Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

'Nieuw wetsvoorstel haalt euthanasie uit het strafrecht'

Datum nieuwsfeit: 21-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Rubriek : Bio-ethiek
Titel: stroopt u de mouw maar op...
ondertitel: nieuw wetsvoorstel haalt euthanasie uit het strafrecht Door: Jeroen Breekveldt medewerker NoGen/LAB (linkse analyse biopolitiek)

stroopt u de mouw maar op...
Voor het eind van het jaar - waarschijnlijk eind november- vervolgt de Tweede Kamer haar debat over het in 1999 ingediende wetsvoorstel om euthanasie uit het strafrecht te halen. Tevens wil de regering dementen euthanasie toe staan als ze voor hun dementie daartoe een wilsverklaring hebben ondertekend. Dit vergaande wetsvoorstel verbrak de consensus over euthanasie binnen de smaakmakers in Nederland een beetje. Jarenlang was euthanasie een stokpaardje van progressief en ontkerkelijkt Nederland, maar nu klinkt ook uit deze hoek kritiek (1).

Bezorgd over de praktijk
Het nieuwe wetsvoorstel voor regeling van euthanasie haalt 'zorgvuldig toegepaste euthanasie' uit het strafrecht. De euthanasie melden bij de lijkschouwer is een van de voorwaarden. Niet melden geldt als onzorgvuldig en blijft dus strafbaar. Vijf regionale toetsingscommissies beoordelen aangemelde gevallen van euthanasie. De daarin zitting hebbende arts, jurist en ethicus bekijken of de arts terecht en volgens de regels van een zorgvuldigde procedure, een patient gedood heeft. Zo niet, dan kan het Openbaar Ministerie alsnog vervolging instellen. Bij de laatste -geanonimiseerde- telling in 1995 bleek dat artsen slechts 40% van de >medische beslissingen rond het levenseinde= meldden (2). De overheid hoopte dat door het instellen van de toetsingscommissies het percentage meldingen zou stijgen Uit het eerste jaarverslag van de toetsingscommissies blijkt dat het aantal meldingen niet is gestegen. Weinigen vragen zich af hoe het OM niet gemelde euthanasie op het spoor zou moeten komen. Allerlei artsen zeggen het melden te veel rompslomp te vinden. De bekende Amsterdamse huisarts Van Oyen, die voor de camera euthanasie pleegde -te zien in de internationaal opschudding wekkende documentaire Dood op Verzoek - , zei enige jaren terug soms "geen tijd" te hebben voor "dergelijke onzin". (3) De vraag is of het model met toetsingscommissies euthanasie tot een gewone medische handeling maakt - waarin fouten erbijhoren - of dat euthanasie een uitzonderlijke handeling blijft. Prof dr. G.A. den Hartogh, ethicus in een van de vijf toetsingscommissies vindt het een geweldige vooruitgang dat het in Nederland artsen juridisch is toegestaan euthanasie te verrichten, mits ze zich aan de zorgvuldigheidseisen houden. Toch is Den Hartogh ook bezorgd over de praktijk: >Maar nu dit al geruime tijd het geval is en patienten vele duizenden malen per jaar om euthanasie vragen, dreigt het gevaar dat het voor artsen een routine wordt om op dat verzoek in te gaan Als lid van een toetsingscommissie krijg ik nu en dan meldingen onder ogen die deze vrees tot op zekere hoogte voeden=. (4)

Wilsverklaring
Werd euthanasie in 1973 voor het eerst gedoogd als het in de stervensfase werd uitgevoerd, inmiddels is euthanasie, onder voorwaarden, toegestaan op mensen die daarom niet kunnen vragen (mensen in coma, wilsonbekwame geestelijk gehandicapten en pasgeborenen). Sinds 1994, met het zogenaamde Chabot-arrest van de Hoge Raad, wordt euthanasie ook gedoogd bij mensen die psychisch lijden. Het nieuwe wetsvoorstel voor regeling van euthanasie is toepasbaar op nieuwe categorien: kinderen van 1216 jaar zouden euthanasie kunnen krijgen, zo werd door de Raad van State aan het wetsvoorstel toegevoegd, en de geschreven wilsverklaring maakt euthanasie op demente mensen mogelijk. Door sterke reacties uit de maatschappij zag Borst zich gedwongen nog voor de eerste behandeling in de Kamer toe te zeggen deze kinder-euthanasie uit het wetsvoorstel te schrappen. Euthanasie op dementen is zeker zo dubieus. Hoe stelt u zich dat eigenlijk voor, vroeg verpleeghuisarts Bert Keizer in 1995 aan minister Borst, toen zij tegen journalisten had gezegd dat ze euthanasie zou willen als ze dement werd. Keizer, bepaald geen tegenstander van euthanasie en een groot voorstander van versterving, vroeg Borst of hij haar op een goede dag van de gang moest halen, kamertje in, deur dicht en zeggen: U hebt jaren geleden deze wilsverklaring getekend en daar gaan we nu gevolg aan geven. Stroopt u de mouw maar op... Euthanasie bij dementen gaat echt te ver, vindt de Nederlandse Vereniging van Verpleeghuis Artsen (NVVA). De NVVE (Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie) is daarentegen juist sterk voor de erkenning van de wilsverklaring in de nieuwe wet: "ook al is die wilsverklaring twintig jaar oud", aldus NVVE directeur Rob Jonquiere (5). Frank Koerselman, hoogleraar Psychiatrie in Utrecht, vindt de wilsverklaring een onding: Je kunt niet anticiperen op narigheid die je te wachten staat. Je weet nooit hoe je zoiets later beleeft. En wat is vrijwillige euthanasie, als ouderen bang zijn hun kinderen tot last te zijn? Koerselman bepleit dat er meer wordt geinvesteerd in stervensbegeleiding, palliatieve zorg en pijnbestrijding. Dan kan het natuurlijke proces vrijwel altijd zijn beloop hebben en is zo`n dodelijk spuitje echt niet nodig, aldus de Utrechtse hoogleraar (6).

Leven bedreigd
De vrijwillige dood als 'oplossing= kan de draagkracht van de patient, maar ook van de partner, familie, vrienden en de zorgverleners verminderen. Met de mogelijkheid euthanasie te vragen zal de zieke zich meer verantwoordelijk voelen voor het verdriet van hen die met hem meeleven. Zo wordt de beslissing om er dan maar uit te stappen beinvloed door andere motieven dan het lichamelijk lijden van de patient. Psychiater Koerselman betreurt de hele klimaatverandering in de gezondheidszorg: >ik ben bang dat de zorg en liefde waarmee patienten vroeger werden omringd verder worden uitgehold. De motivatie van verpleegkundigen en artsen om mensen erbovenop te helpen wordt ondergraven. Iedereen laat zich meeslepen door de besmettelijkheid van de wanhoop= (7). De dood als oplossing vermindert mogelijk ook de motivatie van het verplegend personeel, zo schreef verpleeghuisarts Veelenturf in de Volkskrant (8). Als gewerkt moet worden met te weinig middelen en menskracht is de motivatie een kwetsbaar goed. Euthanasie wordt veelal in verband gebracht met zelfbeschikkingsrecht en vrije keuze. Het is echter maar de vraag hoe vrij die keuze werkelijk is'.

Vaccinatie tegen vergrijzing?
Journalist Frits van Veen schreef in de Volkskrant (9) over het wetsvoorstel: Door de vergrijzing wordt dementie een groeiend probleem. Om vervolgens te vermelden dat het uitzicht op dementie volgens de NVVE voor veel mensen een reden is om een euthanasieverklaring te tekenen. Daarvan zijn er zeker honderdduizend in omloop. Laten we dit even op ons inwerken. Vergrijzing. Een telkens terugkerend `probleem': of het gaat om de AOW of de gezondheidszorg die onbetaalbaar wordt, of .... (vult u maar wat in). Vergrijzing wordt nu in verband gebracht met het afschrikwekkend geschildere fenomeen dementie en vervolgens komt de NVVE met een oplossing: Vaccinatie tegen dementie. Overdreven! Maar hoe erg? Is het aan de andere kant ook niet een gemis dat in de discussies over vergrijzing en over euthanasie (op een enkele uitzondering na) genegeerd wordt dat de vergrijzing steeds meer als een demografisch probleem te boek staat, wat kan overgaan in het benoemen van >overbevolking=? En dat in de beide discussies maar al te vaak genegeerd wordt dat onproductieve, demente ouderen voor een kapitalistische economie objectief weinig van belang zijn? En daardoor kwetsbaar zijn, dus dat een discussie die vergrijzing, dementie en euthanasie samenbrengt objectief bedreigend is of op z`n minst kan zijn? Verrassend is dan ook het redactioneel commentaar van de Volkskrant over dementie, euthanasie en vergrijzing, op 19-6-1999. De Volkskrant kapittelt psychiater Van Dantzig, die enthousiast was over het gedogen van euthanasie op basis van een wilsverklaring van een 71-jarige man in het beginstadium van dementie. >Het is een beangstigend vooruitzicht, een schatrijk land dat niet genoeg over heeft voor de verzorging van kwetsbare ouderen. Van burgers die dementie >mensonwaardig= vinden en aftakelende bejaarden liever zien verdwijnen. En van bejaarden zelf die hun omgeving niet willen ontrieven en massaal hun wilsverklaring tekenen. Een land kortom, waar alles wordt geweerd wat ziek, lelijk en lastig is=.

