Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Reactie Financien op toezeggingen tijdens algemeen overleg

Datum nieuwsfeit: 16-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Financien
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: Schriftelijke reactie op toezeggingen tijdens Algemeen overlegDirectie Algemene Fiscale Politiek

De voorzitter van de vaste commissie

voor Financiën van de Tweede Kamer der

Staten-Generaal

Postbus 20018

2500 EA DEN HAAG

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

AFP 2000-00884 M

16 november 2000

Onderwerp

Schriftelijke reactie op toezeggingen gedaan tijdens het Algemeen overleg van 9 november jl. over cultuur.

Tijdens het Algemeen overleg over cultuur en belastingen van 9 november jl. heb ik toegezegd om op een viertal punten schriftelijk terug te komen. In deze brief ga ik achtereenvolgens in op de positie van culturele instellingen in de sfeer van de vennootschapsbelasting, de rol die het BTW-compensatiefonds kan spelen voor organisatoren van grote festivals en de brief van de Werkgroep WIK over de toepassing van het fiscale begrip ondernemerschap. Het tarief van 20% in de artiestenregeling wordt nader toegelicht in de nota naar aanleiding van het verslag bij de Veegwet Wet IB 2001 (kamerstukken II, vergaderjaar 2000-2001, 27 466).

Positie van culturele instellingen in de sfeer van de vennootschapsbelasting

De woordvoerder van de fractie van GroenLinks heeft gevraagd naar de positie van culturele instellingen in de sfeer van de vennootschapsbelasting. Bij de beantwoording van deze vraag ga ik er vanuit dat hij daarbij niet doelt op commerciële bedrijven in de culturele sector, maar op culturele instellingen waarbij een algemeen maatschappelijk belang en dus geen particulier belang op de voorgrond staat.

Dergelijke culturele instellingen zijn op grond van artikel 6 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 vrijgesteld, mits de winst beneden bepaalde grenzen blijft. Die grens is f 13 000 per jaar en f 65 000 per vier jaar. Voor de vraag of beneden deze grenzen wordt gebleven, mogen fictieve kosten wegens om niet of tegen te lage beloning verrichte arbeid op grond van het besluit van de Staatssecretaris van 26 augustus 1993, nr. DB93/3669, BNB 1993/288 op basis van het minimum loon in aanmerking worden genomen.

Niet bij alle musea en andere culturele instellingen blijft de winst beneden de gestelde grenzen. Deze instellingen zijn dus belastingplichtig. Dit komt ook voor bij andere instellingen waarbij een algemeen maatschappelijk of sociaal belang op de voorgrond staat. Om te voorkomen dat de belastingheffing het nastreven van het maatschappelijke of sociale belang van deze instellingen in de weg staat, wordt in het Belastingplan 2001 een faciliteit voorgesteld. Deze faciliteit houdt in dat instellingen die een algemeen maatschappelijk of sociaal belang behartigen, de mogelijkheid krijgen (een deel van) hun winst gedurende drie jaar belastingvrij te reserveren. Deze zogenoemde herbestedingsreserve kan worden gevormd als het voornemen bestaat om met de winst latere investeringen te financieren of om een verwachte piek in de kosten op te vangen. In de memorie van toelichting bij het Belastingplan 2001 is daarbij het voorbeeld genoemd van een museum, dat op deze manier de winst van een aantal jaren belastingvrij kan reserveren om daarmee de aanbouw van een nieuwe tentoonstellingsruimte of een tentoonstelling te financieren. Hiermee zal de vraag of culturele instellingen al dan niet belastingplichtig zijn, in belang afnemen voor de financiële mogelijkheden van dergelijke instellingen. Overigens zij opgemerkt dat reservering alleen mogelijk is voorzover de ondernemingsactiviteiten binnen de maatschappelijke of sociale doelstelling van het lichaam passen of indien sprake is van kringloopactiviteiten. Dit ter voorkoming van concurrentieverstoring.

Rol BTW-compensatiefonds bij organisatie festivals

Voorts is tijdens het algemeen overleg op 9 november jl. de toepassing van de BTW-wetgeving ten aanzien van gratis toegankelijke evenementen breed aan de orde gesteld. Daarbij is ook de mogelijke rol van het - toekomstige - BTW-compensatiefonds in relatie tot de activiteiten van organisatoren van gratis toegankelijke evenementen aan de orde gekomen. Voor ik nader inga op het BTW-compensatiefonds schenk ik eerst nog kort aandacht aan de BTW-positie van de betrokken organisatoren in het algemeen.

Het enkel organiseren van gratis toegankelijke evenementen leidt niet ondernemerschap voor de BTW. Indien een organisator van een gratis toegankelijk evenement tevens andere activiteiten verricht die wel tegen vergoeding geschieden, zoals reclameactiviteiten, is de organisator voor de reclameactiviteiten BTW-ondernemer en heeft hij in zoverre ook recht op aftrek van de aan hem in rekening gebrachte inkoop-BTW. Het verrichten van reclameactiviteiten of andere prestaties tegen vergoeding leidt er echter niet automatisch toe dat het organiseren van de gratis toegankelijke evenementen binnen het BTW-ondernemerschap valt. Met betrekking tot die evenementen is eerst sprake van ondernemerschap indien zich één van de twee volgende situaties voordoet:

