Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Voortgangsverslag Groep Sociale Bescherming EU

Datum nieuwsfeit: 17-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
European Union

VOORTGANGSVERSLAG VAN DE GROEP OP HOOG NIVEAU SOCIALE BESCHERMING

STUDIE OVER DE TOEKOMSTIGE ONTWIKKELING VAN DE SOCIALE BESCHERMING -

PENSIOENEN

Press Release: Brussels (17-11-2000) - Nr: 13041/00add1


VOORTGANGSVERSLAG VAN DE GROEP OP HOOG NIVEAU SOCIALE BESCHERMING

STUDIE OVER DE TOEKOMSTIGE ONTWIKKELING VAN DE SOCIALE BESCHERMING -

PENSIOENEN

Samenvatting
( 1)

Dit voortgangsverslag van de Groep op hoog niveau sociale bescherming beantwoordt aan het mandaat dat de Europese Raad in Lissabon en Feira aan de groep heeft gegeven om de toekomst van de sociale bescherming op de lange termijn te bestuderen en daarbij bijzondere aandacht te besteden aan de houdbaarheid van de pensioenstelsels. Dit verslag, dat in het kader van de versterking van de samenwerking inzake sociale bescherming tot stand is gekomen, bevat de eerste resultaten van de werkzaamheden die de groep heeft verricht met betrekking tot de strategieën waarmee de uitdaging van de vergrijzing kan worden aangepakt. Het is gebaseerd op de mededeling van de Commissie van 11 oktober 2000 en houdt rekening met de eerste resultaten van de analyse, door het Comité voor economische politiek van de gevolgen van de vergrijzing voor de overheidsfinanciën.

Dit verslag ligt in het verlengde van het debat dat de Groep op hoog niveau sociale bescherming al was aangegaan en waarvan het resultaat in Feira is voorgesteld. Het maakt deel uit van een bredere aanpak die ervoor moet zorgen dat de pensioenstelsels, met respect voor de solidariteit en de rechtvaardigheid tussen en binnen de generaties, gepensioneerden een vast en passend inkomen te verschaffen, zonder dat daardoor de overheidsfinanciën worden ontwricht of de toekomstige generaties buitensporig worden belasten.

De groep is van mening dat de houdbaarheid van deze stelsels gezien de demografische uitdaging waarvoor zij zich in de komende jaren geplaatst zien, niet uitsluitend vanuit financieel oogpunt kan worden beoordeeld. Het is ook zaak de sociale houdbaarheid ervan te waarborgen, d.w.z. het vermogen van de stelsels om hun sociale doeleinden te verwezenlijken.

Een strategie die de houdbaarheid van de pensioenstelsels wil verzekeren moet in de eerste plaats de oorzaak van het probleem aanpakken, zijnde de groeiende discrepantie tussen het aantal actieven en gepensioneerden. Overeenkomstig de in Lissabon vastgestelde beleidslijnen moet het zoeken naar strategieën voor hervormingen om deze uitdaging aan te kunnen, worden ingebed in een vastberaden streven naar volledige werkgelegenheid en verhoging van de arbeidsparticipatie.

In dit vooruitzicht onderschrijft de Groep op hoog niveau volledig de analyse van de Commissie en het Comité voor economische politiek, waarin wordt onderstreept hoe belangrijk het is dat de strategie van Lissabon om het gehele beschikbare arbeidspotentieel te mobiliseren, een succes wordt. De in Lissabon bepaalde strategie van wederzijdse versterking van het economisch en sociaal beleid biedt de lidstaten de mogelijkheid de houdbaarheid van hun pensioenstelsel beter te waarborgen.

Een verhoging van de werkgelegenheidsgraad impliceert een op krachtige hervormingen toegespitst economisch, sociaal en werkgelegenheidsbeleid. Een en ander vereist met name beleidsmaatregelen die het werkloosheidspercentage verlagen en de arbeidsparticipatie verhogen, inzonderheid voor vrouwen en oudere werknemers. Een hogere arbeidsdeelname van vrouwen vereist onder meer dat de combinatie van werk en gezin wordt vergemakkelijkt: het gebrek aan gezinsondersteunende diensten werkt als een rem als men vrouwen in het arbeidsproces wil houden.

Om de arbeidsparticipatie van oudere werknemers te verhogen, moeten een aantal belemmeringen waarmee zij te maken krijgen, worden weggewerkt (aanpassing van de arbeidsplaatsen en van het beleid inzake scholing); ook moeten de pensioenstelsels zodanig worden aangepast dat een langere deelname aan het arbeidsproces tot op oudere leeftijd wordt gestimuleerd (beperking van de mogelijkheden inzake vervroegde pensionering, wijziging van de regels betreffende de pensioenleeftijd of het vereiste tijdvak van premie- of bijdragebetaling voor een volledig pensioen, invoering van meer flexibele regelingen voor uittreding die beantwoorden aan individuele wensen). Zelfs nu nog is het denkbeeld dat de langere levensverwachting moet worden verdeeld over een langere tijd gedurende welke pensioen wordt genoten, en een langer actief leven nog verre van algemeen aanvaard. Ook de economische en sociale actoren houden er nog geen rekening mee.

Bij een op een hoge werkgelegenheidsgraad gericht beleid blijven echter in veel gevallen de pensioenlasten ten opzichte van het BBP aanzienlijk stijgen, zoals uit de analyse van het Comité voor economische politiek is gebleken. Er worden derhalve mogelijkheden gezocht voor aanvullende hervormingen: herschikking van de overheidsfinanciën, afvlakking van de financiële last door de oprichting van reservefondsen, bijstelling van de parameters voor de berekening van de pensioenniveaus en/of wijziging van het relatieve gewicht van de verschillende pijlers in de pensioenstelsels. In dat verband acht de groep het zaak bij haar verdere werkzaamheden het economische, fiscale en sociale effect van de ontwikkeling van aanvullende stelsels (tweede en derde pijler) te bestuderen.

De groep onderstreept eveneens dat de hervormingen van de pensioenstelsels niet alleen moeten beantwoorden aan de demografische eisen, maar ook eventuele tekortkomingen van de pensioenstelsels ten aanzien van hun doelstellingen moeten opvangen (gedeeltelijke dekking
- met name in het geval van aanvullende stelsels -; geringe doeltreffendheid bij het verkleinen van ongelijkheden - met name de gelijkheid van mannen en vrouwen -; onvoldoende aangepastheid aan de diversificatie van de arbeidsbetrekkingen). De hervormingen moeten tevens worden ingebed in een breder initiatief om de levensomstandigheden van ouderen te beoordelen. Die levensomstandigheden zijn immers niet enkel afhankelijk van de door de pensioenstelsels tot stand gebrachte overdracht van geldelijke middelen. Ook beleidsmaatregelen inzake huisvesting, sociale en gezondheidsdiensten en verlaagde prijzen voor bepaalde economische of culturele diensten kunnen bijdragen tot een betere levenskwaliteit en een betere sociale integratie. Hervormingen moeten niet alleen gebaseerd zijn op ramingen van de financiële gevolgen ervan, maar ook op een analyse van de ongelijkheden binnen en tussen de generaties waartoe zij zouden kunnen leiden.

De groep op hoog niveau is voornemens haar werkzaamheden inzake sociale bescherming in eerste instantie voort te zetten, met de bespreking van de nationale strategieën voor de hervorming van de pensioenstelsels aan de hand van de hierboven genoemde leidraden en in het licht van de beginselen en doelstellingen die de Commissie in haar mededeling van 11 oktober heeft geformuleerd. De nationale bijdragen van de lidstaten worden ingewacht tegen 15 februari 2001, zodat zij kunnen bijdragen aan de werkzaamheden van de Europese Raad die in het voorjaar van 2001 in Stockholm en in juni 2001 in Göteburg bijeenkomt.

De Groep wenst dat dit voortgangsverslag, alsook de Commissiemededeling die eraan is voorafgegaan, voor wat de pensioenen betreft als uitgangspunt worden gebruikt voor het verslag betreffende de openbare financiën dat in het voorjaar van 2001 door de Raad en de Commissie zal worden ingediend.Footnotes:

( 1) Met het oog op de Europese Raad in Nice komt er een geconsolideerde versie van het verslag, waarin deze samenvatting wordt opgenomen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...