Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

LNV over allochtonenprojecten in het groene onderwijs

Datum nieuwsfeit: 20-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Actueel

De Voorzitter van de Vaste Commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
DWK. 2000/3979
datum
20-11-2000

onderwerp
Allochtonenprojecten in het groene onderwijs
(TRC 2000/10870) doorkiesnummer

bijlagen

Geachte Voorzitter,

Tijdens het Algemeen Overleg met uw Commissie op 5 oktober jl. over de beleidsbrief over het groene onderwijs heb ik toegezegd u nader te informeren over projecten en initiatieven gericht op het vergroten van de instroom van allochtonen in het groene onderwijs.

De rijkdom aan culturen in onze maatschappij is ook van invloed op het domein voedsel en groen, bijvoorbeeld door andere eetgewoontes en de vraag naar andere producten. Bovendien zal het domein voedsel en groen in de toekomst in voldoende mate moeten zijn voorzien van gekwalificeerde arbeidskrachten. Ook is het wenselijk dat zowel allochtone als autochtone leerlingen in een omgeving opgroeien en opgeleid worden die hen voorbereidt op een multiculturele samenleving. In de beleidsbrief Groen onderwijs van 21 september jl. is daarom aangegeven dat groei van het aantal allochtonen in het groene onderwijs wenselijk is. In deze brief informeer ik u over de lopende projecten en initiatieven.

up

datum
20-11-2000

kenmerk
DWK. 2000/3979

bijlage

Informatie over de huidige projecten en initiatieven Er zijn verschillende initiatieven met betrekking tot allochtonen in het groene onderwijs die door het Ministerie van LNV gesubsidieerd worden. Eén project is afgerond: het project "Kanshebbers". Andere activiteiten zijn: projecten in het kader van de regeling VIA (Versterking Innovaties Agrarisch Onderwijs), het netwerk 'Kleurrijk Groen' en uitgave van de nieuwsbrief 'Kleurrijk Groen'. Doel van deze projecten is het bevorderen van de multiculturele deelname in het groene onderwijs.

In het in 1998 afgeronde project 'Kanshebbers' is ervaring opgedaan met verbetering van het imago van het domein voedsel en groen en het groene onderwijs bij etnische minderheidsgroepen. Aan dit project hebben de AOC's Groene Delta College in Rotterdam en het Groencollege in Gouda deelgenomen.

De activiteiten waren gericht op het ontwikkelen van een netwerk van medewerkers op alle AOC's en een landelijke aanpak voor het bevorderen van de instroom van allochtone leerlingen. De inzet van allochtone voorlichters stond daarbij centraal. In Rotterdam heeft dit geleid tot een stijging van het aandeel allochtone leerlingen van 1 naar 5%. In Gouda veranderde het percentage niet. Ook heeft dit project effect gehad op de benadering van de problematiek rond allochtonen in het groene onderwijs. Medewerkers die betrokken waren bij 'Kanshebbers' hebben de opgedane kennis en ervaring gebruikt ten behoeve van vervolgprojecten.

In het kader van de regeling Versterking Innovaties Agrarisch onderwijs zijn in 1999 vier allochtonenprojecten gehonoreerd t.w.:
* Culturele Verbreding van Agrarisch Onderwijs
* Meer kleur in het Groen

* Agrarisch Amsterdam Multicultureel

* Bevordering multiculturele deelname in de groenvoorziening
Hoofddoel van de projecten is het ontwikkelen van intercultureel onderwijs. Deze projecten worden uitgevoerd op AOC's in respectievelijk Twello (AOC Oost-Nederland), Houten (AOC Midden Nederland), Amsterdam (Florens College) en Barendrecht (OC Holland-Zeeland).
De projecten in Twello en Amsterdam richten zich op één doelgroep, respectievelijk Turken en Marokkanen. De twee andere projecten hebben het gehele spectrum aan allochtonen als potentiële doelgroep. De projecten hebben een looptijd tot 2002, met uitzondering van het project op AOC Oost-Nederland (loopt tot 2001); resultaten van deze projecten moeten tegen die tijd zichtbaar worden.

In 1999 is het landelijk netwerk 'Kleurrijk Groen' opgezet. Het doel van het netwerk is: uitwisselen van informatie tussen docenten en managers van de instellingen. LNV heeft een financiële bijdrage geleverd aan het opzetten van dit netwerk. Het netwerk heeft geleid tot gezamenlijke projectvoorstellen voor de bovengenoemde VIA-regeling. Jaarlijks worden drie tot vier netwerkbijeenkomsten georganiseerd.

De Nieuwsbrief 'Kleurrijk Groen' van het Algemeen Pedagogisch Studiecentrum en de Stichting Opleidingsfonds Leerlingwezen Land- en Tuinbouw wordt een aantal keren per jaar uitgegeven en heeft als functie om het groene onderwijs te informeren over de mogelijkheden, kansen en ontwikkelingen. LNV ondersteunt beide instellingen financieel. In de nieuwsbrief staan onder meer voorbeelden over de aanpak van intercultureel onderwijs, relevante publikaties en geplande activiteiten.

Ten slotte heb ik, vanwege de beperkte informatie met betrekking tot de lage groei van allochtonen in het groene onderwijs, opdracht gegeven om onderzoek te laten verrichten. Dit onderzoek bestaat uit een analyse van de organisatie en de inhoudelijke invulling van het huidige groene onderwijs en de arbeidsmarkt met betrekking tot allochtonen. De resultaten van het onderzoek zullen naar verwachting in maart 2001 bekend zijn.

Op basis van dit onderzoek wil ik bepalen welke aanvullende beleidsinstrumenten ingezet kunnen worden om een verhoging van deelname te bereiken.

De minister van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

mr. L.J. Brinkhorstreageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie