek en zijn overwegingen naar de AMM- aanwijzing.

18. Gelet op het bovenstaande dient het college KPN op grond van artikel 7.2, eerste en tweede lid, van de Tw aan te wijzen als aanbieder van huurlijnen in geheel Nederland, op wie de regels als bedoeld in artikel 7.1, eerste lid, van de Tw van toepassing zijn.


4
Openbare versie aanwijzing huurlijnen (artikel 7.2 Tw)

Cursieve passages zijn vertrouwelijk en/of
bevatten bandbreedten van marktaandelen.

4. Zienswijze KPN

19. KPN heeft zowel schriftelijk als mondeling haar zienswijze op het concept van het onderhavige besluit naar voren gebracht. De hoofdlijnen van haar zienswijze komen op het onderstaande neer.

20. KPN stelt dat een eventuele aanwijzing op grond van artikel 7.2 van de Tw dient te geschieden op basis van een onderzoek naar de relevante markten en daarbij een onderscheid dient te worden gemaakt naar het type huurlijn en het geografische gebied. KPN constateert dat zij in het concept-besluit wordt aangewezen voor de hele markt. KPN acht het concept-besluit daarom in strijd met artikel 7.2 van de Tw.

21. Zoals reeds eerder aangegeven in hoofdstuk 3 van deze aanwijzing, is het college van oordeel dat uit de wet en de toelichting daarop blijkt dat bij de aanwijzing op grond van artikel 7.2 van de Tw voor de gehéle markt van huurlijnen een aanbieder dient te worden aangewezen en dat daarbij in eerste instantie dient te worden bezien of er een aanbieder is, die op grond van artikel 6.4 van de Tw is aangewezen als aanbieder met aanmerkelijke macht op de gehele markt voor huurlijnen. Als er een aanbieder is aangewezen op grond van artikel 6.4 van de Tw, dan dient het college die aanbieder ook bij de aanwijzing op grond van artikel 7.2 van de Tw, aan te wijzen voor de gehele markt voor huurlijnen. Een aanwijzing die zich zou beperken tot bepaalde typen huurlijnen en geografische gebieden, zou naar het oordeel van het college leiden tot een inconsistentie in de toepassing van het terzake geldende wettelijk kader. KPN's interpretatie van artikel 7.2 van de Tw leidt er namelijk toe dat voor die typen huurlijnen of geografische gebieden waarvoor KPN niet zou worden aangewezen geen enkele bepaling van het BOHT (paragraaf 2) zou gelden. Artikelen 19 van het BOHT voorziet echter, voor de door KPN bedoelde gevallen, uitsluitend in de mogelijkheid (eventueel onder het stellen van voorschriften of beperkingen) van een ontheffing van de artikelen 16, 17 en 18 van het BOHT (met name de kostenoriëntatieverplichting). De overige bepalingen van het BOHT omtrent huurlijnen blijven evenwel ook in die gevallen onverkort van toepassing. Nu de wetgever uitdrukkelijk in de genoemde ontheffingsmogelijkheden heeft voorzien, kan er naar het oordeel van het college geen sprake van zijn dat door een toepassing van artikel 7.2 van de Tw overeenkomstig de interpretatie van KPN aan artikel 19 van het BOHT elke praktische betekenis zou worden ontnomen.

22. KPN stelt dat het onterecht is dat zij op de markt voor huurlijnen groter dan 2 Mbit/s wordt aangewezen als aanbieder met aanmerkelijke marktmacht gezien het feit dat haar marktaandeel daar kleiner is dan 25%. Deze stelling gaat echter voorbij aan de omstandigheid dat, zoals in het voorgaande is aangegeven, de wettelijke systematiek naar het oordeel van het college met zich meebrengt dat KPN voor de gehele markt van huurlijnen in Nederland dient te worden aangewezen. Dat een ontheffing van de kostenoriëntatieplicht op grond van artikel 19 van het BOHT naar de mening van KPN onvoldoende recht zou doen aan KPN's positie op dit marktsegment, haar concurrentiepositie zou schaden en ten nadele zou zijn van gebruikers, kan daaraan naar het oordeel van het college niet afdoen, nu de wetgever uitdrukkelijk voor de in dat artikel vormgegeven ontheffingsmogelijkheid heeft gekozen.


5
Openbare versie aanwijzing huurlijnen (artikel 7.2 Tw)

Cursieve passages zijn vertrouwelijk en/of
bevatten bandbreedten van marktaandelen.

5. Besluit

23. Op grond van de voorgaande overwegingen wijst het college op basis van artikel 7.2, eerste en tweede lid, van de Tw Koninklijke KPN N.V. en haar groepsmaatschappijen als bedoeld in artikel 24b, boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, voor zover zij aanbieder zijn van huurlijnen, aan als partij op wie de regels als bedoeld in artikel 7.1, eerste lid, van de Tw van toepassing zijn. Dit besluit treedt in werking met ingang van 15 december 2000.

24. Het college is van oordeel dat het onderhavige besluit zonder overgangstermijn in werking kan treden, aangezien KPN thans reeds op grond van artikel 20.1 van de Tw is aangewezen als aanbieder van huurlijnen in geheel Nederland die beschikt over een aanmerkelijke macht en als aanbieder als bedoeld in artikel 7.2, eerste lid, van de Tw en het besluit derhalve voor KPN de facto geen veranderingen tot gevolg heeft. Voorts zou een overgangstermijn, waarin logischerwijs voor geen enkele aanbieder de verplichtingen uit het BOHT gelden, niet bevorderlijk zijn voor de verhoudingen op de markt voor huurlijnen.

25. De aanwijzing is van onbepaalde duur. Het college zal conform de AMM-aanwijzing ambtshalve een jaar na de inwerkingtreding van dit besluit, en voorts ieder jaar daarna, bezien of de aanwijzing moet blijven gelden. Bij die jaarlijkse evaluatie zal de aanwijzing mede geëvalueerd worden in het licht van de ontwikkelingen op de telecommunicatiemarkt en de ontwikkelingen op het gebied van de telecommunicatieregelgeving.

26. Een openbare versie van dit besluit wordt via de website van OPTA openbaar gemaakt. Voorts wordt een mededeling omtrent dit besluit gepubliceerd in de Staatscourant.

HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT, namens het college,

Prof. dr. J.C. Arnbak, voorzitter


6
Openbare versie aanwijzing huurlijnen (artikel 7.2 Tw)

Cursieve passages zijn vertrouwelijk en/of
bevatten bandbreedten van marktaandelen.

Indien belanghebbenden zich met dit besluit niet kunnen verenigen, kunnen zij binnen zes weken, aanvangende met ingang van de dag na die waarop dit besluit is bekendgemaakt, daartegen een bezwaarschrift indienen bij de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan:

Het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit Postbus 90420
2509 LK Den Haag

onder vermelding van `Bezwaarschrift'. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en dient in ieder geval de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, alsmede de gronden van het bezwaar te bevatten. Zo mogelijk dient een afschrift van het besluit en de overige op het bezwaar betrekking hebbende stukken te worden meegezonden.


7
reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...