Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoorden Kamer over Vliegbasis Geilenkirchen

Datum nieuwsfeit: 15-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Defensie
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van DefensieKamervragen en antwoorden


Vliegbasis Geilenkirchen

15-11-2000

Antwoorden op de schriftelijke vragen van het Tweede-Kamerlid Van Bommel (SP) over de vliegbasis Geilenkirchen (2000100160)

Vraag 1.
Kent u het bericht over een vliegincident met een Duitse Tornado die opsteeg vanaf de vliegbasis Geilenkirchen?

Ja. Het betreffende Tornado-jachtvliegtuig heeft een stuk plaatwerk verloren van de afsluiting van het landingsgestel.

Vraag 2.
Is het kennelijk gebruik van de AWACS-basis door Tornado-vliegtuigen, net zoals het eerder geconstateerde structurele gebruik door KC-135 tankvliegtuigen en andere niet AWACS-vliegtuigen in overeenstemming met het door de staatssecretaris Van Houwelingen in 1988 ondertekende convenant waarin uitsluitend sprake is van gebruik door AWACS-vliegtuigen? Zo neen, wat is uw oordeel hierover?

De vliegbasis Geilenkirchen is de thuisbasis voor E-3A AWACS-vliegtuigen van de Navo. Op de vliegbasis voeren naast de E-3A AWACS-vliegtuigen ook andere typen vliegtuigen vliegtuig-bewegingen uit. Bij de bepaling van de geluidsbelastingszone is daarom zowel met E-3A vliegtuigen als andere typen vliegtuigen rekening gehouden. Dat de vliegbasis Geilenkirchen uitsluitend gebruikt zou mogen worden door E-3A AWACS-vliegtuigen is een misvatting.

3.Is het aantal klachten uit de regio over de AWACS-basis de laatste maanden sterk gestegen? Kunt u aangeven hoeveel vluchten er dit jaar maandelijks hebben plaatsgevonden? Kunt u tevens aangeven hoe dit in relatie staat tot het in eerder genoemde convenant overeengekomen aantal vluchten, inclusief de bepalingen over vluchten in het weekeinde en ´s nachts?

Door de Stichting Klachtentelefoon Luchtverkeer Zuid-Limburg is in augustus van dit jaar een overzicht opgesteld van de klachten die in het tweede kwartaal 2000 zijn ingediend over vliegverkeer van of naar de vliegbasis Geilenkirchen. Uit het overzicht blijkt dat het aantal klachten in het tweede kwartaal fors is toegenomen ten opzichte van dezelfde periode in 1999. Door de vliegbasis Geilenkirchen zijn in de periode 1 januari tot en met 30 september 2000 3.023 vliegtuigbewegingen boven Nederlands grondgebied uitgevoerd, waarvan 86 in de periode van de nacht en het weekeinde. Als zou worden uitgegaan van een gelijkmatige verdeling van het aantal vliegtuigbewegingen over het jaar ligt het aantal vliegtuigbewegingen in de periode tot en met september boven het aantal dat uit de convenanten met de gemeenten Onderbanken en Brunssum volgt. Het aantal is evenwel lager dan het totaal aantal op jaarbasis dat uitgangspunt is geweest van de convenanten. Het aantal vliegtuigbewegingen in de nacht en in het weekeinde is hoger dan hetgeen in de convenanten is neergelegd. Overigens moeten de hogere aantallen ook worden beschouwd in relatie tot extra activiteiten die rechtstreeks voortvloeien uit de inzet van Navo-eenheden boven voormalig Joegoslavië (in het bijzonder Kosovo).

4.Heeft u tijdens een bijeenkomst met vertegenwoordigers uit de regio op 23 augustus jl. aangegeven dat dit slechts van relatieve waarde is, gezien het feit dat Nederland slechts voor 3,65% meebetaalt aan de AWACS-bais? Wat betekent dit voor het eventueel niet naleven van het convenant?

In het gesprek met een delegatie van de Commissie AWACS Limburg op 23 augustus jongstleden heb ik er op gewezen dat de vliegbasis Geilenkirchen een in Duitsland gelegen Navo vliegbasis is waarop ik slechts beperkte invloed heb. In dat kader heb ik gesteld dat de Nederlandse bijdrage aan het budget voor instandhouding van de AWACS-vloot en de infrastructuur van de vliegbasis beperkt is. Ten aanzien van de convenanten zoals die in 1988 zijn gesloten heb ik gesteld dat deze in de bredere context van bondgenootschappelijke afspraken moeten worden bezien.

5.Heeft u de problemen in aan de basis grenzende Nederlandse gemeenten met de AWACS-bais inmiddels al aan de NAVO voorgelegd, en zo ja waar heeft dit toe geleid? Zo neen,wanneer gaat u dit doen, en bent u bereid de Kamer daarna hierover te informeren?

In mijn brief aan de voorzitter van de Vaste Commissie voor Defensie van de Tweede Kamer van 10 mei jongstleden genummerd MG2000001249 heb ik uiteengezet welke stappen worden ondernomen inzake de problematiek inzake Geilenkirchen. In dit verband heb ik de kwestie Geilenkirchen inmiddels onder de aandacht van de Navo gebracht. De besprekingen met de Navo verkeren nog in een beginstadium. Ik zal u over de uitkomsten hiervan en over aanverwante aspecten te zijner tijd gezamenlijk met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer informeren.

6.Is het u bekend dat er in Nederlandse gemeenten die aan de basis grenzen grote onvrede bestaat over het gebrek aan communicatie met de basis over de vliegincidenten? Bent u van mening dat de basis de aangrenzende gemeenten wel had moeten informeren, en zo ja, bent u bereid dit aan de basis te laten weten?

De communicatie tussen de vliegbasis en haar omgeving is een eigen verantwoordelijkheid van de basisleiding van de Navo vliegbasis Geilenkirchen. Ik ben voorstander van het pro-actief en tijd verstrekken van informatie in dit soort aangelegenheden. Deze opvatting heb ik ook aan de basisleiding kenbaar gemaakt tijdens mijn bezoek op 23 augustus jl.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie