Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief Financien inzake emancipatietaakstellingen

Datum nieuwsfeit: 20-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Financien
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: Emancipatietaakstellingen Financiën



Directie Wetgeving Directe Belastingen

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

Postbus 20018

2500 EA DEN HAAG

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

WDB 2000-856 M

20 november 2000

Onderwerp

Emancipatietaakstellingen Financiën

Tijdens het algemeen overleg op 11 oktober 2000 over de Voortgangsrapportage 2000 actieplan emancipatietaakstellingen departement Financiën 1999-2000, (Tweede Kamer, vergaderjaar 2000-2001, 27 411, nr. 3), van de vaste commissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en voor Financiën heb ik aangegeven dat ik in een aparte brief over enkele tijdens het overleg besproken onderwerpen aanvullende informatie zal verstrekken.

Emancipatiebeleid binnen het Ministerie van Financiën

Tijdens het overleg heb ik toegezegd schriftelijk nader in te gaan op het emancipatiebeleid op personeelsgebied en in het bijzonder verslag te doen over de combinatie deeltijd en management. Over deze onderwerpen kan ik u het volgende mededelen.

Emancipatie is een integraal onderdeel van het totale personeelsbeleid. Eén van de strategische doelstellingen van dit beleid is dat het Ministerie van Financiën met inbegrip van de Belastingdienst voor mannen en vrouwen een aantrekkelijke werkgever wil zijn. Het personeelsbeleid is individu-gericht; hetgeen betekent dat gekeken wordt naar de medewerker als individu en niet naar bijvoorbeeld de leeftijd of sekse.

Arbeidsvoorwaarden

Eén van de belangrijke arbeidsvoorwaarden is de mogelijkheid van de combinatie van arbeid en zorg voor alle medewerkers.

In deeltijd werken is voor alle functies in beginsel mogelijk. Het percentage medewerkers dat in deeltijd werkt binnen het kerndepartement is 44% vrouwen en 5 % mannen. Voor de Belastingdienst is dat 58% vrouwen en 4,7% mannen. Van de managementfuncties binnen het kerndepartement en de Belastingdienst wordt een kleine 5 % in deeltijd vervuld.

Indien nodig, kunnen alle medewerkers gebruik maken van mogelijkheden tot kinderopvang. Het aantal medewerkers dat thans gebruik maakt van de mogelijkheden tot kinderopvang is meer dan 1000.

Het kerndepartement heeft een proef opgezet met flexibele arbeidsvoorwaarden, te weten "Individuele keuzemogelijkheden in het arbeidsvoorwaardenpakket (IKAP)". Een van de keuzemogelijkheden is de inruil van verlof- en/of compensatie-uren voor een vermindering van de eigen bijdrage van de door de werkgever beschikbaar gestelde kinderopvang. Deze keuze is fiscaal vriendelijk en draagt bij tot het adequaat kunnen regelen van kinderopvang.

Bij de Belastingdienst wordt de IKAP per 1 januari 2001 ingevoerd, waarbij een vermindering van de eigen bijdrage eveneens één van de keuzemogelijkheden is.

Medewerkers die de feitelijke verzorging hebben van één of meer kinderen en die om die reden ontslag hebben genomen, kunnen na het ontslag onder bepaalde voorwaarden weer herintreden bij het Ministerie van Financiën (inclusief de Belastingdienst). Gedurende een periode van vier tot zes jaar behouden betrokken medewerkers de status van interne kandidaat en kunnen dus meedoen in de interne vacature procedure.

Om doorstroom van vrouwen te bevorderen hebben het kerndepartement en de Belastingdienst onder meer een managementleergang voor vrouwen ontwikkeld en worden vrouwen gestimuleerd om deel te nemen aan loopbaanoriëntatieprogrammas.

Daarnaast vinden binnen de Belastingdienst experimenten plaats met duo-banen.

Monitoren

Door het structureel monitoren van arbeidsdeelname van vrouwen worden de resultaten van het emancipatiebeleid zichtbaar. Ook komt aan het licht waar extra inspanningen noodzakelijk zijn.

Het kerndepartement heeft daartoe invulling gegeven door het houden van exit-interviews. Deze exit-interviews geven meer inzicht in het gevoerde (personeels)beleid, de functie-inhoud en -eisen, en de reden van vertrek. Dit kan tot het bijstellen van het beleid aanleiding geven. Eind van dit jaar wordt hierover voor het eerst gerapporteerd.

Jaarlijks wordt de man/vrouw verhouding totaal en binnen bepaalde functies binnen Financiën in kaart gebracht. Tevens wordt een vergelijking gemaakt met overige ministeries. Hiernavolgend is terzake een overzicht opgenomen.

Kernministerie:

Percentage vrouwen 1997 1998 1999

Totale bezetting 32% 32% 34%

Lagere functies schaal 1-6 46% 47% 60%

Midden functies schaal 7-9 27% 28% 30%

Hogere functies schaal 10-14 20% 20% 23%

Topfuncties schaal 15> 3% 4% 6%

Belastingdienst:

Percentage vrouwen 1997 1998 1999

Totale bezetting 28% 28% 29%

Lagere functies schaal 1-6 70% 70% 71%

Midden functies schaal 7-9 17% 17% 18%

Hogere functies schaal 10-14 13% 14% 15%

Topfuncties schaal 15> 3% 4% 6%

Ter vergelijking; de cijfers voor de overige ministeries in 1999 zijn (% vrouwen):

Totale bezetting: 33%, lagere functies: 47%, midden functies: 39%, hogere functies: 23% en topfuncties: 27%

Fiscale stimulering telewerken

Tijdens het overleg heb ik toegezegd de kamer schriftelijk te informeren over de fiscale situatie op het gebied van telewerken.

Met ingang van 1 januari 1998 kent de Wet op de loonbelasting 1964 een in hoogte beperkte vrijstelling (f 4.000 per 5 jaar) voor de verstrekking en terbeschikkingstelling van inventaris voor een werkruimte thuis, waarbij als voorwaarde gesteld wordt dat die inventaris mede dient ter verwerving van het loon.

Een jaar eerder is in dezelfde wet de mogelijkheid aan werkgevers geboden om onder bepaalde voorwaarden onbelast een computer aan de werknemer te verstrekken of te vergoeden (in hoogte beperkt tot f 5.000 per 3 jaar).

Bij beide faciliteiten is er sprake van concrete fiscale wetgeving ter bevordering van het telewerken.

De achterliggende gedachte van de fiscale stimulering van het thuiswerken was dat telewerken een steeds belangrijkere bijdrage kan leveren tot de vermindering van het woon-werkverkeer. Als voordelen voor de werknemer wordt in dat kader evenwel tevens aangemerkt de verminderde reistijd, de flexibelere werktijden en daardoor een betere combinatie van zorg en arbeid.

In 1999 is de fiscale telewerkfaciliteit geëvalueerd door het onderzoeksbureau Research voor beleid. Het eindrapport van deze evaluatie is aan de vaste commissie van Financiën aangeboden op 10 december 1999 (ingeboekt bij de commissie als Financiën-00-09). In 1999 was de bekendheid met deze fiscale faciliteit bij de ondervraagde bedrijven nog gering. Gezien de verwachte groei van het telewerken wordt het gebruik van de regeling door middel van voorlichting verder gestimuleerd.

In het kader van de Belastingherziening 2001 wordt de bestaande fiscale stimulering van het gebruik van computers en inventaris ten behoeve van werkzaamheden bij de werknemer thuis gecontinueerd.

Bereikbaarheidsscenario

Tijdens het overleg van 11 oktober 2000 is mij gevraagd aan te geven wat de reden is dat ik de aanbiedingsbrief bij het rapport Bereikbaarheidsscenario; verkenning van een extra optie voor taakcombineerders niet mede heb ondertekend.

Dat ik de aanbiedingsbrief bij het rapport niet mede heb ondertekend vloeit enkel en alleen voort uit de beperkte relatie die het rapport heeft met het werkgebied van het Ministerie van Financiën.

Ik heb ook toegezegd schriftelijk in te gaan op de mogelijkheid van een pilot binnen de Belastingdienst. Daarbij dient opgemerkt te worden dat het werken met vertrouwelijke documenten een belemmerende factor vormt voor de mogelijkheid om belastingambtenaren thuis te laten werken.

Op het ogenblik wordt door de Belastingdienst gewerkt aan een beleidsdocument over plaats- en tijdonafhankelijk (PTO) werken. PTO biedt kansen voor een betere afstemming van arbeid en zorgtaken aan de behoefte van taakcombineerders. In de volgende Voortgangsrapportage emancipatiedoelstellingen departement Financiën zal ik het vervolgtraject van deze actie behandelen, waarbij ik nader zal ingaan op het hierboven vermelde probleem van het thuiswerken met vertrouwelijke documenten.

De minister van Financiën,

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie