Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Voortgangsverslag Groep Sociale Bescherming EU

Datum nieuwsfeit: 17-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
European Union

VOORTGANGSVERSLAG VAN DE GROEP OP HOOG NIVEAU SOCIALE BESCHERMING

STUDIE OVER DE TOEKOMSTIGE ONTWIKKELING VAN DE SOCIALE BESCHERMING -

PENSIOENEN

Press Release: Brussels (17-11-2000) - Nr: 13041/00add1


VOORTGANGSVERSLAG VAN DE GROEP OP HOOG NIVEAU SOCIALE BESCHERMING

STUDIE OVER DE TOEKOMSTIGE ONTWIKKELING VAN DE SOCIALE BESCHERMING -

PENSIOENEN

Samenvatting
( 1)

Dit voortgangsverslag van de Groep op hoog niveau sociale bescherming beantwoordt aan het mandaat dat de Europese Raad in Lissabon en Feira aan de groep heeft gegeven om de toekomst van de sociale bescherming op de lange termijn te bestuderen en daarbij bijzondere aandacht te besteden aan de houdbaarheid van de pensioenstelsels. Dit verslag, dat in het kader van de versterking van de samenwerking inzake sociale bescherming tot stand is gekomen, bevat de eerste resultaten van de werkzaamheden die de groep heeft verricht met betrekking tot de strategieën waarmee de uitdaging van de vergrijzing kan worden aangepakt. Het is gebaseerd op de mededeling van de Commissie van 11 oktober 2000 en houdt rekening met de eerste resultaten van de analyse, door het Comité voor economische politiek van de gevolgen van de vergrijzing voor de overheidsfinanciën.

Dit verslag ligt in het verlengde van het debat dat de Groep op hoog niveau sociale bescherming al was aangegaan en waarvan het resultaat in Feira is voorgesteld. Het maakt deel uit van een bredere aanpak die ervoor moet zorgen dat de pensioenstelsels, met respect voor de solidariteit en de rechtvaardigheid tussen en binnen de generaties, gepensioneerden een vast en passend inkomen te verschaffen, zonder dat daardoor de overheidsfinanciën worden ontwricht of de toekomstige generaties buitensporig worden belasten.

De groep is van mening dat de houdbaarheid van deze stelsels gezien de demografische uitdaging waarvoor zij zich in de komende jaren geplaatst zien, niet uitsluitend vanuit financieel oogpunt kan worden beoordeeld. Het is ook zaak de sociale houdbaarheid ervan te waarborgen, d.w.z. het vermogen van de stelsels om hun sociale doeleinden te verwezenlijken.

Een strategie die de houdbaarheid van de pensioenstelsels wil verzekeren moet in de eerste plaats de oorzaak van het probleem aanpakken, zijnde de groeiende discrepantie tussen het aantal actieven en gepensioneerden. Overeenkomstig de in Lissabon vastgestelde beleidslijnen moet het zoeken naar strategieën voor hervormingen om deze uitdaging aan te kunnen, worden ingebed in een vastberaden streven naar volledige werkgelegenheid en verhoging van de arbeidsparticipatie.

In dit vooruitzicht onderschrijft de Groep op hoog niveau volledig de analyse van de Commissie en het Comité voor economische politiek, waarin wordt onderstreept hoe belangrijk het is dat de strategie van Lissabon om het gehele beschikbare arbeidspotentieel te mobiliseren, een succes wordt. De in Lissabon bepaalde strategie van wederzijdse versterking van het economisch en sociaal beleid biedt de lidstaten de mogelijkheid de houdbaarheid van hun pensioenstelsel beter te waarborgen.

Een verhoging van de werkgelegenheidsgraad impliceert een op krachtige hervormingen toegespitst economisch, sociaal en werkgelegenheidsbeleid. Een en ander vereist met name beleidsmaatregelen die het werkloosheidspercentage verlagen en de arbeidsparticipatie verhogen, inzonderheid voor vrouwen en oudere werknemers. Een hogere arbeidsdeelname van vrouwen vereist onder meer dat de combinatie van werk en gezin wordt vergemakkelijkt: het gebrek aan gezinsondersteunende diensten werkt als een rem als men vrouwen in het arbeidsproces wil houden.

Om de arbeidsparticipatie van oudere werknemers te verhogen, moeten een aantal belemmeringen waarmee zij te maken krijgen, worden weggewerkt (aanpassing van de arbeidsplaatsen en van het beleid inzake scholing); ook moeten de pensioenstelsels zodanig worden aangepast dat een langere deelname aan het arbeidsproces tot op oudere leeftijd wordt gestimuleerd (beperking van de mogelijkheden inzake vervroegde pensionering, wijziging van de regels betreffende de pensioenleeftijd of het vereiste tijdvak van premie- of bijdragebetaling voor een volledig pensioen, invoering van meer flexibele regelingen voor uittreding die beantwoorden aan individuele wensen). Zelfs nu nog is het denkbeeld dat de langere levensverwachting moet worden verdeeld over een langere tijd gedurende welke pensioen wordt genoten, en een langer actief leven nog verre van algemeen aanvaard. Ook de economische en sociale actoren houden er nog geen rekening mee.

Bij een op een hoge werkgelegenheidsgraad gericht beleid blijven echter in veel gevallen de pensioenlasten ten opzichte van het BBP aanzienlijk stijgen, zoals uit de analyse van het Comité voor economische politiek is gebleken. Er worden derhalve mogelijkheden gezocht voor aanvullende hervormingen: herschikking van de overheidsfinanciën, afvlakking van de financiële last door de oprichting van reservefondsen, bijstelling van de parameters voor de berekening van de pensioenniveaus en/of wijziging van het relatieve gewicht van de verschillende pijlers in de pensioenstelsels. In dat verband acht de groep het zaak bij haar verdere werkzaamheden het economische, fiscale en sociale effect van de ontwikkeling van aanvullende stelsels (tweede en derde pijler) te bestuderen.

De groep onderstreept eveneens dat de hervormingen van de pensioenstelsels niet alleen moeten beantwoorden aan de demografische eisen, maar ook eventuele tekortkomingen van de pensioenstelsels ten aanzien van hun doelstellingen moeten opvangen (gedeeltelijke dekking
- met name in het geval van aanvullende stelsels -; geringe doeltreffendheid bij het verkleinen van ongelijkheden - met name de gelijkheid van mannen en vrouwen -; onvoldoende aangepastheid aan de diversificatie van de arbeidsbetrekkingen). De hervormingen moeten tevens worden ingebed in een breder initiatief om de levensomstandigheden van ouderen te beoordelen. Die levensomstandigheden zijn immers niet enkel afhankelijk van de door de pensioenstelsels tot stand gebrachte overdracht van geldelijke middelen. Ook beleidsmaatregelen inzake huisvesting, sociale en gezondheidsdiensten en verlaagde prijzen voor bepaalde economische of culturele diensten kunnen bijdragen tot een betere levenskwaliteit en een betere sociale integratie. Hervormingen moeten niet alleen gebaseerd zijn op ramingen van de financiële gevolgen ervan, maar ook op een analyse van de ongelijkheden binnen en tussen de generaties waartoe zij zouden kunnen leiden.

De groep op hoog niveau is voornemens haar werkzaamheden inzake sociale bescherming in eerste instantie voort te zetten, met de bespreking van de nationale strategieën voor de hervorming van de pensioenstelsels aan de hand van de hierboven genoemde leidraden en in het licht van de beginselen en doelstellingen die de Commissie in haar mededeling van 11 oktober heeft geformuleerd. De nationale bijdragen van de lidstaten worden ingewacht tegen 15 februari 2001, zodat zij kunnen bijdragen aan de werkzaamheden van de Europese Raad die in het voorjaar van 2001 in Stockholm en in juni 2001 in Göteburg bijeenkomt.

De Groep wenst dat dit voortgangsverslag, alsook de Commissiemededeling die eraan is voorafgegaan, voor wat de pensioenen betreft als uitgangspunt worden gebruikt voor het verslag betreffende de openbare financiën dat in het voorjaar van 2001 door de Raad en de Commissie zal worden ingediend.Footnotes:

( 1) Met het oog op de Europese Raad in Nice komt er een geconsolideerde versie van het verslag, waarin deze samenvatting wordt opgenomen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie