Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Adviesaanvragen Studiegroep Begrotingsruimte en Beleidsgroep

Datum nieuwsfeit: 15-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Financien
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: AdviesaanvragenDIRECTIE ALGEMENE FINANCIËLE EN ECONOMISCHE POLITIEK

DIRECTIE BEGROTINGSZAKEN

Aan:

De vaste Kamercommissie van Financiën

Plein 2

2511 CR Den Haag

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

AFEP/00-112.M

15 november 2000

Onderwerp

adviesaanvragen Studiegroep Begrotingsruimte en Beleidsgroep Begrotingsstelsel

Conform mijn toezegging bij de Algemene Financiële Beschouwingen stuur ik u hierbij twee adviesaanvragen voor het te voeren begrotingsbeleid in de komende kabinetsperiode.

Naast de Studiegroep Begrotingsruimte, die zoals gebruikelijk beleidsaanbevelingen zal doen inzake het begrotingsbeleid voor de volgende kabinetsperiode, zal een Beleidsgroep Begrotingsstelsel worden ingesteld die zal adviseren over de over de wijze van invoering van het baten-lastenstelsel. Voor dit aparte traject naast de Studiegroep is gekozen vanwege het ingrijpende karakter van de invoering van een baten-lastenstelsel. Daarnaast zal ook de samenstelling van de twee groepen onderling verschillen.

Graag verneem ik van u wanneer deze adviesaanvragen in een vergadering van de vaste Kamercommissie kan worden besproken.

DE MINISTER VAN FINANCIËN
Adviesaanvraag Studiegroep Begrotingsruimte

Den Haag, 23 oktober, 2000

Aan de voorzitter en de leden van de Studiegroep Begrotingsruimte

Om verantwoorde afwegingen voor het te voeren budgettair beleid na 2002 te kunnen maken is het van belang tijdig over de benodigde analyses te kunnen beschikken. Het kabinet verzoekt de Studiegroep die te verschaffen.

Het advies van deze Studiegroep zal door de gunstigere uitgangspositie van de overheidsfinanciën een ander karakter kunnen krijgen dan de vorige adviezen. De analyses zullen thans plaatsvinden tegen de achtergrond van het feit dat Nederland, net als de meeste landen in de Europese Unie, een close to balance or in surplus situatie heeft bereikt, conform het zogenaamde Pact voor Groei en Stabiliteit. De aandacht bij het budgettaire beleid verschuift daarmee naar de duurzaamheid en de houdbaarheid van de overheidsfinanciën op langere termijn.

De Studiegroep wordt verzocht om de huidige begrotingssystematiek te evalueren. In een dergelijke analyse kunnen de verschillende facetten van de huidige systematiek aan de orde komen, zoals het reële uitgavenkader in het algemeen, de deflatorsystematiek, de mate van behoedzaamheid, begrotingsreserves en het hoofdbesluitvormingsmoment. Deze analyse zal zowel een budgettair-bestuurlijke als een economische invalshoek moeten hebben en zal mede tegen de achtergrond van recente ervaringen en discussies, waaronder die in de SER en in de Tweede Kamer, dienen plaats te vinden. Daarbij is een goede analyse van de trendmatige groei op zijn plaats, ook tegen de achtergrond van de stand van de conjunctuur (in het bijzonder de situatie op de arbeidsmarkt). Ook dient de mate waarin automatische stabilisatoren vrij zouden moeten kunnen werken hier aan de orde te komen. Verder is het gewenst enkele overige zaken te bezien zoals de afbakening van de uitgavenkaders en de ijklatten voor de inkomsten, alsmede de meting van de (micro)lastenontwikkeling en de (vermogens)positie van de sociale fondsen.

De Studiegroep wordt verder verzocht de aanbeveling over de te voeren schuldpolitiek op lange termijn uit het rapport Een verkenning van de schuldpolitiek op lange termijn te vertalen in analyses en overwegingen voor de periode 2003-2006, waarbij de na te streven ontwikkeling van het begrotingssaldo centraal zal staan. In het verlengde hiervan kunnen de macro-ruimtesommen worden bezien mede met het oog op de lasten- en uitgavenontwikkeling, gebaseerd op de middellange termijn vooruitzichten van het CPB. Voorts kan een beschouwing worden gewijd aan het AOW-spaarfonds.

In een separaat traject (de in te stellen Beleidsgroep Begrotingsstelsel) zal worden ingegaan op de beleidsinhoudelijke en organisatorische consequenties van de invoering van een baten-lastenstelsel bij de Rijksoverheid en enkele nauw verwante onderwerpen. Op één punt mag worden verwacht dat de activiteiten van de Studiegroep Begrotingsruimte en de Beleidsgroep elkaar zullen raken. Dit betreft de effecten van de invoering van een baten-lastenstelsel op het trendmatig begrotingsbeleid. Deze effecten zullen door de Beleidsgroep worden uitgewerkt en in het voorjaar worden ingebracht in een gezamenlijk overleg tussen beide groepen zodat vervolgens ook de Studiegroep hierover kan adviseren.

Ik verzoek u advies uit te brengen vóór de zomer van 2001.

De Minister van Financiën,

G. Zalm


- o -

BIJLAGE

SAMENSTELLING VAN DE STUDIEGROEP BEGROTINGSRUIMTE

Voorzitter: drs. C. van Dijkhuizen Thesaurier-Generaal, Ministerie van Financiën

Leden:

drs. H.J. Brouwer Directeur De Nederlandsche

Bank

dr. F.J.H. Don Directeur Centraal Planbureau

dr. R. Gerritse Secretaris-Generaal, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

drs. L.H. Kok Directeur Begrotingszaken,

Ministerie van Financiën

drs. W.J. Kuijken Secretaris-Generaal, Ministerie van Algemene Zaken

dr. B. ter Haar Directeur Algemene Financiële en Economische Politiek, Ministerie van Financiën

drs. J.W. Oosterwijk Secretaris-Generaal, Ministerie van Economische Zaken

drs. P.H.B. Pennekamp Directeur-Generaal, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

drs. M.J. van Rijn Directeur-Generaal Management en Personeelsbeleid, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkszaken

drs. D.M. Sluimers Directeur-Generaal van de Rijksbegroting, Ministerie

van Financiën

prof.dr. J.A. Vijlbrief Directeur Algemene Economische

Politiek, Ministerie van Economische Zaken

dr. G.J.M. de Vries Directeur Algemeen- en Sociaal-Economische Aangelegenheden, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Secretariaat: drs. R. Janssen Directie Algemene Financiële en Economische Politiek

drs. P.M. Sweers Directie Begrotingszaken

Adviesaanvraag beleidsgroep begrotingsstelsel

Den Haag, 25 oktober 2000

Met de introductie van beleidsbegrotingen wordt er de komende jaren een forse stap gezet op de weg naar een overheid die meer resultaatgeoriënteerd is. In het verlengde van deze ontwikkeling heeft het kabinet in de Miljoenennota 2001 aangekondigd over enkele jaren voor de gehele rijksoverheid een integraal baten-lastenstelsel te willen invoeren.

De overgang naar een integraal baten-lastenstelsel heeft vergaande consequenties voor het begrotingsbeleid en begrotingsbeheer van de rijksoverheid. Het kabinet verzoekt daarom de beleidsgroep die is ingesteld over dit onderwerp - en enkele daaraan gerelateerde onderwerpen - advies uit te brengen. Hierbij wordt ten eerste gedacht aan de afbakening van het begrip kapitaaluitgaven en de wijze waarop afschrijvingen zullen plaatsvinden en het toezicht op de handhaving van de te maken afspraken. In de tweede plaats wordt aandacht gevraagd voor de effecten voor het EMU-saldo en in hoeverre deze al dan niet beperkt moeten en kunnen worden; dit omdat kasuitgaven in een baten-lastenstelsel niet meer de primaire sturingsvariabele zijn. Verder wordt gevraagd de effecten in kaart te brengen van de invoering van het baten-lastenstelsel voor het uitgavenbeleid van het Rijk en de wijze waarop het beste met deze effecten kan worden omgegaan. Ook zal aan de orde moeten komen de noodzaak en eventuele vormgeving van begrotingsfondsen in een baten-lastenstelsel. Daarbij zal in het bijzonder ingegaan moeten worden op de positie van het Fonds Economische Structuurversterking. Daarnaast wordt aandacht gevraagd met betrekking tot de wijze waarop bedrijfseconomisch handelen zodanig vormgegeven kan worden dat een aansluiting kan worden verkregen tussen de staatsbalans en de baten-lastenbegroting.

De invoering van het baten-lastenstelsel heeft gevolgen voor de sturing binnen ministeries. Over dit onderwerp, bijvoorbeeld het niveau tot waar het baten-lastenstelsel binnen een organisatie moet worden doorgevoerd, en over de vormgeving van het veranderingsproces wordt tevens advies gevraagd. Daarbij zijn van belang de succes- en faalfactoren en de termijn waarop de invoering kan worden gerealiseerd.

Het kabinet vraagt de beleidsgroep in het advies enkele onderwerpen te betrekken die gerelateerd zijn aan de vormgeving van het begrotingsstelsel. Allereerst betreft dat de mogelijkheden voor de verdere integratie van het begrotingsproces van de premiesectoren en de Rijksbegroting en de posities van zelfstandige bestuursorganen (ZBOs) en rechtspersonen met een wettelijke taak (RWTs). Aandachtspunten daarbij zijn de verbetering van de informatievoorziening en de planning en control-cyclus van de onderdelen van de overheid die niet tot de sector Rijk behoren en de verdere ontwikkeling van het geïntegreerd middelenbeheer. Daarnaast wordt aandacht gevraagd voor de budgettaire inpassing van de financieringsconstructies die gevolg zijn van Publiek-private samenwerkingsverbanden. Tot slot betreft het de wijze waarop de operatie Van beleidsbegroting naar Beleidsverantwoording de besluitvorming rond de allocatie van middelen kan verbeteren, bijvoorbeeld door binnen het budgettaire kader de doelstellingen van beleid een meer prominente plaats te geven.

Ik verzoek u advies uit te brengen voor de zomer van 2001.

De Minister van Financiën

Samenstelling Beleidsgroep Begrotingsstelsel

Voorzitter:

drs. D.M. Sluimers

Directeur-generaal van de Rijksbegroting, Ministerie van Financiën

Leden:

drs. H.F.G. Geijzers

Algemeen directeur Senter

dr. B. ter Haar

Directeur Algemene Financiële en Economische Politiek, Ministerie van Financiën

mr. A.R.A. van den Ham

Directeur Financieel-economische Zaken, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

drs. R.J.A. Kerstens

Directeur-generaal Primair en Voortgezet Onderwijs, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

drs. L.H. Kok

Directeur Begrotingszaken, Ministerie van Financiën

drs. W.J. Kuijken

Secretaris-generaal, Ministerie van Algemene Zaken

drs. J.F. Leeuwerik RA

Controller Shell International B.V.

drs. J.W. Oosterwijk

Secretaris-generaal, Ministerie van Economische Zaken

mr. R.J.J.M. Pans

Secretaris-generaal, Ministerie van Verkeer en Waterstaat

drs. B. Trouwborst

Directeur Financiën, Gemeente Utrecht

drs. E.H. Wellenstein

Directeur-generaal Economie en Financiën, Ministerie van Defensie

drs. R. van Zwol

Directeur Financieel-economische Zaken, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ten aanzien van het onderwerp verdere integratie van het begrotingsproces van de premiesectoren en de Rijksbegroting zal de beleidsgroep geadviseerd worden door een afzonderlijke werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de Ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Economische Zaken, Financiën en Algemene Zaken, onder leiding van de directeur Begrotingszaken van het Ministerie van Financiën.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...