Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ontwikkelingsplan bedrijvenpark Het Klooster Nieuwegein

Datum nieuwsfeit: 17-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Nieuwegein
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Nieuwegein

Ontwikkelingsplan voor bedrijvenpark Het Klooster (17 november)

Aan de oostzijde van Nieuwegein wordt het bedrijvenpark Het Klooster ontwikkeld. Om het gebied verantwoord in te richten, is een Ontwikkelingsplan opgesteld. Daarmee is een belangrijke stap gezet in de planvorming. Het Ontwikkelingsplan geeft een kader voor de ontwikkeling van het gebied Het Klooster tot een modern, multifunctioneel bedrijvenpark. Efficiency, diversiteit, duurzaamheid en toekomstwaarde zijn daarbij belangrijke waarden. Het College van B en W heeft op 14 november ingestemd met het plan. Op 28 november wordt het plan besproken in de Commissie REV en op 7 december in de Commissie FRA. Daarna start het informatie- en inspraaktraject.

Modern bedrijvenpark
Het Klooster wordt ontwikkeld tot een modern gemengd bedrijvenpark, waar zich een verscheidenheid aan bedrijven kan vestigen. Deze verscheidenheid draagt bij aan het versterken van de economie en de werkgelegenheid in Nieuwegein. Daarnaast voorziet Het Klooster in de behoefte aan dit soort terreinen in Nieuwegein en in de regio. In de verscheidenheid zijn drie deelgebieden te onderscheiden. De reguliere en moderne bedrijvigheid vormt het grootste aandeel. Daarbij gaat het vooral om productie- en reparatiebedrijven, bedrijven in de bouwnijverheid, transport en logistieke bedrijven en lichte industrie. Daarnaast wordt een gedeelte - aan het Amsterdam-Rijnkanaal - ingericht voor watergerelateerde bedrijvigheid. In het entreegebied komt een concentratie van representatieve bedrijvigheid. Deze plek moet duidelijk herkenbaar worden als de oostelijke toegangspoort van Nieuwegein.
Het bedrijvenpark is trouwens niet alleen voor nieuwkomers. Het biedt ook de mogelijkheid om bestaande Nieuwegeinse bedrijven in de zwaardere klasse te verplaatsen.

Meerdere functies
Het Klooster is meer dan alleen een bedrijventerrein. Er is veel ruimte gereserveerd voor recreatie. Door deze combinatie van werk en vrije tijd kan iedereen op diverse manieren verblijven in het gebied. Overdag, maar ook s avonds en in het weekend. Het gebied bezit een groot aantal landschappelijke, cultuurhistorische en ruimtelijke kwaliteiten. Deze worden ingepast in de vrijetijdsvoorzieningen. Zo komt er langs de randen een netwerk van fiets-, wandel- en skateroutes. Daarnaast komen er op diverse plaatsen, bijvoorbeeld in de uiterwaarden, aanvullende voorzieningen zoals bankjes. De Plofsluis is ingepast als ontmoetingsplaats waar de langzame verkeersroutes samenkomen en er zijn plannen om de Beatrixsluis een informatieve en educatieve functie te geven.
In het Ontwikkelingsplan is ook aandacht besteed aan de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Dit belangrijke cultuurhistorisch element krijgt een nieuwe betekenis door de aanleg van een nieuwe dijk parallel aan het kanaal. Op deze dijk komt een fietspad, begeleidt met bomen. Daarnaast wordt met een nieuw waterlandschap tussen de dijk en het bedrijvenpark een link gelegd met de historie van het gebied.

Bereikbaarheid
Nieuwegein wordt met de nieuwe aansluiting op de A27 in 2003 vanuit het oosten bereikbaar. Ook het bedrijvenpark Het Klooster krijgt hiermee een directe aansluiting op het snelwegennet. Onderdeel van deze aansluiting zijn onder andere een viaduct over de A27, de aanleg van de Kloosterweg en een nieuwe brug over het Lekkanaal. Deze veranderingen brengen een toename van het verkeer met zich mee. Uit berekeningen is gebleken dat meer dan driekwart van dit verkeer de bestemming Het Klooster of het aangrenzende bedrijventerrein Plettenburg De Wiers zal hebben. De verwachting is dat het overige verkeer richting Nieuwegein zich snel zal verspreiden en niet voor extra verkeersoverlast zorgt.

Duurzaamheid
Het is de ambitie om van Het Klooster een duurzaam bedrijvenpark te maken. De negatieve gevolgen van de bedrijvigheid voor milieu en omgeving worden zo klein mogelijk gehouden of zelfs voorkomen. In dit kader is onderzocht hoe op een milieuvriendelijke manier de energievoorziening kan worden geregeld. Het plan gaat uit van het plaatsen van windturbines en een flexibel verwarmingsysteem. Als dit, in combinatie met energiebesparing per bedrijf, wordt ingevoerd, levert dat een aanzienlijke besparing op van de C02- emissie. Ook is bekeken hoe verantwoord watergebruik in praktijk kan worden gebracht. Enkele andere themas die zijn behandeld zijn efficiënt ruimtegebruik, grondstoffengebruik, bodem, ruimtelijke inrichting, afvalstoffen, geluid en lucht.
Om duurzaamheid ook op langere termijn te garanderen, wil de gemeente parkmanagement als instrument inzetten. Door al in een vroeg stadium een duurzaam samenwerkingsverband te starten tussen de gemeente en de te vestigen bedrijven, blijft de kwaliteit van het bedrijvenpark ook op langere termijn gewaarborgd.

Planproces
In mei 1999 heeft de Raad van Nieuwegein het Plan van Aanpak voor bedrijvenpark Het Klooster vastgesteld. In dit Plan van Aanpak is aangegeven dat de planvorming voor het bedrijvenpark een gefaseerde en projectmatige aanpak kent. Deze aanpak gaat uit van een ontwikkelingstraject dat bestaat uit vier fasen: het Plan van Aanpak, het Ontwikkelingsplan, Uitwerking van de deelgebieden en Realisatie. De eerste twee fasen zijn inmiddels gerealiseerd, hoewel het Ontwikkelingsplan zich nog wel in de conceptfase bevindt. Dat houdt in dat er eerst nog inspraak plaatsvindt voordat de Gemeenteraad het plan definitief vaststelt. Pas na de definitieve goedkeuring van de Raad kan worden overgegaan tot de volgende twee fasen. Als alles verloopt volgens planning kan in 2003 worden gestart met de bouw van het eerste bedrijf.

Informatie/inspraak
Het Ontwikkelingsplan wordt op 28 november besproken in de Commissie REV en op 7 december in de commissie FRA. Hierna wordt dan het informatie-/inspraaktraject gestart. Via de Molenkruier wordt dit bekend gemaakt. Dan wordt ook een informatie-avond georganiseerd om het Ontwikkelingsplan nader toe te lichten. Bewoners van het gebied en andere direct betrokkenen worden hierover via een brief apart geïnformeerd.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie