Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Stimuleringsfonds openbare gezondheidszorg

Datum nieuwsfeit: 16-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Stimuleringsfonds openbare gezondheidszorg

De Voorzitter van de Tweede
Kamer der Staten Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

GZB/GZ-2122018

16 november 2000

Het kabinet heeft op 25 augustus 2000 besloten eenmalig een bedrag van 50 mln. beschikbaar te stellen voor een Stimuleringsfonds openbare gezondheidszorg. Dit fonds heeft als doel het mogelijk maken van innovatie op het terrein van de bevordering en de bescherming van de volksgezondheid. Deze middelen zijn bedoeld voor:
1. financiële ondersteuning op projectbasis van gemeenten bij het ontwerp van de gemeentelijke nota gezondheidsbeleid; 2. ondersteuning van de afstemming tussen het gemeentelijk en het landelijk niveau;
3. mogelijk maken van innovaties door gemeentelijke gezondheidsdiensten op het terrein van de kwaliteit van de dienstverlening, de beleidsvorming en de inhoudelijke uitvoering van basistaken collectieve preventie; 4. uitvoering mogelijk maken van de afspraken die partijen maken in het nationaal contract voor de openbare gezondheidszorg.

Na afweging heb ik besloten tot de oprichting van een stichting Stimuleringsfonds openbare gezondheidszorg. De taken van het fonds brengen met zich dat het fonds onafhankelijk van zowel rijk als gemeenten dient te functioneren. Tegelijkertijd dient een beleid te worden gevoerd dat in overeenstemming is met de doelstellingen van centraal en decentraal beleid. Door de oprichting van een zelfstandig bestuursorgaan kan een dergelijk compromis tussen betrokkenheid en distantie vorm krijgen. Het bestuur van de stichting wordt benoemd door de Minister van VWS. Eén van de leden -niet zijnde de voorzitter- wordt benoemd op voordracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en één niet zijnde de voorzitter - op voordracht van GGD-Nederland. De stichting zal een subsidieregeling ontwerpen die goedkeuring van de Minister van VWS behoeft. Naast deze goedkeuringseis geschiedt aansturing vanuit het ministerie via de goedkeuring van het jaarlijkse activiteitenplan. Het in eerste instantie overlaten van het opstellen door de stichting van de subsidieregeling, die voornamelijk technische en procedurele regels bevat, is bij fondsen de gebruikelijke situatie.

De oprichting van de stichting is in termen van artikel 29, eerste lid, van de Comptabiliteitswet te karakteriseren als het doen oprichten van een privaatrechtelijke rechtspersoon door de Staat. Op grond van dit artikel dient van het voornemen daartoe bij de Staten Generaal mededeling te worden gedaan. Deze brief strekt daartoe. Bijgevoegd treft u aan een voorstel voor oprichting van het Stimuleringsfonds openbare gezondheidszorg in oprichting. Dit voorstel, bevattende de oprichtingsstatuten en de toekenningsvoorwaarden van subsidies door het Stimuleringsfonds, heb ik inmiddels voor advies aan de Algemene Rekenkamer voorgelegd. De statuten zullen tijdens de eerste bestuursvergadering van het Stimuleringsfonds worden besproken en vastgelegd.

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie