Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Voorstel toekomst De Bussel gemeente Oosterhout

Datum nieuwsfeit: 16-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Oosterhout

Voorstel toekomst De Bussel "is verantwoorde afweging tussen cultureel en financieel belang"

B. en w. komen met voorstel naar gemeenteraad "Een verantwoorde afweging tussen culturele en financiële belangen" en "een deugdelijke en betaalbare basis voor continuering van de prominente positie van De Bussel" Zo omschrijven burgemeester en wethouders het voorstel over het beleidsplan voor de toekomst van cultureel centrum De Bussel. B. en w. hebben het voorstel vandaag gepresenteerd. De Oosterhoutse gemeenteraad zal in zijn vergadering van 19 december een besluit over het voorstel nemen. Het raadsvoorstel voor De Bussel is een uitvloeisel van de besluiten die de gemeenteraad in april van dit jaar nam in het kader van de ombuigingsoperatie "Basis in balans". Daarin was begrepen een bezuiniging van 750.000 op de jaarlijkse exploitatie van De Bussel. Dat zou volgens het toenmalige plan in drie stappen moeten gaan: eerst afbouw naar de status van amateurtheater, vervolgens beheersvorm bezien en daarna onderzoek naar de toekomstmogelijkheden van De Bussel.Het college heeft, zo blijkt uit het raadsvoorstel, besloten de financiële taakstelling te handhaven, maar niet meer de toen voorgestelde fasering te volgen. "De vrees bestaat namelijk dat wanneer De Bussel in de eerste fase van de uitvoering van het ombuigingsvoorsel wordt gereduceerd tot amateurtheater, het in de praktijk onmogelijk zal blijken die status in de toekomst weer op te waarderen", aldus b. en w. Daarom gaat het college er in zijn raadsvoorstel vanuit dat De Bussel ook in de eerste fase een status als professioneel theater zal behouden, zij het beperkter dan nu het geval is.Door het zoeken van samenwerking met andere theaters, door de tarieven te verhogen en door minder het accent te leggen op professionele voorstellingen bereiken b. en w. de financiële taakstelling. Naar de mening van het college is er nog steeds sprake van een aantrekkelijke programmamix, mede omdat het Filmtheater nu een permanente plaats in De Bussel krijgt. Er komen straks in het cultureel centrum dertig professionele en veertig amateurvoorstellingen, 52 voorstellingen voor het Filmtheater, 45 commerciële activiteiten en twaalf activiteiten voor jongeren. Overigens merken burgemeester en wethouders op dat ook zonder "Basis in balans" de hoogte van de gemeentelijke bijdrage aan de exploitatie van De Bussel ter discussie zou zijn gekomen. "Immers, de exploitatietekorten verhouden zich al een aantal jaren niet meer goed tot de uitgangspunten (en daaraan gekoppelde financiële verwachtingen) waarop de komst van De Bussel in 1984 was gebaseerd", aldus b. en w. in hun voorstel aan de raad. Ze verwijzen daarmee naar het feit dat De Bussel oorspronkelijk bedoeld was als podium voor (lokale) amateurgezelschappen, met daarnaast de mogelijkheid voor professionele voorstellingen. "De exploitatie van het theater was ook daarop afgestemd. In de praktijk werd het cultureel centrum echter al snel een schouwburg voor professionele voorstellingen, waaraan de functie als amateurpodium enigszins ondergeschikt raakte. Dat dat gevolgen had voor de exploitatie laat zich raden", aldus het college. Initiatiefgroep Vrij kort na het bekend worden van de plannen uit "Basis in balans" is een initiatiefgroep opgericht, die een alternatief beleidsplan voor De Bussel heeft opgesteld. Pogingen om, als initiatiefgroep en gemeentebestuur, tot een gezamenlijk plan te komen, liepen stuk op verschil van mening over de kwestie van de "overheadkosten". Dat wil echter niet zeggen dat het gemeentebestuur geen oog heeft voor "de waardevolle onderdelen van het plan van de initiatiefgroep", aldus b. en w., die aangeven dat ze die onderdelen bij de uitwerking van het beleidsplan zullen betrekken. Het college heeft het alternatief van de initiatiefgroep vergeleken met het beleidsplan zoals b. en w. dat intern hebben laten ontwikkelen. De voor- en nadelen tegen elkaar afwegend, trekken b. en w. de conclusie dat het gemeentelijk plan "meer kansen biedt voor de toekomst en - ook niet onbelangrijk - een solider financieel fundament". Daarvoor hebben b. en w., op basis van de huidige inzichten, onder andere de volgende overwegingen: de mix uit het gemeentelijk plan biedt meer ruimte voor amateurverenigingen, omdat in het beleidsplan van de initiatiefgroep amateurvoorstellingen vooral op weekdagen zullen plaatsvinden (de weekeinden zijn in dit plan gereserveerd voor commerciële activiteiten); een aantal kostenposten is in het plan van de initiatiefgroep niet benoemd (deel kosten gebouw, deel kosten personeel en deel kosten subsidie amateurgezelschappen), waardoor de lasten voor de gemeente aanzienlijk meer zullen bedragen dan de door de initiatiefgroep berekende 750.000. In het gemeentelijk beleidsplan komt de gemeentelijke bijdrage uit op 450.000 (zonder overhead). De gemeentelijke lasten bedragen nu 1,2 miljoen (zonder overhead).in het gemeentelijk plan is er ruimte voor het Filmtheater; de extra horecaopbrengsten zijn in het gemeentelijk plan duidelijk in beeld gebracht; de personele consequenties van het plan van de initiatiefgroep - op termijn ontslag van tien personeelsleden - zijn aanzienlijker dan in het gemeentelijk beleidsplan. De kosten voor rekening van afvloeiing komen in het plan van de initiatiefgroep voor rekening van de gemeente en zijn niet in beeld gebracht; in het gemeentelijk plan is sprake van samenwerking met het Chassé Theater;de prijs van de kaartjes voor toegangsbewijzen gaat in het plan van de initiatiefgroep met tien procent omhoog (waarmee De Bussel het duurste theater in de regio wordt). Overigens hebben b. en w. en de Initiatiefgroep vandaag met elkaar afgesproken dat de Initiatiefgroep in de loop van volgende week haar zienswijze geeft op het "eigen" deel van de vergelijking tussen beide plannen. Vervolgens zal die vergelijking ter hand worden gesteld van de gemeenteraad. Overhead In het raadsvoorstel komen b. en w. nog terug op de kwestie van de overheadkosten, die destijds voor de initiatiefgroep aanleiding geweest is het overleg met de gemeente op te schorten. Het college constateert dat in eerste instantie "een beeld geschetst is dat bij de initiatiefgroep kennelijk verkeerde verwachtingen heeft gewekt". "Dat heeft ertoe geleid dat de initiatiefgroep in haar plannen van stond af het schrappen van de overheadkosten als een bezuiniging heeft ingeboekt. Op die manier is in de plannen van de initiatiefgroep vanaf het allereerste moment een niet onaanzienlijk, maar wel theoretisch voordeel geslopen", aldus het college. B. en w. zijn in hun voorstel uitgegaan van een ombuiging van 750.000 op de daadwerkelijke exploitatielasten. "In "Basis in balans" zijn immers ook tal van ombuigingstaakstellingen opgenomen om de overhead te verlagen. Het is daarom niet juist een verbinding te maken tussen ombuigingen op de producten en ombuigingen op de overhead. Dit zou immers per definitie leiden tot een minder financieel resultaat", aldus b. en w.Bovendien past deze benadering binnen het gemeentelijk beleid om, zoals ook in de begroting voor 2001 gebeurd is, overheadkosten af te zonderen van de daadwerkelijke personele lasten van een begrotingsproduct. De overheadkosten van de totale organisatie worden voortaan in de begroting ondergebracht onder "productondersteuning". Investering Om de nieuwe status van De Bussel daadwerkelijk vorm en inhoud te geven, is een eenmalige investering van 1 miljoen nodig. Het gaat om investeringen die nodig zijn om de gewenste kwaliteit te kunnen bieden aan horecafaciliteiten, tribune, garderobe en enkele theatertechnische faciliteiten. Verzelfstandiging Burgemeester en wethouders merken verder op dat ook zij op middellange termijn ernaar streven het cultureel centrum meer op afstand van de gemeente te zetten. In het beleidsplan wordt De Bussel dan ook als zelfstandig bedrijf beschouwd. De manier waarop de interne verzelfstandiging zal worden ontwikkeld naar externe verzelfstandiging, moet nog nader worden onderzocht. Hetzelfde geldt voor de meest passende rechtsvorm. "Daarbij is het onze verantwoordelijkheid als betrouwbaar werkgever dat indien nodig nadere afspraken gemaakt worden over de personele consequenties", aldus b. en w. Oosterhout, 16 november 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie