Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Aantekeningen vergadering raadscommissie Enkhuizen

Datum nieuwsfeit: 18-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Enkhuizen

AANTEKENINGEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE EN ORGANISATIE ZAKEN VAN ENKHUIZEN D.D. 18 oktober 2000 Aanwezig:

Voorts
aanwezig:

voorzitter:
secretaris:

leden:

Insprekers:
drs. S.P.M. de Vreeze
G. van Dijk
J. Franx (EB) (vervangt J. Tesselaar)
W. Haentjens (VVD) (vervangt J.W. Hekkert)
K. Koeman (PvdA) (tot 21.30 uur)
J. Leek (CDA)
J. Lok (VL/GL)
D. van Pijkeren (RPF/SGP)
C.H. Boland (D66)


-

D.J. Bierhaalder en H. Lub i.v.m. punt 4c

AGENDANR.

ONDERWERP


1


Opening

Stelt voor punt 4c van de agenda i.v.m. de insprekers als eerste punt te behandelen. Vergadering gaat akkoord.


2

Spreekrecht

Van het spreekrecht maken de heren D.J. Bierhaalder (eig. café de Lantaren) en H. Lub (in zijn hoedanigheid als voorzitter Horeca Nederland, afd. Enkhuizen) i.v.m. punt 4c, de ingezonden brief van een aantal Horeca ondernemers inzake de sluitingstijden gebruik.

4c
D.J. Bierhaalder geeft een toelichting op de ingezonden brief en vraagt special e aandacht voor de concurrentiepositie (gelijke rechten, gelijke plichten) die momenteel in het nadeel valt voor enkele Enkhuizer Horeca ondernemers. Dhr. H. Lub benadrukt de samenwerking tussen de horeca, politie en gemeente en somt een aantal voorwaarden op die, wanneer daaraan wordt voldaan, verruiming van de sl uitingstijden rechtvaardigen. Vervolgens stellen de raadsleden enkele vragen aa n beide heren en wordt overgegaan tot de commissiebehandeling van de ingezonden brief.
J. Lok is van mening dat er met justitie en politie nieuwe afspraken moeten wor den gemaakt wanneer andere sluitingstijden worden ingevoerd. D. van Pijkeren is geen voorstander van verruiming van de sluitingstijden. Van essentieel belang is de handhaving door politie en justitie. J. Leek: stel eerst de randvoorwaarden vast, voldoe daaraan en verruim dan pas de sluitingstijden. Geen haast!
C.H. Boland vraagt zich af hoe we snel tot een besluit kunnen komen; d.i. belan grijk voor de Horeca ondernemers.
J. Franx denkt dat verruiming van de sluitingstijden tot minder openbare orde p roblemen zal leiden
Vz. stelt dat de sluitingstijden het laatste punt zijn, dat eerst beleid en ran dvoorwaarden geformuleerd moeten worden. Haalt het experiment in Hoorn aan, waa rbij de politie aangeeft dat er niet minder problemen zijn, maar dat deze wel b eter beheersbaar zijn. Is van mening dat er nu nieuwe afspraken moeten worden g emaakt voor het nieuwe seizoen. Hierbij moeten de volgende partijen worden betr okken: de gemeente, Horeca (waaronder snackbars en de Hoogte), het Openbaar Min isterie, de politie en niet in de laatste plaats de bewoners. Verder dat in ied er geval meer politie aanwezig dient te zijn op de momenten dat de eventuele ve rruiming van sluitingstijden gaat spelen, dat het beleid met elkaar gedragen di ent te worden en dat er duidelijke afspraken worden gemaakt die worden nagekome n. Wellicht dient het kwaliteitsniveau in/van het uitgaansgebied verhoogt te wo rden en tot slot moeten er evaluatiemomenten ingebouwd worden. Voorstel: Binnen vier weken moet startnotitie gereed zijn. De Horeca levert eve neens notitie aan. In januari/februari 2001 moet de besluitvorming plaats vinde n, zodat 1 april 2001 van start kan worden gegaan. J. Leek: CDA gaat akkoord met dat voorstel.
K. Koeman: indien haalbaar akkoord.
C.H. Boland: D66 steunt het voorstel, met de aantekening dat regelmatig de voor tgang van het akkoord besproken dient te worden (de evaluatiemomenten). D. van Pijkeren: spreekt de hoop uit dat deze zaak binnen het genoemde tijdspad aangepakt kan worden.
J. Lok: hoopt eveneens dat e.e.a. binnen de genoemde termijn lukt. J. Franx geeft aan dat E.B. ermee instemt onder die voorwaarde dat bij overtred ing van de gemaakte afspraken direct de verleende vergunning wordt ingetrokken.


3
Verslag van de vergadering van 20 september 2000
J. Franx vindt het verslag bijna compleet, op punt 9 na. Hij geeft aan voor de aanwezigen een uitgewerkte tekst voorhanden te hebben. De overigen gaan akkoord met het verslag, waarna het wordt vastgesteld/. Vzt. geeft aan dat de wijze van verslaglegging (van alle commissies) over enkel e maanden wordt geëvalueerd.
Vzt. vraagt de secr. zijn verslag voor te leggen aan de secretarissen van de an dere commissies.


4

Ingekomen stukken en mededelingen

4a&b

J. Franx verbaast zich over de agendering van deze brieven, omdat ze aan het college zijn gericht. Vzt. geeft aan geen behoefte te hebben over de brieven te spreken. RPF/SGP en CDA complimenteren de vz. over de wijze van behandelen van de brieven; VL/GL onderschrijft de zienswijze van de vzt.

De commissie beschouwt de brieven als afgedaan.

4d&e

Haentjens ziet graag eerst bemiddeling (mediation) en dan pas juridificering.


5

Rondvraag

Wordt geen gebruik van gemaakt. Dhr. Boland dient na de vergadering nog wel een schriftelijke vraag in:

`Hoe zit het met de huisartsenhulp aan toeristen (camping, havens, enz.)? Rekent de dienstdoende huisarts dit tot zijn/haar taak c.q. verantwoordelijkheid?

Graag korte notitie van J.A. Burema naar de commissie ABOZ/hr. Boland


6

Er worden twee punten aan toegevoegd, te weten

* de stand van zaken I&A-plan, d.d. 18 oktober 2000 en
* begroting Meldkamer

* Tevens worden er na sluiting van de vergadering twee punten in beslotenheid besproken

T.a.v. het punt Politie zijn er twee opmerkingen:

D. van Pijkeren: is verheugd over de onlangs gehouden bromfiets en scooter controle door de politie en

J. Lok vraagt hoe in de toekomst om te gaan t.a.v. de beveiliging rondom de bolkoppenrace die tweejaarlijks wordt gehouden. De laatste keer is er de nodige overlast rondom het evenement geweest. Er zijn zelfs takken uit bomen gezaagd omdat de tent die de organisatie plaatste, niet geheel `paste'.

Vzt. zegt toe e.e.a. met AJZ op te nemen en in de evaluatie te betrekken.

Nota Ambulancezorg: Vzt. zegt grote zorg te hebben t.a.v. de inzet van de ambulances in West-Friesland. Stelt voor een brief naar Gedeputeerde Staten te sturen. Zie hiervoor de bij dit verslag gevoegde memo van J.A. Burema van de afdeling Welzijn. Dhr. Franx duidt in dit verband aan dat minister Borst heeft gezegd dat er t.a.v. `ad hoc-problemen' geld beschikbaar is. Vzt. zegt toe dit door te geven aan J. Burema.

Meldkamer Noord-Holland Noord: er wordt gevraagd om extra geld te fourneren voor de meldkamer i.v.m. de aldaar op te lossen problemen. J.A. Burema van de afd. Welzijn maakte daarover een memo (gedateerd op 18/10/00, wordt in map ABOZ ter inzage gelegd). Vzt. stelt voor om vrijdag 20/10/00 tijdens het regionaal overleg met de 33 burgemeesters hoog in te zetten en niet zonder slag of stoot mee te gaan met de voorgestelde verhoging per inwoner. De commissie gaat hiermee akkoord.


7

Sluiting om 22.22 uur

volgende vergadering: 22 november 2000.

G. van Dijk, secretaris

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...