Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst B&W Groningen

Datum nieuwsfeit: 21-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Groningen: B & W besluiten

Bezwaren tegen Noord-Zuidroute ongegrond
Het college ziet geen aanleiding om het bestemmingsplan Noord-Zuidroute aan te passen. Het bestemmingsplan regelt de aanleg van het weggedeelte van de Noordzuidroute tussen de Siersteenlaan en de spoorlijn Groningen-Leeuwarden. Tegen het plan is door de heer Wolters aan de U.T. Delfiaweg 5 bezwaar gemaakt. De heer Wolters woont vlak naast de geplande route. De afstand tussen zijn woning en de weg is ongeveer 25 meter. De hogere geluidsbelasting zal volgens hem een enorm verlies aan woongenot met zich meebrengen.
Het college wijst er echter op dat het huis van de heer Wolters zich momenteel tussen een rijplatenverhuurbedrijf en een sloopbedrijf. Van een ongestoord woongenot is in de huidige situatie dus ook geen sprake. Deze bedrijven zullen trouwens bij de aanleg van de route verplaatst worden.
Daar komt bij dat de woning en het erf van de heer Wolters en de omliggende percelen volgens het huidige bestemmingsplan bedoeld zijn voor bedrijven en/of kantoren. Er wonen is dus eigenlijk helemaal niet toegestaan. Daarom stelt het college de raad voor de zienswijzen van de heer Wolters ongegrond te verklaren en het bestemmingsplan vast te stellen.

Datum besluit: dinsdag, 21 november 2000
Nota: Vaststelling bestemmingsplan Noord-Zuidroute

Statutenwijziging Groninger Museum
De statuten van de stichting Groninger Museum voor Stad en Lande gaan veranderen. Aanleiding hiervoor is dat het bestuur in de toekomst als Raad van Toezicht zal fungeren. Het bestuur van het museum zal voortaan bestaan uit zes leden (voorheen acht), waarvan drie met een kunstinhoudelijke achtergrond.
Met het notarieel vaststellen van de statuutwijziging zal ook de samenstelling van het bestuur wijzigen. De huidige voorzitter de heer G.F. Dippel en de bestuursleden P.G.J. Leijdekkers, M.Pieters, H. Bouma en M.C. Scheers treden terug.
Als nieuwe voorzitter van het bestuur zal worden benoemd de heer O. von der Gablentz, momenteel rector van het Europa College te Brugge en voorheen onder meer ambassadeur voor Duitsland in Nederland, Israël en Rusland. Als leden zullen toetreden de heren W. Velthoven, hoogleraar Monomedia te Berlijn en tevens directeur van Mediamatic en J.C. Houwert, voorzitter Raad van Bestuur Wegener N.V.
Wethouder Pattje wordt namens het college gemachtigd om de statuten te ondertekenen. Het voorstel gaat via de raadscommissie FPC ter kennisname naar de raad.

Datum besluit: dinsdag, 21 november 2000
Nota: Wijziging statuten Groninger Museum

Vaarverbinding tussen Paterswoldsemeer en Leekstermeer De fractie van de VVD heeft een voorstel ingediend voor aanleg van een toeristisch-recreatieve vaarverbinding tussen het Paterswoldsemeer en het Leekstermeer. Aangezien de vaarverbinding niet op het grondgebied van de gemeente Groningen ligt, kan de gemeente niet meer doen dan bij de provincie en de gemeenten Tynaarlo en Noordenveld erop aandringen te onderzoeken of zon vaarverbinding aangelegd kan worden. In dat onderzoek zou gekeken moeten worden naar de daadwerkelijke effecten op toerisme en recreatie en de gevolgen voor natuur en milieu.

Datum besluit: dinsdag, 21 november 2000
Nota: Pre-advies initiatiefvoorstel VVD-fractie De wind in de zeilen

Tussenmeting experiment cameratoezicht
Bureau Intraval gaat in december een tussenevaluatie uitvoeren voor het experiment cameratoezicht. De resultaten van dit onderzoek zullen in maart 2001 bekend zijn.
Sinds eind vorig jaar heeft onze stad bij wijze van experiment cameratoezicht in het uitgaansgebied. Politie, justitie en gemeente hopen door middel van dit toezicht onder meer het aantal geweldsmisdrijven te verminderen. Voorafgaand aan dit experiment heeft een nulmeting plaatsgevonden. De afspraak was dat er over drie jaar, bij het einde van het experiment, een eindevaluatie zou plaatsvinden. Maar inmiddels is de wens ontstaan bij de zogenoemde driehoek (politie, justitie en burgemeester) en de raadscommissie VEB om al na een jaar een tussenevaluatie uit te laten voeren. Het onderzoek van Intraval gaat ongeveer 40.000 gulden kosten.

Datum besluit: dinsdag, 21 november 2000
Nota: Evaluatie cameratoezicht, uitgaansgebied Groningen. Voorstel voor een tussenmeting

Rechtsbescherming van Bestuursdienst naar DIA
Zo spoedig mogelijk gaat de afdeling rechtsbescherming van de Bestuursdienst naar de DIA. De directeuren van de Bestuursdienst en de DIA hadden van het college opdracht gekregen een uitvoeringsplan te maken voor deze overplaatsing. In het plan is rekening gehouden met de wens van het college om de afhandeling van bezwaarschriften concernbreed, zo uniform mogelijk en in samenhang te organiseren. Kern van het uitvoeringsplan vormt de positionering en de opbouw van de nieuwe afdeling rechtsbescherming bij de DIA. Daarnaast zal een aantal bezwaaronderwerpen die op dit moment elders in de gemeentelijke organisatie worden afgehandeld, worden toegevoegd aan de nieuwe afdeling rechtsbescherming.
Het college heeft kennis genomen van de adviezen van de ondernemingsraden van de Bestuursdienst en de DIA en kennis genomen van het advies van de commissie voor Georganiseerd Overleg. Het uitvoeringsplan is nu definitief vastgesteld door het college.

Datum besluit: dinsdag, 21 november 2000
Nota: Overgang afdeling rechtsbescherming van de Bestuursdienst naar de DIA

Verplichte klachtenprocedure voor subsidie-ontvangers De gemeente gaat subsidie-ontvangers verplichten een klachtenprocedure op te nemen tenzij de omvang of activiteit niet toereikend is. Subsidie-ontvangers zijn zelf verantwoordelijk voor de invulling van de klachtenprocedure. Dat stelt het college aan de raad voor naar aanleiding van de behandeling van het jaarverslag van de ombudsvrouw over het jaar 1999. Zowel bij het college als de fractie van D66 rees kort na de behandeling van het jaarverslag de vraag of er mogelijkheden waren om de bevoegdheden van het ombudsinstituut uit te breiden tot gesubsidieerde instellingen. Die mogelijkheden zijn nu onderzocht en hieruit blijkt dat de gemeente subsidie-ontvangers wel kan verplichten tot een klachtenprocedure maar de manier waarop valt buiten de bevoegdheid van de gemeente. Het college attendeert de raad er wel op dat de subsidie-ontvanger de extra kosten die een externe klachtenprocedure met zich meebrengt, zal verrekenen in de subsidie-aanvraag. Wat de financiële gevolgen daarvan zullen zijn is op dit moment niet bekend.

Datum besluit: dinsdag, 21 november 2000
Nota: Ombudswerk voor gesubsidieerde instellingen + beantwoording vragen D66

Gecontroleerde heroïneverstrekking verloopt volgens planning Het project gecontroleerde heroïneverstrekking in Groningen verloopt volgens planning. Dat concludeert het college in de vandaag gepresenteerde tussentijdse rapportage.
De verstrekking van heroïne is dit voorjaar gestart met een groep van 26 mensen. De gemeenteraad heeft in juli 1999 een tijdelijke begeleidingscommissie benoemd die eens per twee maanden bijeen komt om de voortgang van het project te bespreken. De begeleidingscommissie bestaat uit: de Regiopolitie, de behandelcoördinator van de verstrekkingsunit Hanzeplein, de bewonersorganisatie, de bank aan het Hanzeplein, de apotheek aan het Hanzeplein, het AZG (Academisch Ziekenhuis Groningen), stadsdeelcoördinatie van de dienst RO/EZ, de Hulpverleningsdienst en de AVG(Ambulante Verslavingszorg Groningen). De commissie geeft de gemeente advies en heeft de taak toe te zien op de effecten van de behandelunit op de omgeving van het Hanzeplein. Tot nu toe zijn er geen meldingen van overlast binnen gekomen die in verband gebracht kunnen worden met de behandelunit aan het Hanzeplein.

Datum besluit: dinsdag, 21 november 2000
Nota: Voortgangsrapportage gecontroleerde heroïneverstrekking

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 22 november 2000. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie