Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst B&W Haarlemmermeer

Datum nieuwsfeit: 17-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Haarlemmermeer
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Haarlemmermeer


* Besluiten B&W


+ 24-11-2000

... B & W-nieuws week 46

Ruimte, Wonen en Economie
Het college onderschrijft de hoofdlijnen van de Intergemeentelijke Gebiedsvisie (IGGV) en stemt ermee in dat deze visie als bouwsteen dient voor het door de provincie Noord-Holland op te stellen streekplan Noord-Holland Zuid. De gebiedsvisie geeft een beeld van de ruimtelijke ontwikkelingen in een belangrijk deel van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer en Uithoorn met een doorkijk naar 2020.

In het gebied dat deel uitmaakt van de visie is een driedeling gemaakt, te weten het Productielandschap (het grondgebied van de Haarlemmermeer); de Parkstad (het grondgebied van de gemeentes Aalsmeer, Amstelveen en Uithoorn) en de Natte Cel (het grondgebied van de gemeente Ronde Venen). De belangrijkste functies in deze landschappen zijn werken (en dan met name Schipholgebonden) en glas in het Productielandschap; wonen, werken en recreëren in de Parkstad en rust, ruimte en natuur in de Natte Cel.

De visie heeft betrekking op een beperkt deel van het grondgebied van de Haarlemmermeer, met als begrenzing de Venneperweg, de rijksweg A4, de Bennebroekerweg, de spoorlijn, de Weg om de Noord, de geplande doortrekking van de Weg om de Noord (N201), de zuidgrens van Schiphol en de Ringvaart.

De Haarlemmermeerse inbreng in de Intergemeentelijke Gebiedsvisie heft bestaan uit het beleid zoals neergelegd in de Structuurvisie A4 zone, het Structuurplan 2005 en de Toekomstvisie Haarlemmermeer 2015. In de IGGV is dit Haarlemmermeerse beleid één op één overgenomen. De IGGV wordt ter bespreking voorgelegd aan de raadscommissies ROL/EZG en VV.

Het college gaat akkoord met het verzoek van de provincie Noord-Holland om in te stemmen met de startnotitie tracénotitie/MER Oost-westverbinding N22-N206 en hiervoor een financiele bijdrage van 21.000 gulden beschikbaar te stellen. De kostenverdeling is gebaseerd op een gelijke verdeling over de vijf deelnemende gemeenten (bijdrage 20 % per gemeente) In de startnotitie wordt het voornemen om een Milieu Effect Rapportage op te stellen kenbaar gemaakt.

Na vaststelling van deze notitie door Gedeputeerde Staten van de provincies zal deze notitie ter visie worden gelegd, zodat belanghebbenden kunnen inspreken. In het MER onderzoek wordt een aantal alternatieven en varianten met elkaar vergeleken.

Het 'verbindingsalternatief', waarbij er vanuit wordt gegaan dat een nieuwe wegverbinding tussen de N22 en N206 wordt aangelegd, kent twee hoofdvarianten, namelijk een Bennebroekvariant (een noordelijke variant in het verlengde van de Nieuwe Bennebroekerweg) en een Hillegomvariant (een zuidelijke variant in het verlengde van de Noordelijke Randweg van Nieuw-Vennep). De nota zal ter kennis worden gebracht van de raadscommissie Verkeer en Vervoer.

Het college verleent medewerking aan het verzoek van de Staatssecretaris van Justitie om kleinschalige centrale opvangeenheden (KCO's) voor asielzoekers beschikbaar te stellen. Het college zal hiertoe afspraken maken met de plaatselijke corporaties om medio 2001 69 KCO-plaatsen te realiseren en hiervoor 15 tot 20 woningen aan het COA te verhuren. Het aantal KCO-plaatsen wordt bepaald op basis van het inwonertal.

Volgens het COA zijn het vooral gezinnen die in de opvangeenheden geplaatst worden.
Huurcontracten worden door het COA met corporaties afgesloten. Leerplichtige kinderen bezoeken de lokale scholen.

Het college heeft ingestemd met de verlenging van de dienstregeling openbaar vervoer tot 1 januari 2002. De dienstregeling kent in de nieuwe periode een tweetal wijzigingen ten aanzien van de huidige regeling. Zo zal buslijn 76 vanaf mei 2001 voor een periode van drie jaar doorgetrokken worden naar Floriande en rijdt buslijn 78 op zondag een routecombinatie van de lijnen 76 en 77 naar Floriande. Dit besluit wordt behandeld in de Raadscommissie Verkeer en Vervoer.

Facilitaire Dienst
Het college stelt de gemeenteraad voor de tarieventabel, behorende bij de Legesverorde-ning 1990 aan te passen. Het gaat hierbij om een verhoging van de tarieven van de pro-ducten van Burgerzaken (zoals paspoorten, rijbewijzen, huwelijksvoltrek-kingen) met het prijsindxcijfer van 2 %. Het voorstel om de tarieventabel aan te passen wordt behan-deld in de raadscommissie ABZ en komt ter kennisname in de raadscommissie Middelen.

Het college heeft besloten een interim-manager sectorhoofd Burgerzaken aan te trekken voor een periode tot ongeveer februari 2001. De kosten worden gedekt uit de vacatureruimte.

Welzijn Onderwijs en Cultuur
Het college gaat akkoord met de voorgestelde aanpak in de startnotitie jeugdbeleid 2001-2005. De startnotitie bevat de uitgangspunten die gehanteerd zullen worden bij de actualisatie van de nota jeugdbeleid, te weten probleemstelling, opdracht, speerpunten, randvoorwaarden, organisatie, participatie, planning en middelen.
Naar verwachting zal de concept-nota in maart 2001 gereed zijn voor bespreking in het college. Na een eerste behandeling van deze concept-nota in de betreffende raadscommissies zal inspraak worden georganiseerd. De startnotitie wordt behandeld in de raadscommissies CMW en OSZ.

Het college heeft besloten een organisatie/promotiesubsidie van maximaal f 3.400,-- toe te kennen aan de Hoofddorpse kunstenaar Franz Bodner voor een tentoonstelling van zijn werk in galarie De Meerse in de periode van 07-12-00. Deze kosten worden ten laste gebracht van de Beheersbegroting van de Dienst WOC.

Bestuursdienst
Het college heeft aan een aantal functies binnen haar organisatie autonoodzaak toegekend, deze functies zijn opgenomen op een limitatieve lijst. Wethouder Personeel, Organisatie en Informatie is gemandateerd deze lijst te wijzigen.

Aan deze tekst kunt u geen rechten ontlenen

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie