Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bijdrage Begroting Verkeer en Waterstaat

Datum nieuwsfeit: 15-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
D66

15 november 2000

BIJDRAGE BEGROTING VERKEER EN WATERSTAAT 2001

Francine Giskes en Francisca Ravestein

Francine Giskes

Ik begin met een citaat: "Mobiliteit is een groot goed, een verworvenheid van deze tijd, die wij moeten koesteren. Het heeft ook niet veel zin om te willen dat wij minder mobiel worden. Dat is vechten tegen de bierkaai en heeft tot gevolg dat wij achter de feiten aan blijven lopen. De opgave waar wij al jaren voor staan is te zorgen dat wij onszelf en onze spullen kunnen blijven verplaatsen zonder heel Nederland te hoeven asfalteren en zonder onherstelbare schade aan te richten aan de kwaliteit van onze leefomgeving, binnen en buiten het eigen land. Daar hoort bij dat voorafgaand aan iedere verplaatsing de vraag gesteld wordt: is het nodig, moet het nu en, zo ja, hoe?" Klinkt goed. Was hier de Minister aan het woord bij de presentatie van het NVVP? Nee, het komt uit mijn verhaal bij de behandeling van de begroting V&W in 1998. Een tweede citaat: "() de auto is een prachtuitvinding - vooral als hij rijdt. Voor verplaatsingen in dunbevolkte en afgelegen gebieden, ideaal. Voor uitstapjes met z'n allen, heel handig. Voor een deel van het vrachtvervoer, onmisbaar. Maar er is een grens aan hoeveel auto's een sterk verstedelijkt gebied terzelfder tijd kan opnemen." Was dit dan soms de minister bij de doop van het NVVP? Nee, dat zei ik namens D66 tijdens het hoofdlijnendebat over het inmiddels beroemde/beruchte BOR, het BereikbaarheidsOffensief Randstad, in juni vorig jaar. Ik zei toen ook nog: "D66 herkent zich niet in het beeld dat de wereld bestaat uit auto-gekken en o.v.-gekken. In elk geval rekenen wij onszelf tot geen van beiden." Ik haal deze citaten aan om te laten zien dat er minder licht zit tussen de uitgangspunten van D66 en die van deze minister dan wel eens, ook door de minister zelf, wordt gesuggereerd. Onze wegen lopen pas uiteen als het gaat om de oplossing voor de verslechtering van de bereikbaarheid en als gevolg daarvan de verminderde leefbaarheid en veiligheid - primair in de Randstad, maar ook elders in ons land. In 1998 stelde ik nl. ook: "Het lijkt verleidelijk het moede hoofd in de schoot te leggen en maar te pleiten voor steeds meer wegen voor steeds meer auto's. Wij denken dat er creatievere oplossingen zijn." En afgelopen juni: "D66 is van mening dat voor de Randstad nu een uitgelezen kans bestaat voor een echte sprong voorwaarts en is bang dat die kans wordt gemist. Niet doormodderen op basis van een beetje zus en een beetje zo en dan houden we iedereen tevreden, maar maximaal inzetten op aantrekkelijke alternatieven voor de 'auto solo'." Ik ga daar straks op door.

Over het NVVP komen wij nog uitvoerig te spreken. Het risico is echter levensgroot dat dat een hoog mosterd-na-de-maaltijd-gehalte zal hebben, gegeven wat er allemaal in deze periode is en nog zal worden beslist. Tegelijkertijd is het mosterd-vóór-de-maaltijd als het gaat om de relatie tussen verkeer & vervoer en de ruimtelijke ordening. In de eerste Miljoenennota van Paars II stelde het kabinet dat de rol van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat als "dominante probleemeigenaar" van het mobiliteitsvraagstuk tegen het licht moet worden gehouden. D66 heeft toen al de vraag voorgelegd of een PKB nog wel de meest geëigende vorm is waarin een NVVP zijn beslag moet krijgen. Inmiddels is wel gebleken dat het risico groot is dat de minister van VROM straks alleen nog maar een nietje door allerlei sectorale nota's hoeft te slaan om een 5e Nota Ruimtelijke Ordening af te leveren. Ik vraag de minister ons hier nog eens goed toe te lichten hoe zij de relatie tussen beide beleidsterreinen ziet. Met betrekking tot het onlangs gepresenteerde NVVP vinden wij het uitermate zorgwekkend dat de VNG daar nadrukkelijk afstand van heeft gemeend te moeten nemen. Voor een beleidsverhaal dat een zwaar accent legt op het decentraliseren van taken en middelen, is dat geen goede start. Wil de minister ons toelichten waarom zij ervoor heeft gekozen zonder overeenstemming met de gemeentelijke bestuurders zo'n belangrijke Nota presenteren in plaats van nog even te wachten en trachten die overeenstemming alsnog te bereiken. Als ik het goed begrijp is de kern van het conflict dat de decentralisatie niet verder gaat dan de Kaderwetgebieden en de provincies. Waarom deze keus?

Waar wij onlangs mee werden verblijd zijn de Bestuursovereenkomsten die de minister op 12 oktober sloot met 3 regio's in de Randstad. In de begeleidende teksten op die overeenkomsten wordt steeds gesproken van een gezamenlijke krachtsinspanning van overheden, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. De overeenkomsten zijn alleen gesloten tussen overheden. Mogen we daaruit afleiden dat er soortgelijke overeenkomsten in de maak zijn met 'maatschappelijke organisaties' en 'het bedrijfsleven'? Wie zijn dat eigenlijk precies? Moeten we bij 'maatschappelijke organisaties' alleen denken aan ANWB, BOVAG/RAI, AVBB en VNO of ook aan Natuur & Milieu en ENFB, om maar eens wat te noemen? En het bedrijfsleven wordt, neem ik aan, niet vertegenwoordigd door mijn melkboer om de hoek, maar de zgn. captains of industry. Sinds wanneer moeten met dergelijke geledingen uit de samenleving eigenlijk aparte afspraken worden gemaakt als het gaat om een publieke kwestie als mobiliteit en bereikbaarheid? Voor de financiering van infrastructuur zijn marktpartijen niet nodig, zo laat de Minister van Financiën niet na te benadrukken, iedere keer als de Kamer over PPS praat. Het heffen van tol kan natuurlijk aan dergelijke partijen worden uitbesteed, maar dat hoeft niet. Dat wordt pas echt interessant als de eraan verbonden risico's mee kunnen worden uitbesteed. Ik heb nog niet de indruk dat men daarvoor in de rij staat. D66 kan zich niet aan de indruk onttrekken dat de minister zich met dit soort lekker klinkende teksten ("een gezamenlijke krachtsinspanning") laat meeslepen in de verhalen van diegenen die eigenlijk gewoon vinden dat de auto altijd en overal het mooiste vervoermiddel is.
D66 kiest een andere invalshoek: geen solistisch autogebruik tenzij het niet anders kan. Niet, ik kan het niet vaak genoeg herhalen, omdat er iets tegen auto's is, maar omdat er teveel tegelijk de weg op willen en een selectiever gebruik van de auto geboden is. Zeker, op dit moment zitten de treinen overvol en valt er een hoop af te dingen op de kwaliteit van de dienstverlening. Daar moet dus veel aan gebeuren. Het gaat niet aan om doodleuk in de Bestuursovereenkomsten te constateren dat op de belangrijkste verbindingen met name de treinen overvol zitten, de infrastructurele capaciteit benut is en vervolgens dan maar flink te gaan investeren in weginfrastructuur. Minstens even veel moet er trouwens gebeuren aan lokale en regionale openbaar vervoerssystemen, aan fietsvoorzieningen, aan kaart- en systeemintegratie, etc. etc. De financiële middelen zijn niet onbeperkt. Er moet dus een keuze worden gemaakt waar wel en waar geen geld voor uit te trekken. Daar moet een visie aan ten grondslag liggen. Of, zoals wij eerder zeiden: geld zonder visie is armoe. Die visie hebben wij nog steeds niet kunnen ontdekken. In de BOR-debatten voor de zomer heeft de minister ons steeds voorgehouden: wacht nou eerst maar eens af waar ik mee terugkom uit de onderhandelingen met, nogmaals, kennelijk alleen de andere overheden. Die ruimte is haar gegund. En nu liggen er 3 Bestuursovereenkomsten, die gezamenlijk een pakket bevatten dat verdacht veel lijkt op waar het voor de zomer over ging. Wat dat betreft is allereerst natuurlijk de vraag: hoe moet dat nu met Utrecht, na de verkiezingen? En wat betekent het uitblijven van een afspraak met Utrecht voor de rest van het pakket?

De tweede vraag die de Bestuurovereenkomsten oproepen is: waar staat nu eigenlijk het voorbehoud van goedkeuring door het parlement, u weet wel, ook nog zo'n belangengroepje waar je af en toe mee moet praten. Is dat lid 5 van het artikel "Uitwerking en uitvoering van de bestuursovereenkomst", waarin wordt gesproken over wijzigingen in de omstandigheden dan wel onvoorziene omstandigheden? Hoe verhoudt zich dat tot lid 2 van artikel 1: "Partijen verbinden zich aan de verdediging van het integrale pakket in de respectievelijke achterbannen"?
Wat ons vervolgens is opgevallen bij bestudering van de teksten is het grote aantal verschillen in formuleringen, accenten, mate van stelligheid en open eindes.
Wil de minister toelichten waarom dat nodig was? Verder heb ik begrepen dat bij de overeenkomsten ook Convenanten voor de regionale mobiliteitsfondsen horen. Krijgt de Kamer die ook te zien? Dat voor wat betreft de vorm en techniek van de overeenkomsten.

Dan de inhoud. Met deze 3 bestuursovereenkomsten wordt fl.5,795 mrd aan nieuwe investeringen toebedeeld. Daarvan is fl.1,825 mrd voor openbaar vervoer projecten en fl.3,720 mrd voor weginfrastructuur. Afgezet tegen wat er voor het BOR als geheel is gedacht, nl. fl.8,835 mrd, zou dat betekenen dat er voor Utrecht nog fl.3,03 mrd op de plank ligt. Klopt dat? Volgens de Bestuursovereenkomst met Haaglanden wordt in het BOR in totaal fl.2,7 mrd gereserveerd als bijdrage aan PPS-projecten. Uit de 3 overeenkomsten samen valt af te leiden dat dat hele bedrag nu is bestemd voor Rotterdam en Amsterdam, met resp. fl.850 mln en fl.1,85 mrd. Geen ge-PPS in de regio Utrecht dus. Klopt dat ook? Opvallend is dat die PPS-bedragen ook expliciet aan diverse projecten worden toegekend, terwijl de minister daar tot voor kort niet aanwilde met het oog op de onderhandelingspositie met de marktpartijen. Wat is de reden van deze koerswijziging?

Ervan uitgaande dat Utrecht alsnog zal worden ingevuld op de wijze als voor de zomer voorzien, blijft de conclusie van D66 dat dit BOR-pakket bepaald beter is dan niets, zeker in combinatie met het Rondje Randstad, maar dat een onvoldoende impuls wordt gegeven aan alternatieven voor en aanvullingen op het solistisch auto-gebruik. Ik kan desgewenst de lijst herhalen van zaken waar ons inziens met voorrang geld aan uitgegeven zou moeten en kunnen worden. Ik weet dat de minister mij zal willen gaan uitleggen dat zij het BOR-pakket heeft laten doorrekenen en dat uit die exercitie van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer naar voren komt dat het .v.-deel van de investeringen zo weinig bijdraagt aan de oplossing van de problemen. Dank je de koekoek, zou ik daar bij voorbaat op willen zeggen. Als er relatief bescheiden wordt ingezet op alternatieven voor de auto, en als er blijft worden gehinkt op 2 gedachten, dan kun je ook niet veel verwachten. Er komt uit wat je erin stopt!
Het is niet uit een soort ongebreidelde gelijkhebberigheid dat wij ons zo druk blijven maken over alternatieven en aanvullingen op het autogebruik. D66 realiseert zich terdege dat het alleen verantwoord is enigerlei vorm van rekeningrijden te introduceren als er voldoende aanvaardbare alternatieven zijn. Dat vergt om te beginnen grotere creativiteit en inzet van de werkgevers, 'het bedrijfsleven' zal ik maar zeggen, op het gebied van arbeidstijden, bedrijfsvervoer e.d., kortom daadwerkelijk vervoersmanagement in plaats van jarenlange lippendienst. Maar het vergt ook maximale inspanningen van de overheid om alternatieven qua vormen van transport tot stand te brengen. Steeds meer bekruipt ons het gevoel dat we met het BOR-proces waar we nu op zijn getrakteerd het tegenovergestelde doen van wat er in de Randstad nodig is: wegens gebrek aan voldoende alternatieven is de gedachte van beprijzen moeilijk aan de man te brengen, die kritiek probeert de minister te smoren met een relatief grote dosis investeringen in uitbreiding van de weginfrastructuur; door te weinig te doen aan alternatieven blijft rekeningrijden moeilijk te verkopen en zo ontstaat een spiraal de verkeerde kant op. Daar komt bij dat we om de pijn te verzachten niet langer rekeningrijden integraal invoeren, maar eerst een proef gaan doen. De evaluatie van die proef gaat bepalen of wij doorgaan op die weg. Als een zwaard van Damocles hangt ons boven het hoofd de oeverloze discussies die ongetwijfeld gaan komen over het al dan niet succesvol zijn van de proef met rekeningrijden. Hetzelfde geldt voor de proef met betaalstroken. Met het grote risico dat dat succes onvoldoende blijkt te bepalen als gevolg van de samenloop van alles wat er in het kader van het BOR gaat gebeuren, en dat er dus moet worden afgezien van niet alleen rekeningrijden, maar waarschijnlijk van iedere vorm van beprijzen. Het lijkt me niet dat dat is waar de minister en haar gesprekspartners in het veld op uit zijn. Naarmate wij er langer over nadenken en naarmate er steeds meer zicht komt op de haken en ogen van de proeven en naarmate er steeds meer informatie komt over de mogelijkheden van een relatief snelle invoering van een kilometerheffing, te differentiëren naar tijd en plaats, beginnen wij ons af te vragen of het niet tijd wordt voor een echte sprong voorwaarts. Deze minister houdt van onderhandelen, zo aarzelt ze niet duidelijk te maken. Waarom gaat zij niet nog eens bij zichzelf en wie dan ook te rade met de gedachte dat we de eerste, wat primitieve fase van de kilometerheffing, nl. een proef met rekeningrijden, overslaan en direct inzetten op de introductie van een geavanceerde kilometerheffing. De 'maatschappelijke organisaties' en 'het bedrijfsleven' hebben al op vele plaatsen en momenten te kennen gegeven zich wel degelijk te kunnen vinden in het idee van een kilometerheffing. De minister vraagt ze dat zwart-op-wit te bevestigen. In afwachting van de introductie van de kilometerheffing wordt van alle kanten een maximale inspanning geleverd om in de Randstad te voorzien in een aanvaardbaar niveau van alternatieven voor en aanvullingen op solistisch autogebruik, ik zou bijna zeggen in een gezamenlijke krachtsinspanning! Daarbij geldt dat als het realistisch gevonden moet worden dat mensen fl.40 willen betalen om met de auto een ritje op de doorstroomroute te maken van Amsterdam naar Den Haag, er opeens ook perspectieven voor rendabel te exploiteren openbaar vervoer en/of zeer hoogwaardige o.v.-voorzieningen opdoemen! Investeren in wegen doen we alleen daar waar aperte knelpunten bestaan. Er wordt nog veel intensiever gewerkt aan betere benutting van zowel wegen als rails. Etc, etc. Ik denk dat de minister begrijpt wat ik bedoel. Een wenkend perspectief, lijkt mij!

D66 vraagt de minister of zij van zins is een 'omschakelfonds' voor het aanleggen van parkeerplaatsen van deelauto's in te stellen, gezien haar eigen enthousiasme voor dat idee.

Op de infrastructurele behoeften buiten de Randstad, met name voor wat betreft Z-O Brabant en een snelle verbinding naar het Noorden, komen wij bij het MIT zeker terug.

D66 vraagt een reactie op de gedachte artsen in staat te stellen een zwaailicht op de auto te voeren in noodsituaties.

D66 zou graag onderzocht zien of het mogelijk is het rijbewijs voortaan op creditcard-formaat uit te geven.

D66 vraagt een reactie op de gedachte van een "o.v.-fiets".

D66 vindt dat reizigersinformatie over openbaar vervoer (trein en anderszins) gratis verkregen moet kunnen worden.

buiten de Randstad: zweeftrein en rest bij MIT

zwaailicht artsen

rijbewijs op creditkaart-formaat

INBRENG FRANCISCA RAVESTEIN

MdV!

Afgelopen maandag is hier in Den Haag de VN-klimaatconferentie begonnen. Klimaatverandering heeft alles te maken met invloed op ons watersysteem. De commissie Tielrooy die adviseert over Waterbeheer in de 21e eeuw pleit voor anders omgaan met water via de prioriteiten: a. vasthouden, b. tijdelijk bergen en c. lozen. Dat betekent dat de komende tijd meer ruimte voor water zal moeten ontstaan. D66 vindt dat staatssecretaris de Vries haar nek heeft uitgestoken door overstroomgebieden, de zg calamiteitenpolders, te willen aanwijzen. Zij kon weten dat ze daarbij op tegenstand van velen zou stuiten en het getuigt van politieke moed om dit aan de orde te stellen, waardoor zij aangeeft doordrongen te zijn van de urgentie van het probleem. Wij steunen haar daarin, zeker als daarbij de kansen voor natuurontwikkeling worden aangegrepen.
Al vaker en recent nog bij de VROM begroting heeft D66 aangegeven dat zij zich zorgen maakt over de implementatie van de beleidslijn Ruimte voor de rivier. Met name in Limburg. Dit houdt onder meer in dat D66 bij de maaswerken geen hoge kades wil, maar vasthoudt aan de oorspronkelijke uitvoeringsplannen. Het is een totaal verkeerd signaal om nu nog te kiezen voor weren en keren in plaats van vasthouden en bergen. Dit betekent ook dat Rijk, provincie en gemeente samen moeten werken aan dit nieuwe beleid. Voor Roermond betekent het, dat het een slechte zaak is om een woonwijk Oolder Veste te ontwikkelen die voor een deel ligt in het winterbed van de rivier. Ook de gemeente zou dit niet moeten willen en zich moeten realiseren dat het niet verstandig is om nu te bouwen voor de natte voeten van de toekomst. De overstromingen van 1993 en1995 geven toch aan dat een ander beleid noodzakelijk is. Om over de recente overstromingen in Engeland maar te zwijgen. Roermond kan ook elders uitbreiden en wij hopen dat de gemeente dat zelf ook inziet.

Begin december komen we te spreken over de brief van de staatssecretaris over de baggerspecieverwerking. D66 pleit al jaren voor verwerking door middel van immobilisatie. De techniek is er klaar voor, het bedrijfsleven eveneens. het wachten is op de overheid die voldoende aanvoer moet garanderen en bereid moet zijn in de aanloop experimenten financieel mogelijk te maken. De staatssecretaris leek hiertoe bereid, de brief is echter vaag. Mijn fractie wil alleen storten in uiterste noodzaak, ook in de baggerspecieverwerking zou de ladder van Lansink moeten gelden waarbij storting de allerlaatste optie is. D66 zou graag zien dat een financieringsbron wordt gevonden om een grootschalig experiment te doen uitvoeren naar verwerking van bagger.

In juni 1999 diende D66 samen met GL en de PvdA een motie in om ten aanzien van de verbetering van de waterkwaliteit tussendoelen te stellen voor het tijdpad en de streefwaarden , genoemd in de Vierde Nota Waterhuishouding. De staatssecretaris wijst de aangenomen motie nu af, maar wil wel in de geest ervan handelen. D66 is daar niet geheel tevreden over. Wij willen een systeem, waarin bijtijds bijgestuurd en zo nodig aangescherpt kan worden. Wij vragen dan ook aan de staatssecretaris om een tweejaarlijkse regionale rapportage en op basis daarvan een mogelijkheid , indien nodig, tot bijstelling van het beleid met voorstellen tot instrumenten daartoe. Daaruit moet duidelijk de vooruitgang in het halen van de doelen blijken. De landelijke rapportage kan veel eerder dan in 2005. Ik vermoed dat de staatssecretaris en D66 hetzelfde willen, maar wij willen ook dat de Kamer de vinger aan de pols kan houden. Graag een toezegging van de staatssecretaris op dit punt.

MdV!

Vorig jaar is tijdens de begrotingsbehandeling V&W gesproken over het oplossen van een aantal knelpunten in de vaarwegen. Het Centraal Overleg Vaarwegen had deze knelpunten aangedragen, waarvan de oplossing ongeveer 200 miljoen zou kosten. Een motie met die strekking werd vorig jaar kamerbreed aangenomen. De bewindslieden hebben hierop gereageerd door een externe audit te laten uitvoeren om te kijken of het wel allemaal zo ernstig was als de sector dacht. Dit bleek het geval en toch zijn de extra middelen nog niet in de begroting terug te vinden. Het beleid dat er gewerkt moet worden aan de zg modal shift oftewel een verschuiving van vervoer over de weg naar water en spoor wordt wel met de mond beleden, maar blijkt niet uit de verdeling van de middelen. De binnenvaart groeit terwijl de steun van de overheid verhoudingsgewijs gering is. In een algemeen overleg dat we onlangs over deze kwestie gehouden hebben waren alle fracties het erover eens dat nu eenmalig de knelpunten moeten worden opgelost omdat deze niet of niet op korte termijn uit de reguliere budgetten te financieren zijn. Het gaat hier om investeringen in de volgende projecten: Waal, Gelderse IJssel, Nederrijn en Lek, Twenthekanalen, Brabantse Kanalen, en de vaargeul Boontjes naar Harlingen.

D66 betreurt het dat de bewindslieden bij de opstelling van de begroting geen rekening hebben gehouden met deze uitdrukkelijke wens van de kamer. Maar vorige week, op een bijeenkomst ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het COV nodigde de minister ons uit om een amendement op de begroting in te dienen, in plaats van een motie. D66 wil de minister uiteraard niet teleurstellen en heeft dit dan ook gedaan.

Een punt van zorg is de veiligheid van tankers. Rampen als verleden jaar met de Erika en onlangs de Ievoli Sun leren ons dat een ongeluk met een tanker ook leidt tot een regelrechte milieuramp. Nederland pretendeert voorop te lopen met haar Scheepvaartinspectie en daarom is het zo teleurstellend dat Nederland binnen Europa niet voorop loopt als het gaat om het aanscherpen van de regelgeving over de veiligheid van het maritiem transport. In tegendeel, Nederland staat op de rem. Kan de minister daar een toelichting op geven, want ik vind de redenering dat een aantal landen zich niet aan de huidige regels houdt niet erg sterk als argument tegen aanscherping. Deze redenering betekent namelijk een beloning van slecht gedrag voor die landen die de regels nu niet naleven en dan ook niet geconfronteerd zullen worden met scherpere regels. Kan de minister de Nederlandse opstelling toelichten en aangeven welke bijdrage zij zal leveren aan de naleving van de veiligheidseisen.
D66 dringt er bij de minister op aan dat zij de Eurocommissaris voor transport zal steunen in haar streven naar adequatere regelgeving in Europees verband en de handhaving daarvan.

Tenslotte, MdV, een paar korte punten. Allereerst wil ik aandacht vragen voor de pontveren op het Noordzeekanaal. Rijkswaterstaat is van plan om de dienstverlening van deze pontveren aan te passen. Dit zal voor de gemeente Velsen grote gevolgen hebben zoals het er nu uitziet. Dan gaat het niet alleen om de slechtere dienstverlening maar ook bij de rampenbestrijding speelt de pont een belangrijke rol. Graag een reactie van de minister hierop.

Mijn tweede korte vraag luidt: hoe denkt de minister over de creatieve gedachte van de gemeente Muiden om te komen tot een aquaduct in plaats van de huidige beweegbare Vechtbrug?

Als laatste punt zou ik aandacht willen vragen voor het uitvlaggen naar Luxemburg, waar de fiscale condities nog gunstiger zouden zijn. Na het succes van het Nederlandse zeescheepvaartbeleid zou het toch jammer zijn als Nederland door zo'n zeevarende natie zou worden voorbijgestreefd. Graag een reactie van de minister.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...