makkelijke oplossing bestaat niet
De dramatische situaties waarin mensen om euthanasie vragen zijn zo individueel, dat een wet -die immers voorschrijft hoe alle mensen in een situatie moeten handelen - eigenlijk geen gepaste oplossing kan bieden. Er kunnen situaties zijn dat euthanasie echt de enige mogelijkheid is voor een persoon. Dit zal echter bij hoge uitzondering zijn, zo blijkt ook uit gegevens over palliatieve zorg. Artsen toestaan euthanasie op verzoek te plegen lijkt mensen meer vrijheid en autonomie te geven. Het kan echter in een steeds harder en individueler wordende samenleving uitpakken als een bedreiging voor mensen die zich doodziek, zwaar depressief of alleen op de wereld voelen. Als euthanasie normaal wordt en een van de medische handelingen, zal de vanzelfsprekendheid afnemen om te blijven zoeken naar een behandeling om uit de dramatische situatie - die leidde tot de vraag om euthanasie- te geraken. Het gevaar is reeel dat lichtzinniger omgesprongen zal worden met mensenlevens, met name van onproductieve mensen of lastige patienten. Zonder strafbaarheid van euthanasie valt een extra bedenking weg bij de arts: Ben ik bereid desnoods gevangenisstraf te ondergaan om deze patient te helpen? De arts hoeft zonder strafbaarheid van euthanasie alleen te denken: De patient heeft er zelf om gevraagd. Ook de 900 gevallen per jaar waarin levensbeeindigend wordt gehandeld zonder dat de geeuthanaseerde erom gevraagd heeft (10), - bijvoorbeeld geestelijk gehandicapten (11) of mensen in coma waarover anderen besluiten dat behandeling geen zin heeft -, geven te denken over het uit het strafrecht halen van euthanasie. Een makkelijke oplossing is er niet. Echter, werken aan veel betere toegankelijkheid van palliatieve en psychische zorg, pijnbestrijding (12) en verbetering van verpleeghuis- en thuiszorg als concrete maatregelen en het tegengaan van vervreemding en werken aan een gevoeligere opstelling bij artsen tegenover gevoelens van 'uitzichtloos lijden' bij patienten zouden het euthanasiasme in Nederland kunnen remmen.

Jeroen Breekveldt, medewerker NoGen

(1) Trouw 23 -11-1999, 'GroenLinks worstelt met euthanasie' (2) Sdu uitgevers, 1996, 'Euthanasie en andere medische beslissingen rond het levenseinde' (3) Zembla, 1997
(4) Medisch Contact van 27-8-1999, 'Doodmaken is niet gewoon' (5) Trouw, 15-7-2000
(6) Volkskrant 10-8-1999, 'wilsverklaring bij dementie wekt verwarring' (7) zie 6
(8) Volkskrant 28-8-1999, 'Euthanasiewet drukt op patient' (9) zie 6
(10) zie 2
(11) Volkskrant 22-2-1997, 'Arts speelt rol bij dood helft zwakzinnigen' (12) GeldersDagblad 23-11-1999, 'Pijnbestrijding zou vraag om euthanasie verminderen' (13)

In het NoGen Archief zitten, naast enkele opnames van radio & TV, circa duizend artikelen uit dag- vak- en opiniebladen over het euthanasiedebat in Nederland.

=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=

AUTONOOM POLITIEK INFOCENTRUM

Burgtstraat 3
NL-6701 DA Wageningen
(infocent@wnet.bos.nl)
Giro 3464211
tel: 0317- 423 588
fax 0317- 450144

Autonoom Politiek Infocentrum is een kantoorruimte voor organisaties die achtergronden van politieke besluitvorming belichten. Het Infocentrum is gespecialiseerd in problematiek rond
* medische biotechnologie (NoGen en Werkgroep Xenotransplantatie Vraagstukken)
* Inheemse volken (documentatiecentrum De Ekster en De Olifant)
* illegaal verklaarde vluchtelingen (Vluchteling Onder Dak)
en verzet tegen vrijhandel.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...