a. de sponsor bedingt uitdrukkelijk dat het - gratis toegankelijke - evenement moet plaatsvinden en de kosten daarvan worden volledig of nagenoeg volledig (90% of meer) uit de reclame-/sponsorgelden bekostigd. Bij wijze van tegemoetkoming is bepaald dat ook nog van volledig ondernemerschap sprake is als de kosten van het gratis toegankelijke evenement voor tenminste 70% uit de uit de reclame-/sponsorgelden worden bekostigd;

b. het gratis toegankelijke evenement en de betaalde reclameactiviteiten zijn, wat betreft inhoud en kwaliteit, wederzijds van elkaar afhankelijk. Dit is het geval als het gratis toegankelijke evenement op een zodanige wijze vorm wordt gegeven dat daarbij een maximale opbrengst aan reclamegelden voorop wordt gesteld. Anders gezegd, het moet gaan om een situatie waarin het maken van betaalde reclame de voornaamste doelstelling is van het gratis toegankelijke evenement.

Indien op basis van het vorenstaande in een concrete situatie moet worden geconcludeerd dat het organiseren van gratis toegankelijke evenementen niet binnen het BTW-ondernemerschap van de betrokken organisator valt, dan is de inkoop-BTW betreffende die evenementen niet aftrekbaar. De in het rapport Hoog aanslaan, laag belasten neergelegde gedachte om voor die gevallen het BTW-ondernemerschap optioneel te maken is niet mogelijk op grond van de Zesde BTW-richtlijn. Wat betreft de betekenis van het BTW-compensatiefonds voor de organisatoren van gratis toegankelijke evenementen merk ik op dat onder de werking van het voorgestelde BTW-compensatiefonds (Kamerstuk 27 293) gemeenten en provincies compensatie krijgen voor de inkoop-BTW op goederen en diensten die zij als niet-ondernemer gebruiken. Dit betekent dat in de gevallen waarin een gemeente zelf een gratis toegankelijk evenement organiseert, zij de inkoop-BTW krijgt gecompenseerd die betrekking heeft op de niet-ondernemersactiviteiten die de gemeente in het kader van dat evenement verricht. Indien de organisatie niet in handen is van een gemeente, maar een private partij, bijvoorbeeld een stichting, kan deze zelf geen beroep doen op het BTW-compensatiefonds. Als in het kader van de organisatie van het evenement echter door de gemeente een subsidie aan de organisator wordt verstrekt en die subsidie in wezen de vergoeding vormt voor een dienst van die organisator jegens die gemeente, zal de organisator over die subsidie BTW in rekening moeten brengen aan de gemeente. Die BTW komt bij de betrokken gemeente voor compensatie in aanmerking voorzover de dienst van de organisator door die gemeente wordt gebruikt ten behoeve van
niet-ondernemersactiviteiten van die gemeente. Het in de BTW-heffing betrekken van de subsidie - in feite een vergoeding voor een prestatie in de verhouding prestatieverrichter (de organisator) en afnemer (de gemeente) - heeft alsdan tot gevolg dat de organisator van het evenement de aan haar in rekening gebrachte BTW in aftrek kan brengen overeenkomstig de algemeen geldende regels voor de aftrek van inkoop-BTW.

Toepassing van het fiscale ondernemersbegrip

Tot slot wil ik nog ingaan op de toepassing van het fiscale ondernemersbegrip. In de brief aan de vaste commissies voor Financiën en Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 15 september 2000 van mijn ambtsgenoot van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen en mij is aangegeven dat ten aanzien van de voorlichting richting kunstenaars over hun fiscale positie en duidelijkheid over fiscale regelingen, waaronder de toepassing van het ondernemersbegrip, de eigen inspecteur het aanspreekpunt is en één eenheid verantwoordelijk is voor de coördinatie van de uitvoering. De fractie van GroenLinks vraagt in dit verband om een reactie op de brief van 7 november 2000 van de Werkgroep WIK, waarin deze werkgroep onder meer stelt dat de beoordeling van het ondernemerschap van kunstenaars en specifiek van WIK-gebruikers in de praktijk per eenheid van de Belastingdienst nog steeds blijkt te verschillen en tot problemen leidt.

Coördinatie van de uitvoering vindt plaats door algemene voorlichting via het intranet van de Belastingdienst over specifieke onderwerpen betreffende kunstenaars (bijvoorbeeld informatie over de WIK), door op maat gesneden adviezen in specifieke gevallen (bijvoorbeeld over ondernemerschap) en door het fungeren als vraagbaak binnen de Belastingdienst. Uit informatie van de Belastingdienst blijkt overigens niet dat ten aanzien van de beoordeling van het ondernemerschap in de praktijk per eenheid van de Belastingdienst verschillen bestaan of dat dit tot problemen leidt. Nu vanuit de Werkgroep wel problemen worden gesignaleerd over de uitvoering en tevens wordt aangegeven dat er behoefte bestaat aan periodiek overleg tussen het georganiseerde beroepsveld en de Belastingdienst, lijkt het mij een goede gedachte dat nader overleg hierover plaatsvindt. De coördinerende eenheid van de Belastingdienst zal op korte termijn contact opnemen met de Werkgroep WIK voor het maken van een afspraak voor een overleg waarin de knelpunten in de huidige praktijk kunnen worden gemeld en worden toegelicht.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De staatssecretaris van Financiën,

W. Bos

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...