Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Aantekeningen vergadering raadscommissie Enkhuizen

Datum nieuwsfeit: 18-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Enkhuizen

AANTEKENINGEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE EN ORGANISATIE ZAKEN VAN ENKHUIZEN D.D. 18 oktober 2000 Aanwezig:

Voorts
aanwezig:

voorzitter:
secretaris:

leden:

Insprekers:
drs. S.P.M. de Vreeze
G. van Dijk
J. Franx (EB) (vervangt J. Tesselaar)
W. Haentjens (VVD) (vervangt J.W. Hekkert)
K. Koeman (PvdA) (tot 21.30 uur)
J. Leek (CDA)
J. Lok (VL/GL)
D. van Pijkeren (RPF/SGP)
C.H. Boland (D66)


-

D.J. Bierhaalder en H. Lub i.v.m. punt 4c

AGENDANR.

ONDERWERP


1


Opening

Stelt voor punt 4c van de agenda i.v.m. de insprekers als eerste punt te behandelen. Vergadering gaat akkoord.


2

Spreekrecht

Van het spreekrecht maken de heren D.J. Bierhaalder (eig. café de Lantaren) en H. Lub (in zijn hoedanigheid als voorzitter Horeca Nederland, afd. Enkhuizen) i.v.m. punt 4c, de ingezonden brief van een aantal Horeca ondernemers inzake de sluitingstijden gebruik.

4c
D.J. Bierhaalder geeft een toelichting op de ingezonden brief en vraagt special e aandacht voor de concurrentiepositie (gelijke rechten, gelijke plichten) die momenteel in het nadeel valt voor enkele Enkhuizer Horeca ondernemers. Dhr. H. Lub benadrukt de samenwerking tussen de horeca, politie en gemeente en somt een aantal voorwaarden op die, wanneer daaraan wordt voldaan, verruiming van de sl uitingstijden rechtvaardigen. Vervolgens stellen de raadsleden enkele vragen aa n beide heren en wordt overgegaan tot de commissiebehandeling van de ingezonden brief.
J. Lok is van mening dat er met justitie en politie nieuwe afspraken moeten wor den gemaakt wanneer andere sluitingstijden worden ingevoerd. D. van Pijkeren is geen voorstander van verruiming van de sluitingstijden. Van essentieel belang is de handhaving door politie en justitie. J. Leek: stel eerst de randvoorwaarden vast, voldoe daaraan en verruim dan pas de sluitingstijden. Geen haast!
C.H. Boland vraagt zich af hoe we snel tot een besluit kunnen komen; d.i. belan grijk voor de Horeca ondernemers.
J. Franx denkt dat verruiming van de sluitingstijden tot minder openbare orde p roblemen zal leiden
Vz. stelt dat de sluitingstijden het laatste punt zijn, dat eerst beleid en ran dvoorwaarden geformuleerd moeten worden. Haalt het experiment in Hoorn aan, waa rbij de politie aangeeft dat er niet minder problemen zijn, maar dat deze wel b eter beheersbaar zijn. Is van mening dat er nu nieuwe afspraken moeten worden g emaakt voor het nieuwe seizoen. Hierbij moeten de volgende partijen worden betr okken: de gemeente, Horeca (waaronder snackbars en de Hoogte), het Openbaar Min isterie, de politie en niet in de laatste plaats de bewoners. Verder dat in ied er geval meer politie aanwezig dient te zijn op de momenten dat de eventuele ve rruiming van sluitingstijden gaat spelen, dat het beleid met elkaar gedragen di ent te worden en dat er duidelijke afspraken worden gemaakt die worden nagekome n. Wellicht dient het kwaliteitsniveau in/van het uitgaansgebied verhoogt te wo rden en tot slot moeten er evaluatiemomenten ingebouwd worden. Voorstel: Binnen vier weken moet startnotitie gereed zijn. De Horeca levert eve neens notitie aan. In januari/februari 2001 moet de besluitvorming plaats vinde n, zodat 1 april 2001 van start kan worden gegaan. J. Leek: CDA gaat akkoord met dat voorstel.
K. Koeman: indien haalbaar akkoord.
C.H. Boland: D66 steunt het voorstel, met de aantekening dat regelmatig de voor tgang van het akkoord besproken dient te worden (de evaluatiemomenten). D. van Pijkeren: spreekt de hoop uit dat deze zaak binnen het genoemde tijdspad aangepakt kan worden.
J. Lok: hoopt eveneens dat e.e.a. binnen de genoemde termijn lukt. J. Franx geeft aan dat E.B. ermee instemt onder die voorwaarde dat bij overtred ing van de gemaakte afspraken direct de verleende vergunning wordt ingetrokken.


3
Verslag van de vergadering van 20 september 2000
J. Franx vindt het verslag bijna compleet, op punt 9 na. Hij geeft aan voor de aanwezigen een uitgewerkte tekst voorhanden te hebben. De overigen gaan akkoord met het verslag, waarna het wordt vastgesteld/. Vzt. geeft aan dat de wijze van verslaglegging (van alle commissies) over enkel e maanden wordt geëvalueerd.
Vzt. vraagt de secr. zijn verslag voor te leggen aan de secretarissen van de an dere commissies.


4

Ingekomen stukken en mededelingen

4a&b

J. Franx verbaast zich over de agendering van deze brieven, omdat ze aan het college zijn gericht. Vzt. geeft aan geen behoefte te hebben over de brieven te spreken. RPF/SGP en CDA complimenteren de vz. over de wijze van behandelen van de brieven; VL/GL onderschrijft de zienswijze van de vzt.

De commissie beschouwt de brieven als afgedaan.

4d&e

Haentjens ziet graag eerst bemiddeling (mediation) en dan pas juridificering.


5

Rondvraag

Wordt geen gebruik van gemaakt. Dhr. Boland dient na de vergadering nog wel een schriftelijke vraag in:

`Hoe zit het met de huisartsenhulp aan toeristen (camping, havens, enz.)? Rekent de dienstdoende huisarts dit tot zijn/haar taak c.q. verantwoordelijkheid?

Graag korte notitie van J.A. Burema naar de commissie ABOZ/hr. Boland


6

Er worden twee punten aan toegevoegd, te weten

* de stand van zaken I&A-plan, d.d. 18 oktober 2000 en
* begroting Meldkamer

* Tevens worden er na sluiting van de vergadering twee punten in beslotenheid besproken

T.a.v. het punt Politie zijn er twee opmerkingen:

D. van Pijkeren: is verheugd over de onlangs gehouden bromfiets en scooter controle door de politie en

J. Lok vraagt hoe in de toekomst om te gaan t.a.v. de beveiliging rondom de bolkoppenrace die tweejaarlijks wordt gehouden. De laatste keer is er de nodige overlast rondom het evenement geweest. Er zijn zelfs takken uit bomen gezaagd omdat de tent die de organisatie plaatste, niet geheel `paste'.

Vzt. zegt toe e.e.a. met AJZ op te nemen en in de evaluatie te betrekken.

Nota Ambulancezorg: Vzt. zegt grote zorg te hebben t.a.v. de inzet van de ambulances in West-Friesland. Stelt voor een brief naar Gedeputeerde Staten te sturen. Zie hiervoor de bij dit verslag gevoegde memo van J.A. Burema van de afdeling Welzijn. Dhr. Franx duidt in dit verband aan dat minister Borst heeft gezegd dat er t.a.v. `ad hoc-problemen' geld beschikbaar is. Vzt. zegt toe dit door te geven aan J. Burema.

Meldkamer Noord-Holland Noord: er wordt gevraagd om extra geld te fourneren voor de meldkamer i.v.m. de aldaar op te lossen problemen. J.A. Burema van de afd. Welzijn maakte daarover een memo (gedateerd op 18/10/00, wordt in map ABOZ ter inzage gelegd). Vzt. stelt voor om vrijdag 20/10/00 tijdens het regionaal overleg met de 33 burgemeesters hoog in te zetten en niet zonder slag of stoot mee te gaan met de voorgestelde verhoging per inwoner. De commissie gaat hiermee akkoord.


7

Sluiting om 22.22 uur

volgende vergadering: 22 november 2000.

G. van Dijk, secretaris

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie