Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Recente ontwikkelingen rond BSE

Datum nieuwsfeit: 21-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
DEP 2000/11093
datum
21-11-2000

onderwerp
Recente ontwikkelingen rond BSE naar aanleiding van Landbouwraad 20 en 21 november doorkiesnummer

bijlagen

Geachte Voorzitter,

In de Landbouwraad van gisteren en vandaag (20 en 21 november) is gesproken over de aanpak van BSE binnen de Europese Unie. Afstemming was van groot belang nadat dat de Franse regering vorige week een aantal nieuwe maatregelen heeft getroffen dan wel aangekondigd, vanwege de onrust onder de Franse bevolking omtrent de risico's van BSE-besmetting van Franse runderen. Inmiddels hebben de Franse maatregelen geleid tot nationale maatregelen in Italië, Oostenrijk en Spanje. Met deze brief informeer ik u, mede namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over de resultaten van de Landbouwraad, die hedenochtend om 8 uur is afgesloten.

up

datum
21-11-2000

kenmerk
DEP 2000/11093

bijlage

Dit weekeinde heb ik besloten vooruitlopend op de besluitvorming in de Landbouwraad voor Nederland een conservatoire maatregel af te kondigen voor Frans rundvee en Franse rundvleesproducten. Deze maatregel hield in dat rundvee van Franse herkomst niet geslacht mocht worden. Ook was niet toegestaan dat rundvleesproducten in Nederland werden verwerkt of verkocht.

Tijdens langdurig overleg in de Landbouwraad bleek dat bij een ruime meerderheid van de lidstaten een grote wil bestond om te komen tot geharmoniseerde Europese maatregelen. Ik heb het belang van een dergelijke Europese aanpak zelf ook krachtig bepleit. Daarbij heb ik met grote kracht benadrukt dat het achterwege blijven daarvan het treffen van nationale maatregelen onvermijdelijk zou maken. Aan het einde van de Landbouwraad is door het voorzitterschap een document gepresenteerd dat unaniem is aanvaard. Dit document bevat op hoofdlijnen de volgende afspraken:
1. Op korte termijn wordt het onderzoek op BSE door het testen van geslachte runderen met de snelle BSE-test sterk geïntensiveerDeze maatregel wordt ingevoerd in twee fasen: vanaf 1 januari 2001 wordt de verplichting ingesteld tot onderzoek op BSE van alle risicorunderen ouder dan 30 maandeDit betreft runderen die worden geslacht op een bijzondere slachtplaats (fase 1). In Nederland zullen vanaf 1 januari 2001 álle risicorunderen ouder dan 1 jaar die op bijzondere slachtplaatsen worden geslacht, worden getesDit geldt dus ook voor runderen jonger dan 30 maandeDit is een aanscherping ten opzichte van het Europese regimVanaf 1 juli 2001 wordt - rekening houdend met de ervaringen van het onderzoek in fase 1 - vervolgens de verplichting ingesteld tot onderzoek op BSE van alle geslachte runderen ouder dan 30 maanden (fase 2). 2. Alle in Frankrijk als SRM aangeduide organen worden in Frankrijk bij de slacht verwijderd en vervolgens vernietigFrankrijk garandeert daardoor dat geen enkel dierlijk product wordt geëxporteerd waarvoor beperkingen bestaan in FrankrijDit betreft zowel vlees en vleesproducten als (grondstoffen voor) diervoeders, inclusief bloed en bloedmeeMet deze maatregel is gegarandeerd dat consumenten in de andere lidstaten dezelfde bescherming wordt geboden als de Franse consumen
3. Aanscherping van de Europese regelgeving voor het gebruik van dierlijke producten in diervoeders voor landbouwhuisdiereDeze aanscherping betreft een uitsluiting van producten van kadavers en van slachtafvallen die niet zijn goedgekeurd voor de humane consumptiDe Europese regelgeving op dit punt, inclusief de inwerkingtreding, volgt nog.
4. Er komt geen exportverbod voor Franse rundereVoor de opheffing van nationale maatregelen van drie lidstaten - Spanje, Oostenrijk en Italië - is een procedure afgesprokeDe maatregelen worden binnen 24 uur genotificeerd bij de Europese CommissiDeze maatregelen worden ter beoordeling voorgelegd aan het Scientific Steering Committee met als doel informatie op te leveren die ertoe leidt dat nationale maatregelen kunnen worden ingetrokken, dan wel kunnen worden vervangen door communautaire
maatregeleBesluitvorming is voorzien vóór 30 november a.Mocht dit onverhoopt tot problemen leiden, dan zal een extra Landbouwraad worden ingelast op 4 december aanstaande.

De RVV zal een specifiek regime hanteren voor het slachten van Franse runderen, alsmede voor het verwerken van Franse runderkarkassen. Dit houdt in:
1. Materiaal van Franse runderen dat in Frankrijk als SRM wordt behandeld (dat wil zeggen ook zwezerik, darmen en T bonesteak), zullen evenals in Frankrijk het geval is, worden verwijderd en vernietigHiermee wordt bereikt dat het beschermingsniveau in Nederland zich op hetzelfde niveau bevindt als in Frankrij 2. Daarnaast zullen alle in Nederland ingevoerde runderen van Franse herkomst ouder dan 12 maanden op BSE worden getesDit is een Nederlandse verplichting die uitgaat boven de Europese eisen. 3. Voor diervoer dat Frans diermeel bevat, wordt een import- en verhandelingsverbod van krachVoor rundveevoeder bestaat, zoals bekend, reeds een verbod op het gebruik van diermeel.

Ik meen dat met dit pakket maatregelen een belangrijke stap wordt gezet om de voedselveiligheid nog beter te waarborgen. Verdere uitwerking van de verschillende maatregelen is nog vereist. Over deze concretisering zal ik u nader informeren, evenals over eventuele aanvullende maatregelen die ik overweeg ten aanzien van diervoeders.

De minister van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

mr. L.J. Brinkhorstreageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie