Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verslag vergadering Vlaamse Regering

Datum nieuwsfeit: 17-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 17 NOVEMBER 2000

IN KORT BESTEK

In kort bestek

Op voorstel van minister-president Patrick DEWAEL :

De Vlaamse regering stemt in met de amendementen op de ontwerpdecreten met de middelenbegroting & uitgavenbegro- ting 2001 die voortvloeien uit de opmerkingen van het Rekenhof bij beide ontwerpdecreten. Ze zullen ingediend worden bij het Vlaams Parlement.


* * *

De Meerjarenbegroting 2001-2004 wordt goedgekeurd. Ze zal als bijlage bij de Vlaamse begroting 2001 ingediend worden bij het Vlaams Parlement.


* * *

De Vlaamse regering bevestigt de bestaande huisstijl van de Vlaamse overheid. De inmiddels ruim gekende gesti- leerde leeuw blijft het kernelement van deze huisstijl en het enig aanvaarde logo van de Vlaamse regering, haar ministers en de departementen van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Alleen de Vlaamse regering kan hierop uitzonderingen toestaan, en dan nog enkel voor campagnes of projecten die in de tijd beperkt zijn of een repetitief karakter hebben. Maar ook deze project- logo's moeten de gestileerde leeuw gebruiken, evenals bij voorkeur ook de vermelding "Vlaanderen". Ook de Vlaamse openbare instellingen dienen de gestileerde leeuw in hun eigen huisstijl te incorporeren. De afdeling Communica- tie & Ontvangst wordt belast met de controle op de nale- ving van de regels inzake de huisstijl van de Vlaamse overheid.


* * *

De Fédération des instituteurs chrétiens en anderen vragen aan het Arbitragehof de vernietiging van art. 2, 2de lid van de wet van 23/5/2000 , die de verdeelsleutel vastlegt voor de overdracht van de BTW-ontvangsten aan de Gemeenschappen. Gezien het budgettaire belang van deze zaak belist de Vlaamse regering tussen te komen.

Op voorstel van Vlaams minister Mieke VOGELS :

De Vlaamse regering beslist tot subsidiëring in 2000 van vijf expertisecentra ter ondersteuning van de acties inzake de zorg voor dementerende personen en hun omge- ving. Het gaat om RVT De Bijster in Essen, RTV Sint- Jozef in Gent, RVT De Wingerd in Leuven, RVT Heilig Hart in Kortrijk en Familiezorg West-Vlaanderen in Brugge. De totale subsidie bedraagt 10 miljoen fr.

Op voorstel van Vlaams minister Bert ANCIAUX :

De subsidie aan het Festival van Vlaanderen voor de internationale jaarwerking in 2000 wordt goedgekeurd. Het gaat om een bedrag van 10 miljoen fr.


* * *

De Vlaamse regering beslist principieel tot een uitbrei- ding van de Beoordelingscommissie voor de muziek met twee experten inzake niet-klassieke muziek. Het besluit zal nog voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State.


* * *

Aan Broederlijk Delen wordt een subsidie van 16 miljoen fr. toegekend voor het project "verbetering van de com- mercialisering van de aardappel voor de kleinschalige boeren van het eiland Chiloé, in de 10de Regio in Chili".


* * *

Ter uitvoering van het Decreet van 1998 inzake de subsi- diëring van organisaties voor volkscultuur keurt de Vlaamse regering een besluit goed dat de subsidiëring regelt van publicaties op het vlak van de volkscultuur. Het besluit verleent delegatie aan de Cultuurminister om een reglement voor de financiële ondersteuning op te maken.


* * *

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse regering definitief het ontwerpdecreet tot wijziging van het Decreet van 1998 inzake de erkenning van subsidiëring van het landelijk georganiseerd jeugdwerk goed. Het zal ingediend worden bij het Vlaams Parlement.

Op voorstel van Vlaams minister Marleen VANDERPOORTEN :

Ter uitvoering van haar besluit inzake het nascholings- aanbod inzake nieuwe media beslist de Vlaamse regering tot subsidiëring van enkele nascholingsprojecten inzake informatie- en communicatietechnologie die uitgaan van de regionale expertisenetwerken.


* * *

De Vlaamse regering beslist principieel tot aanpassing van de subsidieregeling voor studenten- en leerlingen- koepelverenigingen. Er wordt een beroepsmogelijkheid voorzien voor organisaties wier subsidieaanvraag negatief beoordeeld werd. Het besluit zal nog voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State. De Vlaamse regering past ook de voorschottenregeling aan, om ze meer in overeenstemming te brengen met de financiële behoeften van de verenigingen.

Op voorstel van Vlaams minister Renaat LANDUYT :

De Vlaamse regering stemt in met een wijziging aan het stelsel van gesubsidieerde contractuelen (GESCO). Voor- taan zal voor GESCO's uit meerdere subsidiëringsbronnen kunnen worden geput. De subsidies mogen evenwel in geen geval de werkelijke loonkost van de GESCO overschrijden. Deze wijziging is noodzakelijk omdat er reeds project- matige subsidiëring wordt toegestaan, o.a. in het kader van ESF en SIF.

Op voorstel van Vlaams minister Vera DUA :

Na advies van de Raad van State wordt het besluit tot wijziging van het besluit dd. 14/2/1990 met nadere maat- regelen betreffende de milieuheffingen op vaste afval- stoffen definitief goedgekeurd. Het gaat om een louter formele aanpassing van het Milieuheffingenbesluit voor de vaste afvalstoffen, dat aangepast wordt aan de gewijzigde organisatie binnen OVAM.


* * *

De Vlaamse regering beslist tot aanvulling van de lijst der bodemsaneringen waarvan de uitvoering ambtshalve door OVAM in 2000 zal worden begonnen of voortgezet.

Op voorstel van Vlaams minister Johan SAUWENS :

De verdeling van de trekkingsrechten uit het Sociaal Impulsfonds (SIF) voor 2000 over de Vlaamse gemeenten en de Vlaamse Gemeenschapscommissie wordt goedgekeurd. Het totaalbedrag beloopt 7,4297 miljard fr.


* * *

De addenda aan de SIF-beleidsovereenkomsten 2000-2002 met resp. het gemeentebestuur en OCMW van Antwerpen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie worden goedgekeurd. Ook de SIF-beleidsovereenkomst 2000-2002 met Geraardsbergen wordt goedgekeurd.


-----


-----

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie