Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verslagen commissie -en raadsvergaderingen gemeente Lopik

Datum nieuwsfeit: 20-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Lopik
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Lopik

Berichten van de gemeente Lopik

Document het laatst veranderd op: 20-11-2000
20-11-00Vergaderschema.

Agenda Gemeenteraad.
Reactie college op algemene beschouwingen begroting 2001.

Agenda Raadscommissie Samenleving.

Agenda Raadscommissie Grondgebied.

Agenda Raadscommissie ABZ/Middelen .Gemeenteraad

De gemeenteraad kwam bijeen op 7 november 2000.

Voorzitter: burgemeester drs. M.A.A. Schakel.

AGENDA raadsvergadering 7 november 2000


1. Opening.2. Voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling van de begroting Algemene Dienst 2001.

a. gelegenheid voor de fracties tot reactie in tweede termijn naar aanleiding van de schriftelijke beantwoording van de Algemene Beschouwingen.

De vergadering wordt geschorst (uiterlijk om 12.30 uur en wederom geopend om 14.00 uur.

b. beantwoording door het college van burgemeester en wethouders. c. vaststelling begroting 2001.
d. vaststelling van de geactualiseerde vertaling van het collegebeleidsprogramma 1998-2002.

3. Vaststelling verslag van de raadsvergadering d.d. 12 september 2000 3a. Ingekomen stukken en mededelingen


4*. Voorstel van burgemeester en wethouders betreffende voorbereidingsbesluit Lekdijk West 33 te Lopik.


5*. Voorstel van burgemeester en wethouders betreffende voorbereidingsbesluit uitbreiding Eben-Haëzerschool te Polsbroek.


6*. Voorstel van burgemeester en wethouders betreffende weigering voorbereidingsbesluit opslagloods aan de Lopikerweg Oost (De Keijzer).


7*. Voorstel van burgemeester en wethouders betreffende voorbereidingsbesluit aanleg ecologische verbindingszone langs bestaande N210.


8*. Voorstel van burgemeester en wethouders betreffende voorbereidingsbesluit Dorp 89 te Polsbroek.


9*. Voorstel van burgemeester en wethouders betreffende krediet verbetering verlichting Lekdijk west.


10. Voorstel van burgemeester en wethouders betreffende jaarprogramma Welzijn en Onderwijs 2001.


11*. Voorstel van burgemeester en wethouders betreffende verbrede inzet WVG-gelden 2000.


12. Voorstel van burgemeester en wethouders betreffende besteding accommodatiefonds 2001.


13*. Voorstel van burgemeester en wethouders betreffende huisvestingsvoorzieningen onderwijs 2001.


14. Voorstel van burgemeester en wethouders betreffende strategische partnering REMU N.V.


15. Sluiting.

De stukken liggen tijdens kantooruren ter inzage vanaf maandag 30 oktober 2000 om 10.00 uur. Inzage van de stukken buiten kantooruren, ook 's avonds, is mogelijk na telefonische afspraak met de bode, de heer T. Werrie.Samenleving.

De raadscommissie Samenleving kwam bijeen op 21 november 2000 Voorzitter: wethouder J.W.M. Kooijman

AGENDA:

SOCIALE ZAKEN, ONDERWIJS EN GEZONDHEIDSZORG


1. Opening door wethouder J.W.M. Kooijman.2. Mededelingen en ingekomen stukken, taakveld Sociale Zaken, Onderwijs en
Gezondheidszorg.


3. Vaststelling advies- en actiepuntenlijst van de vergadering gehouden
op 29 augustus 2000, taakveld Sociale Zaken, Onderwijs en Gezondheidszorg.


4. Gemeenschappelijke regelingen, taakveld Sociale Zaken, Onderwijs en
Gezondheidszorg. (geen stukken)


5. Gevraagd advies met betrekking tot het onderzoek huisvesting basisscholen
Lopik-dorp (ter inzage).


6. Gevraagd advies met betrekking tot het ontwerp-raadsvoorstel inzake het
beleidsplan Sociale Zaken 2001.


7. Gevraagd advies met betrekking tot het ontwerp-raadsvoorstel inzake de
vaststelling van de Verordening minimabeleid gemeente Lopik 2001.


8. Gevraagd advies met betrekking tot het ontwerp-raadsvoorstel inzake de
vaststelling van de Verordening leerlingenvervoer gemeente Lopik 2001.


9. Rondvraag.


10. Sluiting.

NB.: Indien u de in de portefeuille ter inzage gelegde gegevens buiten kantooruren wilt
inzien, kunt u daarover contact opnemen met de gemeentebode.

Abonnementhouders, die prijs stellen op kosteloze toezending van de in de agenda
vermelde bijlagen kunnen deze telefonisch opvragen bij het bureau Facilitaire Zaken.
Raadscommissie Grondgebied.

De raadscommissie Grondgebied kwam bijeen op 14 november 2000 . Voorzitter: wethouder Scheffer - Versluis

A G E N D A :

Aanvang te 20.00 uur.

Taakvelden Openbare Werken, Ruimtelijke Ordening en Verkeer en Vervoer:


1.


Opening.


2


Ingekomen stukken en mededelingen


-Brief Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat inzake defensiecomplex Benschop.


3.

Gemeenschappelijke regelingen.


- Geen


4.

Nota van Uitgangspunten t.b.v. herziening bestemmingsplan Landelijk Gebied


5.

Rondvraag.


6.

Sluiting.

N.B.: Indien u de in portefeuille ter inzage gelegde gegevens buiten de kantooruren wilt inzien, kunt u daarvoor contact opnemen met de gemeentebode.

Abonnementhouders, die prijs stellen op toezending van de in de agenda vermelde bijlagen kunnen deze telefonisch kosteloos opvragen bij het bureau Facilitaire Zaken.

Download stukken in ASCII formaat.

Terug naar het begin van deze pagina.


Raadscommissie ABZ/Middelen.

De raadscommissie ABZ/Middelen komt bijeen op 28-11-2000 . Voorzitter: burgemeester drs. M.A.A. Schakel.

AGENDA


1.
Opening.


2. Vaststelling verslag van de vergadering gehouden op 5 september 2000.


3. Offerte plan van aanpak nulmeting dienstverlening.
Bij dit agendapunt is aanwezig dhr. P Castenmiller van het SBGO.


4. Lokaal activiteitenplan 2001 van de politie, district Lekstroom.
Bij dit agendapunt is een vertegenwoordiging van het politiedistrict Lekstroom aanwezig.


5. Ingekomen stukken en mededelingen:

a
Korpskrant nrs. 11, 12, 13 en 14 van het jaar 2000 van de politie regio Utrecht;

a.
Brief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken d.d. 3 april 2000 betreffende eindrapportage van de Stuurgroep krachtige gemeenten;

b.
Rapport van het Ministerie van Binnenlandse Zaken betreffende "Toezicht op schrift";

c.
Stukken van het Bestuur Regio Utrecht (BRU) betreffende herverdeling BRU-taken;

N.B. Inhoudelijke commissiebespreking volgt in het voorjaar van 2001.

e. Adviesnota huldiging 50-jarige huwelijken;

f. Ontwerp-vergaderschema voor het jaar 2001.


6.
Herwaardering Wet WOZ/tariefdifferentiatie OZB

a.
Ter kennisname notitie voortgang werkzaamheden Wet WOZ (ligt voor u ter inzage);

b. Gevraagd advies met betrekking tot tariefdifferentiatie OZB.


7. Najaarsnota 20007.
Rondvraag.

9.
Sluiting.

N.B.: Indien u de in portefeuille ter inzage gelegde gegevens buiten de kantooruren wilt inzien, kunt u daarover contact opnemen met de gemeentebode.
reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie