Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Adviesaanvragen Studiegroep Begrotingsruimte en Beleidsgroep

Datum nieuwsfeit: 15-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Financien
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: AdviesaanvragenDIRECTIE ALGEMENE FINANCIËLE EN ECONOMISCHE POLITIEK

DIRECTIE BEGROTINGSZAKEN

Aan:

De vaste Kamercommissie van Financiën

Plein 2

2511 CR Den Haag

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

AFEP/00-112.M

15 november 2000

Onderwerp

adviesaanvragen Studiegroep Begrotingsruimte en Beleidsgroep Begrotingsstelsel

Conform mijn toezegging bij de Algemene Financiële Beschouwingen stuur ik u hierbij twee adviesaanvragen voor het te voeren begrotingsbeleid in de komende kabinetsperiode.

Naast de Studiegroep Begrotingsruimte, die zoals gebruikelijk beleidsaanbevelingen zal doen inzake het begrotingsbeleid voor de volgende kabinetsperiode, zal een Beleidsgroep Begrotingsstelsel worden ingesteld die zal adviseren over de over de wijze van invoering van het baten-lastenstelsel. Voor dit aparte traject naast de Studiegroep is gekozen vanwege het ingrijpende karakter van de invoering van een baten-lastenstelsel. Daarnaast zal ook de samenstelling van de twee groepen onderling verschillen.

Graag verneem ik van u wanneer deze adviesaanvragen in een vergadering van de vaste Kamercommissie kan worden besproken.

DE MINISTER VAN FINANCIËN
Adviesaanvraag Studiegroep Begrotingsruimte

Den Haag, 23 oktober, 2000

Aan de voorzitter en de leden van de Studiegroep Begrotingsruimte

Om verantwoorde afwegingen voor het te voeren budgettair beleid na 2002 te kunnen maken is het van belang tijdig over de benodigde analyses te kunnen beschikken. Het kabinet verzoekt de Studiegroep die te verschaffen.

Het advies van deze Studiegroep zal door de gunstigere uitgangspositie van de overheidsfinanciën een ander karakter kunnen krijgen dan de vorige adviezen. De analyses zullen thans plaatsvinden tegen de achtergrond van het feit dat Nederland, net als de meeste landen in de Europese Unie, een close to balance or in surplus situatie heeft bereikt, conform het zogenaamde Pact voor Groei en Stabiliteit. De aandacht bij het budgettaire beleid verschuift daarmee naar de duurzaamheid en de houdbaarheid van de overheidsfinanciën op langere termijn.

De Studiegroep wordt verzocht om de huidige begrotingssystematiek te evalueren. In een dergelijke analyse kunnen de verschillende facetten van de huidige systematiek aan de orde komen, zoals het reële uitgavenkader in het algemeen, de deflatorsystematiek, de mate van behoedzaamheid, begrotingsreserves en het hoofdbesluitvormingsmoment. Deze analyse zal zowel een budgettair-bestuurlijke als een economische invalshoek moeten hebben en zal mede tegen de achtergrond van recente ervaringen en discussies, waaronder die in de SER en in de Tweede Kamer, dienen plaats te vinden. Daarbij is een goede analyse van de trendmatige groei op zijn plaats, ook tegen de achtergrond van de stand van de conjunctuur (in het bijzonder de situatie op de arbeidsmarkt). Ook dient de mate waarin automatische stabilisatoren vrij zouden moeten kunnen werken hier aan de orde te komen. Verder is het gewenst enkele overige zaken te bezien zoals de afbakening van de uitgavenkaders en de ijklatten voor de inkomsten, alsmede de meting van de (micro)lastenontwikkeling en de (vermogens)positie van de sociale fondsen.

De Studiegroep wordt verder verzocht de aanbeveling over de te voeren schuldpolitiek op lange termijn uit het rapport Een verkenning van de schuldpolitiek op lange termijn te vertalen in analyses en overwegingen voor de periode 2003-2006, waarbij de na te streven ontwikkeling van het begrotingssaldo centraal zal staan. In het verlengde hiervan kunnen de macro-ruimtesommen worden bezien mede met het oog op de lasten- en uitgavenontwikkeling, gebaseerd op de middellange termijn vooruitzichten van het CPB. Voorts kan een beschouwing worden gewijd aan het AOW-spaarfonds.

In een separaat traject (de in te stellen Beleidsgroep Begrotingsstelsel) zal worden ingegaan op de beleidsinhoudelijke en organisatorische consequenties van de invoering van een baten-lastenstelsel bij de Rijksoverheid en enkele nauw verwante onderwerpen. Op één punt mag worden verwacht dat de activiteiten van de Studiegroep Begrotingsruimte en de Beleidsgroep elkaar zullen raken. Dit betreft de effecten van de invoering van een baten-lastenstelsel op het trendmatig begrotingsbeleid. Deze effecten zullen door de Beleidsgroep worden uitgewerkt en in het voorjaar worden ingebracht in een gezamenlijk overleg tussen beide groepen zodat vervolgens ook de Studiegroep hierover kan adviseren.

Ik verzoek u advies uit te brengen vóór de zomer van 2001.

De Minister van Financiën,

G. Zalm


- o -

BIJLAGE

SAMENSTELLING VAN DE STUDIEGROEP BEGROTINGSRUIMTE

Voorzitter: drs. C. van Dijkhuizen Thesaurier-Generaal, Ministerie van Financiën

Leden:

drs. H.J. Brouwer Directeur De Nederlandsche

Bank

dr. F.J.H. Don Directeur Centraal Planbureau

dr. R. Gerritse Secretaris-Generaal, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

drs. L.H. Kok Directeur Begrotingszaken,

Ministerie van Financiën

drs. W.J. Kuijken Secretaris-Generaal, Ministerie van Algemene Zaken

dr. B. ter Haar Directeur Algemene Financiële en Economische Politiek, Ministerie van Financiën

drs. J.W. Oosterwijk Secretaris-Generaal, Ministerie van Economische Zaken

drs. P.H.B. Pennekamp Directeur-Generaal, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

drs. M.J. van Rijn Directeur-Generaal Management en Personeelsbeleid, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkszaken

drs. D.M. Sluimers Directeur-Generaal van de Rijksbegroting, Ministerie

van Financiën

prof.dr. J.A. Vijlbrief Directeur Algemene Economische

Politiek, Ministerie van Economische Zaken

dr. G.J.M. de Vries Directeur Algemeen- en Sociaal-Economische Aangelegenheden, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Secretariaat: drs. R. Janssen Directie Algemene Financiële en Economische Politiek

drs. P.M. Sweers Directie Begrotingszaken

Adviesaanvraag beleidsgroep begrotingsstelsel

Den Haag, 25 oktober 2000

Met de introductie van beleidsbegrotingen wordt er de komende jaren een forse stap gezet op de weg naar een overheid die meer resultaatgeoriënteerd is. In het verlengde van deze ontwikkeling heeft het kabinet in de Miljoenennota 2001 aangekondigd over enkele jaren voor de gehele rijksoverheid een integraal baten-lastenstelsel te willen invoeren.

De overgang naar een integraal baten-lastenstelsel heeft vergaande consequenties voor het begrotingsbeleid en begrotingsbeheer van de rijksoverheid. Het kabinet verzoekt daarom de beleidsgroep die is ingesteld over dit onderwerp - en enkele daaraan gerelateerde onderwerpen - advies uit te brengen. Hierbij wordt ten eerste gedacht aan de afbakening van het begrip kapitaaluitgaven en de wijze waarop afschrijvingen zullen plaatsvinden en het toezicht op de handhaving van de te maken afspraken. In de tweede plaats wordt aandacht gevraagd voor de effecten voor het EMU-saldo en in hoeverre deze al dan niet beperkt moeten en kunnen worden; dit omdat kasuitgaven in een baten-lastenstelsel niet meer de primaire sturingsvariabele zijn. Verder wordt gevraagd de effecten in kaart te brengen van de invoering van het baten-lastenstelsel voor het uitgavenbeleid van het Rijk en de wijze waarop het beste met deze effecten kan worden omgegaan. Ook zal aan de orde moeten komen de noodzaak en eventuele vormgeving van begrotingsfondsen in een baten-lastenstelsel. Daarbij zal in het bijzonder ingegaan moeten worden op de positie van het Fonds Economische Structuurversterking. Daarnaast wordt aandacht gevraagd met betrekking tot de wijze waarop bedrijfseconomisch handelen zodanig vormgegeven kan worden dat een aansluiting kan worden verkregen tussen de staatsbalans en de baten-lastenbegroting.

De invoering van het baten-lastenstelsel heeft gevolgen voor de sturing binnen ministeries. Over dit onderwerp, bijvoorbeeld het niveau tot waar het baten-lastenstelsel binnen een organisatie moet worden doorgevoerd, en over de vormgeving van het veranderingsproces wordt tevens advies gevraagd. Daarbij zijn van belang de succes- en faalfactoren en de termijn waarop de invoering kan worden gerealiseerd.

Het kabinet vraagt de beleidsgroep in het advies enkele onderwerpen te betrekken die gerelateerd zijn aan de vormgeving van het begrotingsstelsel. Allereerst betreft dat de mogelijkheden voor de verdere integratie van het begrotingsproces van de premiesectoren en de Rijksbegroting en de posities van zelfstandige bestuursorganen (ZBOs) en rechtspersonen met een wettelijke taak (RWTs). Aandachtspunten daarbij zijn de verbetering van de informatievoorziening en de planning en control-cyclus van de onderdelen van de overheid die niet tot de sector Rijk behoren en de verdere ontwikkeling van het geïntegreerd middelenbeheer. Daarnaast wordt aandacht gevraagd voor de budgettaire inpassing van de financieringsconstructies die gevolg zijn van Publiek-private samenwerkingsverbanden. Tot slot betreft het de wijze waarop de operatie Van beleidsbegroting naar Beleidsverantwoording de besluitvorming rond de allocatie van middelen kan verbeteren, bijvoorbeeld door binnen het budgettaire kader de doelstellingen van beleid een meer prominente plaats te geven.

Ik verzoek u advies uit te brengen voor de zomer van 2001.

De Minister van Financiën

Samenstelling Beleidsgroep Begrotingsstelsel

Voorzitter:

drs. D.M. Sluimers

Directeur-generaal van de Rijksbegroting, Ministerie van Financiën

Leden:

drs. H.F.G. Geijzers

Algemeen directeur Senter

dr. B. ter Haar

Directeur Algemene Financiële en Economische Politiek, Ministerie van Financiën

mr. A.R.A. van den Ham

Directeur Financieel-economische Zaken, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

drs. R.J.A. Kerstens

Directeur-generaal Primair en Voortgezet Onderwijs, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

drs. L.H. Kok

Directeur Begrotingszaken, Ministerie van Financiën

drs. W.J. Kuijken

Secretaris-generaal, Ministerie van Algemene Zaken

drs. J.F. Leeuwerik RA

Controller Shell International B.V.

drs. J.W. Oosterwijk

Secretaris-generaal, Ministerie van Economische Zaken

mr. R.J.J.M. Pans

Secretaris-generaal, Ministerie van Verkeer en Waterstaat

drs. B. Trouwborst

Directeur Financiën, Gemeente Utrecht

drs. E.H. Wellenstein

Directeur-generaal Economie en Financiën, Ministerie van Defensie

drs. R. van Zwol

Directeur Financieel-economische Zaken, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ten aanzien van het onderwerp verdere integratie van het begrotingsproces van de premiesectoren en de Rijksbegroting zal de beleidsgroep geadviseerd worden door een afzonderlijke werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de Ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Economische Zaken, Financiën en Algemene Zaken, onder leiding van de directeur Begrotingszaken van het Ministerie van Financiën.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie